5. UNALEMALAD
5
(5:1-11)
Bab-sordagan-idumalad ogannolenaid
Bemar-abargi Jesúsʼba-nanaimalad-e-idumalad-gudimaladse wilesakwaa an goled. Ani an amaryob Jesúsʼba-nanaimalad-e-idumogadid. An-sunnagwad an Cristo-wilesad daksamogad. Deginbali, yoo Cristo-e-nug-ogannolealir, an eba nug ogannolemogoed.
Bemarga, an weyob sogdo:
Bab-Dummad-e-dulamar-bemar-abargi-bukwad be nue akwemar. Igi dule-sibad-wawaad-akwed na e-sibad-wawaad-akwe, deyob be akwemar.
Nue yeer-itogedgi dule bega ise-sogar-sogedginsuli Bab-Dummad-sogedba be gwenadgan akwemalo. Degine, mer manibina-sogedgi be gwenadgan akwemalo. Be weligwar-itogedgi gwenadgan akwemalo.
Degine, be dummadsoggu, mer be dulemar-akwediid bega gandikidgi ibmar-imakega be imakmar. Bur amarga be-daed nued be oyogoed, adi, be-ibmar-imakedba damalagar.
Ar deyob be nanamalale, Cristo sibad-wawaad-e-idued-bur-dummad gannar danikile, bemarga ologurgin-yeerdakleged-geg-bergued uknonikoed.
Sapingan-ogannolenaid
Sapingana, bemarmoga, girmar-selegan-urbaligwa ibmar-imakdii be gumarmo. Degine, bela na be muchub-muchub urbaligwa be nanamar, degi, san-bipi na be imakmar. Ar ade:
“Bab-Dummad, dule-na-san-dummarba-imakdimaladgi gwisgudaed.
Ar dule-san-bipi-imakmaladdi, Bab-Dummad amar-bendakdaed.”
Proverbios 3:34
Degisoggu, Bab-Dummad-gangued-asabin na be san-bipii imakmar, adi, be-nug-dungued-ibagan-mosale, Bab-Dummad be-nug odummogegar. Bemar-surbinsa-itodiidi, bela Bab-Dummadga be ukmar, ar Bab-Dummad bela bemar-nue-akwediid.
Degisoggu, nue binsaed-nikaa be damar, nue atakmar. Ar nia-saila-be-isdarad, achumigur-nono-wawaad-uurmakdiiyob be-ebilis gudiid. Dule-amidiid, doa-gunnodibeye. Be Bab-Jesúsʼgi-bensulidba gandik nia-saila-abin be gwisgu. Ar be wisid bela napneg-naidgi be-gwenadgan weyob wiledimarmogad.
10 Ar Bab-Dummad-dulemargi-bela-bela-nabir-binsamaid bemarse Jesucristoʼgi gochad. Adi, na e-ibmar-nuegan-geg-bergued bemar eba nikumalagar. Bab-Dummad bemar-ichesaar-wilesad-sorba, na e-sunnad bemar-nudakoed, bemarga bela ibmar-imakoed, bemar-ogannogoed, degine, bogidik-megegala bemar-imakoed. 11 Degisoggu, Bab-Dummad-nug ogannolesun, degine, na e-ganguedba bela degisadegu-negdakmaid egadga gusun. Ar deyobdo.
6. NAPI-SOGLENAID
(5:12-14)
12 Gwenad-Silvano, Bab-Dummadba nue-naimogadid. Abali, an bemar-ogannogega an bemarga garda wis bipisaar narmaksiid. Degine, bemarga oyogegar, we-Bab-Dummadi bemar-abonogewilubsulinad, degite, bemar-abonosad. We-igar, napiragwadid. Degisoggu, a-igargi gatik nanamalo, mer galakumalo.
13 Jesúsʼba-nanaimalad-Babiloniaʼgi-bukmalad, bemar-sunna-sulesmarmogad, degi, Marcos, Bab-Jesúsʼba-naidba an-machiga-gunonikidi, bemarga sogsimalad, bemar nued sogeye. 14 Na be muchub-muchub sabguedgi ise-nue-angaagwaledgi nued-sogeye na ga be sogmar.
Bemar-Jesucristoʼgi-akananaid, bemar bela ulubgi bogidik-itosun. Deyobdo.