2
Ibmar-isgana-imaklegedgi-yeer-itolegedi, ibnuedsulid
An-gwagegi an sogsa gusad: “Emigindi, ibmar-galagwensuli-imakedgi-yeer-itolegedi, an imakdii guoye, an nue-yeer-itodii gubaloye.” Ar amba deyob gudiguedi, binsarsunna imaklebalid. Alledi, binsa goelleged an daked. Ibmar-galagwensuli-imakedgi-yeer-itogedi, ¿ibiga gue? Ibmarga gusuli.
Geb an wisgubigualid, vino-gobedgi bule an magar neg-itodii guodibe, degi, binsaed-satedyobi galagwensuli ibmar-imakdii guodibe. Adi, an wisguega, dule we-napneggi sikwas-dula-gudiguedgi, na e-ibmar-imakdiidgi ibi-nued amie.
An we-ibmar-dummagan imaksad: Negmar an sobsad, uva-nainu-dummagan an nasiksabalid. An-nainugine, bukidar ibmar-gullemalad an digsad, dutumar an digsabalid. Sapi-san-nabir-gullemalad akar-akar an digsabalid. Amar-ogegala, dii-sabogega yaa-dummagan an akwisbalid.
An bukidar mai-machergan, degi, mai-omegan baksad. Maimar-an-neggi-gwalulesmalad an nikusbalid. Jerusalén-neggweburgi-an-idu-dummagan-megismaladba, an bur bule molimar-bebe-nikad nikusad, degi, sibad-wawaadmar an nikusbalid.
An ormar, degi, manimar ichesur nikusad. Rey-bamalad-e-ibmar-nuegan an susad, degi, dule-yar-bamaladgi-bukwamalad-e-ibmar-nuegan an susbalid. Machergan-anga-namakmalad, degi, omegan-anga-namakmalad an nikusgusad. An wergudiidbali, an ome-baigan-bukidar nikusbalid.
Jerusalénʼgi-an-idu-dummaganga-megismaladi, anyobi nug-dummarbaa nikussurmalad. Deginbali, anyobi nue-binsaed-nikaa gussurmarbalid. 10 Bela an-ibmar-imakbigusadi, an imaksad. Bela ibmar-galagwensuli-imakedgi-yeer-itogedi, an itosbalid. Bela an-arbasadgi an wergudii gusad. We-ibmarmar-imaksadgi an yeer itosad.
11 Geb sorbali, bela-ibmar-imaksadgi an binsadii gusad. Bela ibmar-imakega an dummad-arbadigusadgi, an binsadii gusbalid. An bela we-ibmarmar dakalid, bela wedi, binsarsunna imaklegedi, degi, gwage-nunmaked ukbalidi, egi ibmar-nued amilesurbalid.
Bela dulemar burgwemaloedbiid
12 Geb sorbali, an binsadii gualid, nue-binsaed-nikagued, wede ibi obarlege, binsaedsuli-ibmar-imakleged, ibi obarlebali, degi, yogasaar-sunmakleged, ibi obarlebali. Ar dule rey-sorba-megnonikoedi, ¿ibu-ibmar-baid imaknonikosunna? Ibmar-baid-imaked sate. Ar ade, bato bela ibmar imaklesad.
13 An daknonikid, ar igi neg-meegwad negsichidba bur nued gue. Deyobi, nue-binsaed-nikagued, yogasaar-sunmaklegedba bur nuedid.
14 Dule-binsaed-ibed, magasar neg daked.
Dule-binsaedsuliddina, aku neg daked.
An daknonibalid, bela dulemar burgwedsemarbalid. 15 Geb degine, an sogdesunnad: “Dule-binsaedsulid-burgwedyobi an burgwemogoed. Degisoggu, ¿ibiga an binsaed-ibedga gubisunna?” Degisoggu, an daknonibalid, we-ibmar binsarsunna imaklebali.
16 Ar dulemar, dule-binsaed-ibedgi, degi, dule-binsaedsulidgi bar binsaosurmalad. Ar birgamar-namaidba bela iedmaloed. Dule-binsaed-ibed, dule-binsaedsulidyobi burgwemogoed.
17 Degisoggu, an we-napneggi-gudiidi, isdar an itononisunnad. Ar ade, bela we-napneggine ibmar-imakleged nabir anga nosulid. Ar bela we-ibmarmar binsarsunna imakleged, gwage-nunmaked ukbalid.
18 Deginbali, we-napneggi arbaed-dummad-an-imaksadi, gwen-nabir an daknonisurbalid. Ar bela arbaed-dummad-an-imaksadi, dule-an-sorba-megnonikoedga an obegergebed.
19 An-sorba dule-reyga-megnonikoedi, binsaed-ibedga guodibe, binsaedsulidga guodibe, amba bai daklegosulid. Degi-inigwele, dummad-an-arbasadgi-ibmar-nikusadi, degi, binsaed-nikaguedgi-an-ibmar-imaksadgi-ibmar-nikusadi, we-reygadga gunonikoed. Ar we-ibmarmar binsarsunna imaklebalid.
20 We-napneggine, an dummad-arbasad-ulale, an gwen nabir itononisurbalid. 21 Ar gwen-gwen-dulemar, ibmar-nikuega e-binsaed-nikad ebudamalad, ibmar-nikuega e-ibmar-wisid ebudamalad, degi, ibmar-nikuega e-ibmar-durdaksad ebudamalad.
Ar sorbardi, dule-gwen-arbassulidga bela e-ibmar-nikuedi, obegoed. Ar weyob ibmar-guedi, gwen nabirsulid. We-ibmarmar, binsarsunna imaklebalid.
22 Dule we-napneggi arbaed-dummad-imakedgi, surbinsa-alamaknaidgi, degi, bukib-binsaed-abalagi-alamaknaidgi, ¿ibu-ibmar-nued egi nikue? Sate. 23 Ar dulega bane-bane wile-itogedbi, degi, arbaed-dummad-imakedbi neg naid. Mutikidse-bakale, gwen obunnosulid. We-ibmarmar binsarsunna imaklebalid.
24 Degisoggu, unnila masgunnedgi-yeer-itogedi, gobedgi-yeer-itogedi, degi, e-arbaedgi-yeer-itogedi, dulega bur-nued gued. An daksabalid, we-ibmala Bab-Dummadgi danibali.
25 Ar Bab-Dummad dulegi-nabir-binsasulile, ¿doa nabir mas-gunnoe? ¿Doa yeer itobaloe?
26 Bab-Dummad dule-yeerdakedga, binsaed-nikagued uked, ibmar-nue-wisi imaked, degi, yeer-itoged ega ukbalid. Ar dule-isganagardina, ibmar-onmakedgi-arbaed ega uked. Adi, sorbali, we-ibmar dule-yeerdakedga ukegar. Ar we-ibmarmar binsarsunna imaklebalid, degi, gwage-nunmaked ukbalid.