CARTA VMNÁÁⁿ VMNAAⁿ YEⁿ'E 'IIⁿ'YĀⁿ YEⁿ'E YÁĀⁿ TESALÓNICA
1
Pablo ndúúcū compañeros yeⁿ'é yā idinguúⁿ yā carta 'cūū yeⁿ'e 'iiⁿ'yāⁿ yeⁿ'e yaācū na yáāⁿ Tesalónica
'Úú, Pablo, idinguúⁿ carta 'cūū ndúúcū saⁿ'a Silvano ndúúcū saⁿ'ā Timoteo yeⁿ'e hermanos yeⁿ'e yú chi caⁿ'á yā na yaācū yeⁿ'e yáāⁿ Tesalónica, 'iiⁿ'yāⁿ chi yeⁿ'é Ndyuūs Chiida yú níícú yeⁿ'é Señor Jesucristo. Neⁿ'é 'nū chi Ndyuūs Chiida yú ndúúcū Señor Jesucristo tée yā ndís'tiī nducuéⁿ'ē vaadī n'dai yeⁿ'é yā, ní vaadī 'diīíⁿ yeⁿ'é yā canee na staava yeⁿ'é nī.
'Iiⁿ'yāⁿ yeⁿ'e yáāⁿ Tesalónica din'daacá yā ní diitu i'téénu yā Jesucristo
Ca'á 'nū gracias nanááⁿ Ndyuūs cáávā nducyaaca ndís'tiī ní taachi caaⁿ'maⁿngua'á 'nū inin'gáácú 'nū yeⁿ'e ndís'tiī. Ní taachi ngaⁿ'angua'á 'nū nanááⁿ Ndyuūs Chiida yú, ngaⁿ'angua'á 'nū yeⁿ'e ntiiⁿnyuⁿ chi diíⁿ nī caati i'téénu cá nī ní chí neⁿ'e cá nī nducyaaca 'iiⁿ'yāⁿ ní chí nginnee yā 'iiⁿ'yāⁿ. Ní cuchɛ́ɛ nī yeⁿ'e tanducuéⁿ'ē. Ní 'áámá caneé nī ndúúcū chi i'téénu nī caati cūnee ngiinú nī chi Señor Jesucristo yeⁿ'ē yú caⁿ'á yā tée yā chiiⁿ chi cuuvi yeⁿ'é nī. Ndís'tiī, hermanos yeⁿ'é 'nū, Ndyuūs neⁿ'é yā ndís'tiī. Ní deenú 'nū chi Ndyuūs ndɛɛvɛ yā ndís'tiī chi ndís'tiī cuuvi yeⁿ'é yā ndís'tiī. Taachi ngaⁿ'a 'nū nduudu cuaacu yeⁿ'é Ndyuūs nanááⁿ ndís'tiī nguɛɛ dámaāⁿ ngaⁿ'á 'nū nduudu miiⁿ ndúúcū nduudu yeⁿ'é 'nū ti ndúúcū poder yeⁿ'ē Espíritu N'dai yeⁿ'é Ndyuūs. Ní deenú 'nū chi nduudu cuaacu miiⁿ ní cuaacu. Ndís'tiī ní deenú nī du'u saⁿ'ā nús'uu taachi caneé 'nū ndúúcū ndís'tiī ni táácā diíⁿ 'nū caati maáⁿ nī cuuvi 'cuɛɛtinéé n'daaca nī.
Ni ndís'tíī ní 'āā diiⁿ nī tan'dúúcā chi nús'uu diíⁿ 'nū ní tan'dúúcā chi diiⁿ Señor Jesucristo yeⁿ'ē yú. Ní i'téénu nī nduudu cuaacu yeⁿ'é Ndyuūs. Ní yeenú nī ndúúcū vaadī yeenú chi Espíritu N'dai yeⁿ'é Ndyuūs tee yā ndís'tiī 'áárá chí ch'eenú nī chiī cucáávā chi i'téénu nī. Ní cucáávā chi diíⁿ nī 'tuucā nducyáácá 'iiⁿ'yāⁿ chi i'téénu yā Señor Jesucristo, 'iiⁿ'yāⁿ yeⁿ'e núúⁿmáⁿ yáⁿ'āa Macedonia ndúúcū núúⁿmáⁿ yáⁿ'āa Acaya cuuvi cuta'á ndís'tiī tan'dúúcā 'áámá ejemplo ní diíⁿ yā tan'dúúcā chi diíⁿ nī. Ní ndís'tiī diiⁿ nī chi tanáⁿ'ā 'iiⁿ'yāⁿ cuuvi déénu yā nduudu cuaacu yeⁿ'e Señor. Nguɛɛ dámaaⁿ 'iiⁿ'yāⁿ yeⁿ'e yáⁿ'āa Macedonia ndúúcū 'iiⁿ'yāⁿ yeⁿ'e yáⁿ'āa Acaya naati 'iiⁿ'yāⁿ yeⁿ'e nducuéⁿ'ē cuaāⁿ 'āā deenú yā chi ndis'tiī i'téénu nī Ndyuus. Ní nguɛɛ canéé chi caaⁿ'maⁿ cá 'nū dɛ'ɛ̄ vɛɛ yeⁿ'e nī ti n'daacā i'téénu nī. Ní nducyaaca 'iiⁿ'yāⁿ ngaⁿ'a yā nús'uu yeⁿ'e visita yeⁿ'é 'nu taachi caneé 'nū nguaaⁿ ndís'tii. Ni ngaⁿ'a yā tan'dúúcā chi ndís'tiī s'néeⁿ nī ídolos caavā chi cu'téénu nī Ndyuūs chí canduuchi, Ndyuūs chí cuáácú chi Ndyuūs. Ní tuca'á nī diíⁿ nī ntiiⁿnyuⁿ yeⁿ'é Ndyuūs. 10 'Tiicá ntúūⁿ ngaⁿ'a yā chi ndís'tiī cūnee ngiinú nī chi Jesucristo chi Daiya Ndyuūs ní ndaa yā taama vmnéⁿ'ēe yeⁿ'ē va'ai chɛɛti nguuvi. Ndyuūs nada'cueeⁿ yā Jesús miiⁿ yeⁿ'ē nguaaⁿ tináⁿ'ā. Níícú Jesucristo miiⁿ ní 'iiⁿ'yāⁿ chi nadanguáⁿ'ai yā s'uuúⁿ yeⁿ'ē castigo chi neené díítūu yeⁿ'e tiempo chi cuchiī.