Jodacca ima teppe
Judas
Joda Satiacodenipa ia Medsede Jeso ohuahadeni. Ajijaro ima teppepi Jodana Jesocristodsa toquejenajaridenidsa dsodo inajaro. Pohuadenidsa: —Paji, tabaccoraqquiri najarideni tiadeni tocamaidsabaqqui-manarana −najari. Poccadeni jeheniji dacoranijine naqui pohuadenidsa dsodo inajaro.
1
Joda nija najari
¿Nija ohuemecotedeni? Ohuapi Joda, Satiaco imecote ojani. Ohuapi Jesocristodsa odsepe ijijaro. Ajijaro ima teppe tiadenidsa dsodo onajaro. Abi Dio tiadenidsa huati huana tadsapa tiadeni huahua tabaqquijari, Jesocristodsa tiquejenanijine. Jesocristopa tiadeni Cacahuade tojajari. Diopa tiadenidsa bica dsanapona. Pocca jonehe, pocca tohuati huanehe naqui denima tiadenidsa tojadsanapona, onajaro.
Maidsehe mamaride tahimarideni
2 Pedrocca 2.1-7
Ohuemecotedeni, titohuideni ohuati huana tani. Jesocristocca tossiejehe ia huapimadsa da inaridsajaro tahimarini tiadenidsa dsodode jipa onaraha ima onihi anidsapi najaro imara tiadenidsa dsodo onajaro. Dio pocca marinaja pajissacca iadsa da inajaropi nema dsanaponitohui. Najarodsa icassiejeranijine. Aji Jesocristodsa iquejenajaropi najaro marinajadsa pajissa inajaro. Najaro marinaja tecahuamananissa taji. Najarodsa ima onihi inaharinijine bica tejerani. Madijajine cacajiqquimera-jeranijine dacoraqquiri tiquinadsa poni tiquinaji, onajaro. Ohuatti nema onajaropi ssamoqquiri tiquinaraha madija tiadenidsa jai tojedsimajaripa pina titessedenissa quinaraha tiadeni tocamaidsabaqqui-manajari. Najaridenipa tabaccoraqquiri najari. Attidenipa: —Diopa iadsa huati huana tahi. Icca tabaccorehe manaconi ia tonajidsobaqqui-jarahitohui. Ia tohuini inanicca inanani oppinera tani −quiquinanajari. Najaridenipa ia Maride, ia Medsede Jesocristo ojari najaridsa huattajoqquiri najari. Diopa najaridenidsa najidsohue oppina tanicca inanajorajaro. Najaro imapi maittaccadsama Dio Atti dsodo napojarodsa dsodo quinapojaro.
Diopa pajissa madija inajidsobaqqui tahi nahatoqquiri tiquinaporaha tibodideni huatoma-mananijine tiadenidsa huati onapomajaro. Maittaccadsama Isaraeri potemahidenipa dsama Ejitocca madijadenijine nanajidso toquejena-dsanaporaha ia Medsede Dio idinibaqquidsa dsama onihihuaji iaccanibaqquijari. Naraha dsotode potemahideni motapa: —Pajissa, Diopa ia Cacahuade −quina-jaradsa Dio Pohuana inajicabaqquijari quinade. Dio pocca dodosse tabaqqui memehuajicca mota naco pocca najidsohue tonahanamanajari quinade. Tahide Dio Pohua inoridsa huapima madimanadsapa cacahuehe cajimanapojari. Naraha motadenipa poccadeni cacahuehe Diocca danijiraha pohuadenidsa pina ponimassa nadsa inebomanajaro. Nadsapa Dio Pohuajine cadenadsa bijideni jore naha dsidsini oppinabotedsa madimanajari. Nama dsanapomanadsapa nidsa madija huapimacca ima cattemanijinecca huada bacco toquinahijine. Nadsana najidsohue denima oppina tanicca cajimanahitohui. Najaro imassa najaro naqui odsa panani Sodomacca madija, Comoracca madija, nahi huajira tanicca odsa panani bedeni caji taridsajarocca madija huapimapa tabaccoraqquiri najari. Huananehe onihi onihidsa disseraqquiri najari. Huananehe jidsa, oppina tanicca naqui inanamanajaro. Nama quinadsapa Diojine jororoni jicaquera taniccahuaji madimanajari. Poccadeni imadsapi dsotodedenicca bodideni huatoma-manahijine. —Paji, iadsa naco nama narana −quinahijine, onajaro.
Diocca najidsohue madija imasiri tonanamanajaridenidsa ssonarini ahuato taraha tiadenidsa jai tojedsimajaridenipa nama naha poccadeni tabaccorehedsa disseraqquiri najari. Pohuadenipa: —Icca huadadsa qqui inajarossa inanani bica tani −quiquinanadsa najarossa inanamanajaro. Poccadeni huananehe, poccadeni tabaccorehe onihi onihidsa pohuadeni assire inatabaccoramanajaro. Ia Medsede Diodsa, pocca dossenijidsa naco huattajoqquiri najari. Diocca dodosse tabaqqui memehuajiccadsa naco tatamasso quiquinanajari. Naraha Diocca dodosse tabaqquidenicca tamine Miqueopa nama najarahi. Maittaccadsama Moisesi dsoqquedsa Diocca huadi Satanapa Moisesi assire accone Miqueo tedseje cahadiredsapa ahuaji huati, ahuaji huati quinajari. Naraha Miqueopa Dio noppine cappinadsa Satanadsa tatamasso najarajari. Pohua atti ajima najarora huati tajari: —Ohua Medsede Diona tia najidsohuitohui −najari nade Miqueo. 10 Naraha mamaidsadedenipa ima mittamanahissa tajaradsapa najaro imadsa attideni tabaccora tadsa atti atti quinajari. Pina banidenissa quinajari. Bodideni huatohuijine ssamoqquiri nadsa pohuadeni tohuini quinahicca tohuira disseraqquiri najari. Najarojinena pohua pohuadeni tonatabaccora-manajari.
11 ¡Jaho, najaridenipa huahuattajo toquejenahitohui! Pohuadenipa pina maittaccadsama Cainocca ima tabaccora tapojarossa inanamanajaro. Dsinirotohui naco disseraqquiri nadsapa pina maittaccadsamacca Dio Atti cacomerabote Baramissa quinajari. Poccadeni ibohuejine pina maittaccadsama Core pocca madijama jicapojarissa quinahitohui.
12 Timecotedeni tedseje tetideni cahanerara canadsa titijipaqquimana naraha tiadenidsa mamaidsadedeni quejemamanadsapa pohuama huatidsede, jipade, dsede tohuira quinajari. Diodsa cappineraqquiri, tiadenidsa cappineraqquiri nadsapa pohuadenijine ticomehimanajaro. Pohuadenipa pohuadenidsara bodideni huatohui ojari najari. Pina meme esseni passo ccani jirehe jojodejine ponima toqqueqquimajarossa, pina ahua bononora tajarissa quinajari. Pohua bonohuicca abadsico bacco tocanaraha bono-jarajaripa huatiajarissa najari. Pina jaboma dsoppa jeo nadsa huatiajarissa quinajari. 13 Pohuadenipa coridsa imenicca passo jojodejine jadsirema ssoda ssoda najarossa quinajari. Poccadeni tabaccorehepi pina ssabojani ssiquihuaji tojadsa ahuato tajarossa najaro. Pohuadenipa pina abadsico bedi jano tocajadsa dsidsini oppina tanihuaji tocajajarissa dsanapomanajari.
14 Maittaccadsama Adana potemahi 7ʼcca Enoco naco Diojine mamaidsadedeni tahimari huati tapojari. Pohua attipa:
—¡Ticattomama canaji! Ia Medsede pocca dodosse tabaqqui memehuajicca sibema pohuadsa jahironahi qqui onahi. 15 Pohuapa madija huapimacca ima cattemade tojahijine ccaronajari. Huapima tabaccoraqquiri najaridenicca imasiri manaconi pohuadenidsa najidsohue inassonarinitohui. Aja Dio Pohuadsa attideni tabaccora taniccadsa atti atti quinajari manaconipi ia Medsede inajidsobaqquihitohui −nahi nade Enoco.
16 Mamaidsadedenipa huapima pohuadenidsa ocassera tadsapa atti atti nanaridsamana najari. Madijadsa naco ssamoni hua quinaja naridsapohui najari. Attideni dacoradsa pohuadeni deni totonanamana najari. Pohuadeni tohuini quinahicca tohuira mamadimana najari. Tohui quinahicca cajimanahijinepa madijadsa attideni bica tadsa huati huati toquinadsa pohuadenidsa totoja najaro.
Jodacca marinaja jehe quinajaridenidsa
17 Naraha tiadenipi pina mamaidsadedenissa tiquinejerani. Ohuemecotedeni, titohuideni ohuati huana tani. Aja ia Medsede Jesocristocca dodosse tabaqqui tiadenidsa huati toquinapohuicca tetideni ajima tejerana. 18 Attidenipa: —Dsama jicabote nadsapi madija attideni tabaccora taniccadsa jijidsade caji tahitohui. Najaridenipa tabaccorehe tohuira madimanahitohui −quinade tiadenidsa. 19 Najaridenijine ticahadirere cananitohui. Pohuadeni tohuini quinahicca tabaccorehe tohuinira bodideni huahuato najari. Pohuadenipa Dio Corime cappiramanaja najari.
20 Naraha tiadenipi nema tiquinejeraji. Ohuemecotedeni, titohuideni ohuati huana tani. Dacoraqquiri tiquinadsa ticcadeni jeheniji bicani poniradsa disseraqquiri tiquinaji. Dio Corime tibodideni acco camadsa Diodsa huati huati titiquina nana, onajaro. 21 Diocca tohuati huanehema tiadeni tecahuamananissa tana. Ia Medsede Jesocristopa itohui huati cahanari canadsa iadsa camittehe jiquejeranicca da inanitohui. Najaro ima tohuira timadimana-dsanapoji, onajaro.
22 Timecotedenicca jeheniji japari tajarodenidsa tetideni huanaqquiri nana. Bodideni acco ticamabaqquimanadsapa poccadeni jeheniji todacorani nanijine. 23 Madija ohuahadeni najidsohue jiquejeranihuaji toquejenaraha tocassiejerahijine acco ticamabaqquimanajo. Pina dsippo jororo cananidsa madija ssonidsanaraha tidimoranimanadsapa dsori tinanamanajarissa tiquinaji. Madija ohuahadeni naco poccadeni tabaccorehedsa disseraqquiri nadsapa ticcadeni tohuati huanehema acco ticamabaqquimanana. Naraha paji, poccadeni tabaccorehe tiadenidsa dsapa tejeranijine tiadeni tecahuamananissa tana. Poccadeni tabaccorehedsa jiperaqquiri tiquinaji, onajaro.
Jodapa jicanicca dsodode tojadsapa Diodsa huatidsejari
24 Diopa pajirahi. Icca jeheniji tossamo-jeranijine ia tohuacahuabaqqui-dsanapojari. Pocca dacorehejine Pohua ssiejene bicabotedsa huireqquiri inehe idomo huadsapi huatidsehe imeni icajinitohui.
25 Nema nadsapi ia Tonassiajade Diodsa etidsena. Diopa ojarihi. Ohuaha nohuerahi. Ia Medsede Jesocristojine icassiejerajaropaji. Dio Pohuadsa: —Icca Tamine bicabote deni tijani, daco tijirani −inajaro. —Huapima Dossede tijajaro. Tiapi tahidedsama nema tajonajaroa jidapana nema tani paji nani. Nema tidsanaponitohui −inajaro Diodsa. Pajissa nema nana. Epejeni.