Rocapa Jesocristo tahimari dsodo inajaro
Lucas
Rocapa doctoro, madija comaqquiri najari totonanomide. Pohuapa Jesocca dodosse jararaha Jeso dsoqquehi natti pohua tahimari dsodode dissera tajari. Jeso tahimari mittahissa tahijine Jesocca dodosse tabaqquidenidsa huati, pohua huatimade ohuahadenidsa huati, Jeso imeni Mariadsa huati huati naridsadsana pohua tahimari dsodo inajaro. Rocapa pohua tesse Teofiro Jeso tahimari nahato tahijine pohuadsa dsodo inajaro.
Rocacca dsodoniji onihi oninipi: Jesocca dodosse tabaqqui tahimarideni, inajaro. Najaro onini cariacca: Hechos, quinajari. Rocapa Pablodsa ccaridsajari, Jesocristo tahimari icassiejeranijinecca maride.
1
Rocapa Jeso tahimaritohui dissera tajari
¿Nija Teofiro? Tiadsa Jeso tahimari dsodo onajaro. Tahide Jeso pohuadsa toquejenajarideni mota huapi taha pohua tahimari dsodo naridsamanapojaride. Pohua tossonapohui tahimaria aja nahatonidsa Imehidsa toccamacossanihi bacco tajaropaji. Pohua tahimari huapima pajiranissa tanijine quinadsa dsodode disseraqquiri najaride. Aja pohua huatimade pohuadsa jajahiridsa najarideni pocca nahatonaja onihi, onihi nehe qqui najonamanajari naqui dsodo quinajari. Aja Jeso pohuadeni mari mari ihicanabaqqui najari naco dsodo quinajari. Pohuadenipa Jesocca marinaja ehecomeraridsamana najaro naqui icahatterajaro. Nadsapi ohua naqui Jeso tahimari dsodo ocadsanaponijine tohuini onadsa aji Jeso pohua tahimaritohui, pocca marinajatohui dissera onajarode. Aji poccadeni dsodoniji huapima naqui hua onaridsajarode. Aja madija Jeso qqui toquinajarideni, pocca marinaja mittamanajarideni, najaridenicca ima naqui omittanissa tanijine onadsa occaridsajarode. Jeso pohua tahimari huapima dsodo quinajarocca onatassaqquidsa ojine tahideccadsama pajissehera dsodo onajonajaroa ajijaropaji. Jehe Teofiro, Jeso tahimari huapima ticajinijine onadsa tiadsa dsodo onajaro. Aji Jeso tahimari tia maridedeni tia mari icanamanajaro huapimapi pajissa nahato tinanijine tiadsa dsodo onajaro.
Dio Atti ccaccaronadepa Huano Baotista tossonahijine tahimari huati tapojari
Nadsama Herodepa Isaraeri potemahi jodiodenicca dsama onini Jodea cacahuade tojadsa Sacaria naco madiccajari. Pohuapa Diodsa dada toqquimade tojajari. Nahihuaji dsepedeni ihijimana najarideni mota onidenipa Abia potemahideni. Sacaria naco Abia potemahideni. Pohuadenipa Diodsa dada toqquimahuaji cacahuade toquejenadsapa madijacca da naqquinaja Diodsa dada ihiqquimamana najaro. Pocca amoneje Sabeopi Arao potemani. Sacaria pocca amoneje tadsajanipa poccadeni ima Diodsa bica tajaro. Ia Medsede Diocca dosseniji naqui ecahuamananissa tajaro. Naraha Sabeopi ccaranije najaro. Maqqui tedseje ejedeni jiraha jadahi tocajamanajari.
8-9 Diodsa dada toqquimadedeni huapi taraha ojari ojari quinaha bodihuaji totoqquedsimamana, najari nahatohui majo bicabote tohuesside. Tohuessidsapa essene majo bica taha jami-mi canadsapa Diodsa huati huati totoquina najari. Sacariacca madija Abiadeni Diodsa dada toqquima ecahuamanadsapi madija ojaria bodihuaji toqquedsimahijine qqui quinahijineccadsa Sacaria oni bacco quinajari. Nadsapa Sacariana majo bicabote iessihijine bodihuaji dosse idsimamanajari. 10 Toqquedsimadsapa majo bicabote iessidsa jami-mi cananaja amossinihuaji madija huapima Diodsa huatide toquejenaja najari.
11 Sacariapa nahi bodihuaji madiccadsa Diocca dodosse Pohua Atti ccaccaronade pohuadsa ahuatomajari. Majo bicabote tohuessidsa majo toccabaqquihijinecca huahuanari inorini nahatonihuaji huajari. 12 Nadsapa Sacaria Diocca dodosse qqui inadsapa cappinajari: —¿Nejecora ohuadsa tojapadseje? −najari. 13 Naraha manaco Dio Atti ccaccaronade attipa: —Sacaria ticappina-jeraji, Diopa ticca huatinaja mittahi. Ticca amoneje Sabeopi ejedeni cajinitohui. Tossonadsapa onipa: Huano, tana −najari. 14 —Ticca ejedeni tossonadsapa tetidsenitohui. Madija ohuahadeni naco huatidsemanahitohui. 15 Nadsama najari ticca ejedenipa Diodsa bica taha tojahitohui. Pohuapa uva ppejene dse najarahitohui. Dsedse coma tanicca naco dse najarahitohui. Pohuapa tossona-jaraccadsama Dio Corime pohuadsa tojahitohui. 16 Pohuapa ajama nahitohui: Nidsa Diocca ima ecomeraridsadsapi Isaraeri potemahi jodiodeni mota huapi taha ia Medsede Diodsa toquejenani-pomahitohui. Nama nahitohui pohuapa. 17 Nadsama Huanopa Dio Corime inadacorahitohui. Pina maittaccadsama Dio Atti cacomerabote Eria Dio Corime inadacorajarissa nahitohui. Pohuapa ia Medsede tedsejema madija bodideni inanajorabaqquipohuitohui. Nahi aja imehideni bodideni tobicamanadsapa pohuadeni bedidenidsa huatideni huanaqquiri nahijine. Aja Diodsa iboqquiri najarideni naco mittamanadsapa Diodsa tohuiboramanahijine. Nidsa pohuajine madijapa ia Medsedetohui najoramanahijine −najari Dio Atti ccaccaronade.
18 Naraha Sacaria manaco huati tajari Dio Atti ccaccaronadedsa: —¿Nejecoma onadsa ticca ima pajissa tojani nahato onanijine? Ohuapi jadahibote ojani, occa amoneje naqui jadani tocajani −najari Sacaria atti.
19 Naraha Dio Atti ccaccaronade attipa: —Ohuapi Cabirie Dio madihihuajicca ojani. Dio acco acco ohocama najari. Dio ohua dosse naronajari tiadsa ima bicani huati onanijine. 20 Naraha aji huati onajarodsa pajissa tejeradsapi tetti jirehe timadiccanitohui. Nidsa ejedeni tossonahicca abadsico bacco tadsapa tossonahitohui. Ticca ejedeni tossonadsana tetti ticajipomanijine. Nadsana aji pajissa huati onajaro nahato tinanitohui −najari Dio Atti ccaccaronade Sacariadsa.
21 Naraha Diodsa dada toqquima huapihuajiccadsa Sacariatohui madimanajarideni attidenipa: —¿Nejecotohui Sacariapa bodihuaji najojari? −quinajari. 22 Nanaja Sacaria qquenadsapa huati tahitohuiraha atti cappiraha qquenajari. Naraha madija pohuadenidsa ima ahuato teje najaro: —A, Diodsa dada toqquima bodihuaji Diojine pohuadsa ima ahuato tajaro nitide −quinajari. Nadsapa Sacaria madija nahatoqquiri nahijinepa pohua dsepedsara dsopi dsopi najari, atti cappiradsapa.
23 Sacariapa nahi Diodsa dada toqquimahuaji madiccajari. Aja pocca madija Abiadeni dsepedeni jicahicca huada bacco tadsapa Sacaria toccanijari pocca odsahuaji. 24 Nahidsa tomadinimanadsana Sacaria bedimeni Sabeopi jiajaro. Pina ponicca madijacca marinajassa najaro ejedeni idsonidsa huittidsadsapa abadsico 5 canaha ponicca odsahuaji qquena-jeraccani. 25 Nani ponicca odsadsa madidsapi poni bodinidsa: —Jidapapi madija ohuadsa: “Ccarani” huahua quina-jarahitohui −najaro. —Jidapapi Diojine ejedeni ocajini. Ohuadsa ima bica tanicca tojani −najaro Sabeo.
Dio Atti ccaccaronade Cabirie Jeso tahimari ecomerapojaro
26 Nadsapi Sabeo jianicca abadsico 6 canadsa odsa onihihuaji Dio pocca dodosse Pohua Atti ccaccaronade Cabirie dosse inaronapomajari. Najaro odsa oninipi Nasareti, dsama arobeni Carireahuajicca. 27 Nani Nasaretidsa dsohuato madijaro, poni oninipi Maria. Ponipi maqquideje caji-jeraccani, maqquideje ssamo taccani. Najaro dsohuatodsa Dio Cabirie dosse inaronajari, ponidsa huati tahijine. Nadsama najaro dsohuatopi Dsodse icajinijine tahide imehidenipa jehe canirepojari. Dsodsepa maittaccadsamacca tamine Dabi jinodi potemahi. 28 Nadsapa Dio Atti ccaccaronade Cabirie ccaronadsapa Mariadsa ahuatodsa huati tajari: —Nija Maria, Dio tia catidsehi. Ia Medsede Diopa tiadsa madihi −najari.
29 Maria pohua atti mittadsapi huajo najaro. Poni bodinidsa: —¿Nejecotohui pohua atti nama najari? ¿Nejeco imara ohuadsa tojapadseje? −najaro. 30 Nanaja Cabirie ponidsa huati tapomajari: —Maria ticappina-jeraji. Diodsa bica tinani. 31 Jidapapa ejedeni tidsonedsa huittidsahitohui. Nadsama ejedeni tossonadsa onipa: Jeso, tana −najari. 32 —Pohuapa denima madija bicahi tojahitohui. Pohuadsa: “Dio memehuaji madijaricca Ejedeni” quiquinanahitohui. Ticca ejedenipa ia Medsede Diojine tamine deni tojahicca tojahitohui, pina pocca idi maittaccadsamacca tamine Dabissa nahitohui. 33 Pohuapa pocca madija Isaraeri potemahi ecahuabaqqui-dsanapohuitohui. Pocca cacahuehe naqui jiquejeranitohui −najari Cabirie atti Mariadsa.
34 Naraha manaco Maria Cabiriedsa huati tajaro: —Ajijaro imapi ¿nejecoma najaro? Ohuapi maqquideje ocappiraccaha, maqquideje ssamo onaccani −najaro.
35 Naraha manaco Cabirie huati tajari: —Dio Corimepa tiadsa bacco naronahitohui. Dio memehuaji madijaripa tiadsa pocca dacorehe inananitohui. Pina meme esseni nahuini tiadsa huedsana najarossa nadsapi Diocca dacorehe tiadsa tojanijine. Najarojine ejedeni nahatojaripa imasiri cappira, bodi ssiaja tahitohui. Pohuadsa: “Dio Bedi” quiquinanahitohui. 36 Nadsama aji ticca madija Sabeo naqui jadaniraha ejedeni cajini. Abadsico 6 canaha poni idsonidsa huittidsaccahi. Madija huapima ponidsa: “Ccarani” quiquinanaraha jiajaro. 37 Diopa ssamo tajarahi −najari Cabirie.
38 Nadsama Maria poni attinipi: —Jehe, Diocca medse ojani. Pohua Attidsa ibora onani. Aji huati tinajaropi Dio ohuadsa inanana −najaro. Nadsapa Dio Atti ccaccaronade Cabirie toccamacossanijari.
Mariapi Sabeo qquide toccajaro
39 Nadsapi Maria ponicca madija Sabeo qquide dsama arobeni Jodeahuaji huassinaja toccajaro. Ssonohuajicca odsa panani bacco tajaro. 40 Nanihuaji Maria bacco tadsapi Sacariacca odsadsa toqquedsimajaro. Sabeodsa: —¿Nija, bica tinaqui? −najaro. 41 Maria nija nani Sabeo mittadsa poni idsonicca ejedeni ttai ttai nadsapa Dio Corime Sabeo bodinidsa tojahissa tajari. Nadsapi Dio Corimejine bodini nahato tajaro. 42 Nadsapi Sabeo poni attini ahuato tadsa Mariadsa huati huati tajaro: —Diojine tiadsa ima bicani tojani. Amoneje huapi taraha tiadsana Dio ima bicani denima inanajaro. Tidsonecca ejedenidsa naco Dio ima bicani inananitohui −najaro Sabeo. 43 —Nadsama ohuapi ajimani ojaraha ohua Medsedecca ami ohuadsa ticcajonajaro. 44 Ohuadsa nija tadsapi ohuidsonecca ejedeni huatidsejari, ttai ttai nahi. 45 Jehe, ia Medsede Dio tiadsa huati tapohuicca ima pajissa tojanijine pajissa tadsapi Dio tiadsa ima bicani inanajaro −najaro Sabeo Mariadsa.
46 Nadsapi Maria Diodsa huatidsedsa attinipi:
—Obodi ohuattima: Ohua Medsede deni tojajari, bica tahi, onajaro.
47 Ohua ocorimema Dio ohua Tonassiajadedsa ohuatidseri najaro.
48 Ohuapi Diocca medse ajimanicca ojaraha
aji jidapanadsama madija attidenipa: “Diocca biquehe tiadsa tojani” dsadsanapomana nahitohui.
49 Dio Dacorabote ohuadsa ima denima bica tanicca inanajaro.
Pohua oni imittadsapi Pohuapa imasiri cappira, Pohua bodi ssiaja tahi nahato inajaro.
50 Nadsama Diopa Pohuadsa madija cappinamanadsa, Pohuadsa huahuatidsemana nadsa naco
pohuadenidsa huati cahanari canahitohui. Pohuadeni potemahidsa naco nama dsanapohuitohui.
51 Dio pocca dacorehema dsepe ihiji najari.
Aja madija pohuadeni bodi attideni: “Nahato onani, Dio jirehe bica onani” quiquinanajaridenipa Dio pohuadeni inajaribaqquihitohui.
52 Nadsama tamine dacorabotedeni naco Diopa poccadeni dossehepi inajicaridsanitohui.
Ajamani toquejenajaridenina Diopa deni inanabaqquihitohui.
53 Pemi madimanajaridenidsana huemahi da inahitohui.
Naraha dsepedeni sseqquiri najaridenipa dsepedeni jiraha Dio pohuadeni dosse inanibaqquihitohui.
54 Nadsama ia Isaraeri potemahideni Dio Attidsa iboraqquiri inajaropi Dio Pohua ia acco tocamabaqquihitohui.
Isaraeri potemahideni iadsa Diopa huati ajama-jarahitohui. Pocca tohuati huanehema iadsa huati cahanari cadsanapohuitohui.
55 Jehe, najaro imapi Dio icca ididenidsa huati taja najonapohui najari.
Icca idi Abarahaodsa, pohua potemahideni huapimadsa huati cahanari canajonajaria aja iadsa naco nama nahipaja dsanapojari
−najaro Maria Diodsa huatidsedsa.
56 Mariapi abadsico 3 canaha nani Sabeodsa madiccajaro. Nadsapi ponicca odsahuaji toccanijaro.
Huano Baotista tossonahicca ima
57 Sabeocca ejedeni tossonahijinecca abadsico bacco tocanadsapa maqquideje bedi tossonajari. 58 Tossonadsapa poni inorinidsa madimanajarideni, ponicca madija quinadsa ponicca odsadsa queriqquijari. —Diopa ponidsa huati huana tadsa ejedeni cajijaro −quinahi ima mittamanadsapa ponidsa jahijonajari, poni tadsajani huatidsemanahijine. 59 Ejedeni huadari 8 nadsapa jodiodenicca huissinaja cajihijine poccadeni madija huapima naco jahijonajari. Pohua oni naco imehi onidsa icanacanimanahijine: —Sacaria −quinahijineraha. 60 Imeni attinipi: —Apajana, pohua onipa Huano −najaro. 61 Nadsapa attidenia: —Naraha ticca madija oni nama nahi nohuerahi −quinajari.
62 Nadsapa ejedeni imehidsa: —Ticca ejedeni oni ¿nejecoma nahi jipa tinani? −quinadsa pohuadeni dsepedsa dsopi dsopi quinajari. 63 Naraha imehipa pohua bedi oni dsodo inahijine ahua ssapa tajarotohui pohua dsepedsa huahua najari. Nadsa dsodo inadsapi: —Pohua onipa: Huano −najari. Nadsapa huapima huajo canirejari. 64 Nanaja Sacariapa atti cajimanipomajari. Atti cajimanipomadsapa: —¡Diopa bica tahi! ¡Pohuadsa ohuatidsejaro! −najari.
65 Nanaja Sacaria inoridsa madimanajarideni jabojo quinajari. Nadsapi najaro dsama arobeni Jodeacca ssono bedeni namidsa tanidsa madiridsamanajaridenidsa naqui ima tojaridsajaro. 66 Nadsapa huapima ima mittaridsamanajaridenipa pohuadeni bodia: —¿Nejecoma napadsaja ajajari ejedenipa? −quinajari. Dio pocca dacorehema Huano ecahuahissa dsanapojari huapimadsa ahuato tajaro.
Sacaria bodi huatidsejari
67 Nadsama ejedenicca abi Sacariapa Dio Corime pohua bodidsa tojahissa tadsa Dio Atti ecomerajaro:
68 —¡Diopa bica tahi! ¡Ia Isaraeri potemahideni Medsede deni tojahi!
Iapi Dio pocca tocattabaqquinaja iquejenajaro. Dio iadsa ccajonahitohui, ia todinibaqquihijine. Najarojine Pohuadsa ehetidse najaro.
69 Ia Tonassiajade dacorabote iadsa dosse inaronajari.
Pohuapa maittaccadsamacca tamine Dabi Diodsa iborabote potemahi.
70 Diopa maittaccadsama Pohua Atti cacomeraqquiri najaridenidsa
ia Tonassiajade ccajonahijine tahimari huati tapodsapa ehecomeramana najonajaro.
71 Ia Tonassiajadepa ia jaradedenicca jarehedsa ia tonassiajabaqquihitohui.
Iadsa jiperaqquiri najarideni naco huadidi taraha pohuajinena icassiejeranitohui.
72 Diopa icca ididenidsa huati huana tajari.
Pohuadeni tedseje jehe canirejaricca ima huati ajama-jarajari. Inapajiranissa tanitohui.
73 Najaropi maittaccadsama icca idi Abarahaodsa Dio huati tapojaripa: “Pajissa Ohuattissa onananitohui” napojari.
74 Icca ididenidsa huadiqquiri najarideni jara jara ihinabaqquimana naraha Diona inassiajabaqquijari.
Jidapana naqui ia huadide noppine icappina-jeradsa Diodsara iboraqquiri idsanaponitohui.
75 Ima jirehe Pohuadsara imadinissa dsanaponitohui.
Icca madie naqui Diocca dossenijidsa pajiranissa dsanaponitohui −najari Sacaria atti.
76 Nadsapa pohua bedidsa huati tajari:
—Jehe Huano, tiapi occa ejedeni, nidsa tinapidsapi ia Medsede tedsejema madija bodideni tinanajorabaqquipojaripa pohua ccajonahitohui madimanahijine.
Nema tadsapi tiadsa: “Dio memehuaji madijari Atti cacomerabote” quiquinanahitohui.
77 Huano, tiapi icassiejeranijinecca ima ia Dio pocca madija iquejenajaro iadsa huati tinaridsanitohui.
Dio icca imasiri epeje inanadsapi nidsa pocca najidsohue tojadsa dsori icanirenitohui.
78-79 Dio iadsa huati cahanari canadsa ia Tonassiajade iadsa dosse inaronabote nahi. Najaripa madija inassiajabaqquihitohui.
Dio tedseje icajoneranijinecca ima naqui ia tonahattabaqquihitohui.
Ia Tonassiajadepa pina dsidsidsamassa maji ccajonadsa ssire najonajarissa najari. Ssiajani dsati iadsa bacco najaro.
Madija dsidsinidsa madiridsamanajaridenipa dsoqquehe noppineni cappinamanaraha
ssiajani dsati pohuadenidsa tossiajaridsadsapi memehuajicca jahui ahuato inanajaro −najari Sacaria atti.
80 Nadsama Sacariacca ejedeni Huanopa Diocca dacorehema napidsanapojari. Diotohui dissera taja najari. Dsotode denima napidsapa dsama huamoni ssono caji, siba caji tanihuaji madidsanapojari. Nadsapa Dio Pohua jipa tahicca huada bacco tadsa Isaraeri potemahideni mari icanabaqquihijine Huano dosse inajari.