CARTA VMNÁÁⁿ VMNAAⁿ YEⁿ'E SAⁿ'Ā TIMOTEO
1
'Úú Pablo 'úú. Ní 'úú apóstol yeⁿ'e Señor Jesucristo caati Ndyuūs ndúúcū Señor Jesucristo dichó'o yā 'úú. Ní snéé ngiinu yú 'iiⁿ'yāⁿ miiⁿ yeⁿ'e yú chi nadanguáⁿ'ai yā s'uuúⁿ. 'Úú ngiicá compañero yeⁿ'é chi idingúuⁿ yā carta 'cūū yeⁿ'e dii Timoteo chi saⁿ'ā chi cuaacu nííⁿnyúⁿ i'téénu sa Señor Jesucristo yeⁿ'ē yú. Ní alumno yeⁿ'é. Ní tan'dúúcā chi daīyá 'tíícā di. Neⁿ'é chi Ndyuūs chiida yú ndúúcū Señor Jesucristo yeⁿ'ē yú tée yā dii vaadī n'dai yeⁿ'é yā ndúúcū vaadī ya'ai 'iinú yeⁿ'é yā. Ní tée yā dii vaadī 'diiíⁿ yeⁿ'é yā.
Ngaⁿ'á yā yeⁿ'e 'iiⁿ'yāⁿ chi nguɛ́ɛ́ n'daācā ngi'cueeⁿ yā
Dii, Timoteo, 'úú neⁿ'é chi cūnee di yáāⁿ Efesio tan'dúúcā chi 'āā yaa'ví dii taachi cueⁿ'é yáⁿ'āa Macedonia ti vɛ́ɛ́ 'iiⁿ'yāⁿ chi chi'cueeⁿ doctrina chi n̄'dááⁿ. Yaa'vi di 'iiⁿ'yāⁿ s'eeⁿ chi nguɛ́ɛ́ ngi'cueeⁿ doctrina chi n̄'dááⁿ. Ní yaa'vi di 'iiⁿ'yāⁿ yeⁿ'e yáāⁿ miiⁿ chi nguɛ́ɛ́ 'caandiveéⁿ yā yeⁿ'e cuentos yeⁿ'é yā chi falsos. Ndíí nguɛ́ɛ́ ndúú 'caandiveéⁿ yā nduudu chi chi'cueeⁿ 'iiⁿ'yāⁿ ndiicúū. Nduudu miiⁿ ní nguɛ́ɛ́ dichíí'vɛ̄. Dámaāⁿ diiiⁿ chi 'iiⁿyāⁿ ch'ɛɛcu cheendí yā ní nguɛ́ɛ́ nginnee 'iiⁿ'yāⁿ tan'dúúcā chi Ndyuūs neⁿ'é yā. Caati Ndyuūs dichó'o yā orden chi 'iiⁿ'yāⁿ ngi'cueéⁿ yā cáávā chi tanáⁿ'ā 'iiⁿ'yāⁿ cuuvi cu'téénu cá yā Ndyuūs.
Ní ngaⁿ'a yú tan'dúúcā Ndyuūs neⁿ'é yā taachi ngi'cueeⁿ yú ndúúcū vaadī neⁿ'e chí ngíícá ná staava yeⁿ'ē yú chi Ndyuūs 'āā didɛɛvɛ́ yā. Tanducuéⁿ'ē ní diiⁿ yú ndúúcū vaanicadíínuuⁿ yeⁿ'e yú chi ndɛɛvɛ. Ní i'teenu yú Ndyuūs ndúúcū núúⁿmáⁿ staava yeⁿ'ē yú. Naⁿ'a 'iiⁿ'yāⁿ ndaacadaamí yā yeⁿ'ē nduudu yeⁿ'é Ndyuūs ní n'giindiveéⁿ yā nduudu chi nguɛ́ɛ́ dichíí'vɛ̄. Ní n'gɛɛcu cheendí yā. Ní cuuvi ndái yā. 'Iiⁿ'yāⁿ s'eeⁿ ní neⁿ'é yā ca'cueéⁿ yā ley yeⁿ'é Ndyuūs naati nguɛ́ɛ́ tuumicadíínuuⁿ yā nduudu chi ngaⁿ'a yā, ndíí nguɛ́ɛ́ ndúú nduudu chi ca'cueéⁿ yā 'áárá chí diíⁿ yā tan'dúúcā chi déénu yā tanducueⁿ'ē.
S'uuúⁿ ní deenu yú chi ley yeⁿ'e Moisés ní n'dai ndúúti chi cu'téénu n'daāca yú yeⁿ'ē. Deenu yú chi ley miiⁿ nguɛ́ɛ́ dámaāⁿ caavā 'iiⁿ'yāⁿ chi din'daacá yā naati caavā 'iiⁿ'yāⁿ chi nguɛ́ɛ́ diiⁿ yā tan'dúúcā chí ngaⁿ'ā ley, caavā 'iiⁿ'yāⁿ chi nguɛ́ɛ́ n'giindiveéⁿ yā chiiⁿ chi ngaⁿ'ā ley, níícú caavā 'iiⁿ'yāⁿ chi nguɛ́ɛ́ n'daacā, caavā 'iiⁿ'yāⁿ chi idinuuⁿndi, caavā 'iiⁿ'yāⁿ chi nguɛ́ɛ́ diíⁿ yā respetar Ndyuūs ndíí nguɛ́ɛ diíⁿ yā respetar religión, ní caavā 'iiⁿ'yāⁿ chi n'giiⁿ'núⁿ yā chɛɛcú yā o chiidá yā, ní cáávā 'iiⁿ'yāⁿ chi n'giiⁿ'núⁿ yā 'iiⁿ'yāⁿ. 10 Ley miiⁿ ní caavā saⁿ'ā chi caⁿ'a sa ndúúcū n'daataá o n'daataá chi caⁿ'a tá ndúúcū saⁿ'ā ní nguɛ́ɛ́ yeⁿ'e yā vi'ī ní cáávā saⁿ'ā chi caⁿ'a sa ndúúcū saⁿ'a chi duuchineeⁿ sa ndúúcū sa chi vi'ī, ní cáávā 'iiⁿ'yāⁿ chi duucú yā 'iiⁿ'yāⁿ caati cuuvi dichíí'vɛ yā táámá 'iiⁿ'yāⁿ ní cáávā 'iiⁿ'yāⁿ chi indeē ndúúdú yaadi, ní caavā 'iiⁿ'yāⁿ chi ngaⁿ'a yā chi cuaacu chiiⁿ chi ngaⁿ'a yā ní n'gai yā: “Por Dios”, chi 'tíícā, ní nguɛ́ɛ́ 'tíícā. Ní ley miiⁿ ní caavā 'iiⁿ'yāⁿ chi ngi'cueéⁿ yā nducuéⁿ'ē chi nguɛ́ɛ́ n'daācā ní nguɛ́ɛ́ tan'dúúcā Ndyuūs chi'cueeⁿ yā 'iiⁿ'yāⁿ. 11 Naati chuū chi ngi'cueéⁿ chi nduudu n'dai yeⁿ'e evangelio ní n'dɛ̄ɛ̄vɛ n'dai chi nanguaⁿ'āī 'iiⁿ'yāⁿ, ní yeⁿ'é Ndyuūs chi n'dai taavi. Ní Ndyuūs dichó'o yā 'úú chi caaⁿ'máⁿ nduudu miiⁿ.
Caaⁿ'maⁿ yú, gracias Ndyuūs ti ya'ai 'iinú yā s'uuúⁿ
12 'Úú ní ca'á gracias Señor Jesucristo yeⁿ'ē yú chi itée yā fuerzas 'úú chi diíⁿ ntiiⁿnyuⁿ yeⁿ'é yā. Ní s'neéⁿ yā 'úú tan'dúúcā 'áámá 'iiⁿ'yāⁿ chi vɛ́ɛ́ valor yeⁿ'é yā. Ní s'neéⁿ yā 'úú na ntiiⁿnyuⁿ yeⁿ'é yā. 13 Ní vmnááⁿ vmnaaⁿ chi Jesucristo yaa'ví yā 'úú chi cuuvi yeⁿ'é yā, 'úú ní neené caaⁿ'maⁿ taáⁿ yeⁿ'e Jesucristo ní cachiicá can'daá 'iiⁿ'yāⁿ chi i'téénu yā Jesucristo ti neⁿ'é i'nuuⁿ cá'ai 'iiⁿ'yāⁿ. Ní caneé taaⁿ contra Jesucristo. Naati Ndyuūs ya'ai 'iinú yā 'úú 'áárá chi diíⁿ 'túúcā taachi 'āā cuɛ́ɛ́ cu'teenú 'iiⁿ'yāⁿ, ní nguɛ́ɛ́ deenú dɛ'ɛ̄ cáávā chi diíⁿ 'tíícā. 14 Ní Señor diiⁿ n'dai cá yā nduucú, ní 'úú i'teenú Jesucristo, ní neⁿ'é Jesucristo caati maaⁿ ní 'úú ní yeⁿ'é Jesucristo 'úú.
15 Ní nduudu 'cūū ní nduudu cuaacu chi Cristo Jesús ndaá yā iⁿ'yééⁿdi 'cūū chi nadanguáⁿ'ai yā nducyaaca 'iiⁿ'yāⁿ caati idinuuⁿndí yā, ní n'dáí taavi chi nducyaaca 'iiⁿ'yāⁿ cu'téénu yā nduudú 'cūū. Ní deenú chi 'úú ní ch'ɛɛtɛ cá nuuⁿndi yeⁿ'é nguɛ́ɛ́ ti tanáⁿ'a yā. 16 Naati cucáávā chi vɛ́ɛ́ nuuⁿndi yeⁿ'e 'úú Ndyuūs ya'ai 'iinú yā 'úú caati Señor Jesucristo ch'iⁿ'í yā 'úú tanducuéⁿ'ē vaadī n'dáí taavi yeⁿ'é yā, 'úú chi ch'ɛɛtɛ cá nuuⁿndi yeⁿ'é. 'Tíícā ní Ndyuūs vɛ́ɛ́ paciencia yeⁿ'é yā nduucú vmnááⁿ vmnaaⁿ ní s'neéⁿ yā 'úú chi 'úú tan'dúúcā 'áámá ejemplo yeⁿ'e tanáⁿ'ā 'iiⁿ'yāⁿ chi cuayiivi caⁿ'á yā cu'téénu yā Cristo ni vɛ́ɛ́ vida cueⁿ'e daāⁿmaⁿ yeⁿ'e yā. 17 Cáávā nducuéⁿ'ē chuū cueⁿ'e daāⁿmaⁿ ca'a yú Ndyuūs honra ní dich'ɛɛtɛ ca yú Ndyuūs chi rey chi 'áámá canee cueⁿ'e daāⁿmaⁿ ní nguɛ́ɛ́ n'gii yā. Ní maaⁿ ní nguɛ́ɛ́ cuuvi snaaⁿ yú Ndyuūs chi 'áámá n'dyáⁿ'ā Dendyuūs yeⁿ'e yú. 'Tííca rā vaa.
18 Maaⁿ ní, dii Timoteo chi tan'dúúcā daiyá, i'neéⁿ encargo 'cūū ndúúcū dii. Ní encargo 'cūū chííⁿ chi tiempo chi 'āā chó'ōo 'iiⁿ'yāⁿ profetas caⁿ'a yā yeⁿ'ē di yeⁿ'ē chi caⁿ'á di diiⁿ di. Maaⁿ ní cuchɛ́ɛ́ di yeⁿ'ē tanducuéⁿ'ē ní diiⁿ di tan'dúúcā chi diiⁿ 'áámá soldado chi nguⁿ'u n'daacā sa. 'Tíícā diiⁿ di tan'dúúcā chi profetas caⁿ'a yā yeⁿ'ē di tiempo chi 'āā chó'ōo. 19 Dii ní cu'téénu n'daacā di ní diiⁿ n'daacā di ndúúcū vaanicadíínūuⁿ yeⁿ'ē di chí n'dai. Náⁿ'ā 'iiⁿ'yāⁿ ni nguɛ́ɛ́ diiⁿ n'daacá yā caati vaanicadíínūuⁿ yeⁿ'é yā ní nguɛ́ɛ́ n'dai. Ní cáávā chuū nguɛ́ɛ́ i'téénu yā Señor Jesucristo maaⁿ ní canéé yā tan'dúúcā chi yaⁿ'ai yeⁿ'e Ndyuūs. 20 'Túúcā chó'ōo yeⁿ'e saⁿ'ā Himeneo ndúúcū saⁿ'ā Alejandro ní 'úú deenú chí caneé yā a cuenta yeⁿ'e yááⁿn'guiinūuⁿ maaⁿ. Ní 'íícú cuuvi deenú yā chi 'āā ntɛ́ɛ́ cuuvi caaⁿ'máⁿ yā ní nguɛ́ɛ́ diíⁿ yā ofender Ndyuūs yeⁿ'e yú.