AMÓS-GARDA
AMÓS
GEBE-SOGLENAID
Garda-nug
Amós-Garda. Amós, Judá-yarginedid, Tecoaʼgi e-neggweburad. Amósʼde sibad-wawaad-akwedid, sapur-dulebalid. Ibmar-berbegedye, Amós-nug obarileged.
Amós-Gardagi weyob sunmaklenaid
Bab-Dummad Israel-yargi e-gayaburbagi-sunmakega Amósʼse gochad.
A-ibagangine, Israel-yar bela-bela nasgumai gusad. Degi-inigwele, isgued, degi, igar-innikigwad-imaklesulid nai gusbalid. Dule-mani-ibegan bur bule mani-nikudmalad, dule-wileganadi, bur bule wiled gusmalad. Dule-Bab-akudakmalad-e-bab-dummaganse-gormalayobi, Israel-dulemar Babse gotemarmogad.
Amós sogatar negburgan-daksadi, sognaid, Bab-Dummad bela we-napnegga igar itogoed. We-garda-bergunaidgi, Bab-Dummad gannar Israel-yar-nudakoedgi sunmaknaid.
We-gardagine, weyob ilemakar sunmaklenaid:
1. Bab-Jehová, Israel-yar-dikarba-yarmar-nanaid sabsur-odurdakoed (1:1–2:5).
2. Bab-Jehová, Israel-yar-naid sabsur-odurdakoed (2:6-16).
3. Bab-Jehová, Israel-dulemargi sabsur-sunmaknaid (3:1–6:14).
4. Amós sogatar negburgan daksad (7:1–9:10).
5. Israel-dulemar-gannar-ambikuoed-ibagan (9:11-15).
Be itogua.
1. BAB-JEHOVÁ, ISRAEL-YAR-DIKARBA-YARMAR-NANAID SABSUR-ODURDAKOED
1
(1:1–2:5)
Bab-Jehová nue-urwed
We, Amós-e-gayaburbado. Amósʼde Tecoa-neggweburginedid, sibad-wawaad-akwed-duled. Amós, Israel-yargi birgabose negabandur-noed-iduar, negburgan daksad. Deunni, Uzías, Judá-e-reyga-maid, degi, Joás-machi-Jeroboam, Israel-e-reyga maidginmogad. Amós sogded:
“Sión-yala-akale, Bab-Jehová uludagoed,
Jerusalén-akale, mar-goledyob e-gayaburba gordagoed.
Sibad-wawaad-nikamalad-e-nainugi gagan-ara-ara-nanaid bela bergudoed.
Carmelo-yar-birigi-gagan-nanaid dingudoed.”
Bab-Jehová Damasco-yar-naid sabsur-odurdakoed
Bab-Jehová weyob soged:
“Damasco-dorgan-e-isgued nue-wilub-obicha naid.
Sabsur-e-odurdaklegoedi, an ega osulogosulid.
Ar ade, Damasco-dorgan undar-beedse Galaad-dulemar-wiosad.
Esgoro-nugar-nikadgi-ibmar-durwilegeyobi Galaad-imaksamalad.
Ani an Rey-Hazael-e-neg, soogi ogumakoed,
Ben-Adad-e-neg-gandikmalad bela gummakoed.
Damasco-neggwebur-yawagak-esgoromar an bibisgoed,
Avén-nebagi dule-bukwad an obelogoed.
Bet-Edénʼgi dummaganga-mamaid an osulogoed.
Siria-dulemar yogasaar-gales Kirʼye-yar-nugadse barmiledmaloed.
Ani an Bab-Jehová-guedi we-ibmar soged.”
Bab-Jehová Gaza-yar-naid sabsur-odurdakoed
Bab-Jehová weyob soged:
“Gaza-dorgan-e-isgued nue-wilub-obicha naid.
Sabsur-e-odurdaklegoedi, an ega osulogosulid.
Ar ade, Gaza-dorgan, bela neggweburmargi-dulemar-bukwad galesa sesmalad,
geb Edom-dorganga maiga manigi uksamalad.
Ani an Gaza-neggwebur-e-galu-matusulid, soogi ogumakoed.
E-neg-gandikmalad-bukwad bela gummakoed.
Asdod-dorgan-bukwamalad an osulogoed.
Ascalón-neggweburgi dummagan-mamaid an obelogoed.
Ecrón-neggweburgi gannar an-ganguedba an gwichigudoed,
Filistea-dule-napi-ambikumaloed bela an obelomogoed.
Ani an Bab-Jehová Bela-Gangued-Nikadi we-ibmar soged.”
Bab-Jehová Tiro-yar-naid sabsur-odurdakoed
Bab-Jehová weyob soged:
“Tiro-dorgan-e-isgued nue-wilub-obicha naid.
Sabsur-e-odurdaklegoedi, an ega osulogosulid.
Ar ade, Tiro-dorgan, bela dulemar-gasa-sesmaladi, Edom-dorganga maiga manigi uksamalad.
Na gwenatigwar-gued-igar-ebo-mesismalad iesmalad.
10 Ani an Tiro-galu-matusurmalad, soogi ogumakoed.
E-neg-gandikmalad-bukwad bela gummakoed.”
Bab-Jehová Edom-yar-naid sabsur-odurdakoed
11 Bab-Jehová weyob soged:
“Edom-dorgan-e-isgued nue-wilub-obicha-naid.
Sabsur-e-odurdaklegoedi, an ega osulogosulid.
Ar ade, Edom-dorgan, e-gwenadgan-wile-daksasulid.
Es-suidyalaba balegicha gusmalad.
Ar na saed-itoged ulubgi bargadsurmalad,
e-urwed gwen iessurmalad.
12 Ani an Temán-neggwebur, soogi ogumakoed,
Bosra-neggwebur-e-neg-gandikmalad bela gummakoed.”
Bab-Jehová Amón-yar-naid sabsur-odurdakoed
13 Bab-Jehová weyob soged:
“Amón-dorgan-e-isgued nue-wilub-obicha naid.
Sabsur-e-odurdaklegoedi, an ega osulogosulid.
Ar Amón-dorgan, na e-yarmar-abingunanaid onasogega,
Galaad-omegan-gurgin-nikamalad-ibe saban-maris nanaed.
14 Ani an Rabá-neggwebur-e-galu-matusurmalad soogi ogumakoed,
e-neg-gandikmalad bela gummakoed.
Bila-onolenaidgi oimaknanaidaeyob, sabsur-oimaknanai gumaloed.
Burwa-dummad-uurmakmaiyob, neg-oimaknai guoed.
15 Amón-dorgan-e-rey gales seledoed,
bela e-dummagan eba gales seledmogoed.
Ani an Bab-Jehová-guedi we-ibmar soged.”