11
Co⁴meih³pa² chie³ Israel lion⁴ ta¹la⁴ la³
I⁴jon³ juah³ˉ⁴ liah⁴: ¿O⁴ a⁴ton³⁴ Jon⁴dai¹ a³jeu³ quian¹, lainh⁴ˉ³? ¡A⁵sia³, a⁵jon⁴³ la⁴ne³! Quie¹ jnia⁴pa² lang⁴³ jan³ jeun³ Israel liah⁴, jeun³ quieh¹ A³brang²³ jian³ jan³ jeun³ a³quia⁵teun⁴ Benjamín. Quie¹ a⁵sia³ ma³a⁴ton³⁴ Jon⁴dai¹ a³jeu³ quian¹, a³a⁴quianh⁴³i³ liah⁴ma²jia⁴³. ¿O⁴ sa⁴ñih¹ˉ³ i⁴ra³juah⁴ ra³sag² Ma²jyi³ nei² quieh¹ I³lie²³ liah⁴ a⁴mh³i³ Jon⁴dai¹ i⁴a⁴hnang⁴³i³ Israel? A⁴juah⁴i³: “Hnei³ Se³ño²³, ma³a⁴jŋangh⁴i³ la⁴jang³⁴ a³sain² quianh³ˉ³ jian³ ma³a⁴jeun³⁴i³ ni²hyie⁴ quianh³ˉ³; jan³ jnia⁴pa² júah³ sian³, jian³ hnoh³i³ liah⁴ li⁴jŋangh³i³ jnia⁴ liah⁴.” ¿I² henh⁴ jau²³ a⁴jainh³ Jon⁴dai¹ i²con²³i³ ne⁵? Quie¹ a⁴juah⁴i³: “Tionh² pi¹ i²quion³⁴ mai²³ chie³ quian³⁴ˉ⁴ a³sa⁴ma³si⁴jnei⁵ ta⁵nei² nioh⁵ Baal.” I² la⁴ne³ jon³ tionh² pi¹ meih³ chie³ Israel hain⁴ jm² la³ a³ma³a⁴quianh⁴³ Jon⁴dai¹ i⁴tsei³⁴ tsei⁴³i³. I² juah⁴ne³ a⁴lang³⁴i³ con⁴juah⁴ i⁴tsei³⁴ tsei⁴³ Jon⁴dai¹, a⁵jon⁴³ i⁴quie¹ a⁴júan⁴i³ húan⁴i³; quie¹ juah⁴ne³ ma²a⁴lang³⁴i³ con⁴juah⁴ i⁴júan³i³ ne⁵, jon³ a⁵sie⁴³ a⁴lang³⁴i³ con⁴juah⁴ i⁴tsei³⁴ tsei⁴³ Jon⁴dai¹. Quie¹ juah⁴ne³ con⁴juah⁴ i⁴tsei³⁴ tsei⁴³ Jon⁴dai¹, jon³ a⁵sie⁴³ lang⁴³i³ con⁴juah⁴ i⁴júan³i³ húan⁴i³.
¿I² henh⁴ li⁴juah²ˉ¹ ne⁵? Quie¹ a⁵sia³ a⁴tang⁴ Israel i⁴ma²hnoh³ tionh², a³hain⁴pa² a⁴tang⁴ tionh², a³a⁴quianh⁴³ Jon⁴dai¹pa². I² la⁴jang³⁴ a³sang²³ tionh², ra⁵huah³ m⁴tyi⁴ quieh¹i³, liah⁴i² ra³juah⁴ ra³sag² Ma²jyi³: “A⁴júan⁴ Jon⁴dai¹ i⁴hmengh² tsei⁴³i³ tionh², jian³ i⁴sa⁴jnia⁴ m⁴nei²i³, jian³ i⁴sa⁴naih¹ cua¹i³ la⁴teg⁴ jm² i⁴tieh²ˉ¹ ne³⁴.” Jian³ a⁴juah⁴ Da³vei²³ liah⁴:
Jian³ co³hyon²³tsei³ i⁴quian³i³ tionh², ua²lei⁴ la⁴con³ a²lia⁴, jian³ a²nah² i⁴si⁵hei⁴i³ húan⁴i³ tionh²,
jian³ i⁴hyanh⁵i³ i⁴hyieh⁴i³ ma²eu⁴³ hmah¹ quieh¹.
10 Ua²lei⁴ i⁴tau³² m⁴nei²i³ canh⁴a² sa⁴je³⁴i³ tionh²,
jian³ ua²jlei³⁴ cah³²i³ o³tan² canh⁴a² so⁵ñeih³.
Lion⁴ a³sa⁴lang⁴³ judío
11 I⁴jon³ juah³ˉ⁴ liah⁴: ¿O⁴ a⁴hyanh⁵ chie³ Israel i⁴a⁴cangh³i³ o³tan², lainh⁴ˉ³? ¡A⁵sia³, a⁵jon⁴³ la⁴ne³! Quie¹ nei² quieh¹ sa⁴ra⁵naih¹i³, chie³ sang²³pa² a⁴tang⁴ i⁴a⁴lon⁴ canh⁴a² li⁴tyeih⁴³ Israel tionh². 12 I² quie¹ i⁴sa⁴ra⁵naih¹ judío tionh², jon³ tsei³⁴ jm² ra⁵ren³ a³m⁵cu³; jian³ quie¹ i⁴a⁴hlianh³i³ tionh², jon³ re³ a⁴tagh⁴ a³sa⁴lang⁴³ judío; i² tei⁴³i² ma³ra⁵hain⁴i³ tionh² ne⁵, ¡conh⁴a² sa⁴re³ li⁴sian³ la⁴jang³⁴ chie³ sang²³!
13 Jian³ hno⁵ˉ⁵ jeu¹ˉ⁴ hnei³ i⁴la³ a³sa⁴langh⁴³ˉ³ judío tionh²ˉ³. Nei² quieh¹ i⁴lang⁴³ˉ⁴ jan³ a³hei¹ joh⁴³ cúa³ ta¹ quieh¹ Jesucristo i²con²³ a³sa⁴lang⁴³ judío, i⁴jon³ júan³⁴ˉ⁴ júah³ ta¹ quien⁴ˉ⁴. 14 Quie¹ la⁴ne³ hno⁵ˉ⁵ júan³²ˉ⁴ i⁴li⁴tyeih⁴³ a³co³²ˉ⁴ tionh² nei² quianh³ˉ³, canh⁴a² la⁴ne³ li⁴lion⁴ ca³chion²³ tionh². 15 Quie¹ nei² quieh¹ i⁴a⁴ton³⁴i³ judío ta⁵co⁴³ co⁴le⁴, jon³ a⁴lang³⁴ Jon⁴dai¹ jian²³ a³m⁵cu³. Quie¹ tsei³⁴sa² re³ lei⁴ tei⁴³i² ma³a⁴hyei⁴³ Jon⁴dai¹ quieh¹ judío tionh², quie¹ li⁴sian³i³ la⁴jan³ a³a⁴hyon²³ jen² a³jaun². 16 Quie¹ juah⁴ne³ hen² ca³janh³ o¹can² hei⁴³ quieh¹ a²hei⁴³ñih¹ i⁴a⁴húa³ co⁴ra⁴lie⁵, jon³ leg⁴³ re³ hen² la⁴tan² o¹can² hei⁴³. Jian³ juah⁴ne³ hen² o¹júan⁴³ a²hma³ liah⁴, la⁴jeg³⁴ o¹cúah² quieh¹pa² hen².
17 Co⁴meih³ judío lang⁴³ liah⁴i² leg⁴³ o¹cúah² a²hma³ olivo i⁴a⁴gmh⁴, jian³ hnei³ langh⁴³ˉ³ o¹cúah² a²hma³ olivo nau³ i⁴a⁴quin⁵i³ i²ma²tyi¹ o¹cúah² i⁴a⁴gmh⁴ jon³. I² la⁴ne³ a⁴langh³ˉ³ jan³ jianh²ˉ³ o¹júan⁴³ a²hma³ jon³ jian³ a⁴hyanh³ˉ³ m⁵cu³ quieh¹. 18 Jian³ a⁵júan³ hnei³ ronh⁴ i²con²³ o¹cúah² a²hma³ hña³; quie¹ juah⁴ne³ júanh³ˉ³ ronh⁴, tyon¹ hnei³ hoh⁴³ i⁴a⁵hei⁴³ hnei³ a³ya¹quian³ o¹júan⁴³, quie¹ o¹júan⁴³pa² ya¹quian³ hnei³.
19 Jian³ lei⁴ li⁴juah²ˉ³ i⁴langh⁴³ˉ³ o¹cúah² seg³⁴: “Chie⁴³pa², quie¹ a⁴gmh⁴ o¹cúah² jon³ canh⁴a² li⁴quin⁵ jnia⁴ i²ma²ya¹tyi¹.” 20 Chie⁴³pa² a⁴gmh⁴i³ quie¹ sa⁴ra⁵hain⁴i³, i² hnei³ ne⁵, sainh⁴³i³ re³ quie¹ i⁴hainh⁴ˉ³. I⁴jon³ sa⁴hniah³ júanh²ˉ³ ronh⁴, jianh³ˉ³ júan² hnei³. 21 Quie¹ a⁵sia³ a⁴hain³⁴ Jon⁴dai¹ chie³² quieh¹ a³lang⁴³ o¹cúah² a²hma³ hña³ hain⁴ tionh², jian³ la⁴ne³pa² sa⁴lie⁴³i³ hnei³ liah⁴. 22 Je¹ hnei³ liah⁴ tsei³⁴ tsei⁴³ Jon⁴dai¹ jian³ liah⁴ he²³i³ ma²eu⁴³. Quie¹ a⁴he⁴i³ ma²eu⁴³ pain⁴ i²con²³ a³a⁴cangh³ hain⁴ tionh², jian³ ra⁵tsei³⁴ tsei⁴³i³ i²conh²ˉ³ juah⁴ne³ liah⁴ma³hain³² hoh⁴³ˉ³ ne³ i⁴tsei³⁴ tsei⁴³i³ ne³. I² juah⁴ne³ a⁴teinh³ hoh⁴³ˉ³ ne⁵, jon³ queih³i³ hnei³ liah⁴. 23 I² judío tionh² ne⁵, juah⁴ne³ ra⁵hain⁴i³ liah⁴ i⁴seg³⁴, li⁴quin⁵i³ a²hma³ hña³ liah⁴, quie¹ júanh⁴³ Jon⁴dai¹ li⁴quin⁵i³ liah⁴ i⁴seg³⁴. 24 Quie¹ hnei³, a³sa⁴langh⁴³ˉ³ judío, la⁴con³ ni²queih⁴i³ hnei³ o¹cúah² a²hma³ olivo nau³ jian³ a⁴quin⁵i³ hnei³ a²hma³ olivo co²³ i⁴sa⁴queunh². ¡La⁴conh⁴i² judío tionh² sa⁴li⁴quin⁵i³ liah⁴ i⁴seg³⁴ a²hma³ olivo hña³, quie¹ lang⁴³i³ o¹cúah² quieh¹ o³tan²!
Lion⁴ a³jeu³ Israel ta⁵i²tieh⁴
25 I² jon³ ne⁵, goh³ quian³⁴ˉ⁴, hno⁵ˉ⁵ li⁴ñih¹ hnei³ jau²³ ma²ni²hma² la³ canh⁴a² sa⁴júanh²ˉ³ ronh⁴ i⁴eu⁴³ re³ ma³sianh³ˉ³ tionh²ˉ³, quie¹ ca³chion²³pa² chie³ Israel ma³ra⁵huah³ m⁴tyi⁴ quieh¹, ta¹la⁴ hyan⁵ chie³ sang²³ a³li⁴hain⁴. 26 Ma²jon³ a²ma⁴ lion⁴ la⁴jang³⁴ Israel liah⁴i² ra³sag² Ma²jyi³:
Quie¹ jia²³ jan³ A³lion³ chie³ jeu³ Sión,
jian³ qui³⁴i³ la⁴jeg³⁴ chie³² i²con²³ sa¹jeun³ Ja³co²³.
27 Jian³ i⁴ne³pa² jau²re³ júan³²ˉ⁴ jian²³i³ jnia⁴,
i⁴hain²³ˉ⁵ chie³² quieh¹i³.
28 Jian³ nei² quieh¹ jau²³ tsei²³ quieh¹ Cristo, je³ Jon⁴dai¹ quieh¹ judío la⁴jan³ si³tang⁴ jian²³i³, nei² quianh³ˉ³ tionh²ˉ³; jian³ ton³²nie⁴³ hnie³⁴ Jon⁴dai¹ quieh¹i³ nei² quieh¹ i⁴a⁴quianh⁴³i³ jmai³sie²³i³ a³ja²³ ya⁴jo³⁴. 29 Quie¹ la⁴jeg³⁴ i⁴cúa²³ Jon⁴dai¹, a⁵sia³ qui²³i³, jian³ a⁵ga⁴ júan³i³ co³hei²tsei³ seg²³ tei⁴³i² a⁴teh³i³ chie³. 30 Quie¹ hnei³ tionh²ˉ³ liah⁴, a⁵sia³ ma²ma⁵conh³²ˉ³ Jon⁴dai¹ liah⁴ma²jia⁴³; i² tieh²la³ joh³ ñei⁴ tsei⁴³ Jon⁴dai¹ i²conh²ˉ³ nei² quieh¹ i⁴so⁵ma³co⁴³ Israel. 31 Jian³ la⁴ne³pa² liah⁴, tieh²la³ sa⁴ma³co⁴³i³ tionh², quie¹ li⁴jieh⁴ ñei⁴ tsei⁴³ Jon⁴dai¹ i²con²³i³ liah⁴i² joh³ ñei⁴ tsei⁴³i³ i²conh²ˉ³ tionh²ˉ³. 32 Quie¹ a⁴cúanh³ Jon⁴dai¹ la⁴jang³⁴ i⁴sa⁴naih¹, canh⁴a² la⁴ne³ li⁴jieh⁴ ñei⁴ tsei⁴³i³ i²con²³ la⁴jang³⁴ co³nai² liah⁴.
33 ¡Ta² hlion⁴ ma³tsei²³ ua⁴jeu³² tang³ Jon⁴dai¹ i⁴ŋang⁴i³! ¡Sa⁴legh⁴ ua²a⁴tyie³⁴ i⁴nia²ˉ¹ co³hei²tsei³ quieh¹i³ jian³ liah⁴ júan³i³! 34 Quie¹ ¿hain³ ra⁵ñi³ co³hei²tsei³ quieh¹ Se³ño²³? ¿Jian³ o⁴ hain³ ma⁴tag³ quieh¹i³, lainh⁴ˉ³? 35 ¿Jian³ o⁴ hain³ a⁴cúa⁴ i²con²³ Se³ño²³ ñeih³² juah⁴ ma²jon³ cúah³ Se³ño²³ quieh¹i³ liah⁴ i⁴ni²jain², lainh⁴ˉ³? 36 Quie¹ hei⁴ pi²³i³ a⁴júan⁴ la⁴jeg³⁴, jian³ con⁴juah⁴ hei⁴ pi²³i³ a⁴leg³⁴, jian³ con⁴juah⁴ i⁴si³hyonh³i³ hña³. ¡Ua²lei⁴ i⁴júanh⁴³ Jon⁴dai¹ sa⁴legh⁴ ua²a⁴toh⁴! La⁴ne³pa².