3
Leví-wagan-Aarónʼsikid
Deun, Bab-Jehová Sinaí-yargi Moisésʼga sunmaksagusgu, weyobi, Aarón-wagan, degi, Moisés-wagan gardagi-narmaklegar mesilesad.
Weyobi, Aarón-masmala nugmalad:
Nadab, Abiú, Eleazar, Itamar.
Nadabʼde, e-machi-sailaginedid.
We-Aarón-masmala, dule-irwa-Bab-Dummadse-gormaladga sulesmalad. Wemarde, Bab-Dummadse-dule-irwa-goledga-gumalaga nug-imaklesmalad.
Sinaí-nega-dulesulidganba Nadab, degi, Abiúʼbo, igar-maisulidba Bab-Jehováʼga ibmar-ogumakar uksamalad. A-ular, amar Bab-Jehová-asabin burgwismarsunnad. Wemar-warbogwad mimmi-nikussurmalad. Unnila, Eleazar, degi, Itamar, wemarbi e-bab-Aarón-asabin dule-irwa-Bab-Dummadse-goledga arbananai gusmalad.
Leví-wagan-baigan-e-arbaed
Bab-Jehová Moisésʼga sunmakded, ega sogded: “Leví-wagan, dule-irwa-anse-goled-Aarón-asabin be sedage. We-Leví-waganmar, Aarón-ibmar-imakedgi Aarón-bendakmaloed. Amala, dulemar-anbo-ambikued-neggi Aarónʼga, degi, bela Israel-dulemarga arbananai gumaloed. We-Leví-wagan dulemar-anbo-ambikued-neggi bela ibmarmar-ebulemalad akwemaloed. Degine, anse-goled-neg-sunna-selegedgi Israel-dulemar-ular ibmar imakoed. We-Leví-wagan, Aarón, degi, e-masmala-bendakega be imakoed. Wemala, Israel-dulemar-abargine bachikii sulesmalad, anga arbaegar. 10 Aarón, degi, e-masmaladi, dule-irwa-anse-goledga be imakoed. Ar dule-baid, dule-irwa-anse-goledsulid anse-goled-negse warmakele, oburgwilegoed.”
Leví-wagan-baigan-onugsalesmalad
11 Bab-Jehová Moisésʼga sunmakded, ega sogded: 12 “Ani an Israel-dulemar-abargi Leví-wagan-baigan bela Israel-machi-sailaginmalad-anar an susad. Ar bela machimala-sailaginmalad angadsoggu, Leví-wagan-baigan angadga gusunnodo. 13 Egipto-yalagi bela machi-sailaginmalad an oburgwisgua, ani an Israel-machi-sailaginmalad angadga-guega an susad. Deyob dulemar, degi, ibdurganse-bakale, an imaksad. Ar we-ibdurgan, bela angadid. Ani an Bab-Jehová gued.”
Leví-wagan-baigan-ebislesmalad
14 Bab-Jehová Sinaí-nega-dulesulidganba, Moisésʼga sunmaksad, ega sogded: 15 “Leví-wagan-baigan na e-dadgan-e-dadganba, degi, na e-gwenad-e-gwenadganba be ebiso. Bela-machergan be ebisoed, susmar-nii-wargwen-nikamaladse-bakar, be ebisoed.”
16 Moisés, Bab-Jehová-ega-igar-uksadba, bela Leví-wagan-baigan ebichisad.
17 Leví-masmala, wemalad:
Gersón, Coat, degi, Merari.
18 Gersón-masmaladi, wemarmogad:
Libni, Simei.
19 Coat-masmaladi, wemarmogad:
Amram, Izhar, Hebrón, degi, Uziel.
20 Merari-masmaladi, wemarmogad:
Mahli, Musi.
Leví-wagan-baigan na e-dadgan-e-dadganba weyob gumalad, na e-gwenad-e-gwenadganba ebislesad.
Gersón-wagan
21 Libni-wagan-danaled, degi, Simei-wagan-danaled Gersónʼgi danimalad.
Wemala, Gersón-wagan gumardo.
22 We-e-sordamar bela machergan-ebislesmalad, susmala-nii-wargwen-nikamaladse-bakar-ebislesmaladi,
miligugle gaka dulataled-ilatar (7,500) mergued.
23 Gersón-wagan dad-argwanedsik Bab-Dummadse-goled-neg-sunna-seleged-yarganba, bukusmalad.
24 Gersón-wagan-e-dummad Eliasafʼye nugad. Eliasafʼde Lael-e-machid.
 
25 Gersón-wagan we-ibmar-imakmalaga gumalad:
Bab-Dummad-dulemarbo-ambikued-neg-dakedga.
Ibmar-ukamar Bab-Dummadse-goled-neg e-uasga-gunaid-dakedga.
A-yawagak-dogedgi-mor-dummad-naid-dakedga.
26 Mor-dummad bela Bab-Dummadse-goled-neg, degi, ibmar-ogumakar-ukleged-aila-ebirnaid-dakedga.
Degine, e-yawagakgi mor-dummad-naid, bela urdubmar-agi-ebulemaladse-bakar-dakedga gumalad.
Coat-wagan
27 Amram-wagan-danaled, Izhar-wagan-danaled, Hebrón-wagan-danaled, degi, Uziel-wagan-danaled Coatʼgi danimalad.
Wemar, Coat-wagan gumalad.
28 We-e-sordamar bela machergan-ebislesmaladi, degi, susmala-nii-wargwen-nikamaladse-bakar-ebislemaladi,
milibaabak gaka dulataled-ilanergwa (8,600) mergued.
Wemala, Bab-Dummadse-goled-neg-dakmaladga gumalad.
29 Coat-wagan, dad-nakwed-argan-nuedsik Bab-Dummadse-goled-neg-sunna-seleged-dikarba, bukusmalad.
30 Coat-wagan-e-dummad Elizafánʼye nugad. Elizafánʼde Uziel-e-machid.
 
31 Coat-wagan we-ibmar-imakmalaga gumalad:
Bab-Dummad-Israel-Dulemarbo-Igar-Mesisad-Ulu-dakedga.
Mese-dakedga.
Gwallumar-sied-dakedga.
Ibmar-ogumakar-uklemalad-ailamar-dakedga.
Bab-Dummadse-goled-neggi-ibmar-ebulemalad-dakedga.
Mor-dummagan-dakedga.
Degi, bela agi ibmarmar-ebulesiid dakedga gumalad.
32 Leví-wagan-baigan-e-dummad Eleazarʼye nugad Aarón-e-machid. Aarónʼde dule-irwa-Bab-Dummadse-goledid. Eleazarʼde Bab-Dummadse-goled-neg-sunna-seleged-dakmalad-e-dummadid.
Merari-wagan
33 Mahli-wagan-danaled, degi, Musi-wagan-danaled, Merariʼgi danimalad.
Wemar, Merari-wagan gumalad.
34 We-e-sordamar, bela machergan-ebislesmalad, susmar-nii-wargwen-nikamaladse-bakar-ebislesmaladi,
milinergwa gaka dulataled-ilabo (6,200) mergued.
35 Merari-wagan, dad-nakwed-argan-sapiledsik Bab-Dummadse-goled-neg-sunna-seleged-dikarba bukusmalad.
Merari-wagan-e-dummad Zurielʼye nugad. Zurielʼde, Abihail-e-machid.
 
36 Merari-wagan we-ibmar-dakmalaga gumalad:
Bab-Dummadse-goled-neg-sunna-seleged-e-urgomar-dakmaladga,
e-suarmar-dakmaladga,
e-buarmar-dakmaladga,
e-sigmalad-dakmaladga,
bela e-ibmarmar-dakmaladga,
degine, bela ibmar-egi-ebulemalad-dakmaladga.
37 Bab-Dummadse-goled-neg-e-galu-bubamar-dakmaladga,
e-sigmalad-dakmaladga,
e-bargamalad-dakmaladga,
e-dubmar-dakmaladga gumalad.
Leví-wagan
38 Moisés, Aarón, degi, a-e-masmala, Bab-Dummadse-goled-neg-sunna-seleged-asabin mamaigusmalad. A-sogleged, Bab-Dummad-dulemarbo-ambikued-neg-dad-nakwedsik mamaigusmarye. Aarón, degi, e-masmala, Israel-dulemar-nuggine, Bab-Dummadse-goled-neg-sunna-seleged dakega gumalad. Dule-baigan dule-irwa-Babse-goledsulile, Bab-Dummadse-goled-negse warmaksale, oburgwilegoed.
39 Moisés, degi, Aarón, Bab-Jehová-ega-sogsadba, bela Leví-wagan, machergan, degi, bela susmar-nii-wargwen-nikamaladse-bakar, na e-dadgan-e-dadganba ebichismargua, daklealid, mili-dulagwen-gakabo (22,000) mergue.
Masmala-gebesailagined-onolegoed-igar
40 Bab-Jehová Moisésʼga sogded: “Israel-dulemar-e-masmala-sailaginmalad, nii-wargwen-nikamaladse-bakale, bela ebiso, degine, e-nugmar be narmakbalo.
41 ”Geb degine, Israel-masmala-gebesailaginmalad-anar bela Leví-wagan be suo. Geb deginbali, bela Israel-dulemar-e-ibdurgan-gebemalad-anar, Leví-wagan-e-ibdurgan be subalo. Ani an Bab-Jehová gued.”
42 Moisés Bab-Jehová-ega-sogsadba imaksad, bela Israel-masmala-gebesailaginmalad ebichisad. 43 Bela masmala-sailaginmalad-nii-walagwen-nikamaladse-bakar-ebislesadi, a-e-nugmar-mesilesadi, mili-dulagwen-gakabo gaka dulataled-ilabo gaka dulapaa-gakambe-gakapaa (22,273) mergu daklealid.
44 Geb degine, Bab-Jehová Moisésʼga sunmakded, ega sogded: 45 “Bela Israel-masmala-gebesailagined-anar, Leví-wagan be suo. Degine, Israel-dulemar-e-molimar-anar, Leví-wagan-e-molimar be subalo. Leví-wagan angadga guoed. Ani an Bab-Jehová gued.
46 ”Ar Israel-dulemar-e-masmala-gebesailaginmalad, Leví-wagangi dulataled-ilabo gaka dulapaa-gakambe-gakapaa (273) egi-obinedba, Israel-masmala burgoenad. Amar-onogega, 47 dule-war-wargwengi mani-sibu-gwaatar be suo. A-mani Bab-Dummadse-goled-neggi-aidikuedba be suo. We-manide, gera-dulagwen (20) aidikued. 48 We-manimala, bela Aarónʼga, degi, e-masmalaga be uko. We-manide Israel-masmala-gebesailaginmalad-onolesad-e-manid.”
49 Moisésʼde Israel-masmala-gebesailaginmalad, Leví-wagan-obinedba manigi-onolesadi susad. 50 Moisés we-mani abingasad, mani-sibu-miligwen gaka dulataled-ilapaa gaka-dulapaa-gakatar (1,365) aidikued. Bab-Dummadse-goled-neggi-mani-oaidikuedba we-mani oaidikusmalad. 51 A-sorbali, Moisés, we-dule-onolesmalad-mani Aarónʼga, degi, a-e-masmalaga uksad. Moisés, ar Bab-Jehová-ega-sogsadba imaksad.