2
Israel-dulemar-danar-danar-ambikusmalad-igar
Bab-Jehová Moisésʼga, degi, Aarónʼga sunmakded, amarga sogded: “Israel-dulemala dulemar-anbo-ambikued-neg-ebilis ambikumaloed, na egad-egad, e-dadgan-e-dadgan-e-bander-urba bukwa gumaloed.
”Wemala, dulemar-anbo-ambikued-neg-siid-dad-nakwedsik ambikumaloed:
Gebedgi, Judá-wagan, na e-bander-urba e-sordamarba ambikumaloed.
Judá-wagan-e-dummad Naasónʼye nugad. Naasónʼde Aminadab-e-machid.
E-sordamar ebislesmaladba,
mili-dulapaa-gakambe-gakabake gaka dulataled-ilanergwa (74,600) mergued.
 
”Judá-wagan-dikarba, Isacar-wagan ambikuoed.
Isacar-wagan-e-dummad Natanaelʼye nugad. Natanaelʼde Zuar-e-machid.
E-sordamar ebislesmaladba,
mili-dulabo-gakambe-gakabake gaka dulataled-ilabake (54,400) mergued.
 
”Baid-dikarsik Zabulón-wagan ambikumarmogoed.
Zabulón-wagan-e-dummad Eliabʼye nugad. Eliabʼde Helón-e-machid.
E-sordamar ebislesmaladba,
mili-dulabo-gakambe-gakagugle gaka dulataled-ilabake (57,400) mergued.
 
”Bela Judá-wagan-bukwamaladgi, sordamar-sogapaa-ebislesmaladba,
bular mili-dulabakebak-gakanergwa gaka dulataled-ilabake (186,400) mergued.
Judá-wagan, na e-sordamar-nanadapmalad idunadapi gumaloed.
 
10 ”Rubén-wagan, na-e-bander-urba, e-sordamarba dulemar-anbo-ambikued-neg-siid-dad-nakwed-argan-nuedsik ambikumaloed.
Rubén-wagan-e-dummad Elisurʼye nugad. Elisurʼde Sedeur-e-machid.
11 E-sordamar ebislesmaladba,
mili-dulabo-gakanergwa gaka dulataled-ilatar (46,500) mergued.
 
12 ”Rubén-wagan-dikarba, Simeón-wagan ambikuoed.
Simeón-wagan-e-dummad Selumielʼye nugad. Selumielʼde Zurisadai-e-machid.
13 E-sordamar ebislesmaladba,
mili-dulabo-gakambe-gakabakebak gaka dulataled-ilapaa (59,300) mergued.
 
14 ”Baid-dikarsik Gad-wagan ambikumarmogoed.
Gad-wagan-e-dummad Eliasafʼye nugad. Eliasafʼde Reuel-e-machid.
15 E-sordamar ebislesmaladba,
mili-dulabo-gakatar gaka dulataled-ilanergwa gaka dulabo-gakambe (45,650) mergued.
 
16 ”Bela Rubén-wagan-bukwamaladgi, sordamar-sogapaa-ebislesmaladba,
bular mili-dulagugle-gakambe-gakagwensak gaka dulataled-ilabake gaka dulabo-gakambe (151,450) mergued.
Rubén-wagan, Judá-sordamar-sorba, na e-sordamar-nanaimaladba nadapi gumaloed.
17 ”Geb degine, a-sorbali, Levita-dulemar, dulemar-anbo-ambikued-neg semai gumaloed. We-negde, Israel-dulemar-negabargi siidaed. Ar igi Levita-dulemar na bukwa-daniki, deyob na e-bander-e-bander senadapi gumaloed.
18 Efraín-wagan e-bander-urba, dulemar-anbo-ambikued-neg-siid-dad-argwanedsik ambikumaloed.
Efraín-wagan-e-dummad Elisamaʼye nugad. Elisamaʼde Amiud-e-machid.
19 E-sordamar ebislesmaladba,
mili-dulabo gaka dulataled-ilatar (40,500) mergued.
 
20 ”Efraín-wagan-dikarba, Manasés-wagan ambikuoed.
Manasés-wagan-e-dummad Gamalielʼye nugad. Gamalielʼde Pedasur-e-machid.
21 E-sordamar ebislesmaladba,
mili-dulagwen-gakambe-gakabo gaka dulataled-ilabo (32,200) mergued.
 
22 ”Baid-dikarsik Benjamín-wagan ambikumarmogoed.
Benjamín-wagan-e-dummad Abidánʼye nugad. Abidánʼde Gedeoni-e-machid.
23 E-sordamar ebislesmaladba,
mili-dulagwen-gakambe-gakatar gaka dulataled-ilabake (35,400) mergued.
 
24 ”Bela Efraín-wagan-bukwamaladgi, sordamar-sogapaa-ebislesmaladba,
bular mili-dulatar-gakabaabak gaka dulataled (108,100) mergued.
Efraín-wagan, na e-sordamar-nanaimaladba danakwaa-nadapmalad-sogapaagi nadapi gumaloed.
 
25 ”Dan-wagan e-bander-urba, dulemar-anbo-ambikued-neg-siid-dad-nakwed-argan-sapiledsik ambikuoed.
Dan-wagan-e-dummad Ahiezerʼye nugad. Ahiezerʼde Amisadai-e-machid.
26 E-sordamar ebislesmaladba,
mili-dulapaa-gakabo gaka dulataled-ilagugle (62,700) mergued.
 
27 ”Dan-wagan-dikarba, Aser-wagan ambikuoed.
Aser-wagan-e-dummad Pagielʼye nugad. Pagielʼde Ocrán-e-machid.
28 E-sordamar ebislesmaladba,
mili-dulabo-gakagwensak gaka dulataled-ilatar (41,500) mergued.
 
29 ”Degine, baid-dikarsik Neftalí-wagan ambikumarmogoed.
Neftalí-wagan-e-dummad Ahiraʼye nugad. Ahiraʼde Enán-e-machid.
30 E-sordamar ebislesmaladba,
mili-dulabo-gakambe-gakapaa gaka dulataled-ilabake (53,400) mergued.
 
31 ”Bela Dan-wagan-bukwamaladgi, sordamar-sogapaa-ebislesmaladba,
bular mili-dulagugle-gakambe-gakagugle gaka dulataled-ilanergwa (157,600) mergued.
Dan-wagan, napi-solaba na e-bander senadapi gumaloed.”
32 Wemala, Israel-dulemar na e-gwenad-e-gwenadganba ebislesmaladid. Bela danar-danar-bukwamaladgi, na e-sorda-e-sordamar-ebislesmaladba, mili-dulataled-ilanergwa-gakapaa gaka dulataled-ilatar gaka dulabo-gakambe (603,550), bela mergued. 33 Ar igi Bab-Jehová Moisésʼga igar-uksadba, Leví-wagandi we-Israel-dulemarba ebislessurmalad.
34 Israel-dulemala bela Bab-Jehová-Moisésʼga-igar-uksadba imaksamalad. Bela na e-bander-e-bander-urba ambikusmalad, degine, na e-dadgan-e-dadganba, na e-gwenad-e-gwenadganba nadapi gusmalad.