^
1 PEDRO
Nahn Dendiohs che runeca̱de cuahtechica ihyan yahn ye
Ihyan yahn Dendiohs
Nduhca̱ che va che chuhrihn ihyan che ritahno ye Dihvo vo Jesucristo
Nduhca̱ che va che cuahtenan ihyan che nihneva̱co ye nduco vih
Ihyan che ritahno ye Dihvo vo Jesucristo ne, ndere redin ta̱n ihyan nduco ye yahn che redin ye dehtenduh che ndah
Nahn che din yahino a̱ma ta̱ma vo vih
Nahn che cuahtenan cumo vo vedechahtino
Ihyan ndina̱n yahn ya̱co ne, va che din ye cuda̱do ihyan yahn Dendiohs