2. WE-NAPNEGGI-DULEMAR-GUDIID
3
(3:1–12:8)
Ibmar-imaklegega bela e-ibagan nikad
Ibmar-imaklegega bela e-wachi nikad. We-napneggine, ibmar-imaklegega bela e-ibagan nikabalid:
Gwaluleged-e-iba nikad,
burgwileged-e-iba nikabalid.
Ibmar-gwag-digleged-e-iba nikad,
ibmar-gwag-ungeleged-e-iba nikabalid.
Oburgwileged-e-iba nikad,
onuguleged-e-iba nikabalid.
Ibmar-earileged-e-iba nikad,
ibmar-sobleged-e-iba nikabalid.
Boleged-e-iba nikad,
alleleged-e-iba nikabalid.
Dule-burgwisadba wile-itoleged-e-iba nikad,
yeer-itogedba gwirleged-e-iba nikabalid.
Akwamar-osamakleged-e-iba nikad,
akwamar-weleged-e-iba nikabalid.
Angaagwar-imakleged-e-iba nikad,
degimaloye-sogleged-e-iba nikabalid.
Ibmar-imaklebienad-e-iba nikad,
ibmar-imaklebisulid-e-iba nikabalid.
Ibmar-saboleged-e-iba nikad,
ibmar-mileged-e-iba nikabalid.
Ibmar-esirmakleged-e-iba nikad,
ibmar-makleged-e-iba nikabalid.
Sunmaklesulid-e-iba nikad,
sunmakleged-e-iba nikabalid.
Sabguleged-e-iba nikad,
isdar-dakleged-e-iba nikabalid.
Bila-onoleged-e-iba nikad,
neg-bogidik-naguleged-e-iba nikabalid.
Arbaedgi alamaknaiguedi, binsaledid
Ar dule arbaedgi alamaknaiguedi, ¿ibu-nued egi nikue?
10 An daksad, Bab-Dummadi dulemarga arbaed-dummad uksad, adi, arbaedgi alamaknai gumalagar. 11 Bab-Dummad e-iba-sogedba bela ibmar-yeerdakle imaksad. Deginbali, dule nabir epenne-ibmar-gusmalad-magar-itogega, degi, yoedse-ibmar-guoed-magar-itogega imaksabalid. Degi-inigwele, dule, bela Bab-Dummad negasailagi-ibmar-imaksad, degi, yoedse-ibmar-imakoed wissulid.
12 An wisdo, dule na dula-gudiidgine wergudiguedba, degi, ibmar-nued-imakdiguedba, bur ibmar-nued-baidi, sated. 13 An wisbalid, nabir-masgundiguedi, nabir-gobdiguedi, degi, dummad-arbasadgi-yeer-itodiguedi, Bab-Dummad dulega uksabalid. 14 Amba an wisbalid, bela-Bab-Dummad-ibmar-imaksadi, degisadegu gued. Na e-ibmar-obinnisadgi ibmar-baid geg nasikleged, geg bar osulolebalid. Bab-Dummad bela deyob imaksad, adi, dulemar e-dobekwaa nanamalagar.
15 Emi ibmar-bukwadi, bato dikasurgus bukwad.
Ibmar-gunonikoedi, bato gudiid.
Bab-Dummad gannar-ibmar-guega imaked.
Igar-innikigwadba ibmar imaklesulid
16 We-napneggine ibmar-baid an daksabalid: Igar-itolegedgi, igar-isgana imakleged. Igar-innikigwad-imaklegedgi, igar-isgana imakleged.
17 Geb an binsadsunnad:
“Bab-Dummad dule-nuedga igar itogoye, degi, dule-isganaga igar itobaloye. Ar ade, bela-ibmar-guedga, igar-itoleged-iba nikaye. Bela-ibmar-imaklegedga igar-itoleged-iba nikabarye.”
18 An dulemargi binsasbalid: “Bab-Dummad dule-wilubdaknaiye, adi, dulemar na magar itomalagarye, emarde, ibdurganyob gumarye. 19 Dulemar ibdurganmaryob bergumarmogad. Ebobela ega igar yopira maid. Ebobela na yopira burgwemalad. Ebobela dulagudiguega bunnodigued abeged. Degisoggu, dule ibdurgangi obinsulid. Ar napiragwa, bela wemar gwen nabirsulid, 20 degi, bela napa-urba megmaloed.
Bela napagi danimalad,
bela gannar napaga binyemarbaloed.
21 ”¿Ar doa wissunna, dule-e-burba niba naddae? ¿Ar doa wissunna, ibdurgan-e-burbadi neg-urba aideddae?”
22 An daksasunnad, dule, e-arbaedgi-wergudiguedba bur ibmar-nued-imaked sated. Ade, arbaed-igar ega uklesad. E-burgwisad-sorba ibmar-guoed-dakega, ¿doa we-dule-burgwisad gannar-dagega imakoe?