2. BAB-JEHOVÁ JERUSALÉN-DULEMARGA WILE-ITOGED UKSAD
2
(2:1-22)
Bab-Jehová, Israel-dulemar-ogilosad
Bab-Jehová na e-uludedbali, ibiyobi Sión-neggwebur-yeerdaklegedgi negsichid nasiksa.
Bab-Jehová nibneg-akale, Jerusalén-neggwebur-yeerdakle-siid omukusad.
Bab-Jehová e-iba-uludedgi na ese-goled-neg, we-napneggi-siideeye binsassulid.
 
Bab-Jehová bela Jacob-wagan-e-negmar-bukwadi, gwen-wile-daksasuli obelosad.
Bab-Jehová na e-uludedbali, Judá-yar-yeerdakleged-e-neg-gandikmalad bibichisad.
Bab-Jehová, Judá-e-rey-dummadga-maid-egwachadba, Judá-yar-nug bipii imaksad.
Judá-e-dummaganga-mamaid-egwachadba, Judá-yar-nug bipii imaksad.
 
Bab-Jehová, uludgua, bela Israel-e-gargangued obelosad.
Anmar an-isdarmaladbo-urwenaigua, Bab-Jehová anmar-bendaksasulid.
Soo-dummad-bela-ibmar-obelogedyobi,
Jacob-e-yar-naidgi soo ogasad.
 
Bab-Jehová anmar-isdaradyob warsi guagwar gasad,
e-swida-nuedsikid guagwar oyosgwichid.
Bab-Jehová anmar-isdaradyob, anmar-gwenadgan-ogilosad.
Bab-Jehová na e-urwedi, sooyobi Sión-yeerdakleged-e-negmargi odesad.
 
Bab-Jehová anmar-isdaradyob na imaked:
Israel-yar obelosad.
Bela Israel-e-reynegmar bibichisad, Israel-e-neg-gandikmalad omukusad.
Bab-Jehová Judá-yar-yeerdaklegedgi boedbi, wile-itolegedbi, neg nasiksad.
 
Bab-Jehová e-maid-neg sosganeg-siiyobi earisad,
e-onmakedneg-siidi omukusad.
Bab-Jehová, Sión-dulemar na e-iba-itoakwaa-onoleged-iegega imaksad,
e-obunnoged-iba-iegega imaksad.
Bab-Jehová nue-uludedbali, rey-maid obachad.
Dule-irwa-ese-goled obachad.
 
Bab-Jehová, na e-ibmar-ogumakar-ukleged-aila obachad,
na e-neg-islidikid isdar daksad.
E-reynegmar-e-galumar, e-isdarmaladga urmaksad.
E-isdarmalad, iba-dummad-nonaiyob, Bab-Jehová-neggi oimakdemalad,
 
Bab-Jehová, Sión-neggwebur-yeerdakleged-e-galu-matusur-ebirmaidi, omukuedgi binsasad.
Obeloged-igar ilemakar mesisad,
gwen-wile-daksasuli galu-matusur-maid obelosad.
E-arsanyob-maidgi, e-galumar-birgi nunmak-itoged nagusad,
bela we-ibmarmar malusad.
 
Jerusalén-neggwebur-e-yawagakmar bela aimukusad,
Bab-Jehová bela yawagak-edimalad bibichisad.
Jerusalén-e-rey yar-baidsik yoggus gudiid,
e-sapin-dummagan, yar-baidsik yoggus gudidimalad.
Bab-Dummad-igar bergusad,
Bab-Jehová, e-gayaburba-barsogmaladga bar negburgan oyossulid.
 
10 Sión-neggwebur-yeerdaklegedgi girmar-dummagan, napayala bogidik sigismalad.
Girmar-dummagan, nunmak-itogedba na e-nonogine, sogun-buru eosmalad,
wile-itoleged-mor yosmalad.
Bunamala-Jerusalénʼginmalad, bingedbali, napase dulluu nono imaksamalad.
 
11 Boedbali, bar an nue ataksurgusad,
an bela-bela gwage nunmak itoged.
An-neggwebur-ibitosadbali, an-niga bela argwachad.
Burwigana, degi, goemala, neg-imbabali, burgwemamaid.
 
12 Burwigana e-nanganse egichardamalad:
“¿Bia masde? ¿Bia gobedde?”
Mas-satedbali, burwigana neg-imbabali, binna-binna burgwiddamalad.
E-nan-nukugi napi-bunnomai burgwiddamalad.
 
13 Jerusalén-yeerdakleged, ¿ibu an begi obarosunna?
¿Doabogwa an be-wilubsaosunna?
Jerusalén-neggwebur-swilidikid, be-gwage-baisur-itogega, ¿ibu an bega oyogergebe?
Be-naibi-gusad, demar-wiladyob gued.
¿Doa gannar be-nudakoe?
 
14 Be-Bab-Dummad-gayaburba-barsogmalad, gakansaale negburgan-daksad bega sogsamalad,
be-yardakale bega sogsamalad.
Be-isgued gwen barsogsasurmalad,
melle be-gamalaga gwen be-bendaksasurmalad.
Bemarga gayaburba-gakansaaled sogsamalad,
a-gayaburbagi, melle be bensuliguega be-imaksamalad.
 
15 Dulemar-igarba-nadapmalad,
be-dakarmalale, begi dodoar argan ogotedamalad.
Jerusalén-neggwebur-yeerdakleged, be-asabin akar-akar gunanadaed.
Wigoar-wigoar sognanaidaed:
“¿Ar we-neggwebur nue-yeerdaklegedye sogmaladi?
¿Ar we-neggwebur, bela napneg-yeer-ito-imakedye sogmaladi?”
 
16 Jerusalén-dulemar, bela be-isdarmalad begi-sunmakdemalale,
begi isdar sunmakdedamalad.
Nue-sae-be-dake, dodoar weyob sognanaid:
“Anmarse dula dolesad.
Anmar bela-bela-iba-edarbediid nonikid,
anmar-sunnad daksasunnad.”
 
17 Bab-Jehová ibmar-imakega na igar-amisadi, sogedba imaksad,
na dikasurgus ibmar-sogsadi, bela imaksad.
Bab-Jehová be-wiledaksasuli, be-obelosad,
be-isdarmalad begi-dodogega imaksad,
begi-yolenanaid-e-gangued ogannosad.
 
18 Sión-dulemar, Bab-Dummadse, ise-wilegar gornanaid.
Sión-neggwebur-yeerdakleged-galu-matusulid-nika-siid,
mutikidbali, ibginedbali, diwaryobi be-ibyanis aryomai be imake.
Mer be boed bogigue, mer be be-ibyanis-aryomaid bogiguega imake.
 
19 Be gwisgue, mutikidbali be ise-gollar imake,
wachi-iliba be ise-gollar imake.
Bab-Jehová-asabin ibmar-ukleged-uknaiyob, gwage-nunmaked-itogedbali na be bosii imake.
Be-mimmigan-mer-burgwegala, Bab-Dummadse argan-onakwar be gorsii imake.
Be-mimmigan ukudbali burgwemamaid,
neg-imbaba burgwis mellemamaid.
 
20 “Bab-Jehováʼye, be dake, nue be itogena:
¿Doa-dule be weyob imaksagusa?
¿Ar omegan na e-mimmigan gunmarsunnode?
¿Na e-mimmigan-egi-danimalad gunmarsunnode?
Bab-Jehováʼse-goled-neggi, ¿ar dule-irwa-Bab-Dummadse-gormalad oburgwilemalode?
¿Ar Bab-Dummad-gayaburba-barsogmalad oburgwilemalode?
 
21 ”Sapingana, degi, dule-serganse-bakale, neg-imbaba burgwar mellemamaid.
An-sapingana, degi, an-yagana, es-suidgi oburgwilesmalad.
Be-uludedbali, be wemar oburgwisad,
bela-bela-wiledaksuli, be wemar oburgwisad.
 
22 ”Iba-dummad-onolegedse-danimalayob bela bonigan angi dagega be imaksad.
Bab-Jehová-Ulusad-ibagi, dule-wargwensaale, san-onossulid, bela burgwismalad.
An-gwenadgan an odummosadi, an ibmargi-odurdaksagusadi,
an-isdarmalad, bela an-ibe ogilosad.”