5
Ndís'tiī hermanos yeⁿ'é 'nū, nguɛ́ɛ́ canee chi dinguúⁿ 'nū yeⁿ'e ndís'tiī yeⁿ'e chɛɛ̄ fecha o dɛ'ɛ̄ tiempo nduuti chi tiempo 'iichɛ o 'íí'nūuⁿ taachi ndaā Señor Jesucristo taama vmnéⁿ'ēe. 'Āā deenu n'daacá nī chi nguuvi chi ndaā Señor Jesucristo ní nguuvi chi nguɛ́ɛ́ du'ū vɛɛ deenu. Hora miiⁿ tan'dúúca hora yeⁿ'e n'gaaⁿ chi ndaa 'áámá duucu chi 'iiⁿ'yāⁿ nguɛ́ɛ́ déénu yā. Níícú taachi 'tíícā ngaⁿ'a 'iiⁿ'yāⁿ: Maaⁿ ní vɛ́ɛ́ vaadī 'diiíⁿ ndúúcū yú ni seguro chi n'daacā canee yú tuu'mi dácanaaⁿ ní ndaa nanááⁿ yeⁿ'é 'iiⁿ'yāⁿ s'eeⁿ tiempo chi dí'cuiinú yā 'iiⁿ'yāⁿ. Ní tiempo miiⁿ ndaā tan'dúúcā chi ndaā vaadi ya'āī ngii yeⁿ'e 'áámá n'daataá taachi 'cuundiyaāⁿ daiya tá. Ní yeⁿ'e tiempo miiⁿ 'iiⁿ'yāⁿ s'eeⁿ ní nguɛ́ɛ́ cuuvi nánguaⁿ'ai yā yeⁿ'ē. Naati ndís'tiī hermanos yeⁿ'é nguɛ́ɛ́ canee nī tan'duucā chi nguɛ́ɛ́ deenú nī yeⁿ'e chuū, ní ndaā tiempo miiⁿ tan'dúúcā tiempo chi ndaa 'áámá chi duucu. Ní nducyaaca s'uuúⁿ ní yeⁿ'e dɛɛvɛ s'uuúⁿ ní s'uuúⁿ yeⁿ'e nguuvi s'uuúⁿ. Nguɛ́ɛ́ yeⁿ'e n'gaaⁿ s'uuúⁿ ndíí nguɛ́ɛ́ yeⁿ'e na maāiⁿ s'uuúⁿ. Ní cáávā chuū nguɛ́ɛ́ ch'ɛɛtinee yú tan'dúúcā chi 'cuɛɛtī yaadu yú tan'dúúcā tanáⁿ'ā 'iiⁿ'yāⁿ chi nguɛɛ cūnee ngiinú yā Señor Jesucristo yeⁿ'e yú naati 'cuɛɛtī nduuchi yú, níícú cadiinuuⁿ yú. 'Iiⁿ'yāⁿ chi cyaadu ní cyaadú yā n'gaaⁿ. Ní 'iiⁿ'yāⁿ chi ngii cúú'ví, ní cuuvi cúú'ví yā n'gaaⁿ. Naati s'uuúⁿ chí yeⁿ'ē nguuvi s'uuúⁿ ní 'cuɛɛtinéé yaaⁿ yú nguuvi chí ndaa Señor yeⁿ'e yú. Ní diiⁿ yú cuidado s'uuúⁿ chi 'aama canee yú lado yeⁿ'é Ndyuūs cucáávā chi i'teenu yú. Ní canee chi neⁿ'e yú nducyaaca 'iiⁿ'yāⁿ. Ní diiⁿ yú tan'dúúcā 'áámá soldado diíⁿ yā defender maáⁿ yā ndúúcū armadura yeⁿ'é yā. Ní canee yú cūnee ngiinu yú nguuvi chi Ndyuūs nadanguáⁿ'ai yā s'uuúⁿ yeⁿ'e castigo. Ní chuū ní tan'dúúcā 'aama soldado sta'á yā cachucha yeⁿ'e cūū yeⁿ'é yā ní diíⁿ yā defender tiíⁿ yā nduūcū. Ní Ndyuūs nguɛ́ɛ́ yaa'ví yā s'uuúⁿ chi cuuvi yeⁿ'é yā s'uuúⁿ caati tée yā s'uuúⁿ castigo chi díítūu naati caati nadanguáⁿ'ai yā s'uuúⁿ yeⁿ'ē castigo cucáávā Señor Jesucristo yeⁿ'ē yú. 10 Níícú Jesucristo ch'īi yā na cruz cucááva s'uuúⁿ caati maaⁿ ní cuuvi caⁿ'a yú 'cuɛɛtinée yú nduucú yā taachi ndaa yā 'áárá chí n'gɛɛtinée yú na iⁿ'yeeⁿdí 'cūū o 'áárā chi 'āā ch'iī yú. 11 Ní cáávā chuū ndís'tiī ní nca'á nī 'viich'ɛɛtíínūuⁿ ndís'tiī ní di'cuíítu nī 'aamá nī ndúúcū taamá nī tan'dúúcā chi maaⁿ 'āā idiíⁿ nī 'aamá nī ndúúcū taamá nī.
Pablo nca'á yā consejo hermanos chi yeⁿ'e yáāⁿ Tesalónica
12 Ní di'cuiitú 'nū ndís'tiī chi 'caandiveéⁿ nī yeⁿ'e 'iiⁿ'yāⁿ chi diiⁿ ntiiⁿnyuⁿ yeⁿ'é Ndyuūs nguaaⁿ ndís'tiī caati 'iiⁿ'yāⁿ miiⁿ ngaⁿ'a ntiiⁿnyúⁿ yā ní itée yā consejo ndís'tiī. 'Iiⁿ'yāⁿ s'eeⁿ ní 'iiⁿ'yāⁿ chi Ndyuūs dichó'o yā nanááⁿ ndís'tiī. 13 Ní canee chi n'giindiveéⁿ nī ní dineⁿ'e cá nī 'iiⁿ'yāⁿ s'eeⁿ cucáávā chi diíⁿ yā ntiiⁿnyuⁿ yeⁿ'é Ndyuūs. Maaⁿ ní 'cuɛɛtinéé n'daacá nī 'aamá nī ndúúcū taama nī ndúúcū vaadī 'diiíⁿ.
14 Ní di'cuiitu cá 'nū ndís'tiī hermanos yeⁿ'e yú chi diíⁿ nī chuū tan'dúúcā chi idinguúⁿ 'nū. Caaⁿ'máⁿ nī cuuví nī 'iiⁿ'yāⁿ chi nguɛ́ɛ́ neⁿ'e diiⁿ ntiiⁿnyuⁿ ní cunnee nī 'iiⁿ'yāⁿ chi 'va'a. Ní ca'á nī 'viich'ɛɛtíínūuⁿ yeⁿ'e 'iiⁿ'yāⁿ chi duūvá yā. Ní canéé chi vɛ́ɛ́ paciencia yeⁿ'é nī ndúúcū nducyaaca 'iiⁿ'yāⁿ.
15 Ní n'diichí nī chi din'daacá nī ndúúcū 'iiⁿ'yāⁿ chi nguɛ́ɛ́ din'daacá yā nduucú nī. Naati 'tíícā diiⁿ núⁿú yiiⁿnuⁿ nī chi din'daacá nī 'áámá nī ndúúcū taamá nī ndúúcū nducyaaca 'iiⁿ'yāⁿ.
16 Nducuéⁿ'e tiempo ní yeenú nī. 17 Cueⁿ'e daāⁿmaⁿ ngaⁿ'angua'á nī. 18 Níícú ca'á nī gracias Ndyuūs caava nducuéⁿ'ē chi cho'ō nuúⁿ nī caati 'tíícā neⁿ'é Ndyuūs yeⁿ'ē yú chi diíⁿ nī ti maaⁿ ní i'téénu nī Cristo Jesús.
19 Nguɛɛ diíⁿ nī chi nguɛ́ɛ́ n'giindiveéⁿ nī nduudu yeⁿ'e Espíritu N'dai yeⁿ'é Ndyuūs. 20 Ní nguɛ́ɛ́ diíⁿ nī despreciar nduudu yeⁿ'é Ndyuūs chi ngaⁿ'a 'iiⁿ'yāⁿ, nduudu chi Espíritu N'dai yeⁿ'é Ndyuūs ca'a yā 'iiⁿ'yāⁿ. 21 N'diichínee nī nducuéⁿ'ē dendu'ū nduuti chi n'daacā o nguɛ́ɛ́. Níícú cuta'á nī yeⁿ'e nducuéⁿ'ē chi n'daacā ní din'daacá nī. 22 Ní divíi nī yeⁿ'e nducuéⁿ'ē chi n'diichi nī chi nguɛ́ɛ́ n'daacā.
23 Ní maaⁿ ní Ndyuūs yeⁿ'e yú tee yā vaadī 'diiíⁿ s'uuúⁿ ní didɛɛvɛ́ n'daacá yā ndís'tiī. Ní candɛ́ɛ yā cuidado ndís'tiī ndúúcū espíritu yeⁿ'é nī ndúúcū alma yeⁿ'é nī ndúúcū cuerpo yeⁿ'é nī ndúúcū nducuéⁿ'ē vida yeⁿ'é nī. Ní 'íícú 'iiⁿ'yāⁿ cuuvi caaⁿ'máⁿ yā chi nguɛɛ vɛ́ɛ́ mar 'áámá nuuⁿndi yeⁿ'é nī taachi ndaa Señor Jesucristo yeⁿ'ē yú taama vmnéⁿ'ēe na iⁿ'yééⁿdi 'cūū. 24 Níícú Ndyuūs chi yaa'ví yā ndís'tiī chi cuuvi yeⁿ'é yā ndís'tiī diíⁿ yā chi vɛ́ɛ́ confianza yeⁿ'e yú ndúúcu yā. Ní Cristo miiⁿ ntúūⁿ diíⁿ yā cumplir nducuéⁿ'ē chi ngaⁿ'a yā chi cuuvi diiⁿ yā.
Pablo ca'a yā saludos 'iiⁿ'yāⁿ ní neⁿ'é yā chi Ndyuūs ca'a yā cosas n'dai yeⁿ'é yā
25 Ndís'tiī hermanos yeⁿ'e yú ngaⁿ'angua'a ndís'tiī cáávā nús'uu.
26 Caaⁿ'máⁿ nī nducyaaca hermanos yeⁿ'e yú: N'dai ndís'tiī. Ní ituu'ví nī cheendi yā taachi diíⁿ nī saludar hermanos yeⁿ'e yú tan'dúúcā costumbre yeⁿ'e yú ti yeⁿ'e yú Ndyuūs.
27 'Úú ndúúcū poder yeⁿ'e Señor ngaⁿ'á ngīi chi 'cueéⁿ nī carta 'cūū nanááⁿ nducyaaca hermanos yeⁿ'e yú.
28 Neⁿ'é chi Señor Jesucristo yeⁿ'ē yú tée yā ndís'tiī nducueⁿ'e cosas chí n'daacā taavi ca yeⁿ'é yā. 'Tíícā cuuvi.