CARTA YEⁿ'E 'IIⁿ'YĀⁿ YEⁿ'E YÁĀⁿ FILIPOS
1
Taachi Pablo canúuⁿ yā vácūū idingúuⁿ yā yeⁿ'e 'iiⁿ'yāⁿ yeⁿ'e yáāⁿ Filipos, 'iiⁿ'yāⁿ chi i'téénu yā Jesucristo
'Úú Pablo ndúúcū Timoteo ní nús'uu ní dichíí'vɛ 'nū Jesucristo. Maaⁿ ní idinguúⁿ 'nū carta 'cūū yeⁿ'ē nducyáácá hermanos chi i'téénu yā Jesucristo ndúúcū obispos chi saⁿ'ā ndíí tiīiⁿ yeⁿ'e 'iiⁿ'yāⁿ chi i'téénu yā Jesucristo ndúúcū diáconos chi nginneé yā obispos, nducyaaca yā chi snee yā na yáāⁿ Filipos. Neⁿ'é 'nū chí Ndyuūs Chiida yú ndúúcū Señor Jesucristo yeⁿ'e yú tée yā ndís'tiī yeⁿ'e vaadī n'dai taavi yeⁿ'é yā ní 'cuɛɛtinée nī ndúúcū vaadī 'diiíⁿ yeⁿ'é Ndyuūs.
Pablo ngaⁿ'angua'á yā cáávā 'iiⁿ'yāⁿ chi i'téénu yā Jesucristo
'Úú nca'á gracias Ndyuūs yeⁿ'ē yú ca'áámá ca'áámá vuelta taachi n'gaacú yeⁿ'e ndís'tiī. Ní taachi caⁿ'anguā'á, nducuéⁿ'ē tiempo caⁿ'anguā'á yeⁿ'e nducyaaca ndís'tiī ndúúcū vaadī yeenú. Caati ndís'tiī ní nduucú ní dáámá diiⁿ yú ntiiⁿnyuⁿ ti inneé nī 'úú chi 'úú candɛɛ́ nduudu yeⁿ'e evangelio chí nduudu ngai yeⁿ'e Cristo, ndii nguuvi chi i'téénu nī Jesucristo ndíí maaⁿ. Ní deenú chi seguro canee chiiⁿ chi yeⁿ'e Ndyuūs ti Ndyuūs chi tuca'á yā diiⁿ yā ntiiⁿnyuⁿ n'daacā n'dai na vida yeⁿ'e ndís'tiī ní idiíⁿ yā chi ndís'tiī 'cuɛɛtinée nī diíⁿ nī ntiiⁿnyuⁿ chi n'daacā nguuvi nguuvi ndíí nguuvi chí ndaa Jesucristo taama vmnéⁿ'ēe. Ní 'tíícā chi n'dai chi 'úú nacádiinúúⁿ chuū yeⁿ'ē nducyaaca ndís'tiī caati neⁿ'é taavi ndís'tiī. Ní nducyaaca ndís'tiī ní vɛ́ɛ́ parte yeⁿ'é nī nduucú yeⁿ'e nducuéⁿ'ē chi n'dai taavi chi Ndyuūs itée yā s'uuúⁿ. Ní ndís'tiī nginneé nī 'úú 'áárá chí canuúⁿ vácūū o 'áárá chi caneé nanááⁿ 'iiⁿ'yāⁿ 'iiⁿntyéⁿ'ē 'úú ní ngaⁿ'á nduudu cuaacu yeⁿ'ē nduudu ngai yeⁿ'é Cristo chi cuaacu chi 'tíícā. Ní Ndyuūs yeⁿ'e yú ní deenú yā chí 'úú neⁿ'é ndís'tiī tan'dúúcā chi Cristo neⁿ'é yā s'uuúⁿ. Ní 'úú ngiicá Ndyuūs chi ndís'tiī cuuvi dinéⁿ'e ca nī nducyaaca 'iiⁿ'yāⁿ. Ní cuuvi deenu cá nī yeⁿ'ē nduudu cuaacu ní cuuvi nadacadíínuuⁿ n'daāca nī yeⁿ'ē nducuéⁿ'ē chi cuaacu. 10 Caati cuuví ndɛɛvɛ nī nducuéⁿ'ē tiempo chɛ́ɛ́ chí n'daacā taavi ca. Ní 'tíícā cuuvi 'cuɛɛtinée nī n'daacā n'dai. Ní taachi ndaa Jesucristo taama vmnéⁿ'ēe nguɛ́ɛ́ vɛ́ɛ́ mar 'áámá nuuⁿndi yeⁿ'é nī. 11 Ní neⁿ'é chi Jesucristo ndaacá yā ndís'tiī chi 'cuɛɛtinéé n'daacá nī cucáávā poder yeⁿ'e Cristo ní diíⁿ nī ntiiⁿnyuⁿ yeⁿ'e evangelio chí nduudu ngai yeⁿ'e Cristo. Ní 'íícú nducyaaca 'iiⁿ'yāⁿ cuuvi caaⁿ'máⁿ yā chi ch'ɛɛtɛ taavi Ndyuūs. Ní diíⁿ yā honrar Ndyuūs.
Cáávā 'úú vida yeⁿ'é ní Cristo
12 Maaⁿ ní ndís'tiī hermanos yeⁿ'é, neⁿ'é chi cadíínuuⁿ nī chi tanducuéⁿ'ē chi ch'eenú chiī ní diiíⁿ chi 'yaaⁿ ca 'iiⁿ'yāⁿ ngíí n'giindiveéⁿ yā nduudu cuaacu chí ngai yeⁿ'e Cristo. 13 'Tíícā chiī chi taanduvɛ́ɛ́ soldados chi dííⁿ ntiiⁿnyuⁿ na palacio yeⁿ'e César ndúúcū taanduvɛ́ɛ́ 'iiⁿ'yāⁿ, nducyaaca yā deenu yā chi 'úú caneé preso na vácūū cucáávā chi diíⁿ ntiiⁿnyuⁿ yeⁿ'e Cristo. 14 Ní nééné 'yaaⁿ hermanos chi i'téénu yā Señor Jesucristo taachi cadíínuuⁿ yā chi caneé vácūū nguɛ́ɛ́ di'va'á yā naati neⁿ'é yā caaⁿ'maⁿ cá yā nduudu ngai chi nduudu cuaacu yeⁿ'e Ndyuūs ndúúcū confianza nanááⁿ Cristo miiⁿ.
15 Cuaacu chi náⁿ'a yā ní ngaⁿ'a yā nduudu ngai yeⁿ'e Cristo cáávā chi dingueeé yā yeⁿ'é ní cáávā chi neⁿ'e yā 'caa'va yā nduucú. Ní tanáⁿ'a yā ní ngaⁿ'á yā nduudu ngai miiⁿ ti cuaacu chi neⁿ'é yā diíⁿ yā ní neⁿ'é yā cunnee yā 'úú. 16 Naati 'iiⁿ'yāⁿ s'eeⁿ vmnaaⁿ nguɛɛ ngaⁿ'a yā nduudu ngai yeⁿ'e Cristo ndúúcū nuuⁿmaⁿ staava yeⁿ'é yā naati diíⁿ yā chi 'iiⁿ'yāⁿ caⁿ'a yā ndúúcu yā. Diíⁿ yā ti neⁿ'é yā chi 'úú ní ngueeé yeⁿ'é yā. Ní cadíínuuⁿ yā chi diíⁿ yā chi 'úú n'geenú ngii ca taachi canuúⁿ vácūū. 17 Ní 'iiⁿ'yāⁿ cuayiivi ní ngaⁿ'á yā nduudu ngai miiⁿ ti neⁿ'é yā 'úú. Ní deenú yā chi Ndyuūs tee yā 'úú ntiiⁿnyuⁿ yeⁿ'é yā chi ngaⁿ'á nanááⁿ 'iiⁿntyéⁿ'ē táácā chi diíⁿ ntiiⁿnyuⁿ yeⁿ'é Ndyuūs ní ngaⁿ'á nduudu cuaacu yeⁿ'e evangelio chí nduudu ngai yeⁿ'e Cristo. 18 Naati ¿dɛ'ɛ̄ ituneéⁿ? 'Āā 'tuucá nūuⁿ nduuti chi 'iiⁿ'yāⁿ caaⁿ'máⁿ yā nduudu ngai miiⁿ ndúúcū nuuⁿmáⁿ staava yeⁿ'é yā o cáávā chi nguɛ́ɛ́ neⁿ'é yā 'úú, nducyaacá yā ngaⁿ'a yā nduudu ngai yeⁿ'e Cristo. Ní cáávā chuū 'úú ní yeenú, ní yeenú taavi cá.
19 Caati deenú chi yeⁿ'e nducuéⁿ'ē chi chó'ōo yeⁿ'é, n'daacā cuuvi yeⁿ'é caati ndís'tiī ní ngaⁿ'angua'á nī cáávā 'úú. Ní Jesucristo nginneé yā 'úú cucáávā Espíritu yeⁿ'é yā. 20 Ní maaⁿ chuū chi neⁿ'é chi dicuaacu chi cuuvi diíⁿ. Nguɛ́ɛ́ 'cuinaáⁿ yeⁿ'ē mar 'áámá naaⁿ naati ngaⁿ'á nduudu ngai yeⁿ'e Cristo cueⁿ'e daāⁿmaⁿ ndúúcū nducuéⁿ'ē confianza tan'dúúcā chi diíⁿ maaⁿ, 'tiicá ntúūⁿ cuuvi diíⁿ cueⁿ'e daāⁿmaⁿ. Ní 'íícú 'iiⁿ'yāⁿ cuuvi n'diichi cá yā Cristo chi ch'ɛɛtɛ ca yā cucáávā 'úú, 'áárá chí 'úú cunduūchí o 'áárá chí 'úú 'āā n'dií. 21 Ní cucaavā 'úú, vida yeⁿ'é ní Cristo níícú nduuti chí 'cuūví 'āā diíⁿ ganar caati 'úú caneé ndúúcū Cristo. 22 Ní nduuti chi candií ca cuneé ca na iⁿ'yeeⁿdí 'cūū ndúúcū cuerpo yeⁿ'é, tuu'mi ní cuuvi diíⁿ ca ntiiⁿnyuⁿ yeⁿ'e Señor Jesucristo yeⁿ'ē yú. Ní candɛɛ́ nduudu yeⁿ'e yā nanááⁿ 'iiⁿ'yāⁿ níícú 'iiⁿ'yāⁿ cuuvi cu'téénu yā Ndyuūs. Maaⁿ ní nguɛ́ɛ́ deenú dɛ'ɛ̄ chi n'daacā ca chi ndɛɛvɛ́ cáávā 'úú 23 caati 'úú canuúⁿ nguaaⁿ nduu 'uuví vaanicadíínūuⁿ. Ní neⁿ'é chí 'cuūví níícú caⁿ'á cunēe ndúúcū Cristo caati deenú chi neené n'daacā caavā 'úú. 24 Naati cáávā ndís'tiī ní n'daacā ca chi 'úú cuneé ca na cuerpo yeⁿ'é 'tɛɛ 'tɛ́ɛ́ ndúúcū ndís'tiī. 25 Seguro caneé maaⁿ yeⁿ'e chuū. Ní deenú ti 'úú cuneé ca 'tɛɛ 'tɛ́ɛ́ ndúúcū ndís'tiī caati ndís'tiī cuuvi 'cuɛɛtinée nī n'daacā ca ní yeenu taaví nī caati i'téénu nī Ndyuūs. 26 'Túúcā cuneé 'tɛɛ 'tɛ́ɛ́ ndúúcū ndís'tiī ní taachi ndaá nanááⁿ ndís'tiī tuu'mi ní ndís'tiī cuuvi yeenu cá nī nduucú ti s'uuúⁿ ní yeⁿ'e Cristo s'uuúⁿ.
27 Di'cuiitú ndís'tiī chi dámaāⁿ diiⁿ núú yiiⁿnuⁿ nī chi 'cuɛɛtinéé n'daacá nī taanduvɛ́ɛ́ chi n'daacā tan'dúúcā chi ngaⁿ'a nduudu n'dai yeⁿ'e Cristo. Níícú ndúútī chi ndaá n'diichí ndís'tiī o ndúútī chi caneé yaⁿ'ai yeⁿ'é ndís'tiī neⁿ'é 'caandiveéⁿ yeⁿ'é ndís'tiī. Neⁿ'é chí 'iiⁿ'yāⁿ cuuví yaa'ví yā 'úú yeⁿ'é ndís'tiī chi ndís'tiī ní n'daacā sneé nī. Ní nduuvidaamá nī ndúúcū 'áámá espíritu nūuⁿ ndúúcū 'áámá vaanicadíínūuⁿ yeⁿ'é nī. Ní 'áámá diíⁿ nī ntiiⁿnyuⁿ yeⁿ'é Ndyuūs ní ngaⁿ'á nī nduudu ngai yeⁿ'e Cristo chi evangelio caati 'iiⁿ'yāⁿ cuuvi cu'téénu yā Cristo. 28 Neⁿ'é 'caandiveéⁿ yeⁿ'é nī chi nguɛ́ɛ́ di'va'á nī mar 'áámá yeⁿ'é 'iiⁿ'yāⁿ chi contra yeⁿ'e nī. Caati chuū ní 'áámá seña yeⁿ'é yā chi nguɛ́ɛ́ i'téénu yā Cristo ní caⁿ'á yā infierno. Naati chuū ní 'áámá seña yeⁿ'é nī chi ndís'tiī ní cuuví ninguaⁿ'áí nī yeⁿ'e infierno caati chuū ní yeⁿ'é Ndyuūs. 29 Ní Ndyuūs diíⁿ yā 'áámá favor ndúúcū ndís'tiī caati nguɛ́ɛ́ dámaāⁿ chi cu'téénu nī Cristo naati canéé chi 'cueenú nī cuuvi caavā chi i'téénu nī Cristo. 30 Ní ndís'tiī ndúúcū 'úú 'āā daamá nūuⁿ snée yú chí n'geenu yú ngii cucáávā chi ngaⁿ'a yú nduudu cuaacu yeⁿ'é Cristo. Ndís'tiī 'āā n'diichí nī cuááⁿ vmnaaⁿ tan'dúúcā chí diíⁿ ntiiⁿnyuⁿ ní ch'eenú chii. Ní maaⁿ ní n'giindivééⁿ ntúuⁿ nī tan'dúúcā chi diíⁿ ntiiⁿnyuⁿ ní tan'dúúca chi n'geenú ngii.