CARTA CUAYIIVI YEⁿ'E SAN JUAN
1
Yeⁿ'e nduudu cuaacu ní yeⁿ'ē vaadī neⁿ'e
'Úú Juan chi saⁿ'ā chi ngaⁿ'a ntiiⁿnyuⁿ yeⁿ'e yaācū idinguúⁿ yeⁿ'ē n'daataá chí Ndyuūs ndɛɛvɛ yā ndúúcū daiya yā chi cuaacu nííⁿnyúⁿ neⁿ'é. Ní nguɛ́ɛ́ 'úú dámaáⁿ neⁿ'é ti 'tiicá ntúūⁿ nducyáácá yā chi n'diichí yā nduudu cuaacu. Ní cáávā chi vɛ́ɛ́ vaadī cuaacu yeⁿ'e yú ní caavā nduudu cuaacu chi canéé ndúúcu yú, 'áámá cūnee tandíí ndúúcu yú. Neⁿ'é chi canéé ndúúcū ndís'tiī vaadī n'dai yeⁿ'é Ndyuūs ndúúcū vaadī ya'ai 'iinu yeⁿ'e yā ndúúcū 'diiíⁿ yeⁿ'e Dendyuūs chiida yú ndúúcū Señor Jesucristo chí daiya Dendyuūs chi chiida yú. Tanducuéⁿ'ē chuū canéé ndúúcu nī ndúúcū nduudu cuaacu ndúúcū vaadī neⁿ'ē.
'Āā 'áámá yeenú caati chí nindaācá daiya di chí diíⁿ yā chiiⁿ chi cuaacu tan'dúúcā s'uuúⁿ chi sta'a yú ley yeⁿ'ē chiida yú. Maaⁿ ní idi'cuíitú n'diī n'daatāa chí dinéⁿ'e yú 'áámá yú táámá yú. Chuū nguɛ́ɛ́ tan'dúúcā chi idinguúⁿ 'áámá ley ngaī caati ley yeⁿ'ē yú chííⁿ chí canee ndíí cuaaⁿ vmnaaⁿ. Níícú chuū chí vaadī neⁿ'e ní chiiⁿ chi cachiica yú tan'dúúcā chi caaⁿ'maⁿ ley yeⁿ'e yā. Ley yeⁿ'e yā ní chuū chí cachiicá nī ndúúcū vaadī neⁿ'e tan'dúúcā chi n'giindiveéⁿ nī ndíí cuaaⁿ vmnaaⁿ.
'Iiⁿ'yāⁿ chi nginnche'éí yā 'iiⁿ'yāⁿ
N'deee n'dáí 'iiⁿ'yāⁿ 'āā nginnche'éí yā 'iiⁿ'yāⁿ na iⁿ'yeeⁿdí 'cūū. Nguɛ́ɛ́ natumiiⁿnúⁿ yā chi Jesucristo ní ndaá yā tan'dúúcā s'uuúⁿ. 'Iiⁿ'yāⁿ chi 'tíícā nginnche'éí yā, 'tiicá ntúūⁿ anticristo yā. Cundɛ́ɛ nī cuidado yeⁿ'ē maáⁿ nī ní nguɛ́ɛ́ dindai yú tanducuéⁿ'ē ntiiⁿnyuⁿ chi diiⁿ yú ti s'uuúⁿ ní cuuvi cuta'a yú tanducuéⁿ'ē chi yeⁿ'e yú.
Du'ū chí diíⁿ nuuⁿndi ní nguɛ́ɛ́ 'áámá canéé yā ndúúcū nduudu cuaacu yeⁿ'e Cristo, nguɛ́ɛ́ yeⁿ'e Dendyuūs 'iiⁿ'yāⁿ. Du'ū chí 'aama canéé ndúúcū nduudu cuaacu yeⁿ'ē Cristo, tuu'mí 'iiⁿ'yāⁿ miiⁿ ní yeⁿ'e chiida yú Dendyuūs ndúúcū daiyá yā. 10 Du'ū chí ndaa vaacú nī chi nguɛ́ɛ́ ngaⁿ'a nduudu cuaacú 'cūū nguɛ́ɛ́ 'cuaáⁿ nī chi cunée yā na vaacú nī. Ní nguɛ́ɛ́ caaⁿ'maⁿ nī, n'daacā chi ndaá yā va'āī yeⁿ'e nī. 11 Du'ú 'iiⁿ'yāⁿ chi ngaⁿ'á yā 'iiⁿ'yāⁿ miiⁿ chi n'daacā chi ndaá yā va'āī yeⁿ'é yā tuu'mi ní induuvidáámá yā ndúúcū 'iiⁿ'yāⁿ chí idiiⁿ chi nguɛ́ɛ́ n'daacā.
Ch'iīnu carta maaⁿ
12 'Áámá vɛ́ɛ́ cá yeⁿ'é chi neⁿ'é dinguúⁿ yeⁿ'e ndís'tiī ní nguɛ́ɛ́ neⁿ'é dinguúⁿ na caaca 'cūū ndúúcū tinta, caati neⁿ'é chi n'diichí ndís'tiī ní caaⁿ'máⁿ ndúúcu nī ní ndís'tiī nduucú. Níícú vaadī yeenú yeⁿ'e yú ní cúúví cuaacu.
13 Vɛ́ɛ́ daiya tá yeⁿ'ē n'daataá chi Ndyuūs indɛɛvɛ́ yā táⁿ'ā. Daiya tá idicho'ó yā: N'dai n'diī, ngaⁿ'a yā. 'Tíícā cuuvi.