APOCALIPSIS, NDUUDU CHÍ CH'Iⁿ'I NDYUŪS YEⁿ'E JESUCRISTO
1
Yeⁿ'e chi Jesucristo ch'íⁿ'i yā
Na libro 'cūū canéé nguūⁿ chuū chi ch'iⁿ'i Jesucristo. Ní Ndyuūs ch'íⁿ'i yā Jesucristo chuū caati 'cuuⁿ'míⁿ yā 'iiⁿ'yāⁿ chi dichíí'vɛ̄ Ndyuūs dendú'ū chi 'āā ntɛ́ɛ́ 'nááⁿ chi ndaa yeⁿ'ē. Ní Jesucristo ch'íⁿ'i yā chuū Juan chi dichíí'vɛ̄ Ndyuūs cáávā 'áámá ángel chi dichó'o yā nanáaⁿ yā. Juan miiⁿ caⁿ'a cuaacú yā nduudu cuaacu yeⁿ'e tanducuéⁿ'ē chi n'diichí yā. Chuū ní nduudu cuaacu yeⁿ'e Ndyuūs. Ní chuū ní nduudu cuaacu chí Jesucristo ch'íⁿ'i yā Juan miiⁿ.
Dɛ'ɛ chúúcā yeenú 'iiⁿ'yāⁿ chi n'geeⁿ yā libro 'cūū chi yeⁿ'é Ndyuūs. Ní dɛ'ɛ chúúcā yeenú 'iiⁿ'yāⁿ s'uuuⁿ chi n'giindiveéⁿ yā nduudu yeⁿ'e libro 'cūū ní i'téénu yā yeⁿ'e chí ngaⁿ'ā, ti ngaⁿ'ā yeⁿ'e dendu'ū chí cuchiī ti tiempo miiⁿ chi canee chi chó'ōo 'āā snee niiⁿnuúⁿ.
Juan idingúuⁿ yā yeⁿ'e 'iiⁿ'yāⁿ yeⁿ'e ndu'u ndɛ́ɛchɛ̄ yaācū.
'Úú Juan idinguúⁿ cartas yeⁿ'e 'iiⁿ'yāⁿ yeⁿ'e ndɛɛ̄chɛ̄ yaācū chi snéé na yáⁿ'āa Asia. Neⁿ'é chi Ndyuūs tée yā ndís'tiī dendú'ū chi n'dai yeⁿ'é yā ndúúcū vaādī 'diiíⁿ yeⁿ'é yā. Ní Ndyuūs ní 'áámá canee yā tiempo chi chó'ōo, ní maaⁿ ní 'tííca yā, ní caⁿ'á yā ndaa yā. Maaⁿ ní neⁿ'é chi yeⁿ'e ndu'u ndɛɛ̄chɛ̄ espíritus chi snée yā nanááⁿ trono yeⁿ'é Ndyuūs, espíritus tée yā ndís'tiī vaadī n'dai yeⁿ'e Ndyuūs. Ní 'tiicá ntúūⁿ neⁿ'é chi Cristo tée yā ndís'tiī vaadī n'dai yeⁿ'é yā, Jesucristo chi cuéⁿ'é daāⁿmaⁿ ngaⁿ'a cuaacú yā. Ní Cristo miiⁿ ní daiyá Ndyuūs ní 'iiⁿ'yāⁿ chi vmnááⁿ vmnaaⁿ nacueeⁿ yā yeⁿ'e nguaaⁿ tináⁿ'ā. Ní ngaⁿ'a ntiiⁿnyúⁿ yā yeⁿ'e nducyáácá reyes chi vɛ́ɛ́ iⁿ'yeeⁿdí 'cūū. Ní Cristo dinéⁿ'e yā s'uuúⁿ ní nadɛɛ̄vɛ́ yā s'uuúⁿ yeⁿ'e nuuⁿndi yeⁿ'e yú ndúúcū yuuúⁿ yeⁿ'e maáⁿ yā. Ní Cristo diíⁿ yā chi s'uuúⁿ reyes s'uuúⁿ ní chiiduú s'uuúⁿ chi dichii'vɛ̄ yú Ndyuūs chi chiidá yā. Maaⁿ ní vaadī dɛɛvɛ ngii ní yeⁿ'é yā ndúúcū nducuéⁿ'ē poder chi yeⁿ'é yā cuuvi yeⁿ'é yā cueⁿ'e daāⁿmaⁿ. 'Tíícā.
Cuin'diichí nī. Cristo miiⁿ cuchii yā nguááⁿ meēeⁿ ní nducyáácá 'iiⁿ'yāⁿ cuuvi snaaⁿ yā ndúúcū 'iiⁿ'yāⁿ s'eeⁿ chi dichó'ōo tíícuā Cristo ndúúcū machete chi 'uūvī lados 'caāiⁿ. Ní nducyaaca 'iiⁿ'yāⁿ yeⁿ'e nducyaaca yáāⁿ yeⁿ'e iⁿ'yeeⁿdí 'cūū cuɛɛcú yā taachi n'diichí yā Cristo. 'Tííca rā va. Cuaacu nííⁿnyúⁿ chí 'tíícā.
Señor Ndyuūs chi vɛ́ɛ́ tanducuéⁿ'ē poder dendu'ū yeⁿ'é yā chi 'áámá caneé yā tiempo chi chó'ōo, ní maaⁿ ní 'tííca yā, ní caⁿ'á yā ndaa yā, Señor miiⁿ ngaⁿ'a yā: 'Úú chí 'iiⁿ'yāⁿ vmnááⁿ vmnaaⁿ 'úú, ní 'úú ndíí cuááⁿ naachí 'cuiinu 'úú. Tan'dúúcā letras A ndii Z yeⁿ'e alfabeto 'tíícā 'úú.
Yeⁿ'e chi Juan n'diichí yā Cristo chi dɛɛvɛ n'dai taavi yā ndii túúⁿnúⁿ ngiī 'yáⁿ'a yā
'Úú apóstol Juan 'úú ní hermano yeⁿ'e ndís'tiī. Ní caati 'úú ní yeⁿ'e Jesús 'úú, 'úú dáámá ch'eenú chii ndúúcū ndis'tiī ní dáámá nduucú nī yeⁿ'ē naachi Ndyuūs ngaⁿ'a ntiiⁿnyúⁿ yā, ní dáámá nduucú nī yeⁿ'e vaadī 'diiíⁿ chi Jesucristo itée yā s'uuúⁿ. 'Úú canéé preso 'úú na isla Patmos cáávā chi candɛɛ́ nduudu cuaacu yeⁿ'é Ndyuūs ní ngaⁿ'á nduudu cuaacu yeⁿ'é Jesucristo. 10 Ní taachi 'úú caneé miiⁿ 'áámá domingo chó'ōo chi 'úú ní caneé maaⁿ poder yeⁿ'e Espíritu N'dai yeⁿ'e Ndyuūs. Ní ch'iindiveéⁿ 'áámá nduudu ch'ɛɛtɛ cuaaⁿ daamí tan'dúúcā chi n'gɛɛcú 'áámá trompeta. 11 Ní 'tíícā ngaⁿ'ā ngiī 'úú: 'Úú 'iiⁿ'yāⁿ chi vmnááⁿ vmnaaⁿ 'úú, 'úú ndíí cuááⁿ naachí 'cuiinu 'úú. Tan'dúúcā letras A ndii Z yeⁿ'e alfabeto 'tíícā 'úú. Dii, Juan, idingúuⁿ di na 'áámá libro cosa chi inaaⁿ di ní dichó'o di libro miiⁿ nanááⁿ 'iiⁿ'yāⁿ yeⁿ'e ndu'u ndɛɛ̄chɛ̄ yaācū chi sneē na yáⁿ'āa Asia. Yáacū s'eeⁿ ní yeⁿ'e yáāⁿ Efeso, ní yeⁿ'e yáāⁿ Esmirna, ní yeⁿ'e yáāⁿ Pérgamo, ní yeⁿ'e yáāⁿ Tiatira, ní yeⁿ'e yáāⁿ Sardis, ní yeⁿ'e yáāⁿ Filadelfia, ndúúcū yeⁿ'e yáāⁿ Laodicea.
12 Tuu'mi ní 'úú nan'guaacúndií ní n'diichí du'ū chi yaā'vi 'úú. Taachi n'diichi cuaaⁿ daamí n'diichí ndɛɛ̄chɛ̄ candeleros yeⁿ'e 'dííⁿnguāaⁿ. 13 Ní náávtaⁿ'a yeⁿ'e ndu'u candeleros miiⁿ 'áámá yā cheendii yā tan'dúúcā 'aama saⁿ'ā daiyá 'iiⁿ'yāⁿ iⁿ'yeeⁿdí 'cūū. Canúuⁿ yā 'áámá catecai chi ngɛɛ yā chi ndaa ndii ná daandu ca'a yā. Ní ndɛ́ɛ́ chiichí 'áámá cinta yeⁿ'e 'dííⁿnguāaⁿ cuaaⁿ 'nííⁿnúⁿ yā. 14 Ní tiíⁿ yā ndúúcū yundutiíⁿ yā ní cuɛ́ɛ̄ tan'dúúcā duudū 'iiti cuūchī cuɛ́ɛ́, ní 'tiicá ntúūⁿ cuɛ́ɛ̄ tan'dúúcā yaāⁿ. Ní nduutináaⁿ yā tan'dúúcā 'áámá nguuchi yaⁿ'ā. 15 Ní ca'a yā tan'dúúcā cūū cuááⁿ chi ndís'tiī 'āā ngiichí nī chɛɛti 'áámá horno ní dɛɛvɛ́ diiⁿ nī. Ní nduudu yeⁿ'é yā ní tan'dúúcā chí n'gɛɛcú 'yaa n'dáí yíícú. 16 Ní ndɛɛ yā na ta'a cuaacú yā ndɛɛ̄chɛ̄ 'ííⁿnyúⁿ. Ní na cheendí yā miiⁿ canéé 'áámá machete chi 'caāiⁿ nduu 'uuví lados. Ní núúⁿmáⁿ naaⁿ yā ngíí n'gāi tan'dúúcā chi n'gāi 'yáⁿ'ā taachi nééné íniguaaⁿ nááⁿ.
17 Ní taachi 'úú snaáⁿ 'iiⁿ'yāⁿ miiⁿ sndɛɛvɛ́ na ca'a yā tan'dúúcā chi ch'ií. Ní 'iiⁿ'yāⁿ miiⁿ s'neéⁿ yā ta'ā cuaacú yā vmnaaⁿ yeⁿ'ē 'úú ní caⁿ'a yā chīi yā 'úú: Nguɛ́ɛ́ 'va'a di. 'Úú chí vmnááⁿ vmnaaⁿ, 'úú ndíí cuaaⁿ naachí 'cuiinu 'úú. 18 'Úú 'áámá canduuchí. Cuáácú ch'īi naati cuin'diichí nī maaⁿ ní 'úú canduuchí cueⁿ'e daāⁿmaⁿ 'tíícā. 'Úú ní ndɛɛ́ llaves yeⁿ'e vaadī n'gii chi yeⁿ'e lugar naachi snéé 'iiⁿ'yāⁿ chi n'díí ní nguɛ́ɛ́ chi'téénu yā Ndyuūs. 19 Maaⁿ ní dii dingúuⁿ di dendu'ū chi 'túúcā chi n'diichi di ndúúcū dendu'ū chi 'tíícā ndúúcū dendu'ū chi ndaa cuayiivi. 20 Maaⁿ ní 'úú n'giⁿ'í dii dɛ'ɛ neⁿ'e caaⁿ'maⁿ ndɛɛ̄chɛ̄ 'iiⁿnyúⁿ miiⁿ chi n'diichi di na ta'ā cuaacú ní yeⁿ'e chi ndɛɛ̄chɛ̄ candeleros yeⁿ'e 'diiⁿnguāáⁿ miiⁿ. Ndu'u ndɛɛchɛ́ 'iiⁿnyúⁿ miiⁿ chiíⁿ chí du'ū ndɛɛ̄chɛ̄ 'iiⁿ'yāⁿ chi ndíí tiīiⁿ yeⁿ'e ndu'ū ndɛɛ̄chɛ̄ yaācū miiⁿ. Ní ndu'ū ndɛɛ̄chɛ̄ candeleros chí n'diīchī di chííⁿ chí ndɛɛ̄chɛ̄ yáacū miiⁿ.