3
Caaⁿ'maⁿngua'á nī caavā nús'uu
Maaⁿ ní yeⁿ'e nducuéⁿ'ē, ndís'tiī hermanos yeⁿ'é 'nū caaⁿ'maⁿngua'á nī cucáávā nús'uu chi niiⁿnúúⁿ nūuⁿ cuuvi candɛɛ́ 'nū nduudu cuaacu yeⁿ'é Ndyuūs na núúⁿmáⁿ cuaaⁿ. Ní 'iiⁿ'yāⁿ cuuvi cu'téénu yā nduudu cuaacu miiⁿ ní cuuvi din'daacá yā ní diíⁿ yā chiiⁿ chi Ndyuūs neⁿ'é yā tan'dúúcā chi ndís'tiī diíⁿ nī. Caaⁿ'maⁿngua'á nī ntúūⁿ chi cuuví nadanguáⁿ'ai 'nū yeⁿ'e 'iiⁿ'yāⁿ chi nguɛ́ɛ́ n'daacā idiíⁿ yā chi perverso yā caati nguɛ́ɛ́ nducyaaca 'iiⁿ'yāⁿ i'téénu yā Señor Jesucristo. Naati Señor Jesucristo ní dámaāⁿ n'daacā diíⁿ yā ní nducuéⁿ'ē tiempo nginneé yā ndís'tiī chi 'áámá canee nī ndúúcū chi i'téénu nī. Ní candɛɛ yā cuidado ndís'tiī yeⁿ'e dendu'ū chi nguɛɛ n'daacā. Ni vɛ́ɛ́ 'viich'ɛɛtínūuⁿ yeⁿ'é 'nū ndúúcū Señor ndúúcū ndís'tiī caati ndís'tiī ní idiíⁿ nī nducuéⁿ'ē chi caⁿ'a 'nū nduucú nī chi canee chi diíⁿ nī ní 'tíícā caⁿ'á nī diíⁿ nī. Neⁿ'é 'nū chi Señor Jesucristo cunneé yā ndís'tiī chi cuuvi deenú nī na staava yeⁿ'é nī dɛ'ɛ̄ chi vaadī neⁿ'e yeⁿ'é Ndyuūs. Ní cuuví yeⁿ'e nī maāⁿ 'viich'ɛɛtínuūⁿ chi yeⁿ'e Cristo. Ní cuuvi cuchɛɛ́ nī yeⁿ'e tanducuéⁿ'ē chi cuchii.
Canee chi diiⁿ yú ntiiⁿnyuⁿ
Maaⁿ ní ndís'tiī hermanos yeⁿ'e yú, itée 'nū orden ndís'tiī ndúúcū chi dúúchí Señor Jesucristo chi divíi nī yeⁿ'e hermanos yeⁿ'e yú chi nguɛ́ɛ́ neⁿ'é yā diíⁿ yā ntiiⁿnyuⁿ ní nguɛ́ɛ́ diíⁿ yā tan'dúúcā chi nús'uu chi'cueéⁿ 'nū 'iiⁿ'yāⁿ. Ndís'tiī ní deenú nī tan'dúúcā chi cánéé chi ch'ɛɛtineé nī. Ní diíⁿ nī ntiiⁿnyuⁿ tan'dúúcā chi diíⁿ 'nū taachi sneé 'nū ndúúcu nī ní diíⁿ 'nū ntiiⁿnyuⁿ. Ní nguɛ́ɛ́ sta'á 'nū pan yeⁿ'e mar 'áámá ndís'tiī chi nguɛ́ɛ́ cái 'nū. Naati 'tííca diíⁿ 'nū. Diíⁿ 'nū ntiiⁿnyú ndii nguuvi ndíí n'gaaⁿ chi nguɛ́ɛ́ di'vaachí 'nū mar 'áámá ndís'tiī. Ní 'áárá chí cuuvi ngiicá ndis'tiī chi tée nī necesidades yeⁿ'é 'nū nguɛɛ diíⁿ 'nū 'tíícā. Idiiⁿ 'nū ntiiⁿnyúⁿ chi neⁿ'é 'nū cu'neéⁿ 'nū cáávā 'áámá ejemplo nanááⁿ ndís'tiī caati cuuvi diíⁿ nī tan'dúúcā chi diíⁿ 'nū. 10 Ní taachi ch'ɛɛtineé 'nū ndúúcū ndís'tiī caⁿ'a 'nū nduucú nī nduudú 'cūū. 'Iiⁿ'yāⁿ chi nguɛ́ɛ́ neⁿ'é yā diíⁿ yā ntiiⁿnyuⁿ nguɛ́ɛ́ che'é yā. 11 Ch'iindiveéⁿ 'nū chi duu'vi 'iiⁿ'yāⁿ chiicá yā nguaaⁿ ndís'tiī nguɛ́ɛ́ chiicá n'daaca yā ti nguɛ́ɛ́ idiíⁿ yā ntiiⁿnyuⁿ ní neené n'deee n'dáí diíⁿ yā cosas chi nguɛ́ɛ́ dichíí'vɛ̄. 12 'Iiⁿ'yāⁿ chi diiⁿ 'tíícā, ca'á 'nū orden ní di'cuíítu 'nū 'iiⁿ'yāⁿ ndúúcū chi duuchi Señor Jesucristo yeⁿ'ē yú chi diíⁿ yā ntiiⁿnyuⁿ ndúúcū vaadī yeenú. Níícú diíⁿ yā ganar cáávā gastos yeⁿ'é yā.
13 Ndís'tiī hermanos yeⁿ'é 'nū nguɛ́ɛ́ cánéé chi cuuvi 'daan'dí nī chi diíⁿ nī dendu'ū chi n'daacā. 14 Ndúútí chi 'áámá 'iiⁿ'yāⁿ nguɛ́ɛ́ cu'neeⁿveéⁿ yā nduudu chí idinguúⁿ 'nū na carta 'cūū, n'diichí nī du'u chi 'iiⁿ'yāⁿ miiⁿ ní nguɛ́ɛ́ diíⁿ nī dɛ'ɛ̄ vɛɛ ndúúcu yā. 'Tíícā ní cuuvi 'cuináaⁿ yā. 15 Ní nguɛ́ɛ́ diíⁿ nī ndúúcu yā tan'dúúcā chi contra yeⁿ'é nī naati ca'á nī consejo 'iiⁿ'yāⁿ miiⁿ tan'dúúcā chi 'díínu nī 'iiⁿ'yāⁿ.
Yeⁿ'e vaadī n'dai yeⁿ'é Ndyuūs
16 Neⁿ'é chi maaⁿ Señor Jesucristo chi vɛɛ vaadī 'diīiⁿ yeⁿ'é yā cueⁿ'e daāⁿmaⁿ itée yā ndís'tiī vaadī 'diīiⁿ nducuéⁿ'ē tiempo ní nducuéⁿ'ē cuaaⁿ. Señor miiⁿ ní cunéé yā ndúúcū nducyaaca ndís'tiī.
17 'Úú Pablo idinguúⁿ nduudu 'cūū yeⁿ'e carta 'cūū ndúúcū ta'á ní canéé letra yeⁿ'é. 'Tíícā dinguúⁿ ní 'tíícā diíⁿ firmar nducuéⁿ'ē cartas yeⁿ'é. 18 Neⁿ'é chi Señor Jesucristo yeⁿ'e yú tée yā nducyáácá ndís'tiī nducuéⁿ'ē vaadī n'dai yeⁿ'é yā. 'Tíícā cuuvi.