CARTA CUAYIIVI YEⁿ'E 'IIⁿ'YĀⁿ YEⁿ'E YÁĀⁿ TESALÓNICA
1
Pablo ndúúcū compañeros yeⁿ'é yā idinguúⁿ yā carta 'cūū yeⁿ'e 'iiⁿ'yāⁿ yeⁿ'e yáāⁿ Tesalónica, 'iiⁿ'yāⁿ chi i'téénu yā Ndyuūs
'Úú Pablo idinguúⁿ carta 'cūū ndúúcū hermano Silvano ndúúcū hermano Timoteo. Ní idinguúⁿ yeⁿ'e hermanos chi caⁿ'á yā na yaācū yeⁿ'e yáāⁿ Tesalónica. Ní hermanos ní yeⁿ'e Ndyuūs Chiida yú ní yeⁿ'e Señor Jesucristo yeⁿ'e yú. Neⁿ'é chi Ndyuūs Chiida yú ndúúcū Señor Jesucristo cuuví tée yā ndís'tiī cosas chí n'daacā n'dai yeⁿ'é yā ndúúcū vaadī 'diiíⁿ yeⁿ'e yā.
Ndyuus caⁿ'á yā diíⁿ yā juzgar 'iiⁿ'yāⁿ chi vɛ́ɛ́ nuuⁿndi yeⁿ'é yā taachí ndaa Cristo taama vmnéⁿ'ēe
Ndís'tiī hermanos yeⁿ'e yú, cueⁿ'e daāⁿmaⁿ canéé chi ca'á 'nū gracias Ndyuūs cucáávā ndís'tiī caati n'daacā chi diíⁿ 'nū 'tíícā. Caati deenú 'nū chi nguuvi nguuvi ca'áámá ca'áámá ndís'tiī ní i'téénu ca nī ní neⁿ'e cá nī nducyaaca nī 'aamá nī ndúúcū taama nī. Níícú taachi ngaⁿ'á 'nū ngii 'nū hermanos yeⁿ'e yú yeⁿ'e ndís'tiī, tuu'mi ngaⁿ'á 'nū chi yeenú 'nū caati ch'ɛɛtinéé n'daacá nī nducyaaca nī chi caⁿ'á nī na yaācū yeⁿ'é Ndyuūs yeⁿ'ē yú, ní cáávā chi ndís'tiī ní ch'iⁿ'í nī ndúúcū nducuéⁿ'ē chi n'geenú nī ngii ní ndúúcū cosas chi díítūu chi chó'ōo yeⁿ'é nī chi vɛ́ɛ́ paciencia yeⁿ'é nī. Ní n'daacā i'teenú nī. Ní chuū ní cuaacu ch'iⁿ'i chi Ndyuūs ní diíⁿ yā juzgar 'iiⁿ'yāⁿ ndúúcū vaadī cuaacu caati Ndyuūs diíⁿ yā chi ndís'tiī ch'iⁿ'í nī chi n'dai taaví nī chi cuuvi ndaa nī naachi Ndyuūs ngaⁿ'a ntiiⁿnyúⁿ yā. Ní cáávā chuū chííⁿ chi ndís'tiī ní n'geenú nī ngii.
Caati n'daacā nduucú Ndyuūs chi Ndyuūs nadíí'vɛ̄ 'iiⁿ'yāⁿ chi idiiⁿ chí ndís'tiī n'geenú nī ngii ndúúcū chi 'cueenú yā cuuvi. Tiempo taachi Señor Jesucristo miiⁿ ngiicá yā yeⁿ'ē va'ai chɛɛti nguuvi ndúúcū ángeles yeⁿ'é yā ndúúcū poder yeⁿ'e yā, tuu'mi ní 'iiⁿ'yāⁿ s'eeⁿ ndaa yā ná nguuchi yaⁿ'ā. Ní tiempo miiⁿ Ndyuūs teé yā ndís'tiī chi 'āā ntɛ́ɛ́ 'cueenú nī cuuvi. 'Tiicá ntúūⁿ ní teé ya nús'uu chi 'āā ntɛ́ɛ́ 'cueenú 'nū cuuvi. Ní ndaa yā chí ca'a yā castigo 'iiⁿ'yāⁿ chi nguɛ́ɛ́ n'diichí yā Ndyuūs ndúúcū 'iiⁿ'yāⁿ chi nguɛ́ɛ́ n'giindiveéⁿ yā nduudu cuaacu yeⁿ'e evangelio yeⁿ'e Señor Jesucristo yeⁿ'e yú chi nadanguáⁿ'ai yā 'iiⁿ'yāⁿ. 'Iiⁿ'yāⁿ s'eeⁿ ní cuuví yā castigados ní cueⁿ'e daāⁿmaⁿ Ndyuūs di'cuiinú yā 'iiⁿ'yāⁿ s'eeⁿ ní Ndyuūs s'neeⁿ yā 'iiⁿ'yāⁿ s'eeⁿ yaⁿ'ai yeⁿ'é yā. Ní nguɛ́ɛ́ cuuvi n'diichí yā naaⁿ Ndyuūs. Ndíí nguɛ́ɛ́ ndúú cuuvi n'diichí yā dɛɛvɛ taavi ca yeⁿ'é yā ndúúcū poder yeⁿ'é yā. 10 Ní tiempo chi ndaa Jesucristo miiⁿ nducyaaca 'iiⁿ'yāⁿ chi 'āā i'téénu yā Jesucristo ní caⁿ'a yā dich'ɛɛtɛ́ yā Ndyuūs. Ní 'iiⁿ'yāⁿ s'eeⁿ ntúūⁿ caⁿ'a yā dich'ɛɛtɛ́ yā Ndyuūs caati i'téénu nī nduudu cuaacu yeⁿ'é Ndyuūs chi ngaⁿ'a 'nū nanááⁿ nī. Ní 'iiⁿ'yāⁿ s'eeⁿ ngeⁿ'e yiiⁿnuⁿ yā.
11 Ní cáávā chuū cueⁿ'e daāⁿmaⁿ ngaⁿ'angua'á 'nū caavā ndís'tiī. Ní ngiicá 'nū Ndyuūs yeⁿ'e yú chí diiⁿ cuenta yā chi ndís'tiī ní n'daacā ti yaa'ví yā ndís'tiī chi cuuvi yeⁿ'é yā ndís'tiī. Ní ngiicá 'nū Ndyuūs chi diíⁿ yā ndúúcū ndís'tiī ndúúcū poder yeⁿ'é yā chi ndís'tiī ní cuuvi diíⁿ nī nducuéⁿ'ē chi n'daācā. Ní cuuvi diíⁿ nī cumplir ntiiⁿnyuⁿ n'dai chi diíⁿ nī cáávā chi i'téénu nī Jesucristo. 12 Ní 'iicu 'iiⁿ'yāⁿ cuuvi dich'ɛɛtɛ́ yā Señor Jesucristo yeⁿ'ē yú cáávā chiiⁿ chi diiⁿ ndís'tiī. Ní 'iiⁿ'yāⁿ s'eeⁿ dich'ɛɛtɛ́ yā ndís'tiī caati Ndyuūs yeⁿ'ē yú ndúúcū Señor Jesucristo nginneé yā ndís'tiī.