12
Liah⁴ hniah³ júan³⁴ chie³ quian¹ Jon⁴dai¹
I² la⁴ne³ jon³ ne⁵, goh³ quian³⁴ˉ⁴, mh⁵ˉ⁵ hnei³ tionh²ˉ³ con⁴juah⁴ i⁴joh³ ñei⁴ tsei⁴³ Jon⁴dai¹ i⁴hniah³ cúanh³²ˉ³ i²con²³i³ liah⁴i² leg⁴³ con³ i⁴cúa²³i³ i⁴ni²sian³ i²con²³ Jon⁴dai¹, i⁴cúah¹, i⁴teg³ tsei⁴³i³. I⁴ne³ jon³ leg⁴³ i⁴ma⁵conh³²i³ hnei³ con⁴juah⁴ m⁴tyi⁴ quianh³ˉ³. Jian³ a⁵ŋeng³ hnei³ liah⁴i² ŋeng²³ m⁵cu³, quie¹ hniah³ júanh²ˉ³ co³hei²tsei³ quianh³ canh⁴a² lainh⁴ˉ³ a³hm²³, canh⁴a² la⁴ne³ li⁴ñih¹ˉ³ i⁴hnie³⁴ Jon⁴dai¹, i⁴tsei³⁴, i⁴teg³ tsei⁴³i³ jian³ i⁴tyein² re³.
Jian³ jeu³⁴ˉ⁴ hnei³ tionh²ˉ³ liah⁴ con⁴juah⁴ ta¹ i⁴a⁴cúa⁴ Jon⁴dai¹ i²con²³ˉ⁵ i⁴tsei³⁴ tsei⁴³i³, i¹jan³ hnei³ sa⁴hniah³ júanh²ˉ³ co³hei²tsei³ i⁴júanh⁴³a² hnei³ la⁴conh⁴ langh⁴³ˉ³. Quie¹ con⁴jan³ hnei³ hniah³ júanh²ˉ³ co³hei²tsei³ la⁴conh⁴ langh⁴³pa² hnei³ jian³ la⁴conh⁴i² hainh⁴ˉ³ i⁴a⁴cúa⁴ Jon⁴dai¹ i²con²³ con⁴janh³ˉ³. Quie¹ liah⁴i² leg⁴³ con³ he³², hlion⁴ nai² tyi¹, jian³ a⁵sia³ co³nai² ta¹ júan³ la⁴jeg³⁴, jian³ la⁴ne³pa² jnia¹ liah⁴, ua²liah⁴a² jeu⁴³ jnia¹ leg⁴³, con³ he³²pa² jnia¹ ra³lag¹ con⁴juah⁴ i⁴tieh²ˉ¹ i²con²³ Cristo, jian³ tieh²ˉ¹ i²con²³ a³jan³ jan³ˉ¹ con⁴juah⁴ con³ he³².
Quie¹ a⁴cúa⁴ Jon⁴dai¹ ma⁵quein²³ ta¹ i²con²³ˉ¹, liah⁴i² hyon³ tsei⁴³i³ a⁴cúa⁴i³, sa³juah⁴ a⁴cúa⁴i³ i⁴hleh²i³ jau²³ quieh¹i³, jon³ hniah³ hleh³i³ conh⁴ tei⁴³ i⁴hain⁴i³; sa³juah⁴ i⁴cúa²³i³ cúa³tag³², jon³ hniah³ cúa³⁴i³, jian³ o⁴ i⁴he²³i³ liah⁴, jon³ hniah³ he³⁴i³ re³; jian³ o⁴ i⁴júanh²i³ tsei⁴³ chie³, jon³ hniah³ júanh³i³ tsei⁴³ chie³, juah⁴ne³ i⁴tyieh⁵i³ i⁴quieh¹, jon³ hniah³ tyieh⁵i³ i⁴sa⁴hauh⁴³i³; jian³ o⁴ juah⁴ne³ i⁴quian³i³ ma³tyi², jon³ hniah³ júan³⁴i³ jang³⁴ tsei⁴³; jian³ o⁴ juah⁴ i⁴ma³hon³²i³ chie³, jon³ hniah³ júan³⁴i³ i⁴si³hyonh³i³.
Ma⁴hno³² hnei³ a³jan³ jan³ i⁴jang³⁴ hoh⁴³. Ma⁴hian³² hnei³ i⁴hlagh³², ua⁴hang⁴³ hnei³ i⁴tsei³⁴. 10 Ma⁴hno³² hnei³ a³jan³ jan³ liah⁴i² hnio³⁴i³ jon²reunh¹, jian³ jen³² hnei³ a³jan³ jan³ i⁴júanh⁴³i³ la⁴conh⁴a² hnei³.
11 Júan² hnei³ jang³⁴ hoh⁴³ i⁴júanh³ˉ³, a⁵júan³ hnei³ hyein³ hoh⁴³, cúa² hnei³ cúah³tagh¹ i²con²³ Se³ño²³ la⁴lie²³ m⁴tyi⁴ quianh³ˉ³.
12 Júan² hnei³ si³hyonh³ˉ³ i⁴hain³² hoh⁴³ˉ³ jon³; cuáh³² hnei³ hoh⁴³ tei⁴³i² sianh³ˉ³ ma²eu⁴³. Jian³ mh³² hnei³ Jon⁴dai¹ liah⁴ sa⁴hag³.
13 Ma⁴hon³² hnei³ chie³ quian¹ Jon⁴dai¹ a³sa⁴sia³ quieh¹; jian³ cúa² hnei³ jauh³² i²con²³ a³tyie²³ i²conh²ˉ³ tionh²ˉ³.
14 Mh³² hnei³ Jon⁴dai¹ nei² quieh¹ a³hag²³ hnei³; m² hnei³ i⁴ma⁵ho³² Jon⁴dai¹ quieh¹i³ tionh², a⁵jon⁴³ i⁴ton³⁴i³ i²hlagh³².
15 Júan² hnei³ si³hyonh³ˉ³ jianh²ˉ³ a³si³hyonh³ tionh², jian³ hoh³² hnei³ jianh²ˉ³ a³ti²hoh⁵.
16 Ua²tionh²ˉ³ con³ co³hei²tsei³ la⁴jangh³ˉ³ tionh²ˉ³. A⁵júan³ hnei³ ñei⁴³, júan² hnei³ co³naih²ˉ³ jianh²ˉ³ chie³ peih¹. A⁵júan³ i⁴lainh⁴ˉ³ i⁴eu⁴³ ŋangh⁴ˉ³ hlion⁴.
17 A⁵jainh³ hnei³ i⁴hlagh³² i²con²³ a³júan³ i⁴hlagh³². Júan² hnei³ i⁴hnoh²ˉ³ i⁴júanh²ˉ³ i⁴tsei³⁴ ta⁵nei² la⁴jang³⁴. 18 Júan² hnei³ i⁴neih²ˉ³ tai³² jianh²ˉ³ la⁴jang³⁴, la⁴conh⁴i² li⁴tian⁴. 19 Hnei³ tionh²ˉ³, goh³ quian³⁴ˉ⁴ a³hno⁵ˉ⁵, a⁵con⁴ hnei³ hmah¹ húanh⁴ˉ³ tionh²ˉ³, quieh¹ hniah³ cúah²ˉ³ i⁴con⁴³ Jon⁴dai¹ hmah¹, quie¹ ra³juah⁴ ra³sag² Ma²jyi³: “Jnia⁴pa² tain⁴³ he¹ ma²eu⁴³, jian³ jnia⁴pa² ma²hmah³² quieh¹i³, juah⁴ Se³ño²³.” 20 Jian³ juah⁴i³ liah⁴: “Juah⁴ne³ cúanh⁴³ a³hie²³ hnei³, cúah³²i³ hnei³ i⁴queuh⁴³i³, jian³ juah⁴ne³ quein³ tsei⁴³i³, cúah³²i³ i⁴hangh³i³; quie¹ tei⁴³i² júanh³ˉ³ la⁴ne³, júanh³ˉ³ i⁴so²³ yein⁴ ma³nei²i³ i⁴hyeih¹i³.” 21 A⁵cúa³ hnei³ i⁴cagh¹ jm² i⁴hlagh³² juah⁴ i⁴jainh²ˉ³ i⁴hlagh³², júan² hnei³ i⁴cangh³²ˉ³ jm² i⁴jainh²ˉ³ i⁴tsei³⁴ nei² quieh¹ i⁴hlagh³².