4
Chemin che numanahn che rete ca Dendiohs ndudo yahn ye che ndeva ye uvo ne, nahn che ca̱hco vo cuda̱do, dena̱n vate a̱ma o vo che hua tuno vo na̱n ye. Ca̱h Dendiohs ndudo ndah yahn ye ihyan ndico chahn, ne namin te ye uvo. Ate ihyan chahn ne, nde hua chichihve che chihnevan ye, yahn che hua chitahno ye. A uvo che chitahno vo che ndeva Dendiohs uvo, cuahtenan vo nduco ye, te ra̱hn ye yahn ihyan chahn tuhca̱:
Chemin che chi tá̱n nduco ihyan sih, ne numacuahn vedeyudo chihco da̱ma inó che hua nda̱ ro che ndevá ihyan, cuahtenan ye nducó.
Cuahn che chihno ntiyon yahn Dendiohs che dendah ye iyehnse ne, a va ya̱n ye che ndeva ye ihyan ca̱va che cuahtenan ye nduco ye. Cua̱co chemin, te a̱ma cua̱n na̱n Ndudo yahn ye ndirun yahn ro sa̱bado tuhca̱:
Ro sa̱bado ne, nducote a nihno ntiyon yahn Dendiohs che dendah ye iyehnse ne, chihnde tuhno ye.
Namin ta̱ma cua̱n na̱n Ndudo yahn ye ndirun tuhca̱:
Hua nda̱ ro che ndevá ihyan sih, cuahtenan ye nducó.
Nducote tihca̱ ne, a ndero ndi che a va ya̱n Dendiohs che ndeva ye ta̱ma te o ihyan, cuahtenan ye nduco ye. Ihyan chahn che chihnevan ye ndudo ndah yahn Dendiohs mena̱n ne, hua tuno ye na̱n ye yahn che chahcota̱hn ye. Chemin che chihno a̱ma ndeh nduyo ne, ndaconan ya̱hve Dendiohs ihyan ta̱ma yune. Yahn chemin ne, a dirún. Din ye che dirun David tuhca̱:
Ma̱n che cahnevan nchuhn ndudo yahn Dendiohs ne,
hua din cheche ne chedave yahn ne.
Na̱n che ndeva Dendiohs ihyan, cuahtenan ye nduco vih ne, ndiyu ya̱hn na̱n che nda̱ Josué nduco ihyan ndico chahn, te ndete che a min ne, ametah ndaconan ra̱hn Dendiohs che ndeva ye ihyan. Devano vo te coma̱n va che ndeva Dendiohs ihyan yahn ye, 10 te ihyan che ndeva ye ne, cuahte tuhno ye nduhca̱ che chihnde tuhno ma̱n ye ro che chihno ntiyon yahn ye che dendah ye iyehnse. 11 Chemin che nahn che din nun ino vo ca̱va che ndeva Dendiohs uvo. Condi da̱ma co a̱ma o vo nduco ihyan ndico chahn che hua chitahno ye.
12 Tihca̱, te Ndudo yahn Dendiohs ne, yudo vederihquentiyon yahn, redin che renda̱ ihyan na̱n ye. Tahque nun ca renda̱ chete chedave yahn ihyan che co a̱ma espa̱da che o can yahn, ne rihco ro vederendedecadino yahn ye. 13 A Dendiohs che techeca̱de ye yahn ihyan. A ihyan min che dendah ye nducuahn, ne metah nde a̱ma na̱n dehtenduh che co conun ndeh na̱n ye. A na̱n ye va nducuahn.
Dihvo vo Jesucristo ne, nda cuande ye ihyan yahn ye
14 A Dihvo vo Jesucristo Da̱ya Dendiohs, che nda cuande ye uvo. Ihyan min ne, cona̱hn ye vahchetero, ra̱hn nan ye uvo na̱n Dendiohs. Chemin che nahn che quendi vo numa ino vo cotahno vo ihyan. 15 Dihvo vo Jesucristo ne, tumarande chundah ihyan na̱n nducuahn, ate hua quendihco ye nde a̱ma nunde. Chemin che, nducote ma̱n ye chuhrihn ye ne, a devano ye nduhca̱ che rechuhrihn vo, ne renan va̱hino ye uvo. 16 Ma̱n ne, nahn che dehve ra̱hco vo, cova̱h vo na̱n Dendiohs yuhn vo, ihyan min che yahino ye uvo, ca̱va che numacuahn vedeyahino ma̱n, vedeva̱hino ma̱n, conan ye uvo cuahn che yah rahno vo.