2
Jeso tossonahicca ima
Mateo 1.18-25
Jeso tossona-jaraccadsapa dsama huapimacca imapi ajima najaro: Tahidepa romanodenicca tamine deni tojahicca onipa Acosto pohua bodipa: —¿Nejecoma naha madija madimanahi occa cacahuehedsa? −nadsa madija onideni huapima dsodo naridsamanahijine pocca dosseniji ccaridsajaro. Nadsapa Acostojine dsama huapimacca madija onideni dsodode tahidecca dsodo quinajari. Najari huajanodsa pohua biji accode onipa Quirinio dsama Siriahuaji cacahuade tojajari. Nadsama madija huapima dsama onihi onihidsa mamadimaneri naridsamanaraha birididenicca dsamadsa jai tojaniridsajari. Isaraeri potemahideni naco birididenicca dsamadsana pohuadeni oni dsodo quinahijine jai tojaniridsajari. Nadsapa Dsodse. Pohua naco dsama arobeni Carireahuajicca odsa panani onini Nasaretidsa madiraha biridi tamine Dabi madipohuicca odsa panani Berenehuajina toccanijari, pohua oni dsodo nahijine. Berenepi dsama arobeni Jodeacca. Nadsama Dsodsepa Maria tadsajani Berenehuaji tohuedajari. Mariapi Dsodse pohuadsa da quinaraha ponidsa huada huada najaraccahi. Poni idsonidsa ejedeni huittidsaja najari. 6-7 Nadsapa Berenehuaji bacco toquinaraha odsa ijiridsajaro. Madija huapima tahide bacco toquinapoja najari. Odsa ijiridsadsapi Dsodse pocca amoneje tadsajanipa bohuicca huahuadadsa madimanajari. Nahidsa madimanadsana Mariacca ejedeni comajari. Poni bedi tahidecca tossonajari. Nadsapa etero dsojoranidsa teppe inadsa dsero huanarini tetepidsa ibari najari.
Dio Atti ccaccaronadepa edede cacahuadedenidsa huati tajari
Nadsama odsa panani Berene huajira tanidsapa edede cacahuadedeni madimanajari. Pohuadenipa huamonidsa jassi jassi tajari. Dsomepa edede cacahuade noccodeni bibissa najari. Nanaja pohuadenidsa Diocca dodosse Pohua Atti ccaccaronade ahuatojari. Dio Pohua ssiejene tossiajabaqquidsa cappinamanajari. 10 Naraha Dio Atti ccaccaronade pohuadenidsa: —Ticappinamana tejeraji. Tiadenidsa ima bicani huati onana −najari. —Huatidsehe imeni madija huapimadsa tojaridsanijine −najari. 11 —Jidapapa tiadeni Tonassiajade tossonahi, tamine Dabicca dsamabote Berenedsa. Pohuapa ia Idinide Cristo-Mesia najari. 12 Nadsama aji occa huatinaja nahatoqquiri tiquinanijinepi ajima nani qqui tiquinanitohui. Ejedeni tossonedsatipa etero dsojoranidsa teppe naha dsero huanarinidsa pori canahitohui −najari Dio Atti ccaccaronade. 13 Nadsapa ima huati taha jicadsapa Diocca dodosse tabaqqui memehuajicca huapi taha amadsati ahuatoma-manadsa Diodsa huatidsemanadsa jiri jiri quinajari:
14 —¡Dio memehuaji madijaripa bica tahi, deni tojahi!
Namihuaji Pohuajine huatidsehe cajiridsani. Dio pocca cacatidse tabaqquidsa pocca jonehe tojaridsani −quinajari.
15 Nadsapa Diocca dodosse tabaqqui memehuaji jai tojamacossanidsapa aja edede cacahuade attidenipa: —¡Jina, Berenehuaji jaijanina! Ia Medsede iadsa huati tahi qquide jaijanina −quinajari.
16 Nadsapa huassinaja jai tojanidsapa Maria Dsodse tedseje madimanahidsa bacco toquinajari. Nanaja ejedeni pori canajari dsero huanarinidsa. 17 Nadsapa edede cacahuadedeni ejedeni qqui toquinadsapa aja Diocca dodosse attissa nehe qqui toquinajari. Nadsapa Diocca dodosse ejedeni tahimari pohuadenidsa huati tajaricca ima ecomeramanajaro nahicca madijadsa. 18 Nadsapa madija mittamanadsa: —A, nema najaroraha... −quinajari. 19 Naraha Mariapi ponicca ejedenicca ima Dio ponidsa huati tapojari poni bodinidsa huatini ajima nejerajaro. Edede cacahuadedeni ponicca ejedeni tahimari huati toquinadsa naco najaro ima poni bodinidsa huatini ajima nejerajaro. 20 Nadsapa edede cacahuadedeni huamonihuaji jai tojanidsapa Diodsa tohuatidsenimanajari: —¡Abi Dio bica tinani! Tijine ia Idinide tahimari imittadsapi iadsa bica tani. Ia Idinide tossonahi qqui inadsa naco etidseni −tanimanajari. Imapi pina Diocca dodosse huati tapojarissa nehe tojadsapi tohuatidsenimanajari.
Imehi, imeni tadsajani Diodsa dada toqquimahuaji Jeso dsojo idsimamanajari
21 Ejedeni huadari 8 nadsapa jodiodenicca huissinaja cajijari. Nadsapa pohua oni naco icanacanimanajari: Jeso, quinajari. Najari onipa Maria jia-jeraccadsa Diocca dodosse ponidsa huati tapojari.
22-24 Nadsapa Jeso tossonahi natti huada 40 jicani nattinipi Dsodse Maria tadsajani aji Moisesicca marinajassa inanamananijine Jerosarehuaji tohuedajari. Amoneje ejedeni tocassonadsa ama toccajarojine Diodsa bica tejerani, Moisesicca marinajadsa naqui oppina tani, quiquinanajari jodiodeni. Nadsapi ponicca ima Diodsa tobicanijinepi ajima nanina bica tajaro: —Ejedeni tossonahi natti huada 40 jicadsapi imenipi Diodsa dada toqquimahuaji toqquedsimadsa ponicca daniji Diodsa da inahijine −nani nade Dio Atti dsodo nanidsa. Nadsama ponicca daniji Diodsa da inahijinepa ajima nana: —Midsori pamehe amoneje maqqui tedseje dada titiquina nana. Midsori nohueradsapi ococo napidsati pamehe naqui dada titiquina nana −nani nade Dio Atti dsodo nanidsa.
Nadsapa poccadeni ejedeni naco iaccamanajari: —Diodsa da inahijine −quinadsa. Najaro ima naqui Moisesicca marinajadsa dsodo najaro: —Ejedeni maqquideje bedi tossonapojaripa Diocca tojana −nani nade Dio Atti dsodo nanidsa. Nadsapa Dsodse, Maria poccadeni ejedeni Jerosarehuaji dsojo quinajari, Diodsa dada toqquimadedeni qqui toquinadsa Diodsa huati toquinahijine.
25 Nadsama madija oni Simeopa Jerosarehuaji madijari. Pohuapa bica tajari. Diocca dossenijissa inananijine dissera tajari. Isaraeri potemahideni Idinide ccajonahitohui madijari. Dio Corimepa Simeodsa madijari. 26 Nadsapa pohua bodidsa ima ahuato inanajaro. Najaro imapi: —Tidsoqque-jeraccadsama ia Idinide Cristo-Mesia qqui tinahitohui. Diopa Mesia dosse inaronabote nahi −napojari Simeodsa. 27 Nadsapa Dio Corime pohua icadossedsapa Diodsa dada toqquimahuaji toqquedsimajari. Nahidsa madidsapa Jeso imeni imehi tedseje bacco dsimamanajari. Pohuadenipa pina Diocca dosseniji dsodo naniccassa nehe inanamananijine Jeso iaqquedsimamanajari. 28 Nadsapa Simeo Jeso qqui tadsapa ididsa, dsojo ijidsadsa Diodsa huatidsejari. Pohua attipa:
29 —Jehe ohua Medsede Dio, jidapanana ohuadsa huati tapojarocca ima bicani tijine pajiranissa tani −najari.
—Jidapapa ajajari ejedeni qqui onahi, najaritohui obodi huahuatoma naccade. Jidapapa Isaraeri potemahideni icca ima tobicanitohui, onajaro.
Nadsama ohuapi jidapanana odsoqquenijine onajorani. Odsoqquedsapi bica tani, onajaro −najari Simeo atti.
30 —Jehe jidapapa ohua onoccodsa qqui onahi ia Idinide.
31 Pohuapa tossiejehe jinede, madija huapimacca tojahitohui.
32 Pohuapa pina ssiajanissa najari. Pohua ssiejene tossiajabaqquidsapi Isaraeri potemahi jodio quejena-jarajaridenidsa
Diojine madija tocassiejerahijine tahimarini ahuato inananitohui.
Jehe Abi Dio, ticca madija ia Isaraeri potemahidenipi iadsa madija huapima attidenipa:
“Ticcadeni dsamadsa ia Idinide tossonadsapa Diojine tiadenidsa ima bicani tojani” quiquinanahitohui −najari Simeo.
33 Nadsapa Dsodse bedimeni tadsajani Simeo atti mittamanadsapa jabojo quinajari. Nadsapa pohuadeni attipa: —A, icca ejedeni tahimari nahato taha −quinajari bedimeni tadsajani.
34 Naraha Simeopa pohuadenidsa denima huati huati tajari: —Diocca biquehe tiadenidsa tojadsanapona, onajaro −najari. Nadsama Maria ponidsa naco huati huati tajari Simeo: —Diopa ajajari ejedeni dosse inaronajari, Isaraeri potemahideni icanaroberidsa-baqquihijine. Mota huapi taha pohuadsa jiperaqquiri nadsa Dio pohuadeni ettajobaqquidsapa ocasserani ahuamanahitohui. Naraha pohuadsa jipaqquiri najaridenipa nidsa dsotodepa ima bicani cajimanahitohui, Diodsa madimana-dsanapohuijine. Jehe, ajajari ejedenipa Isaraerideni inassiajabaqquihijine Dio dosse inaronaraha madija motapa pohuadsa jara jara quiquinanahitohui. Pocca marinajadsa naco huattajojo tahitohui. 35 Nama quinadsapa madija bodideni huatohue ahuato tajaro. Madija mota attidenipa: “Diodsapi jipaqquiri inajaro” quiquinanaraha pohuadenipa Jesodsa jiperaqquiri nadsapa pohuadeni atti pina maidsehessa nani. Diodsa jipaqquiri najaripa pajissa jerani.
—Nadsama Maria, ticca ejedenicca imapi tiadsa ocassera tehe tojanitohui. Pina huahuajinadsa tibonoccori pora tocaniqquimajarossa nanitohui −najari Simeo atti.
36 Naraha nani Diodsa dada toqquimahuaji naqui amoneje jadani madijaro. Poni oninipi Ana. Ponipi Dio Atti ehecomera najaro. Imehi onipa Panohue. Najaripa idi Asera potemahi. Ponipi jadani tocajani. Dsohuatoponipi maqquideje cajiraha huajano 7 nadsapa maqqui dsoqquejari. 37 Nahi maqqui dsoqquedsama tabira madijonajaroa huajanorini 84 bacco tajaripaja. Ponipi Diodsa dada toqquimahuaji madijaro. Amossinihuaji totoqquena nejerani. Ponipi ssiajabote dsome naqui Diotohui nadsapi dissera tajaro. Jipehe naqui huajijiradsa nenebocossa najaro. Diodsa naqui huajijiradsa huati huati teteje najaro. 38 Nadsama Maria Dsodsedenihuaji Ana ccajonadsa ejedeni qqui tadsapi huatidsejaro: —Jehe Abi Dio, jidapanana ticca dosseniji bica tahi qqui onajari, ia Idinide tojahijine −najaro Ana. Nadsapi madija huapimadsa pocca ima huati huati tajaro: —Jidapanana Jerosarecca madija aji ia Isaraeri potemahi iquejenajaro huapimadsa ia Idinide Cristo-Mesia bacco najonahi. Nidsa ia todinibaqquihitohui −najaro Ana attini.
Nasaretihuaji Jeso iaccanimanajari
39 Nadsapa Dsodse Maria tadsajani ejedeni tossonedsaticca ima aji Diocca dosseniji dsodo najarossa inanamanehe jicadsapi Carireahuaji jai tojanijari, nahi poccadeni odsa Nasaretidsa tomadinimanahijine. 40 Nahidsa madimanadsapa Jeso napidsanapojari. Pohua bodi naco tohuatta-dsanapojari. Dio naco Jeso icatidseri najari.
Jesopa Diodsa dada toqquimahuaji mamaridedenicca ima ecomerajaro
41 Nadsama jodiodenicca ejete imenibote bacco tajaro, oninipi Pascoa (Ettidsapi: Dio tossoniqquimajari, inajaro.) Jeso imehi imeni tadsajanipa ejete tohuajiradsa totohueda najari Jerosarehuaji. Nama dsanapomanajari huajano huajijiradsa. 42 Nadsama Jeso huajanori 12 cajidsapa pohuadenidsa Jerosarehuaji toccajari. Pina huajano huajijiradsa nama dsanapomanajarissa inanamanajaro. 43 Odsa panani Jerosaredsa bacco toquinadsapa ejete qquide madimanaccajari. Ejete jicadsa Jeso imehideni huedaniraha Jesopa Jerosaredsa ibojari. Naraha Maria maqqui Dsodse tedsejepa bedidenitohui huatideni huato-jarajari. 44 Pohuadeni attipa: —Madija siba tajaria, pohua tessedsa ccanihitide −quinajari. Naraha cahadijacossahidsa poccadeni ejedenitohui qquiqquihihi naridsajari. Madija pohuadsa noccodeni jidsera tajaridsa, pohua imecotedenidsa naco huati naridsamanajari. 45 Naraha bacco quina-jaradsapa Jerosarehuaji tohuedanipomajari. 46 Nadsapa pohuatohui qqui naridsamana-pomajari. Huada huatinimade tojari nadsana Diodsa dada toqquimahuajina Jeso bacco quinajari. Mamaridedenidsama pohua naco huittari canajari. Jeso pohua naco mamaridedeni imahaha canahidsa taharibo canajari. Pohua naco pohuadenidsa huati huati tajari, poccadeni huatinaja ecomerajaro. 47 Nadsapa huapima Jeso atti mittamanadsapa: —A, nahato tahi −quinajari. —Huati huati tahi imari bica taha −quinajari. 48 Nadsa imehi imeni tadsajani qqui toquinadsapa jabojomanadsa: —A, ajadsana quejemajariraha −quinajari. Naneje imeni attinipi: —Ato ¿nejecotohui iadsa huatirani tibojarotte? Iapi amossi tajaro nitidija inadsa icappinadsa titohui qquiqquihihi inaridsajaro −najaro. 49 Naraha pohua attipa: —¿Nejecotohui otohuira ticadaridsajaro? Ohuadsa ssamomo tinaccajaro nitide. Ohuapi occa Abicca odsadsa odsepe ijijaro −najari Jeso. 50 Naraha huati tahi mittamanaraha Jeso pocca ima mittamana-jaraccajari.
51 Nadsapa pohuadenidsa toccanijari, poccadeni odsa Nasareti bacco tanimanajari. Imehideni attidsa ibora tajari. Mariapi pocca dacorehe qqui qqui tadsapi poni bodini nahato tajaro. Pohua tahimari huatini ajima nejerajaro. 52 Jesopa tohuattaja dsanapohui najari. Denima napi dsanapojari. Dio naco icatidseri dsanapojari. Madija naco icatidsemaneri dsanapojari.