PEDRO-GARDA-SOGBOGWAD
2 PEDRO
GEBE-SOGLENAID
Garda-nug
Pedro garda-sogabo narmaksad. Pedro we-garda gwenadganse narmaksiid. Binsamardo, we-garda birga 64ʼgi narmakles-insaye.
Pedro-Garda-Sogbogwadgi weyob sunmaklenaid
Dakargu, dulemar-odurdakmalad-Bab-Jesúsʼba-nue-nanaisurmalad gakansaar Bab-Dummad-Igargi dulemar-odurdakdimalad. Sogdimalad, Jesús gannar we-napnegse bar danikosurye, degisoggu, be galagwensuli nanaer, akarsuliddeeye. Pedro gwenadganga sogsiid, mer be we-dulemar-noar-odurdakdimalad itomaloye, bur nue-Bab-Jesús-Igarba-nanaer, bur nabirye.
Pedro gwenadganga sogbalid, Bab-Dummad, bela-dulemar eba nagubi abemaiye. A-ulale, Bab-Jesús amba yoggumaiye. Bab-Jesús-danikoeddi nue-danikoye. Degisoggu, Pedro napi gwenadgan unasiid, ega sogsiid, nue-gwage-swilidik bur be nanamarye.
We-gardagine, weyob ilemakar sunmaklenaid:
1. Gebe-sikwas-soglenaid (1:1-2).
2. Jesúsʼba-nanaimalad nueddae-wilubmalad (1:3-15).
3. Cristo-na-e-gangued-oyosad daksamalad (1:16-21).
4. Gakansaar-dulemar-odurdakmalad sabsur-odurdaklegoed (2:1-22).
5. Bab-Jesús-gannar-danikoed-iba (3:1-18).
Be itogua.
1. GEBE-SIKWAS-SOGLENAID
1
(1:1-2)
Ani Simón-Pedro, Jesucristo-e-mai, degi, e-sapin-bur-dummadga-gumogaga nugsalesmogadid.
Jesucristo-anmar-Bab-Dummad, anmar-Abonogedid, e-ibmar-inniki-imaked-ular, bemar anmaryob Jesucristoʼgi-bensuli gunonimarmogad. An bemarse garda narmaksiid. Be we-Jesucristoʼgi-bensuliguedi, anmarga, degi, bemarga ibnuedga gunonikid.
Bemar, Bab-Dummad-mag-dakedbali, degi, anmar-Dummad-Jesús-mag-dakedbali, Bab-Dummad bemargi bela-bela nued binsasun, degi, bela-bela ulubgi-bogidik bemar-itogega bemar-imakbarsun.
2. JESÚSʼBA-NANAIMALAD NUEDDAEWILUBMALAD
(1:3-15)
Bab-Dummad na gangued-nika-maidba, degi, na ibmar-innikii-imakedba Jesucristo-mag-dakega anmar-imaksad. A-ular, Bab-Dummad na e-ganguedbali anmarga belagwapa ibmar-abeleged uksad, adi, anmar dula-gudii guegar, degi, anmar nue eba nanadii guegar. We-ibmarmarbali, Bab-Dummad, anmarga ibmar-nuegan-gargerbasailad, degi, ibmar-dummaganad-ukoye-sogsad uksad. Adi, anmar, abali, nabir Bab-Dummad-daedyob nanadii guega, degi, anmar we-napneggi dule-ibmar-isganaginbi-binsadiidgi banguegar. Ar we-dulemar-e-ibmar-isgana-imaked emar-oichoged.
Degisoggu, a-ular, nue be we-ibmargi alamaknai gumarsun.
Jesucristoʼgi-bensuli-be-gued ogannogo.
Be-nueddaed nue-oyodii be nanabalo.
Be-nueddaedgi, Bab-Dummad-magar-dake be nanabalo.
Bab-Dummad-magar-dakedgi, sunna-san-dukin-bargaed-imakdii be gubalo.
Sunna-san-dukin-bargaedgi, ukurmakar-ibmar-imaksuli be nanadii gubalo.
Ukurmakar-ibmar-imaksulidgi, Bab-Dummad-ibmarbina-sogee be nanabalo.
Bab-Dummad-ibmarbina-sogedgi, gwenadganbina-itogee be nanabalo.
Gwenadganbina-itogedgi, gwenadgan-sabee be nanabalo.
Ar weyob be nanaele, Jesús-Igar-wisgulegedgi be nasgumai guoed, degi, anmar-Dummad-Jesucristoʼga bela-bela be ibmar-nuegan imakbaloed.
Ar dule weyob nanasulirdi, e-ataked amba itakaa atakdo, ibyasuli gudiido, epenne-isgudigusad-ega-elilesad iesdo.
10 Degisoggu, gwenadgan, Bab-Dummad napiragwadba bese gochamarsoggu, degi, napiragwadba be-susmarsoggu, begi we-ibmarmar ise-nue-diglegar be imakmarsun. Ar deyob be nanamalale, be isguosurmalad. 11 Ar degidbali, anmar-Dummad-Jesucristo-anmar-Abonoged, e-negdakmaid-degisadeguadse bela-bela nuedgine anmar-abingaoed.
Bab-Garda bur sunsogedid
12 A-ulale, ar amba be igar-soglesad wismar-inigwele, degi, egi napiragwadgi be odurdakles-inigwele, be ebinsadii gumalaga an bemarga we-ibmarmar obardii guoed. 13 Amba an dula-gudiidgi we-igargi be-unaed bur nuedid. 14 Ar an wisid, an emisgwasaar-gudiid an berguoed, ar anmar-Dummad-Jesucristo bato an-owisosad, ande emisgwasaar burgoye. 15 A-ulale, an bemar-unaega bela-bela an alamaknaid, adi, an-burgwisad-sorba, bela we-ibmarmar be ebinsadii gumalagar.
3. CRISTO-NA-E-GANGUED-OYOSAD DAKSAMALAD
(1:16-21)
16 Anmar-Dummad-Jesucristo-e-ganguedgi, degine, e-danikoedgi anmar bemarga-sunmaksadi, binsa yogasaar dulemar-na-e-nonogi-onoged an bemarga sogsasurmalad. Anmar-bemarga-sogsamaladi, anmar-sunnad anmar-ibyagwar, e-gangued-daksadba anmar bemarga sogsamalad. 17 Bab-Dummad Jesucristo-nug-odummosad, degine, gangued-ega-uksabalid, anmar daksad. Deun, nibneg-yeerdakleged-akar gayaburba gandikidba gollar gusad, Jesucristoʼgi sogsagusad:
“We, An-Machi-sabedid.
We-Machigi an yeer itoged.”
Mateo 17:5; Marcos 9:7; Lucas 9:35
18 Deun, anmar Dummad-Jesucristoʼba yala-islidikidgi gudigusgu, we-gayaburba-niba-gollar-gusad anmar itosad.
19 We-ibmar-gusadi, Bab-Dummad-gayaburba-barsogmalad iduar yoedse-ibmar-guoye-sogsagusad, bur bule barsognonikid. We-gayaburba, neg-ibguedse anmarga negsichidgi acha-gwallu-neg-mee-imakedyob, gued. Degi, bolegwadba-niis-dummad-nakwiardaeyobi, bemar-gwagegi imakmogoed.
20 Bab-Dummad-Gardagi yoedse-ibmar-guoed-narmakaled geg dule na ebi-wargwen-e-itolegedba oduloged. We bela-bela anmar mag itogergebed. 21 Ar ade, Bab-Dummad-gayaburba-barsogmalad, wargwensaale yoedse-ibmar-guoed-Bab-Dummad-sogsadgi na-e-itolegedba sogsasurmalad. Ar Bab-Dummad-sordamar-gwage-swilidikmalad Bab-Dummad-Burba-Isligwaled-sogedba sunmaksagusmalad.