36
Omegan-nainu-abingasmalad igi-sui-nikumaloe
Ibagwengine, Galaad-wagan-dummagan Moisésʼbo, degi, Israel-dulemar-e-dummaganbo sunmaknadmalad. Galaadʼde, Maquir-e-machid, Manasés-e-wagwad, degi, José-e-wagwa-yokorginedbalid. Galaad-wagan, sogdemalad:
—Bab-Jehová bega igar-uksad, Israel-dulemarga wilubdakar yarmar mimioye. Deginbali, Bab-Jehová bega igar-uksabalid, anmar-mesad-Zelofehad-e-nainumar e-sisganga ukoye. Ar emide, bunamala anmar-dad-dummadsikidsulid-e-wagan nikudele, bunamala-e-nainumar anmar-yargi-naid e-ibe sulegoed, e-sui-nainumarse bunamala-nainu gwagoed. Deyob gudogua, nainu-anmarga-wilubdakar-uklesadi anmar-ibe bipiledoed. Israel-dulemarga gannar-ibmar-obirileged-birga nonikile, Zelofehad-sisgan-nainumar e-suimar-dad-dummad-nainuga gudoed. Degisoggu, dad-dummaganba-nainu-anmarga-uklesadi anmar-ibe bipiledoed.
Geb Moisés, Bab-Jehová-ega-igar-uksadba, Israel-dulemarga igar uksamogad. Weyob sogded:
—Nabir José-wagan soged. Bab-Jehová, Zelofehad-sisgan-annik weyob soged: ‘Ar bunamala biti-machered-nikubimala, na nikumalado. Degi-inigwele, e-dad-dummad-Joséʼsik-danikid-wagan nikuergebed. Ar bemarga egad-egad-nainumar-uklesadi dad-dummagan-baid-baidse gwage-gwage gudii guosulid. Ar Israel-dulemar na egad-egad nainumar akwergebed. Israel-dulemar-abargi ome-wargwenga nainu uklesale, we-omegwa na e-dad-dummad-wagansikid machered-nikuoed. Adi, degidbali, Israel-dulemar na egad-egad nainumar-gaoed. Ar bemarga egad-egad-nainumar-uklesadi dad-dummagan-baid-baidse gwage-gwage gudii guosulid. Ar Israel-dulemar na egad-egad nainumar akwergebed.’
10 Ar igi Bab-Jehová, Moisésʼga-igar-uksa, deyob Zelofehad-sisgan imaksamalad.
11 Zelofehad-sisgan, wemalad:
Maala, Tirsa, Hogla,
Milca, degi, Noa.
We-bunamalade e-gilormar-e-babsikid-e-masmala nikusmalad.
12 We-bunamala, dad-dummad-Manasés-wagansik-danikid nikusmalad. Manasésʼde dad-dummad-José-machimogad. Degisoggu, bunamala na e-nainu-abingasmaladi, e-bab-dad-dummad-nainugi nagusad, bar aibachasulid.
13 We-igarmala, Bab-Jehová, Moisésʼba Israel-dulemarga uksa gusad. Deunni, Israel-dulemar Jordán-diwar-naba Moab-nebagan-naidgi Jericó-neggwebur-asabin danar-danar bukwamargu. Agine, ega we-igarmar uklesad.