CARTA NDÍÍ 'IINŪ YEⁿ'E SAN JUAN
1
Yeⁿ'e saⁿ'ā Gayo chi n'dai
'Úú Juan, saⁿ'ā chi ngaⁿ'a ntiiⁿnyuⁿ yeⁿ'e yáacū idinguúⁿ carta 'cūū yeⁿ'e saⁿ'ā Gayo chi cuaacu nííⁿyúⁿ neⁿ'e taaví saⁿ'ā.
Díí saⁿ'ā Gayo chi neⁿ'é, 'úú neⁿ'é chi cáávā maaⁿ di tanducuéⁿ'ē chi vɛ́ɛ́ yeⁿ'ē di ní n'dai taavi. Níícú vɛ́ɛ́ vaadī 'viichɛɛ́ yeⁿ'ē di tan'dúúcā chi alma yeⁿ'e di vɛ́ɛ́ vaadī 'viichɛɛ́ yeⁿ'ē. Nduudu cuaacu chi neene yeenú taachi ndaā vi'ī yú chi caⁿ'a yā nduudu cuaacu yeⁿ'ē di chi n'daācā diiⁿ di, tan'dúúcā chi 'áámá idiiⁿ di chiiⁿ chi cuaacu. Nguɛ́ɛ́ ch'ɛɛtɛ ca vaadī yeenu yeⁿ'é chi ch'iindiveéⁿ chí daiyá diíⁿ yā chiiⁿ chi cuaacu.
Dii chi neⁿ'é, tanducuéⁿ'ē chi diiⁿ di, n'daacā n'dai diiⁿ di ndúúcū vi'i yú ndúúcū 'iiⁿ'yāⁿ chi ngiica ná yúúní. 'Iiⁿ'yāⁿ miiⁿ ngaⁿ'á yā nduudu cuaacú yeⁿ'e vaadī neⁿ'e yeⁿ'e di nanááⁿ 'iiⁿ'yāⁿ chi snúūⁿ yaācū. Nduuti chi cunnéé dí 'iiⁿ'yāⁿ tan'dúúcā chi canéé chi diiⁿ di ní tan'dúúcā chi neⁿ'e Dendyuūs chi diiⁿ di, tuu'mi ní n'daacā idiiⁿ di. Caati 'iiⁿ'yāⁿ cueⁿ'é yā 'muuⁿ cueⁿ'é yā miiⁿ cucáávā chi neⁿ'é yā caaⁿ'máⁿ yā yeⁿ'e Cristo. Nguɛ́ɛ́ dɛ'ɛ̄ vɛɛ sta'á yā yeⁿ'ē 'iiⁿ'yāⁿ chi nguɛ́ɛ́ yeⁿ'e ndaata yeⁿ'é yā. S'uuúⁿ ní canee chi 'cuaaⁿ yú 'iiⁿ'yāⁿ s'tíī. Níícú cuuvi cunée yā ndúúcu yú 'iiⁿ'yāⁿ chí idiíⁿ yā ntiiⁿnyuⁿ yeⁿ'e vaadī cuaacu.
Saⁿ'a Diótrefes nguɛ́ɛ́ n'daacā diiⁿ sa
'Úú nidinguúⁿ yeⁿ'ē 'iiⁿ'yāⁿ yeⁿ'e yaācū caati Diótrefes nguɛ́ɛ́ 'cuaaⁿ sa nús'uu ti néⁿ'é sa caaⁿ'maⁿ ntiiⁿnyuⁿ sá yeⁿ'é yā. 10 Cáávā chuū taachi 'úú chi ndaá tuu'mi ní nin'gaacú tanducuéⁿ'ē chi diiⁿ sáⁿ'ā miiⁿ. Taatiī caⁿ'ā sa yeⁿ'e s'uuúⁿ ndúúcū nduudu taaⁿ chi nguɛ́ɛ́ n'daacā taatiī 'caā'vā sa contra yeⁿ'e s'uuúⁿ. Ní nguɛ́ɛ́ yeenú sá ndúúcū dendu'ū. Nguɛ́ɛ́ n'guuⁿ sa vi'ī yú. Ní nguɛ́ɛ́ neⁿ'e sa chi tanáⁿ'a yā chi 'cuaaⁿ yā vi'í yā. Níícú tun'dáa sa 'yā chɛɛti yaācū.
11 Díí chi neⁿ'é, nguɛ́ɛ́ diiⁿ di chiiⁿ chi n'diichi di chi nguɛ́ɛ́ n'daacā. Diiⁿ di chi n'daacā. Du'ū chi din'daacā ní yeⁿ'ē Dendyuūs. Du'ū chi nguɛ́ɛ́ n'daacā nidiiⁿ ní nguɛ́ɛ́ n'dííchí Dendyuūs.
Saⁿ'a Demetrio, n'daacā idiiⁿ sa
12 Nducyáácá yā ngaⁿ'á yā nduudu cuaacu yeⁿ'e saⁿ'ā Demetrio. 'Āā 'tiicá nūuⁿ nduudu cuaacu n'giⁿ'i vida yeⁿ'é yā. 'Tiicá ntúūⁿ s'uuúⁿ ngaⁿ'a yú ndúúdú cuaacu yeⁿ'e yā. Ní ndís'tiī deenú ni chí ngaⁿ'ā yú nduudu cuaacu yeⁿ'é yā.
Ch'iīnū carta maaⁿ
13 Nééné vɛ́ɛ́ yeⁿ'é chi neⁿ'é dinguúⁿ yeⁿ'e ndís'tiī naati nguɛ́ɛ́ neⁿ'é dinguúⁿ ndúúcū tinta ndúúcū pluma.
14 Caati neⁿ'é n'diichí ndís'tiī núúⁿ niīⁿyūⁿ ní caaⁿmáⁿ ndúúcu di ní ndís'tiī nduucú.
15 'Diiíⁿ canéé ndúúcū di. Amigos yeⁿ'e s'uuúⁿ dichó'o yā: N'daí n'dīī, ngaⁿ'a yā. Dii dichó'o di: N'daí ndís'tiī, yeⁿ'ē amigos yeⁿ'e s'uuúⁿ taachi yaa'vi di 'iiⁿ'yāⁿ ca'áámá ca'áámá yā caavā chi duuchí Cristo. 'Tíícā cuuvi.