CARTA YEⁿ'E JUDAS
1
Judas idinguúⁿ carta 'cūū yeⁿ'e 'iiⁿ'yāⁿ chi Ndyuūs yaa'ví yā chi cuuvi yeⁿ'é yā
'Úú saⁿ'ā Judas ní saⁿ'ā chi dichíí'vɛ̄ Jesucristo. 'Úú 'diinú Jacobo ní 'úú idinguúⁿ carta 'cūū yeⁿ'e 'iiⁿ'yāⁿ s'eeⁿ chi Ndyuūs chiida yú dinéⁿ'e yā ní didɛɛvɛ́ yā. Ní Cristo yaa'ví yā 'iiⁿ'yāⁿ s'eeⁿ chi cuuvi yeⁿ'é yā. Ní Cristo candɛɛ́ yā cuidado 'iiⁿ'yāⁿ s'eeⁿ cáávā chi yeⁿ'é yā 'iiⁿ'yāⁿ s'eeⁿ. Neⁿ'é chi Ndyuūs tée yā ndís'tiī n'deee cá yeⁿ'é yā yeⁿ'e vaadī ya'ai ní yeⁿ'é vaadī 'diiíⁿ ní yeⁿ'é vaadī neⁿ'e caati cuuví 'yaaⁿ nducuéⁿ'ē chuū nguaaⁿ ndís'tiī.
Yeⁿ'é 'iiⁿ'yāⁿ chi nguɛ́ɛ́ ngaⁿ'ā nduudu cuaacu
Ndís'tiī hermanos yeⁿ'é chi neⁿ'e taaví, neené neⁿ'é idinguúⁿ yeⁿ'e ndís'tiī yeⁿ'é chi Ndyuūs nadanguáⁿ'ai yā s'uuúⁿ. Maaⁿ ní cadiinuúⁿ chi canee chi idinguúⁿ carta 'cūū yeⁿ'e nī caati cuuví yaa'ví ch'ɛɛchi ndís'tiī chi canéé chi diíⁿ nī luchar n'dai cáávā chiiⁿ chi i'téénu nī Ndyuūs. Ndyuūs 'áámá vmnéⁿ'ēe ca'á yā vaadī i'téénú yeⁿ'é yā 'iiⁿ'yāⁿ chi yeⁿ'é yā. Náⁿ'ā 'iiⁿ'yāⁿ chi nguɛ́ɛ́ yeⁿ'é Ndyuūs ní nduuvidaamá yā ndúúcū nī. Ndíí nguɛ́ɛ́ deenú nī chuū. 'Iiⁿ'yāⁿ s'eeⁿ ní nguɛ́ɛ́ n'daacā. Ní canéé nguūⁿ na libro yeⁿ'é Ndyuūs ndii cuááⁿ vmnaaⁿ yeⁿ'é yā 'tíícā: Condenado yā ni 'cuūvi yā. Ní 'iiⁿ'yāⁿ s'eeⁿ dámaāⁿ sta'á yā nduudu cuaacu yeⁿ'é Ndyuūs chi tanáⁿ'ā 'iiⁿ'yāⁿ nguɛ́ɛ́ cuuvi tuumicádíínuuⁿ yā yeⁿ'e chi maáⁿ yā diiⁿ yā chi nguɛ́ɛ́ n'daacā. 'Iiⁿ'yāⁿ s'eeⁿ ngaⁿ'á yā contra yeⁿ'e Ndyuūs yeⁿ'e yú chi 'áámá n'dyáⁿ'ā Ndyuūs chi 'iivu yú, ní contra yeⁿ'e Señor Jesucristo yeⁿ'e yú dendú'ū.
'Áárá chi 'āā deenú nī yeⁿ'é Señor 'iivú Ndyuūs taachi nadanguáⁿ'ai yā 'iiⁿ'yāⁿ Israel ní divíi yā 'iiⁿ'yāⁿ s'eeⁿ yeⁿ'e yáⁿ'āa Egipto, neⁿ'é chi ndís'tiī n'gaacú ni chuū. Cuayiivi mííⁿ Ndyuūs di'cuiinú yā 'iiⁿ'yāⁿ na yáⁿ'āa miiⁿ, 'iiⁿ'yāⁿ chi nguɛɛ s'téénu yā 'yā. Ní n'gaacú nī yeⁿ'e ángeles chi nguɛ́ɛ́ diíⁿ yā tan'dúúcā chi Ndyuūs ngaⁿ'a ntiiⁿnyuⁿ yā ángeles miiⁿ. Ní Ndyuūs canéé chí divíi yā yeⁿ'e lugar yeⁿ'é yā. Maaⁿ ní Ndyuūs s'néeⁿ yā ángeles chi presos yeⁿ'é yā na maaiⁿ chi yáanūuⁿ. Miiⁿ canee yā ndíí chiichi yā ndúúcū cadenas chi 'áámá canee ndii tiempo chi Ndyuūs n'diichí yā nuuⁿndi yeⁿ'e ángeles miiⁿ. Ní n'gaacú nī yeⁿ'e yáāⁿ Sodoma ndúúcū yáāⁿ Gomorra ndúúcū yáāⁿ chi snéé cuaaⁿ 'diituú. 'Tiicá ntúūⁿ nguɛ́ɛ́ n'daacā idiiⁿ 'iiⁿ'yāⁿ yeⁿ'e yáāⁿ s'eeⁿ tan'dúúcā chi diiⁿ ángeles. 'Iiⁿ'yāⁿ s'eeⁿ ní cueⁿ'é yā ndúúcū n'daataá o isaⁿ'ā chi nguɛ́ɛ́ yeⁿ'é yā. Ní n'daatāa nguaaⁿ n'daataá yā induuchineeⁿ tá n'daataa ndúúcū vi'i. Ní saⁿ'ā nguaaⁿ saⁿ'ā yā induuchinéeⁿ sa saⁿ'ā ndúúcū vi'i. 'Iiⁿ'yāⁿ s'eeⁿ cáávā castigo yeⁿ'e yā 'áámá cunée yā cueⁿ'e daāⁿmaⁿ na nguuchi yaⁿ'ā. Ní chuū ni ch'iⁿ'i s'uuúⁿ chi cuuvi chó'ōo yeⁿ'e yú nduuti chi diiⁿ yú chi nguɛ́ɛ́ n'daacā.
'Tiicá ntúūⁿ nguuvi nguuvi saⁿ'ā s'eeⁿ n'gíínu sa tan'dúúcā chi taachi cyaadu sa yeⁿ'e dendú'ū chi cuuvi diiⁿ sa chi dinuuⁿndi sa ndúúcū maaⁿ cuerpo yeⁿ'e sa. Ní nguɛ́ɛ́ neⁿ'e sa chi Ndyuūs ngaⁿ'a ntiiⁿnyuⁿ yā yeⁿ'e sa. Ní cunncáā ngaⁿ'a yā yeⁿ'e 'iīⁿntyéⁿ'ē chi diiⁿ ntiiⁿnyuⁿ yeⁿ'é Ndyuūs. Ní nguɛ́ɛ́ 'tíícā diiⁿ ángel Miguel chí ndíí tiīiⁿ taachi diiⁿ caandaá ndúúcū yááⁿn'guiinūuⁿ ní ngaⁿ'a yā yeⁿ'e cuerpo yeⁿ'e Moisés. Angel Miguel miiⁿ nguɛ́ɛ́ diíⁿ yā condenar yááⁿn'guiinūuⁿ miiⁿ ní nguɛ́ɛ́ cuuvi ngaⁿ'a taáⁿ yā chi yááⁿn'guiinūuⁿ chi cuuvi condenado yā. Dámaāⁿ ngaⁿ'a yā 'túúcā. Señor ní diíⁿ yā reprender dii yeⁿ'e nuuⁿndi chi diiⁿ di. 10 Saⁿ'ā s'eeⁿ ní nguɛ́ɛ́ n'daacā ngaⁿ'a sa yeⁿ'e dendú'ū chi nguɛ́ɛ́ deenu sa. Ní taachi saⁿ'ā s'eeⁿ yeⁿ'e chi maaⁿ sa deenu sa ngaⁿ'a sa tuu'mí ní canee sa tan'dúúcā chi 'iiti s'eeⁿ chi maaⁿ tī deenu tī. 'Tíícā saⁿ'ā s'eeⁿ. Dendú'ū miiⁿ ní diīiⁿ chi dituuví maāⁿ saⁿ'ā s'eeⁿ.
11 Dɛ'ɛ chúúca ya'ai yeⁿ'e saⁿ'ā s'eeⁿ caati dámaāⁿ chi neⁿ'ē sa diiⁿ sa tan'dúúcā chi diiⁿ saⁿ'ā Caín. Ní saⁿ'ā s'eeⁿ cáávā chi neⁿ'e sa tuūmī, dinuuⁿndi sa tan'dúúcā chi diiⁿ saⁿ'ā Balaam. Ní ch'iī sa caati nguɛ́ɛ́ diiⁿ sa chi ngaⁿ'a Ndyuūs, tan'dúúcā saⁿ'ā Coré chi nguɛ́ɛ́ diiⁿ sa chi ngaⁿ'a Ndyuūs taachi nguɛ́ɛ́ ch'iindiveeⁿ sa chi ngaⁿ'a Moisés. 12 Maaⁿ ní 'iiⁿ'yāⁿ chi 'tíícā, taachi nduuvidaamá yā ní che'é yā ní cu'ú yā ndúúcū ndís'tiī taachi vɛ́ɛ́ 'viicu ná va'ai yeⁿ'é nī yeⁿ'e chi dineⁿ'é nī 'áámá nī taama nī, tuu'mi ní chuū ní cosa chi cuuvi 'cuináaⁿ nī. 'Iiⁿ'yāⁿ s'eeⁿ nguɛ́ɛ́ 'va'á yā yeⁿ'ē mar 'áámá. Dámaāⁿ candɛɛ yā cuidado yeⁿ'e maáⁿ yā. 'Iiⁿ'yāⁿ s'eeⁿ tan'dúúcā meēeⁿ chi nguɛ́ɛ́ nuūⁿnīⁿ yeⁿ'ē chi cueeⁿ cuuvī ní tan'dúúcā 'yúúné candɛ́ɛ̄ 'muuⁿ ni candɛ́ɛ̄ miiⁿ 'tííca yā. 'Iiⁿ'yāⁿ s'eeⁿ tan'dúúcā yáⁿ'á chi nguɛ́ɛ́ vɛ́ɛ́ n'gui'i yeⁿ'ē 'tííca yā. Ní yáⁿ'á miiⁿ ní nguɛ́ɛ́ dichíí'vɛ̄ caati nguɛ́ɛ́ n'gui'i yeⁿ'ē ní n'diī tan'dúúcā tiempo yeⁿ'ē 'iichɛɛ. Ní 'iiⁿ'yāⁿ tiicú yā yáⁿ'á miiⁿ ndii díí'yú. 'Tíícā 'iiⁿ'yāⁿ s'eeⁿ. 13 'Iiⁿ'yāⁿ s'eeⁿ ní tan'dúúcā nuūⁿnīⁿ'yáⁿ'ā chi ngiī yú yaacu ndúúcū ngii yáīⁿ inaaⁿ cucáávā 'yúúné taaⁿ. Ní nducuéⁿ'ē chi nguɛ́ɛ́ n'daacā chi diiⁿ yā yeⁿ'e chi cuuvi 'cuinaáⁿ yā ní tan'dúúcā ngii yáīⁿ inaaⁿ yeⁿ'e nuūⁿnīⁿ miiⁿ chi inaaⁿ yú 'táácā idiíⁿ yā. 'Iiⁿ'yāⁿ s'eeⁿ ni tan'dúúcā 'ííⁿnyúⁿ chi ngíícá, 'tííca yā. Ndyuūs nguáín'dai yā 'áámá lugar yeⁿ'e 'iiⁿ'yāⁿ s'eeⁿ chi díítuu taavi ca maāiⁿ ndii yaānūuⁿ naachi canéé yā cueⁿ'e daāⁿmaⁿ.
14 'Tiicá ntúūⁿ, saⁿ'a Enoc chí ndíí ná ndɛɛ̄chɛ̄ ngiini familia yeⁿ'e saⁿ'a Adán, ní Enoc miiⁿ cáávā Espíritu N'dai yeⁿ'é Ndyuūs caⁿ'a sa chii sa 'iiⁿ'yāⁿ yeⁿ'e dendu'ū chi cuchíī yeⁿ'é yā. Ní caⁿ'a sa 'tíícā: Cuin'diichí nī Señor Jesucristo miiⁿ ní cuchii yā ndúúcū n'deee n'dáí mil 'iiⁿ'yāⁿ chi i'téénu yā 'yā. 15 Señor Jesucristo ndaa yā chi n'diichí yā nuuⁿndi yeⁿ'e nducyaaca 'iiⁿ'yāⁿ. Ní caaⁿ'maⁿ yā chi condenado yā nducyaaca 'iiⁿ'yāⁿ nuuⁿndi chi nguɛ́ɛ́ i'téénu yā 'yā caavā nducuéⁿ'ē nuuⁿndi chi diíⁿ yā ndúúcū nduudu chi ngaⁿ'a yā chi nguɛ́ɛ́ n'daacā chi contra Ndyuūs. 16 'Iiⁿ'yāⁿ s'eeⁿ ní nééné n'gɛɛcu cheendí yā tan'dúúcā chi 'tɛ́ɛ́ nūuⁿ taáⁿ yā ní ngaⁿ'á yā yeⁿ'e chi nguɛ́ɛ́ neⁿ'é yā yeⁿ'ē chi táámá yā idiiⁿ yā. Ní diíⁿ yā chi nguɛɛ n'daacā caati maáⁿ yā neⁿ'e yā. Ní ndúúcū nduudu chi n'gɛɛtɛ ngaⁿ'á yā yeⁿ'e taamá yā chi ch'ɛɛtɛ́ yā taachi 'iiⁿ'yāⁿ s'eeⁿ neⁿ'é yā diiⁿ yā aprovechar dendu'ū cáávā maáⁿ yā.
Judas ngaⁿ'a yā yeⁿ'e chi 'iiⁿ'yāⁿ chi yeⁿ'e Cristo canéé chí diíⁿ yā
17 Ndís'tiī, hermanos chi neene neⁿ'é, maaⁿ ní neⁿ'é chi ndís'tiī ní n'gaacú nī yeⁿ'e nduudu chi apóstoles yeⁿ'e Señor Jesucristo yeⁿ'e yú taacā chi caⁿ'a yā. 18 'Tíícā caⁿ'a yā chīi yā ndís'tiī: Taachí 'āā canéé niiⁿnuúⁿ nguuvi chí ndaa Señor Jesucristo taama vmnéⁿ'ēe tuu'mi ní 'iiⁿ'yāⁿ s'eeⁿ ní diduuchineéⁿ yā yeⁿ'e nī ndúúcū tanducuéⁿ'ē chi yeⁿ'e Ndyuūs. Ní nducuéⁿ'ē chi 'iiⁿ'yāⁿ s'eeⁿ neⁿ'é yā diíⁿ yā chi nguɛɛ n'daacā, chuū ní diíⁿ yā. 19 'Iiⁿ'yāⁿ s'eeⁿ ní divíi yā yeⁿ'ē nguaaⁿ ndís'tiī. 'Iiⁿ'yāⁿ s'eeⁿ ní dinuuⁿndí yā tan'dúúcā chi neⁿ'e yā ní nguɛ́ɛ́ canéé Espíritu N'dai yeⁿ'é Ndyuūs ndúúcu yā.
20 Maaⁿ ní ndís'tiī hermanos yeⁿ'é chi neene neⁿ'é, cu'téénu cá nī nguuvi nguuvi yeⁿ'ē vaadī i'teenu chi Ndyuūs itée yā ndís'tiī. Taachi caaⁿ'maⁿngua'á nī diíⁿ nī ndúúcū poder yeⁿ'ē Espíritu N'dai yeⁿ'é Ndyuūs. 21 'Cuɛɛtineé nī ni diíⁿ nī nducuéⁿ'ē ndúúcū vaadī neⁿ'e chi Ndyuūs itée yā ndís'tiī 'naaⁿ chi cūnee ngiinú nī nguuvi chi Señor Jesucristo yeⁿ'e yú chí n'dai taavi caⁿ'á yā tée yā vida cueⁿ'e daāⁿmaⁿ ndís'tiī.
22 Ndís'tiī n'deee cá ngaⁿ'a nī ndúúcū 'iiⁿ'yāⁿ chi nguɛ́ɛ́ n'daacā i'téénu yā. 23 Ní 'tíícā nadanguáⁿ'ai nī 'iiⁿ'yāⁿ s'eeⁿ yeⁿ'e chi nguɛ́ɛ́ i'téénu yā tan'dúúcā chi tun'dáa nī 'iiⁿ'yāⁿ nguááⁿ nguuchi yaⁿ'ā, 'tíícā diíⁿ nī. Ya'ai 'iinú nī yeⁿ'e tanáⁿ'ā 'iiⁿ'yāⁿ naati diíⁿ nī ndúúcū cuidado, ndíí nguɛ́ɛ́ cuuvi caⁿ'a nī ndúúcu yā chi dinuuⁿndí nī.
Judas ngaⁿ'angua'á yā ní dich'ɛɛtɛ́ yā Ndyuūs
24 Maaⁿ ní 'úú chi'neéⁿ ndís'tiī na ta'a Ndyuūs chi cuuvi candɛɛ yā cuidado yeⁿ'e ndís'tiī chi nguɛ́ɛ́ dinuuⁿndí nī. Ní Jesucristo cuuvi 'cuuⁿ'míⁿ yā nanááⁿ Ndyuūs chi dɛɛvɛ ngii n'dai ndís'tiī chi nguɛ́ɛ́ nuuⁿndi yeⁿ'é nī. Ní neené yeenu nī. 25 Dich'ɛɛtɛ yú Ndyuūs chi 'áámá n'dyáⁿ'ā Ndyuūs chi deenu nducuéⁿ'ē ní nadanguáⁿ'ai yā s'uuúⁿ cáávā Señor Jesucristo chi 'iivi yú. Caati yeⁿ'é yā ní vɛ́ɛ́ dɛɛvɛ́ ngii n'dai ndúúcū n'gɛɛtɛ n'dai ndúúcū poder ch'ɛɛtɛ n'dai ndúúcū poder yeⁿ'e 'iiⁿntyéⁿ'ē yeⁿ'é yā nguuvi chi chó'ōo ndúúcū nguuvi maaⁿ ní cuéⁿ'é daāⁿmaⁿ. 'Tíícā cuuvi.