2
Juan idingúuⁿ yā carta 'cūū yeⁿ'e 'iiⁿ'yāⁿ yeⁿ'e yáāⁿ Efeso
Díí, Juan idingúuⁿ di chuū yeⁿ'e 'iiⁿ'yāⁿ chi ndíí tiīiⁿ yeⁿ'e yáacū yeⁿ'e yáāⁿ Efeso. 'Iiⁿ'yāⁿ chi ndɛɛ́ yā ndu'u ndɛɛ̄chɛ̄ 'ííⁿnyúⁿ na tá'ā cuaacú yā ní chiicá yā nguaaⁿ ndɛɛ̄chɛ̄ candeleros yeⁿ'e 'dííⁿnguāaⁿ, 'iiⁿ'yāⁿ miiⁿ ngaⁿ'á yā dendu'ū chi 'túúcā: 'Úú ní deenú ntiiⁿnyuⁿ chi diiⁿ di. Deenú chi díítūu n'dáí diiⁿ dí ntiiⁿnyuⁿ ní vɛ́ɛ́ paciencia nanáaⁿ di. Ní deenú chi ichɛɛ di yeⁿ'e 'iiⁿ'yāⁿ chi nguɛɛ n'daācā idiíⁿ yā. Ní deenú ntúūⁿ chi ndɛɛ̄ di cuidado yeⁿ'e 'iiⁿ'yāⁿ chi ngaⁿ'a chi apóstoles ní nguɛ́ɛ́ 'tiicá yā. Ní dii deenu di chi 'iiⁿ'yāⁿ s'eeⁿ nguɛ́ɛ́ apóstoles 'iiⁿ'yāⁿ. Ní deenu di chí yaadi yā. Ní dii vɛ́ɛ́ paciencia nanáaⁿ di ní n'geenu di ngii. Ní diiⁿ di n'deee n'dáí ntiiⁿnyuⁿ cáávā 'úú. Ní nguɛ́ɛ́ chicúuⁿnuⁿ di yeⁿ'e dendu'ū. Naati vɛ́ɛ́ 'tɛ́ɛ́ contra yeⁿ'ē di. Nguɛ́ɛ́ dineⁿ'e di 'úú tan'dúúcā chi vmnááⁿ vmnaaⁿ dineⁿ'e ca di. Ní cáávā chuū nn'gáácú dí yeⁿ'e chi diiⁿ di chi nguɛ́ɛ́ dineⁿ'e ca di 'úú ní ndaacadaami di yeⁿ'ē. Ní dineⁿ'e ca di 'úú tan'dúúcā chí diīⁿ di vmnááⁿ vmnaaⁿ. Ní nduuti chi nguɛ́ɛ́ 'túúcā diiⁿ di, 'úú ní ndāa niiⁿnuúⁿ ní divií candelero yeⁿ'e di yeⁿ'e naachi snéé. Ní chuū chi vɛ́ɛ́ favor yeⁿ'e di. Nguɛ́ɛ́ inee yiinu di ntiiⁿnyuⁿ chi diiⁿ 'iiⁿ'yāⁿ yeⁿ'e grupo yeⁿ'e Nicolaítas. Ní 'úú ntúūⁿ nguɛɛ neⁿ'é chi diíⁿ yā. 'Iiⁿ'yāⁿ chi vɛ́ɛ́ veéⁿ yā 'caandiveéⁿ yā chi ngaⁿ'ā Espíritu N'dai yeⁿ'é Ndyuūs ngii 'iiⁿ'yāⁿ yeⁿ'e yáacū s'eeⁿ. 'Úú ngaⁿ'á chi 'iiⁿ'yāⁿ chi cuchɛ́ɛ yā yeⁿ'e dendu'ū, 'úú ca'á 'iiⁿ'yāⁿ s'eeⁿ chi che'é yā n'gui'i yeⁿ'e yáⁿ'á yeⁿ'e vida cueⁿ'e daāⁿmaⁿ chí cánéé naavtaⁿ'ā yeⁿ'e paraíso chi jardín yeⁿ'e Ndyuūs.
Juan idingúuⁿ yā carta 'cūū yeⁿ'e 'iiⁿ'yāⁿ yeⁿ'e yáāⁿ Esmirna
Díí, Juan, idingúuⁿ di yeⁿ'e 'iiⁿ'yāⁿ chi ndíí tiīiⁿ yeⁿ'e 'iiⁿ'yāⁿ yeⁿ'e yáacū yeⁿ'e yáāⁿ Esmirna. Dendu'u chi 'túúcā ngaⁿ'á 'iiⁿ'yāⁿ chi vmnááⁿ vmnaaⁿ ndii chí 'cuiinu, 'iiⁿ'yāⁿ chi 'āā n'dīi yā ní maaⁿ ní 'āā canduuchi ntuúⁿ yā. 'Úú deenú ntiiⁿnyuⁿ chi diiⁿ di. Deenú chi n'geenu di ngii ndúúcū dendu'ū chi chɛɛchí n'dai yeⁿ'e di. Deenú chi nguɛ́ɛ́ dɛ'ɛ̄ vɛɛ yeⁿ'e di naati cuaacu nííⁿnyúⁿ chi 'cuiica di. 'Úú deenú yeⁿ'ē chi 'iiⁿ'yāⁿ chi ngaⁿ'á yā chi judíos yā chi Israel ya ní nguɛ́ɛ́ diíⁿ yā tan'dúúcā chi 'iiⁿ'yāⁿ judíos yā. Ní deenú chi 'iiⁿ'yāⁿ s'eeⁿ nguɛ́ɛ́ n'daacā ngaⁿ'á yā yeⁿ'e di. Ní 'iiⁿ'yāⁿ s'eeⁿ ní yeⁿ'e yááⁿn'guiinūuⁿ. 10 Nguɛ́ɛ́ 'va'a di yeⁿ'ē dendú'ū chi canee chi 'cueenu di cuuvi. 'Caandiveeⁿ di yeⁿ'é. Yááⁿn'guiinūuⁿ cutá'a sa náⁿ'ā ndís'tiī ní cu'nuuⁿ sa 'iiⁿ'yāⁿ vácūū caati n'diichineeⁿ sa nducyaaca ndís'tiī. Ní canee chi 'cueenú nī cuuvi ndiichí nguuvi. Naati 'áámá canee nī ndúúcū chi i'téénu nī ndii chi 'cuūvi nī ní 'úú teé ndís'tiī 'áámá corona chi vida cueⁿ'e daāⁿmaⁿ. 11 'Iiⁿ'yāⁿ chi vɛ́ɛ́ veéⁿ yā 'caandiveéⁿ yā chi ngaⁿ'ā Espíritu N'dai yeⁿ'é Ndyuūs ngii 'iiⁿ'yāⁿ s'eeⁿ yeⁿ'e yáacū s'eeⁿ. 'Iiⁿ'yāⁿ chi cuchɛ́ɛ yā yeⁿ'e tanducuéⁿ'ē dendu'ū nguɛ́ɛ́ cuuvi 'cueenú yā cuuvi yeⁿ'ē ndii 'úúví vaadī n'gii chi infierno.
Juan idingúuⁿ yā carta 'cūū yeⁿ'e 'iiⁿ'yāⁿ yeⁿ'e yáāⁿ Pérgamo
12 Díí, Juan, idingúuⁿ di ntúūⁿ 'iiⁿ'yāⁿ ndíí tiīiⁿ chi yeⁿ'e 'iiⁿ'yāⁿ yeⁿ'e yáacū yeⁿ'e yáāⁿ Pérgamo: Chuū ngaⁿ'á 'iiⁿ'yāⁿ chi vɛ́ɛ́ machete chi 'uūvī lados 'caāiⁿ. 13 Chuū ngaⁿ'a yā. 'Úú ní deenú tanducuéⁿ'ē chi diiⁿ di. Deenú chi canee di naachi yááⁿn'guiinūuⁿ ngaⁿ'a ntiiⁿnyuⁿ sa. Ní 'áárá chí 'tíícā 'áámá canee di lado yeⁿ'é nguɛ́ɛ́ ndaacádaami di yeⁿ'e chi i'téénu di 'úú. Ní 'tiicá ntúūⁿ diiⁿ di nguuvi chi chó'ōo taachi nguaaⁿ ndís'tiī 'iiⁿ'yāⁿ s'eeⁿ ch'iiⁿ'núⁿ yā saⁿ'ā Antipas chi 'áámá caⁿ'ā sa nduudu cuaacu yeⁿ'é na yáāⁿ naachi canee yááⁿn'giinūuⁿ. 14 Naati vɛ́ɛ́ n'duuvi dendu'ū yeⁿ'e chi contra yeⁿ'ē di. Na yáāⁿ Pérgamo chi yáāⁿ yeⁿ'e di vɛ́ɛ́ nguaaⁿ ndís'tiī náⁿ'ā 'iiⁿ'yāⁿ chi nguɛ́ɛ́ neⁿ'é yā s'neéⁿ yā yeⁿ'e chi i'téénu yā chi 'cueeⁿ Balaam. Ní Balaam miiⁿ 'iiⁿ'yāⁿ chí chi'cueéⁿ yā saⁿ'ā Balac táácā cuuvi diiⁿ sa chi 'iiⁿ'yāⁿ yeⁿ'e Israel dinuuⁿndí yā. Ní 'iiⁿ'yāⁿ s'eeⁿ yeⁿ'e Israel dinuuⁿndí yā taachi che'é yā dendu'ū yeⁿ'e chi 'iiⁿ'yāⁿ cáávā ofrenda ca'a yā nátai yeⁿ'e santos chi ídolos, ní taachi caⁿ'á yā ndúúcū 'aama n'daataá o 'aama isáⁿ'ā chi nguɛ́ɛ́ yeⁿ'é yā. 15 Ní 'tiicá ntúūⁿ vɛ́ɛ́ nguaaⁿ ndís'tiī 'iiⁿ'yāⁿ chi nguɛ́ɛ́ neⁿ'é yā s'neeⁿ yā yeⁿ'e chi i'téénu yā chi ca'cueéⁿ yā yeⁿ'e 'iiⁿ'yāⁿ yeⁿ'e grupo yeⁿ'e nicolaítas. Ní 'úú nguɛ́ɛ́ inee yiinú yeⁿ'e chuū. 16 Ndaacadáámí dí yeⁿ'e nducuéⁿ'ē chuū. Nduuti chi nguɛ́ɛ́ diiⁿ di 'túúcā ndaa nuúⁿ naachi canee di ní 'cuuⁿ'máⁿ ndúúcū 'iiⁿ'yāⁿ s'eeⁿ ndúúcū machete chi 'uūvī lados 'caāiⁿ chi canéé cheendí. 17 'Iiⁿ'yāⁿ chi vɛ́ɛ́ veéⁿ yā 'caandiveéⁿ yā chi ngaⁿ'ā Espíritu N'dai yeⁿ'é Ndyuūs ngii 'iiⁿ'yāⁿ s'eeⁿ yeⁿ'e yáacū s'eeⁿ. 'Iiⁿ'yāⁿ chi cuchɛɛ yā yeⁿ'e tanducuéⁿ'ē 'úú ní ca'á 'iiⁿ'yāⁿ s'eeⁿ pan chi duuchi maná chi canúúⁿ n'de'ei. Ní ca'á 'iiⁿ'yāⁿ s'eeⁿ 'áámá tuūu cuɛ́ɛ̄ naachi canéé nguūⁿ 'áámá chi duuchi chi ngai. Mar 'áámá 'iiⁿ'yāⁿ nguɛ́ɛ́ deenú yā chi duuchi miiⁿ, dámaāⁿ 'iiⁿ'yāⁿ chi cuta'á yā tuūu cuɛ́ɛ̄ miiⁿ deenú yā chi duuchi miiⁿ.
Juan idingúúⁿ yā carta 'cūū yeⁿ'e 'iiⁿ'yāⁿ yeⁿ'e yáāⁿ Tiatira
18 Díí, Juan, idingúuⁿ di yeⁿ'e 'iiⁿ'yāⁿ ndíí tiīiⁿ yeⁿ'e 'iiⁿ'yāⁿ yeⁿ'e yáacū yeⁿ'e yáāⁿ Tiatira: Daiyá Ndyuūs chi vɛ́ɛ́ nduutináaⁿ yā tan'dúúcā nguuchi yaⁿ'ā ni ca'a yā tan'dúúca cūū cuaaaⁿ chi dɛɛvɛ́ n'dai ngaⁿ'á yā 'tíícā. 19 'Uú deenú nducuéⁿ'ē chi diiⁿ di. Deenú chi dineⁿ'e di 'úú, chi i'téénu di 'úú, ní dichii'vɛ di 'úú. Ní vɛ́ɛ́ paciencia nanáaⁿ di. Deenú chi maaⁿ diíⁿ nī ntiiⁿnyuⁿ chi n'deee n'dáí nguɛ́ɛ́ ti ntiiⁿnyuⁿ yeⁿ'é nī chi vmnaaⁿ. 20 Naati vɛ́ɛ́ duū'vī dendú'ū contra yeⁿ'ē di. Ndís'tiī ní 'cuaáⁿ nī táⁿ'ā Jezabel chi ngaⁿ'a tá chi chííⁿ chi ngaⁿ'a tá ní nduudu cuaacu yeⁿ'é Ndyuūs. Nginnche'ei tá 'iiⁿ'yāⁿ chi dichíí'vɛ̄ 'úú ndúúcū chí ngí'cueeⁿ tá. Ní ngaⁿ'a tá chí 'iiⁿ'yāⁿ cuuvi caⁿ'á yā ndúúcū n'daataá o isaⁿ'ā chi nguɛ́ɛ́ yeⁿ'é yā ní cuuvi ché'e yā dendu'ū chi 'iiⁿ'yāⁿ s'eeⁿ cáávā ofrenda ca'a yā nátai yeⁿ'e santos chi ídolos. 21 'Úú ní ca'á lugar táⁿ'ā miiⁿ chi ndaacadaami tá yeⁿ'e chi diiⁿ tá chí nguɛ́ɛ́ n'daacā naati nguɛ́ɛ́ 'cuūⁿ ta ndaacadaami tá yeⁿ'e nducuéⁿ'ē chí diiⁿ tá chi nguɛ́ɛ́ n'daacā. Ní neⁿ'e tá chi tanáⁿ'ā 'iiⁿ'yāⁿ dinuuⁿndí yā ndúúcu tá. 22 Maaⁿ ní 'úú diíⁿ chi nééné ngiitā tá miiⁿ ní nducyáácá isaⁿ'ā chi diíⁿ yā tan'dúúcā chi ngi'cueeⁿ tá neené 'cueenu yā cuuvi. 'Tíícā maaⁿ ní diíⁿ ndúúcū nducyáácá yā nduuti chi nguɛ́ɛ́ ndaacadáámí yā yeⁿ'e chi ngi'cueeⁿ n'daataá mííⁿ. 23 'Tiicá ntúūⁿ 'úú ní 'caāⁿ'núⁿ nducyaaca 'iiⁿ'yāⁿ chi diíⁿ yā tan'dúúcā chi chi'cueeⁿ tá. Ní nducyaaca 'iiⁿ'yāⁿ yeⁿ'e nducyáácá yaācū caⁿ'á yā cadíínuuⁿ yā chi 'úú chi n'diichí dɛ'ɛ̄ vɛɛ chi 'iiⁿ'yāⁿ nadicadíínuuⁿ yā ndii na staava yeⁿ'é yā. Ní 'úú nadii'vɛ́ ndís'tiī tuunu tuunu ca dendu'ū chi diíⁿ nī. 24 Chuū ngaⁿ'á ngīi ndís'tiī ndúúcū tanáⁿ'ā 'iiⁿ'yāⁿ chi i'téénu yā Ndyuūs ní chi snée yā na yáāⁿ Tiatira chi nguɛ́ɛ́ diíⁿ yā tan'dúúcā chi ngi'cueeⁿ táⁿ'ā miiⁿ. Ní nguɛ́ɛ́ déénu nī dɛ'ɛ̄ chi nuuⁿndi s'eeⁿ chi ch'ɛɛtɛ chí yeⁿ'e yááⁿn'guiinūuⁿ. Tan'dúúcā chi ngaⁿ'a náⁿ'ā 'iiⁿ'yāⁿ 'úú ngaⁿ'á chi nguɛ́ɛ́ cu'neéⁿ táámá dendú'ū chi díítūu nanááⁿ ndís'tiī. 25 Naati chííⁿ chi 'āā vɛ́ɛ́ yeⁿ'é nī cundɛɛ́ nī cuidado yeⁿ'ē ndii 'úú nindaá nanáaⁿ nī. 26 'Iiⁿ'yāⁿ chi cuchɛ́ɛ yā yeⁿ'e tanducuéⁿ'ē dendu'ū ní nguuvi nguuvi diíⁿ yā tan'dúúcā 'úú neⁿ'é ndíí cuaaⁿ ná n'giinu, 'úú ní ca'á ntiiⁿnyuⁿ 'iiⁿ'yāⁿ s'eeⁿ chi 'iiⁿntyéⁿ'ē yeⁿ'e nducuéⁿ'ē naciones. 27 Ní caⁿ'a ntiiⁿnyúⁿ yā yeⁿ'e 'iiⁿ'yāⁿ s'eeⁿ tan'dúúcā chiidá tee yā poder 'úú chi 'úú ngaⁿ'a ntiiⁿnyúⁿ yeⁿ'e nducuéⁿ'ē naciones ndúúcū 'áámá nduucu cūū yeⁿ'é. Ní ndúúcū nduucu cūū miiⁿ 'cueⁿ'é naciones chí chīcheiyei tan'dúúcā chi naciones ní 'aama vaso yeⁿ'e yáⁿ'āa chi 'cueēeⁿ. 28 Ní 'iiⁿ'yāⁿ chi cuchɛɛ yā yeⁿ'e tanducuéⁿ'ē 'úú ní ca'á 'iiⁿ'yāⁿ miiⁿ 'ííⁿnyúⁿ yeⁿ'e nguɛɛtiyaaⁿ. 29 'Iiⁿ'yāⁿ chi vɛ́ɛ́ veéⁿ yā 'caandiveéⁿ yā chi ngaⁿ'ā Espíritu N'dai yeⁿ'é Ndyuūs ngii 'iiⁿ'yāⁿ s'eeⁿ yeⁿ'e yaācū s'eeⁿ.