2
Yeⁿ'é 'áámá 'iiⁿ'yāⁿ chi dinuuⁿndi yā
Maaⁿ ní hermanos yeⁿ'é di'cuiitú 'nū ndís'tiī chi cūnee ngiinú nī yeⁿ'e tiempo chí nindaa Señor Jesucristo ní yeⁿ'e taachi nduuvidaama yú ndúúcu yā. Di'cuiitú 'nū chi nguɛ́ɛ́ na'daaⁿ nī chííⁿ chi nadacádíínuuⁿ nī. Nguɛ́ɛ́ diiⁿ 'va'á nī yeⁿ'e chi 'iiⁿ'yāⁿ ngaⁿ'á yā chi Cristo 'āā ndaá yā taama vmnéⁿ'ēe ti ngaⁿ'á yā tan'dúúcā chi cáávā Espíritu N'dai yeⁿ'é Ndyuūs, naati nguɛ́ɛ́ 'tíícā. Ndíí nguɛ́ɛ́ ndúú 'va'a nī yeⁿ'ē táámá nduudu chi n'giindiveéⁿ nī yeⁿ'e chuū. Ndíí nguɛ́ɛ́ ndúú caavā carta chi sta'á nī chi tan'dúúcā chi dinguúⁿ 'nū yeⁿ'e nī naati nguɛ́ɛ́ 'tíícā. Ní yeⁿ'e nducuéⁿ'ē chuū ní chiiⁿ chi ngaⁿ'ā chí 'āā ndaā Señor Jesucristo yeⁿ'ē yú, nguɛ́ɛ́ 'va'á nī. Nguɛ́ɛ́ ca'á nī lugar 'iiⁿ'yāⁿ chi cuuvi cannche'éí yā ndís'tiī mar 'áámá vmnéⁿ'ēe. Vmnaaⁿ chi ndaa tiempo chi cuuvi nindaá Jesucristo taama vmnéⁿ'ēe, 'iiⁿ'yāⁿ na iⁿ'yeeⁿdí 'cūū canéé chi ndaacadaamí yā yeⁿ'e Señor ní canee yā contra yeⁿ'e Señor. Tuu'mi ní ndaā 'áámá Saⁿ'ā Nuuⁿndi, saⁿ'ā chi Ndyuūs ngaⁿ'á yā chi 'āā condenado sa ní caⁿ'a sa infierno. Saⁿ'ā miiⁿ ní caaca taaⁿ sa ní contra nducuéⁿ'ē chi yeⁿ'é Ndyuūs ndúúcū nducuéⁿ'ē chi 'iiⁿ'yāⁿ i'téénu yā. Saⁿ'ā miiⁿ ní dich'ɛɛtɛ sa maaⁿ sa nguɛ́ɛ́ tan'dúúcā tanáⁿ'ā 'iiⁿ'yāⁿ. Ní ndaa sa cuaaⁿ chɛɛti yaācū templo yeⁿ'é Ndyuūs ní 'cuūndī sa. Ní máaⁿ sa sta'a sa lugar yeⁿ'é Ndyuūs. Ní diiⁿ sa máaⁿ sa chi cu'téénu 'iiⁿ'yāⁿ saⁿ'ā. Ní diiⁿ sa tan'dúúcā Ndyuūs saⁿ'ā.
¿'Áá nguɛ́ɛ́ n'gaacú nī ndís'tiī yeⁿ'e tiempo chi caneé nduucú nī ní caⁿ'á chīi ndís'tiī nduudú 'cūū? Maaⁿ ní 'āā deenú nī dɛ'ɛ̄ idiīiⁿ chi 'āā 'cuɛ́ɛ́ ndaa saⁿ'ā miiⁿ caati cuuvi ndaa saⁿ'ā miiⁿ taachi ndaa tiempo yeⁿ'ē sa chi ndaā sa. Niicu maaⁿ poder yeⁿ'e nuuⁿndi chi idiīiⁿ chi 'iiⁿ'yāⁿ dinuuⁿndí yā ní 'āā ngii. Chííⁿ chi diīiⁿ chi Saⁿ'ā Nuuⁿndi nguɛ́ɛ́ cuuvi 'cuuⁿ'miⁿ sa maaⁿ sa chi Saⁿ'ā Nuuⁿndi. 'Tííca rā vaa ndii tiempo chi 'iiⁿ'yāⁿ chi diiⁿ chi nguɛ́ɛ́ cuuvi 'cuuⁿ'miⁿ Saⁿ'ā Nuuⁿndi, 'iiⁿ'yāⁿ miiⁿ caⁿ'á yā táámá lado. Tuu'mi ní ndaa Saⁿ''ā Nuuⁿndi ní 'iiⁿ'yāⁿ cuuvi n'diichí yā saⁿ'ā níícú Señor Jesucristo caⁿ'á yā 'caaⁿ'núⁿ yā Saⁿ'ā Nuuⁿndi ndúúcū 'yúúné chi candaā yeⁿ'e cheendí yā ní di'cuiinú yā Saⁿ'ā Nuuⁿndi miiⁿ ndúúcū dɛɛvɛ́ yeⁿ'é yā taachi nndaa yā. Ní Saⁿ'ā Nuuⁿndi miiⁿ ndaa sa ndúúcū n'deee n'dáí poder yeⁿ'e Satanás chi yááⁿn'guiinūuⁿ. Ní diiⁿ sa vaadī n'giinu ndúúcū milagros chi nguɛ́ɛ́ vaādī cuaacu. 10 Ní ndúúcū nducuéⁿ'ē chi nguɛ́ɛ́ n'daacā idiiⁿ sa ntiiⁿnyuⁿ yeⁿ'ē sa ní nginnche'ei sa 'iiⁿ'yāⁿ caati cuuvi diiⁿ sa ganar 'iiⁿ'yāⁿ lado yeⁿ'é yā, 'iiⁿ'yāⁿ chi caⁿ'á yā infierno. Ni chó'ōo nducuéⁿ'ē chuū caati 'iiⁿ'yāⁿ nguɛ́ɛ́ neⁿ'é yā 'caandiveéⁿ yā nduudu cuaacu yeⁿ'é Ndyuūs, nduudu chi diiⁿ chi ninguáⁿ'ai yā. 11 Níícú cucáávā chi diíⁿ yā 'túúcā, Ndyuūs caⁿ'á yā diíⁿ yā ndúúcū 'iiⁿ'yāⁿ s'eeⁿ chi cu'téénu yā nduudu yaadi yeⁿ'e Saⁿ'ā Nuuⁿndi. 12 Ní nducyáácá 'iiⁿ'yāⁿ chi nguɛ́ɛ́ neⁿ'é yā cu'téénu yā nduudu cuaacu caati neⁿ'e ca yā cosas chi nguɛ́ɛ́ n'daacā ní cuuví yā condenado.
Ndyuūs ndɛɛvɛ́ yā nducyaaca 'iiⁿ'yāⁿ chi nadanguáⁿ'ai yā 'iiⁿ'yāⁿ
13 Níícú ndís'tiī hermanos yeⁿ'e yú, Señor neⁿ'é yā ndís'tiī. Ní nús'uu ní cuéⁿ'é daāⁿmaⁿ ca'á 'nū gracias Ndyuūs cucáávā ndís'tiī caati Ndyuūs ndɛɛvɛ́ yā ndís'tiī vmnááⁿ vmnaaⁿ chi cuuvi nadanguáⁿ'ai yā ndís'tiī cucáávā Espíritu N'dai yeⁿ'é yā. Espíritu N'dai yeⁿ'é Ndyuūs miiⁿ ní cuuvi didɛɛvɛ ndís'tiī caati ndís'tiī cuuvi cu'téénu nī nduudu cuaacu yeⁿ'é Ndyuūs. 14 Ní Ndyuūs yaa'ví yā ndís'tiī chi cuuvi yeⁿ'é yā ndís'tiī cucáávā nduudu cuaacu yeⁿ'é yā chi n'giindiveéⁿ nī ní diīiⁿ chi cuuví nanguáⁿ'ai nī. Ní nduudu cuaacu miiⁿ nús'uu ngaⁿ'á 'nū nanááⁿ ndís'tiī. Ní Ndyuūs neⁿ'é yā chi ndís'tiī tunéeⁿ nī chi cuuví canee nī tan'dúúcā Señor Jesucristo yeⁿ'e yú.
15 'Tíícā maaⁿ ní 'cuɛɛtinéé n'daacá nī ndúúcū chi i'téénu nī. N'gaacú nī yeⁿ'e chi ngi'cueéⁿ 'nū ndís'tiī taachi sneé 'nū nduucú nī ní yeⁿ'ē chi idinguúⁿ 'nū yeⁿ'é nī. 16 Maaⁿ Señor Jesucristo yeⁿ'ē yú ndúúcū Ndyuūs Chiida yú dinéⁿ'e yā s'uuúⁿ caati Ndyuūs ní n'dai taavi. Ní cueⁿ'e daāⁿmaⁿ itée yā s'uuúⁿ 'viich'ɛɛtíínūuⁿ ní cānee ngiinu yú vaadī n'dai taavi yeⁿ'é Ndyuūs chi Ndyuūs caⁿ'a yā chi tée yā s'uuúⁿ. 17 Neⁿ'é chi Ndyuūs ní tée yā 'viich'ɛɛtíínuūⁿ ndís'tiī na staava yeⁿ'é nī ní tée yā fuerzas n'dís'tiī caati ndís'tiī ní cuuvi diíⁿ nī nducuéⁿ'ē chi n'daacā ní caaⁿ'máⁿ nī dámaāⁿ nduudu chi n'daacā.