2
Ntiiⁿnyuⁿ chi diiⁿ Pablo naachi caneé yā na yáāⁿ Tesalónica
Ndís'tiī, hermanos yeⁿ'e yú, deenú nī chi tiempo chi canéé 'nū nguaaⁿ ndís'tiī chi nguɛɛ tandii rá diíⁿ 'nū ntiiⁿnyuⁿ yeⁿ'é Ndyuūs. 'Āā deenú nī chi 'āā cueⁿ'é 'nū yáāⁿ Filipos vmnaaⁿ chi ndaá 'nū nanááⁿ ndís'tiī. Ní déénu nī chi 'iiⁿ'yāⁿ miiⁿya nguɛɛ n'daacā diíⁿ yā nduucú 'nū. Ní ngaⁿ'a taáⁿ yā yeⁿ'é 'nū chi ch'eenú 'nū chii. Níícú taachi ndaá 'nū nanááⁿ ndís'tiī, nguɛɛ 'va'á 'nū chi caaⁿ'máⁿ 'nū nduudu cuaacu chí ngai yeⁿ'e Cristo 'áárá chí deenú 'nū chi vɛɛ cá 'iiⁿ'yāⁿ chi contra yeⁿ'e nús'uu, 'iiⁿ'yāⁿ chi nguɛ́ɛ́ n'daacā diíⁿ yā nduucú 'nū. Caati deenú 'nū chi ngaⁿ'á 'nū nduudu cuaacu miiⁿ nguɛ́ɛ́ ndúúcū vaanicadíínuuⁿ yeⁿ'é 'nū chí nguɛ́ɛ́ n'daacā ndíí nguɛ́ɛ́ ndúú nginnche'éí 'nū 'iiⁿ'yāⁿ. Naati Ndyuūs n'diichí ya vida yeⁿ'é 'nū chi n'daacā n'gɛɛtineé 'nū. Ní tee yā ntiiⁿnyuⁿ nús'uu chi caaⁿ'máⁿ 'nū nduudu cuaacu yeⁿ'ē chi cuuvi nanguáⁿ'ai 'iiⁿ'yāⁿ yeⁿ'e nuuⁿndi yeⁿ'é yā. Ní nguɛɛ diíⁿ 'nū ntiiⁿnyuⁿ miiⁿ chi cūnee yíínūu 'iiⁿ'yāⁿ naati diíⁿ 'nū chiiⁿ chi neⁿ'e Ndyuūs chi snaaⁿ yā nducuéⁿ'ē chi vɛɛ na staava yeⁿ'e yú. Ní ndís'tiī deenú nī chi nguɛ́ɛ́ ngaⁿ'á 'nū nduudu cuaacu miiⁿ ndúúcū n'deee n'dáí nduudu chi n'dai taavi chi cūnee yiinú nī yeⁿ'é 'nū. Ní nguɛ́ɛ́ ngaⁿ'á 'nū cáávā chi diíⁿ 'nū ganar tuūmī. Ndyuūs ní deenú yā yeⁿ'é 'nū yeⁿ'e chi diíⁿ 'nū. Mar 'áámá vmnéⁿ'ēe diíⁿ 'nū ntiiⁿnyuⁿ yeⁿ'é Ndyuūs caavā chi 'iiⁿ'yāⁿ cuuvi caaⁿ'máⁿ yā chi n'gɛɛtɛ́ 'nū. Ní nguɛ́ɛ́ nanááⁿ ndís'tiī, ndíí nguɛɛ nduu nanááⁿ tanáⁿ'a yā. Ní deenú 'nū chi cuuvi ch'iⁿ'í 'nū 'iiⁿ'yāⁿ chi ch'ɛɛtɛ maáⁿ 'nū caati Cristo dichó'o yā nús'uu chi diíⁿ 'nū ntiiⁿnyuⁿ yeⁿ'e apóstoles ní candɛɛ́ 'nū nduudu yeⁿ'é yā. Naati 'tíícā diíⁿ 'nū ndúúcu nī tan'dúúcā chi ndís'tiī da'caiyáā daiyá 'nū. Niicu tan'dúúcā chi diiⁿ 'áámá n'daataá ndúúcū daiyá yā taachi idi'cuiitá yā ní diíⁿ yā cuidado daiyá yā, 'tíícā diíⁿ 'nū ndúúcu nī. Ní n'daacā ngaⁿ'á 'nū ndúúcū nī ndúúcū vaadī n'giinu. Ní 'tíícā neⁿ'e cá 'nū ndís'tiī chi neⁿ'é 'nū tee 'nū ndís'tiī nguɛ́ɛ́ dámaāⁿ nduudu cuaacu yeⁿ'é Ndyuūs, naati 'tiicá ntuūⁿ neⁿ'é 'nū 'cuuví 'nū cáávā ndís'tiī caati 'āā neⁿ'e taavi cá 'nū ndís'tiī. Ndís'tiī hermanos yeⁿ'e yú, n'gaacu nī yeⁿ'ē ntiiⁿnyuⁿ chi diiⁿ cá 'nū ni ngaⁿ'á 'nū nduudu cuaacu yeⁿ'é Ndyuūs nanááⁿ ndís'tiī. Ní diíⁿ 'nū ntiiⁿnyuⁿ ndúúcū ta'á 'nū ndíí nguuvi ndíí n'gaaⁿ cáávā chi vɛ́ɛ́ necesidades yeⁿ'é 'nū. Ní nguɛ́ɛ́ di'vaachí 'nū ndís'tiī yeⁿ'ē dɛ́'ɛ̄ vɛɛ. 10 Ní ndís'tiī ní testigos yeⁿ'é 'nū. 'Tiicá ntúūⁿ Ndyuūs ní testigo yeⁿ'é 'nū tan'dúúcā chi 'cuɛɛtinee n'daacá 'nū ní diíⁿ 'nū dendu'ū chi cuaacu taachi caneé 'nū nguaaⁿ ndis'tiī chi i'téénu nī Señor Jesucristo. Ní nguɛ́ɛ́ mar 'áámá 'iiⁿ'yāⁿ cuuvi caaⁿ'maⁿ yā chi nguɛ́ɛ́ n'daacā diíⁿ 'nū. 11 Ní 'tiicá ntúūⁿ ndís'tiī deenú nī tan'dúúcā chi diíⁿ 'nū ndúúcū ca'áámá ca'áámá ndís'tiī. Ní diíⁿ 'nū tan'dúúcā chi nús'uu ní chiidá nī ni ndís'tiī ní daiyá 'nū ní tee 'nū consejo ndís'tiī ndúúcū 'viich'ɛɛtíínūuⁿ. 12 Ní ch'iⁿ'i 'nū ndís'tiī tan'dúúcā chi cuuvi n'gɛɛtinee n'daacá nī nanááⁿ Ndyuūs caati ndís'tiī ní yeⁿ'é Ndyuūs ndís'tiī. Ní Ndyuūs ní yaa'ví yā ndís'tiī chi cuuvi ndaa nī naachi Ndyuūs ngaⁿ'a ntiiⁿnyúⁿ yā. Ní vɛ́ɛ́ nducuéⁿ'ē cosas chí n'dai yeⁿ'é nī. 13 Níícú cáávā nducuéⁿ'ē chuū cueⁿ'e daāⁿmaⁿ ní ca'á 'nū gracias Ndyuūs caati taachi ndís'tiī ní ch'iinniveéⁿ nī nduudu yeⁿ'é Ndyuūs chi ngaⁿ'á 'nū nanááⁿ ndís'tiī, chi'téénu nī nduudu miiⁿ chi nduudu yeⁿ'é Ndyuūs ní nguɛ́ɛ́ nduudu chi yeⁿ'e 'iiⁿ'yāⁿ. Ní cuaacu chi nduudu miiⁿ ní yeⁿ'é Ndyuūs caati diiⁿ ntiiⁿnyuⁿ na vida yeⁿ'é ndís'tiī chi i'téénu nī. 14 Ndís'tiī, hermanos yeⁿ'é 'nū. Dáámá cho'o yeⁿ'e ndís'tiī taachi n'geenú nī ngii cucáávā chi diiⁿ 'iiⁿ'yāⁿ Israel chi paisanos yeⁿ'é nī ndúúcu nī. Chó'ōo ntúūⁿ yeⁿ'e 'iiⁿ'yāⁿ chi naⁿ'á yā yaācū naachi 'iiⁿ'yāⁿ i'téénu yā Jesucristo na yáⁿ'āa Judea caati 'tíícā diiⁿ 'iiⁿ'yāⁿ Israel chi paisanos yeⁿ'é yā ndúúcu yā. 15 Maaⁿ 'iiⁿ'yāⁿ paisanos chi 'iiⁿ'yāⁿ Israel ch'iiⁿ'nuⁿ yā Señor Jesucristo yeⁿ'ē yú tan'dúúcā chi diíⁿ yā ndúúcū profetas chi ngaⁿ'á yā nduudu cuaacu yeⁿ'é Ndyuūs tiempo chi 'āā chó'ōo. Ní 'iiⁿ'yāⁿ s'eeⁿ can'dáa yā s'uuúⁿ ní diiⁿ chi n'geenu yú ngii. Ní nguɛ́ɛ́ diíⁿ yā chiiⁿ chi Ndyuūs neⁿ'é yā chi diíⁿ yā ní contra yā nducyaaca 'iiⁿ'yāⁿ. 16 Ní taachi neⁿ'é 'nū ngaⁿ'á 'nū nduudu cuaacu nanááⁿ 'iiⁿ'yāⁿ chi nguɛ́ɛ́ yeⁿ'e ndaata yeⁿ'é yā caati cuuví nnguaⁿ'ai yā, 'iiⁿ'yāⁿ s'eeⁿ chi paisanos yeⁿ'é nī nguɛ́ɛ́ n'guúⁿ yā chi ngaⁿ'á 'nū. 'Tíícā ni vɛ́ɛ́ cá nuuⁿndi yeⁿ'é yā. 'Tíícā diíⁿ yā maaⁿ naati cuayiivi Ndyuūs caⁿ'á yā chi ca'a yā 'iiⁿ'yāⁿ s'eeⁿ 'áámá castigo chi neené diitūu ca.
Pablo neⁿ'é yā caⁿ'á yā taama vmnéⁿ'ēe ní n'diichí yā 'iiⁿ'yāⁿ yeⁿ'e yáāⁿ Tesalónica
17 Ndís'tiī hermanos yeⁿ'e yú 'áárá chí maaⁿ ní yaⁿ'ai snée 'nū yeⁿ'e ndís'tiī ní nguɛ́ɛ́ cuuvi naáⁿ 'nū ndís'tiī nadacadiinúúⁿ 'nū yeⁿ'e ndís'tiī. Nééné neⁿ'é 'nū cunée 'nū ndúúcū ndís'tiī ní n'diichí 'nū ndís'tiī. 18 Ní diíⁿ 'nū nducuéⁿ'ē chi cuuví 'nū ti cuuvi ndaá 'nū nanááⁿ ndís'tiī. Ni 'úú Pablo 'naaⁿ tiempo canee listo chi naⁿ'á naati yááⁿn'guiinūuⁿ diiⁿ sa chi nguɛɛ cuuvi ndaá. 19 ¿Dɛ'ɛ̄ cáávā chi snéé ngiinu 'nū ní yeenú 'nū? Snéé ngiinu 'nū ní yeenú 'nū ti cuuvi candɛɛ́ 'nū ndís'tiī nanááⁿ Jesucristo taachi ndaa yā taama vmnéⁿ'ēe. 20 Cuaacu nííⁿnyúⁿ chi ndís'tiī chi i'téénu nī ní diiⁿ chi nééné yeenú 'nū cáávā chi diíⁿ 'nū ntiiⁿnyuⁿ yeⁿ'é Ndyuūs nguaaⁿ ndís'tiī.