16
Jeso nahatonijari
Mateo 28.1-10; Roca 24.1-12; Huano 20.1-10
Jassinajacca huada jicadsapi Maria Madarenahuajicca, Maria Satiaco imeni, Sarome quinadsa ahua majiconi majoni bica tajaro mittade jai tojajaro, Jeso assire huira inarimanahijine. Semana tojapomanicca huada tahidecca domingo dsidsidsamassa maji ssido najonadsa Jeso noccobirihuaji ahua majiconi majoni bica tajaro iaccamanajaro. Nadsapi Jeso noccobirihuaji jai tojadsa imahaha cadsanapojaro: —¿Nejecojari ia acco camapadsaja, Jeso noccobiricca siba imeni pata inanijine? −quinani nade. Naraha bacco toquinadsa qqui toquinaneje tonoccobiripi tohuabeje najaro. Siba imenipi pajimaranihuajina huitteje najaro. Nadsapi jai tojedsimadsa qqui toquinaneje dsabisso eterori nopo taha nahatonihuaji huittari canajari. Nadsapi jabojo quinajaro nade. Dsabissopa ponidenidsa huati tajari: —¡Ticappinamana tejeraji! Tiadenipi Jeso Nasaretihuajicca qquide jai tijajonajaro. Najaripa ahua porimacossanidsa coba idsanamanadsa dsoqqueraha nahatonijari. Ajadsapa nohuerahi. Jari, pohua ibedsamanahihuaji qqui tiquinajo. Nadsapi jai tijanidsa pohua huatimadedenidsa, Pedrodsa naqui ima huati tinanimanaji. Jesopa titedsejemadeni dsama arobeni Carireahuaji toccanipohuitohui. Nanihuaji jai tijanidsana pohua qqui tiquinahijine, pina pohua dsoqque-jaraccadsama tiadenidsa huati tapojarissa najaro −nahi nade dsabisso atti. Nadsapi amonejedeni jabojomanadsa tacca-cca-cca quinadsa tonoccobirihuaji domoni qquenadsapi domoni toccanijaro. Nadsapi jahui domoni ccanidsapi cappinamaneri nadsa Jeso nahatonihicca ima huati toquina-jeraccani nade.
Jesopa Maria Madarenahuajiccadsa ahuatomajari
Huano 20.11-18
Jesopa semana tojapomanicca huada tahidecca domingodsa dsidsidsamassa nahatonijari. Nahi dsotodepa Maria Madarenahuajiccadsa ahuatomajari. Najaro Mariapi tahide poni bodinidsa tocorime 7 quinaha cajiporaha Jeso dosse ininebaqquijari. 10 Maria Madarenahuajicca Jeso qqui tadsapi pohuadsa jahiridsapo-jaridenidsa huatide joppa nanijaro. Pohuadenipa oji oji camaraha Maria bacco nanidsa Jeso nahatonihi tahimari huati tajaro. 11 Poni attinipi: —¡Jesopa camittemanidsa madipa! ¡Pajissa qqui onapa! −nani nade. Naraha poni attinidsa pajissa quina-jarajari.
Jesopa pohuadsa pajissa quinajarideni pamahadsa ahuatomajari
Roca 24.13-35
12 Dsotode naco Jeso pohuadsa pajissa quinajarideni pamahadsa ahuatomajari. Pohuadenipa odsa capamema najarohuaji tohuedadsa jahuidsa Jeso bacco quinaraha pohuadenidsa jidsa taccajari. Dsotodena noccodeni jidsera najari. 13 Nadsapa tohuedanijari. Jesodsa toquejenajaridenidsa Jeso nahatonihicca ima huati tanimanaraha pohuadeni attidsa naco pajissa quina-jarahi nade.
Jesocca dosseniji pohua huatimadedenidsa
Mateo 28.16-20; Roca 24.36-49; Huano 20.19-23
14 Dsotode naco pohua huatimadedeni 11 quinajari jipade toquejenahidsa Jeso ahuatomajari. Pohuadenipa: —Jehe, Jeso nahatonihijine pajirahi −quina-jaradsa huaribodeni sibaqquiri nadsa Jeso huati icanabaqquijari: —¿Nejecotohui occa madijapa onahatonini qqui toquinaraha pohuadeni attidsa pajissa tiquinejerajaro? −nahi nade. 15 Nadsapa denima huati tajari: —Dsama huapimadsa jai tijaridsaji. Madija huapimadsa otahimari madija tocassiejerahijinecca teccoraridsa-manaji −nahi nade. 16 —Nadsapa madija otahimaridsa pajissa quinadsa passodsa totopa cajimanadsapa tocassiejerahitohui. Naraha madija ohuadsa pajissa quina-jarajaridenipa Diojine najidsohue jiquejeranihuaji jai tojahitohui. 17 Ohuadsa pajissa quinajaridenipa ohua onidsa dsepedeni ijimanadsa canahatorimana canahitohui. Canahatorimana canadsapa Diocca dacorehe ahuato tanitohui. Jehe, ohua onidsa huati huati toquinadsapa Satanacca dodosse tocorime dosse ininebaqqui-manahitohui. Tohuatti onihidsa naco huatide nahatoqquiri nahitohui. 18 Macca coma tahicca damade pajiramanahitohui. Coma tahicca oni veneno dse quinadsa naco pohuadenidsa comene nohuerahitohui. Madija comaqquiri najarideni naco pohuadeni dsepedsa bara quinadsapa totocanomire nahitohui −nahi nade Jeso.
Jeso toccamacossanijari
Roca 24.50-53; Tahimarideni 1.9-11
19 Nadsapa ia Medsede Jeso pohua huatimadedenidsa huati taha jicadsapa memehuaji Dio pohua iaccamacossanijari. Diopa Jeso deni inanadsapa Pohua inori nahatonihuaji inahittarijari, madija ihicadossebaqqui nahijine. 20 Nadsapa Jeso tahimari icassiejeranijinecca pohua huatimadedeni dsama huapimadsa ecomeraridsa-mananijine jai tojaridsajari. Ecomeraridsa-manadsapi ia Medsede acco icamabaqquidsa pocca dacorehema canahatorimana canaridsajari. Nama quinadsapa madijadenidsa Jeso tahimari pajissa ahuato tajaro.
Epejeni.