ISAÍAS-GARDA
ISAÍAS
GEBE-SOGLENAID
Garda-nug
Isaías-Garda. Amoz-machi-Isaías, Bab-Dummad-gayaburba-barsogedid. Jehová dule-abonogedye, Isaías-nug obarileged.
Isaías-Gardagi weyob sunmaklenaid
We-garda, Bab-Dummad-e-ganguedgi sunmaked, degi, bela neg-ganimaidgi sunmakbalid. Isaías, Judá-e-Reymar-megismalad-ibagangi sunmakdii gusad: Uzías, Jotam, Acaz, Ezequías.
Bab-Dummad, Isaíasʼse magarononikid, Israel-dulemarga e-gayaburbagi sunmakegar. Ar Israel-dulemar galagwensuli nanabukwamalad, Bab-Dummad-sogedba nanabuksurmalad.
We-gardagine, weyob ilemakar sunmaklenaid:
1. Sabsur-odurdaklegoed (1:1–35:10).
1a. Jerusalén-dulemargi, degi, Judá-dulemargi sunmaklenaid (1:1–5:30).
1b. Emanuelʼgi sunmaklenaid (6:1–12:6).
1c. Yar-baid-baidgi-bukmaladga sunmaklenaid (13:1–23:18).
1d. Ibmar-guoed Isaíasʼga-burbar-oyolesad (24:1–27:13).
1e. Judá-dulemar, degi, Israel-dulemar-sabsur-odurdaklegoed (28:1–35:10).
2. Rey-Ezequíasʼga neggusad (36:1–39:8).
3. Israel-dulemar-gwage-armaklegoed (40:1–48:22).
4. Yoedse-gandikidba neg-oyolegoed (49:1–66:24).
4a. Yoedse-dule-abonoged-danikoed (49:1–59:21).
4b. Yoedse Jerusalén gandikidba yeer-daklegoed (60:1–66:24).
Be itogua.
1. SABSUR-ODURDAKLEGOED
1
(1:1–35:10)
1a. Jerusalén-dulemargi, degi, Judá-dulemargi sunmaklenaid
(1:1–5:30)
Judá-dulemar Bab-Dummadgi nue isgus-bukwad
Judá-e-reymar: Uzías, Jotam, Acaz, degi, Ezequías, amar-negdakmamaidgine, Amoz-machi-Isaías, Judá-yargi, degi, Jerusalén-neggweburgi neg-guoed daksad.
¡Nibneggi-bukmalad, an-itomalo!
¡Napneggi-bukmalad, an-itomalo!
Bab-Jehová weyob soged: “Ani an an-mimmigan akwisad, an na odummosad,
degi-inigwele, angi gwisgudmalad.
Moli-bebe-nikad-alugwasualed, e-ibed magar daked.
Moli-uayasuid, moli-urbed-galu-e-ibedgad magar daked.
Degite, Israel-dulemardi, akusunna itomalad,
an-dulamardi, aku ibmar dakmalad.
 
”Dulemar-nue-isgus-bukwamalad, ¡ibitosmar!
Dule-nue-isguedgi-bipirmaksa-bukwamalad, ¡ibitosmar!
Dule-ibmar-isgana-imakmalad-e-wagan-bukwad, ¡ibitosmar!
Dule-gwage-isgus-gudimalad-e-mimmigan-bukwad, ¡ibitosmar!”
Ar bemar, ¡Bab-Jehováʼgi bangudmalad!
¡Israel-e-Bab-Dummad-Isligwaled isdar dakdemalad!
¡Gannar sorsik aibiridmalad!
 
¿Ibiga amba sabsur-odurdakledii gubimarsunna?
¿Ibiga uayasuli-gudii gubimarsunna?
Bela e-nono, ise-nailikguar siid,
bela e-gwage nued naisulid.
Bela e-nag-duku-akale, nonosega, e-san-nued wis naisulid,
bela oitolesadbi nanaed.
E-san, gudure-gudure nanaid.
E-yaamar-bukwadi, nunu-yapanne nanaed,
ar gwen nugussuli nanaed,
morgi-obipirmakar naisurbalid,
olivo-gwallugi maglegarsurbalid.
 
E-yala, nue-bergus naid.
E-neggweburmar, bato soogi-ogumakles bubukwad.
Emar-sunnagwad na dakmaloed,
igi-dule-baigan e-ibmar-digar-nanaid gutemaloe.
E-yala, olloo naioed,
dule-bamaladse e-yala obelolesadyob naguoed.
Sión-yala, uva-nainugi binsa dukued-neg olloo-siidaedyobi daklenaded.
Melón-digar-naidgi, binsa neg-ollobi-siidyobi daklenaded,
neggwebur, dule-isdarmaladse ebirilessiidyob gued.
Ar Bab-Jehová-Bela-Gangued-Nikad anmar-gwenna-gwenna-odulossulina,
Sodoma-dulemaryob anmar gumogoenad,
Gomorra-dulemaryob anmar obelolemogoenad.
Napiragwadgi e-isguedga-bukib-binsamarye ega soglenaid
10 Sodoma-e-dummagan, Bab-Jehová-ibmar-soged be itomar.
Gomorra-neggwebur, anmar-Bab-Dummad-Igar-Maid be itomar.
11 Bab-Jehová soged:
“Be-ibmar-ukleged-bukidaradi, ¿ibi-nuedga anga wis gue?
Ar gwen an abemaisulid.
Ar sibad-wawaad-machergan-ogumakar-anga-ukleged an budar dakgusad.
Ar ibdurgan-wardummagan-e-gwallu-anga-ukleged an budar dakgusad.
Moli-bebe-nikad-machergan-e-ablis an abesulid,
sibad-wawaadmar-e-ablis an abesulid,
sibad-machergan-e-ablis an abesulid,
we-ibmarmar, gwen bai an daksulid.
12 ¿Ibiga be an-asabin danimala?
¿Doa bega ibdurgan-sedamaloye sogsa?
Unnila anse-goled-neg-imba-oichogega be nonidamalad.
13 Melle bar be anga ibmar-ukleged-gwen-igarga-gusulid sedamalo.
Ar ina-wawadikid anga ibmar-isganaga gued.
Nii-binidgi, iba-onoleged an budar dakgusad,
obunnoged-ibagi, iba-onoleged an budar dakgusad,
dulemar-bular-onmaknonidamalad an budar dakgusad,
be-an-nug-odummomalad, aka bur an-ourwe damalad, bar an itobisulid.
14 Bemar nii-binid-gwisguedgi iba-onogedi, an budar itogusad.
Itoakwaa-iba-onolegedi, an budar itogusad.
Ibmar-nuedga gwen anga gusulid,
abali, an budar itogusad.
15 Bemar anse-goledgi argan-onakwialile, an bemar-dakosulid,
wagar-biir an bemar-idu imakoed.
Ar gandikidgi bemar anse gornanaile, an bemar-itogosulid.
Ar bemar dulemar-ibe ablis eosmalad.
 
16 ”¡Isguedgi be bangumar, swilidik be gumar!
¡An-asabin ibmar-isgana-imakedgi be bangumar!
¡Melle bar ibmar-isgana be imakmar!
17 ¡Igar-nuegan-imaked be durdakmar!
¡Igar-napiragwad be imakmar!
¡Dule-mesagwar-imaklediid be bendakmar!
¡Dule-sergan-satedga be igar nabomar!
¡Siamar-ei-sui-burgwismalad-ular, be gwisgumar!”
18 Bab-Jehová soged:
“Be dagmar, anmar igar nudakmargwelo.
Bemar-isgued, ginnitibiyob-gue-inigwele, boo-sibudikidyob-dakle naoed.
Bemar-isgued, mor-ginnidyob-gue-inigwele,
sibad-wawaad-e-absar-dagudikid-daklegedyob naoed.
19 Ar bemar an-sogedba nanamaloye sogele,
be-yargi ibmar-nuegan-sanmakoedi be gunmaloed.
20 Ar bemar amba an-itosulile, angi be gwisgudmalale, es-suidgi be ogilolemaloed.”
Ar Bab-Jehová, e-sunnagwad deyob soged.
Jerusalén-neggweburga igar-nabolesad
21 Neggwebur-innikigwad, ¿ibiyobi gambanuchusaedga be gusa?
Gebe-iduar, igar-napiragwadbi be imakdidaenad.
Igar-innikigwadbi begi nai gusanad.
Emide, unnila dule-gindakmaladbi begi gudigusmarsunnad.
22 Gebeunni be maniyob-gumalanad,
emidi, durganga-binnideyob be gudnanaed.
Vino-nuedyob be gumalanad,
emidi, vino dii-sunnabi-goblegeyob be gudnanaed.
23 Be-dummagan-neg-dakmamaid dulegi-gwisgumaladid.
Amarde, dule-ibmar-atursamalad-e-sordamalad.
Manigi-dule-binsaed-gaedgi bela na yeer itodamalad,
dulemar-ega-ibmar-uked unnila abedamalad,
dule-sergan-sated-ular sunmakdasurmalad,
siamar-ei-sui-burgwismalad-e-igar gwen bai dakdasurmalad.
24 A-ulale, Israel-dulemar-e-Bab-Jehová-Bela-Gangued-Nikad, weyob soged:
“¡Wese ugaksun!
An-isdarmaladga an igar nudakoed,
an-isdarmalad an buged imakoed.
25 Gannar an-argan an bemarse oyogoed,
bela be-isgued an elioed,
degi, bela begi ibmar-isgana-naid an osulogoed.
26 Bega dule-igar-nabomalad gebe-iduar-bukusadyob an oambikuoed,
dule-be-unamalad gebe-iduar-ambikusadyob an oambikuoed.
Degisoggu, Neggwebur-Innikigwadye be-nugsamaloed,
Neggwebur-Sogedba-Daedye be-nugsamaloed.”
 
27 Sión-yala, igar-innikigwadba bela-belad bendaklegoed,
dulemar e-isguedga-bukib-binsamalad igar-napiragwadba, bela-belad bendaklegoed.
28 Degi-inigwele, dule-uayasulidamaladdi, isguedgi-gudimaladdi, obelolegoed.
Ar dule-Bab-Jehová-obandimaladdi, oburgwilegoed.
29 Bemar we-sapimarbina nue-sogdimaladgi bemar nue-bingedar itomaloed,
we-dutugalubina be nue-sogdimaladgi bemar nue-undar bingegumaloed.
30 Bemar, sapi-e-gagan-dinguddaeyob gudmaloed,
dutu-digaled dii-sate-gugwichidyob gudmaloed.
31 Dule-gala-ibedi, gagan-durgan-milegeyob naoed,
e-arbaedi, ilagwen-bergus naoed,
ebobela soogi-ogalegoed,
dule gwen soo oginnosulid.