6
Ndís'tiī da'caīyá chi i'téénu nī Cristo, canee chi 'caandiveéⁿ nī yeⁿ'e chiidá nī caati chuū chí cosa chí n'daacā chí diíⁿ nī. Ní mandamiento yeⁿ'e Ndyuūs chi vmnááⁿ vmnaaⁿ chi Ndyuūs teé yā compromiso yeⁿ'ē ní chuū: Cu'téénu nī chiidá nī ndúúcū chɛɛcú nī, ní 'iicu nduuti chi diíⁿ nī 'tíícā cuuvi yeenú nī níícú cuneé nī na iⁿ'yeeⁿdí 'cūū n'deee n'dáí nduuyu.
Ní ndís'tiī saⁿ'ā chi vɛ́ɛ́ daiyá nī, nguɛ́ɛ́ diíⁿ nī chi nduuvi taaⁿ daiyá nī naati di'cuiitá nī daiya nī ní yaa'ví nī daiya nī taachi nguɛ́ɛ́ din'daacáā ní ca'cuéeⁿ nī daiyá nī yeⁿ'e Señor Jesucristo caati cuuvi cu'téénu yā yeⁿ'é yā.
Ní ndís'tiī 'iiⁿ'yāⁿ chi diiⁿ ntiiⁿnyuⁿ ndúúcū 'iiví nī, 'caandiveéⁿ nī yeⁿ'e 'iiví nī chi vɛ́ɛ́ na iⁿ'yeeⁿdí 'cūū. Ní diíⁿ nī respetar 'iiví nī ní 'va'á nī yeⁿ'e yā. Ní diíⁿ nī ntiiⁿnyuⁿ yeⁿ'e yā ndúúcū núúⁿmáⁿ staava yeⁿ'e nī. Ní diíⁿ nī nducuéⁿ'ē ntiiⁿnyuⁿ yeⁿ'é yā tan'duucā chí diíⁿ nī caavā Cristo. Ní diíⁿ nī n'dai ntiiⁿnyuⁿ yeⁿ'é yā nguɛ́ɛ́ dámáāaⁿ taachi 'iiví nī inaáⁿ yā ndís'tiī caati n'daacā caneé nī ndúúcu yā. Naati diíⁿ nī ntiiⁿnyuⁿ yeⁿ'é yā tan'dúúcā chi ntiiⁿnyuⁿ yeⁿ'e Cristo chi diíⁿ nī ní ndúúcū núúⁿmáⁿ staava yeⁿ'é nī. Chuū ní chiiⁿ chi Ndyuūs neⁿ'é yā chi diíⁿ nī. Ní dinéⁿ'e nī din'daacá nī ntiiⁿnyuⁿ yeⁿ'e yā tan'dúúcā chi ntiiⁿnyuⁿ yeⁿ'e Señor Jesucristo chi diíⁿ nī, nguɛ́ɛ́ tan'dúúcā chi ntiiⁿnyuⁿ yeⁿ'e 'iiⁿ'yāⁿ yeⁿ'ē iⁿ'yeeⁿdí 'cūū. Ní nducyáácá nī ní déénu nī nduuti chi 'iiⁿ'yāⁿ chi diíⁿ ntiiⁿnyuⁿ caadi 'iiyu o nduuti chi 'iiⁿ'yāⁿ libre yā nducyáácá yā cuta'á yā yeⁿ'e Señor Jesucristo chi 'iivi yú chííⁿ chí tée yā 'iiⁿ'yāⁿ caavā ntiiⁿnyuⁿ n'daacā chi diíⁿ yā.
Ní ndís'tiī chi 'iiví yeⁿ'e 'iiⁿ'yāⁿ, 'tiicá ntúūⁿ din'daacá nī ndúúcū 'iiⁿ'yāⁿ chi dichíí'vɛ̄ ndís'tiī. Nguɛ́ɛ́ caaⁿ'máⁿ nī chi caⁿ'á nī 'cueⁿ'é nī 'iiⁿ'yāⁿ chi dichíí'vɛ̄ ndís'tiī. N'gaacu nī chi ndís'tiī ndúúcū 'iiⁿ'yāⁿ chi dichíí'vɛ̄ ndís'tiī ní snée nī na poder yeⁿ'e 'iivú Señor Jesucristo chi canéé na va'ai chɛɛti nguuvi. Ní 'āā daamá nūuⁿ nducyáácá 'iiⁿ'yāⁿ nanááⁿ Señor Jesucristo yeⁿ'ē yú.
Armas yeⁿ'e Espíritu N'dai yeⁿ'é Ndyuūs cááva 'iiⁿ'yāⁿ chi i'téénu yā Ndyuūs
10 Maaⁿ ní ndís'tiī hermanos yeⁿ'é diíⁿ nī chi ditiinú 'cuɛɛtinée nī nanááⁿ Señor Jesucristo yeⁿ'e yú ndúúcū nducuéⁿ'ē poder chi vɛ́ɛ́ yeⁿ'é Cristo. 11 Ní cuuví diíⁿ nī defender maáⁿ nī ndúúcū nducuéⁿ'ē armadura chi tan'dúúcā armadura catecai soldados chi Ndyuūs dátee yā s'uuúⁿ chi yeⁿ'e Cristo. Ní 'íícú cuuvi cuchɛɛ́ nī yeⁿ'e nducuéⁿ'ē dendu'ū chi diiⁿ yááⁿn'guiinūuⁿ taachi ngínnche'ei sa ndís'tiī. 12 Nguɛ́ɛ́ 'cuuⁿ'maⁿ yú contra 'iiⁿ'yāⁿ chi nguɛ́ɛ́ n'daacā naati 'cuuⁿ'maⁿ yú ní contra fuerzas yeⁿ'e espíritus chi nguɛ́ɛ́ n'daacā chi canéé na 'yúúné ndúúcū espíritus chi 'iiⁿntyéⁿ'ē yeⁿ'é tanáⁿ'ā espíritus chi ca'a orden yeⁿ'e espíritus chi nguɛ́ɛ́ n'dai ndúúcū nducuéⁿ'ē yeⁿ'e íⁿ'yeeⁿdī chi canéé na maaíⁿ chi yeⁿ'e yááⁿn'guiinūuⁿ. 13 Cáávā chuū tan'dúúcā 'áámá soldado cuta'a sa catecai yeⁿ'e soldado ní maaⁿ ní cuta'á nī nducuéⁿ'ē armadura chi tan'dúúcā catecai nī chi Ndyuūs dátee yā ndís'tiī. Ní 'íícú cuuvi cuchɛɛ́ nī contra enemigo nguuvi taachi ndaa nanáaⁿ nī nducuéⁿ'e dendu'ū chi nguɛɛ n'daacā. Ní taachi chichɛɛ nī yeⁿ'e nducuéⁿ'ē chi nguɛ́ɛ́ n'daacā ndíí chí 'cuiīnū, tuu'mi ní cuuvi 'cuɛɛtinéé diitú nī ndúúcū chi i'téénu nī. 14 Ní canéé diitú nī ndúúcū armadura yeⁿ'é Ndyuūs. Cáávā caandaá 'tiicá ntúūⁿ ndís'tiī cuta'á nī cinturón ní chiichi cunéé cinturón yeⁿ'é nī chi armadura yeⁿ'e Ndyuūs chi vaadī cuaacu. Ní vɛ́ɛ́ fuerzas yeⁿ'é nī. Ní diiⁿ n'daacá nī caati canéé diitú nī. 'Tiicá ntúūⁿ ndís'tiī cuta'á nī chaleco cūū yeⁿ'e Ndyuūs chí vaadī cuaacu. Ní canéé chi diíⁿ nī nducuéⁿ'ē chi n'daacā caati cuuvi diíⁿ nī proteger pecho maáⁿ nī yeⁿ'e nducuéⁿ'ē chi nguɛɛ n'daacā chí dardos yeⁿ'e enemigo. 15 'Tiicá ntúūⁿ ndís'tiī snúúⁿ ca'a nī zapatos chi yeⁿ'é Ndyuūs chí yeⁿ'ē vaadī 'diiíⁿ. Ní 'cuɛɛtinéé listo nī chi caaⁿ'maⁿ nī 'iiⁿ'yāⁿ nduudu cuaacu yeⁿ'e Jesucristo ní 'íícú cuuvi cunéé vaadī 'diīiⁿ yeⁿ'é yā. 16 'Tiicá ntúūⁿ ndís'tiī sta'á nī escudo yeⁿ'é Ndyuūs chi vaadī i'teenu. Ní 'íícú díítú caneé nī ndúúcū chi i'téénu nī. Ní diíⁿ nī protejer maáⁿ nī yeⁿ'e dardos chí ngiichi yeⁿ'e yááⁿn'guiinūuⁿ. Ní yááⁿn'guiinūuⁿ nguɛ́ɛ́ cuuvi cuchɛ́ɛ́ sá yeⁿ'e ndís'tiī ndúúcū cosas yeⁿ'e sa chi nguɛ́ɛ́ n'daacā. 17 'Tiicá ntúūⁿ ndís'tiī sta'á nī cachucha cūū yeⁿ'e Ndyuūs chí vaadī nguaⁿ'ai yeⁿ'é nī chi diiⁿ proteger tiíⁿ nī. Ní n'gáácú nī chi Jesucristo nadanguáⁿ'ai yā ndís'tiī ní itée yā fuerzas ndís'tiī chi nguɛ́ɛ́ 'va'á nī ní nguɛ́ɛ́ vɛ́ɛ́ 'uuvī vaanicádiinuuⁿ yeⁿ'é nī. 'Tiicá ntúūⁿ ndís'tiī sta'á nī espada yeⁿ'e Ndyuūs chi Espíritu N'dai yeⁿ'é Ndyuūs. Ní Espíritu N'dai yeⁿ'e Ndyuūs ndúúcū Nduudu Cuaacu yeⁿ'é Ndyuūs inneé yā ndís'tiī chi nguɛ́ɛ́ n'giindiveéⁿ nī nduudu yeⁿ'e yááⁿn'guiinūuⁿ naati yááⁿn'guiinūuⁿ caⁿ'a sa caanu sa yeⁿ'é nī. 18 Ní cueⁿ'e daāⁿmaⁿ caaⁿ'maⁿngua'á nī yeⁿ'ē tanducuéⁿ'ē chuū. Ní cueⁿ'e daāⁿmaⁿ di'cuiitú nī Ndyuūs cucáávā Espíritu N'dai yeⁿ'é yā, ní ngiicá nī caati cuuvi cuta'á nī yeⁿ'ē poder yeⁿ'e Ndyuūs. Ní 'íícú cuuvi diíⁿ nī nducuéⁿ'ē chuū. Ní canee listo nī. Ní nguɛ́ɛ́ cuuvi cúúnu nī. Ní caaⁿ'maⁿngua'á nī caavā nducyaaca 'iiⁿ'yāⁿ chi i'téénu yā Ndyuūs. 19 Ní caⁿ'angua'á nī caavā 'úú dendu'ū ti Ndyuūs tée yā nduudu yeⁿ'é yā 'úú taachi ngaⁿ'á nduudu cuaacu yeⁿ'é yā. Ní 'íícú 'úú cuuvi caaⁿ'máⁿ nduudu miiⁿ ndúúcū valor caati 'iiⁿ'yāⁿ cuuvi déénu yā nduudu chí ngaⁿ'á táácā chi cuuvi nanguáⁿ'ai 'iiⁿ'yāⁿ, nduudu chi canéé n'de'ei cuááⁿ vmnaaⁿ. 20 Ndyuūs yeⁿ'e yú ní dichó'o yā 'úú tan'dúúcā chi 'úú embajador yeⁿ'é yā 'úú chi 'úú caaⁿ'máⁿ nduudu cuaacu yeⁿ'é yā. Ní cááva chuū ní 'úú ní preso 'úú ní maaⁿ canuúⁿ vácūū. Ní ndís'tiī ní caⁿ'angua'á nī caavā 'úú chi 'úú cuuvi caaⁿ'máⁿ nduudu cuaacu miiⁿ ndúúcū valor tan'dúúcā chi 'úú canéé chí caaⁿ'máⁿ.
Saludos yeⁿ'e Pablo naachi ch'iīnū carta 'cuū
21 Hermano Tíquico, chi neⁿ'e nducyaaca s'uuúⁿ, ní n'daacā diiⁿ sa ntiiⁿnyuⁿ yeⁿ'e Señor Jesucristo nduucú. Ní saⁿ'ā miiⁿ caaⁿ'maⁿ sa ndúúcū ndís'tiī yeⁿ'e 'úú ní yeⁿ'ē chi 'úú idiíⁿ. 22 Cáávā chuū dicho'ó hermano Tíquico nanááⁿ ndís'tiī ti caaⁿ'maⁿ sa táácā snéé 'nū ní 'iicu diiⁿ sa chi diituu 'cuɛɛtinéeⁿ nī na staava yeⁿ'é nī.
23 Maaⁿ ní 'úú neⁿ'é chi Ndyuūs Chiida yú ndúúcū Señor Jesucristo yeⁿ'e yú ca'á yā nducyaaca hermanos yeⁿ'é vaadī 'diiíⁿ na staava yeⁿ'é yā. Ní neⁿ'é chi Ndyuūs diíⁿ yā chi ndís'tiī cu'téénu cá nī Ndyuūs, ní dineⁿ'e cá nī nducyaaca 'iiⁿ'yāⁿ. 24 Ní neⁿ'é chi Ndyuūs ca'á yā vaadī n'dai yeⁿ'é yā nducyaaca 'iiⁿ'yāⁿ chi cuaacu nííⁿnyúⁿ neⁿ'é yā Señor Jesucristo yeⁿ'e yú. Ní 'áámá neⁿ'é yā, ní nguɛ́ɛ́ n̄'daáⁿ yā. 'Tiicā cuuvi.