2
Cristo ní ndiicúúⁿ yā ní cuayiivi chich'ɛɛtɛ́ yā
Ndís'tiī hermanos yeⁿ'é, nduuti chi Cristo diíⁿ yā animar ndís'tiī ní nduuti chi Cristo tee yā 'viich'ɛɛtíínūuⁿ ndís'tiī ti neⁿ'é yā ndís'tiī ní nduuti chi Espíritu N'dai yeⁿ'é Ndyuūs canée yā ndúúcū ndís'tiī ní nduuti chi neⁿ'é nī nducyaaca 'iiⁿ'yāⁿ ní ya'ai 'íínú nī 'iiⁿ'yāⁿ tuu'mi ní 'tíícā diíⁿ nī. Diíⁿ nī chi cuuvi yeenú taavi cá caati snée nī 'túúcā. N'dáácā 'cuɛɛtinée nī ndúúcū 'aama vaadī cadíínuuⁿ yeⁿ'é nī. Ní neⁿ'é nī dáámá nūuⁿ 'aama nī ndúúcū taama nī tan'dúúcā Cristo neⁿ'é yā s'uuúⁿ. Ní 'tiicá ntúūⁿ neⁿ'é nī vi'ī 'aama nī ndúúcū taama nī. Ní nduuvidaamá nī ndúúcū 'áámá espíritu yeⁿ'é nī ndúúcū 'áámá staava yeⁿ'é nī. Ní nguɛ́ɛ́ diíⁿ nī dendu'ū chi neⁿ'e maáⁿ nī o caavā chi neⁿ'é nī ch'ɛɛtɛ maáⁿ nī caati ndiicúúⁿ 'cuɛɛtinée nī. Maaⁿ ní ca'áámá ca'aamá nī canéé chí nadacadíínuuⁿ nī yeⁿ'e hermanos yeⁿ'é nī chi nééné n'dai ca hermanos yeⁿ'é nī nguɛ́ɛ́ ti maáⁿ nī. Ní mar 'áámá nī nguɛ́ɛ́ n'nuúⁿ nī dendu'ū chi cuuví yeⁿ'ē maáⁿ nī caati n'nuúⁿ nī ntúuⁿ dendu'u chi n'daacā chi cuuvi yeⁿ'e tanáⁿ'ā hermanos yeⁿ'é nī.
Ní nguaaⁿ ndís'tiī ní tan'dúúcā chi Cristo nadacadíínuuⁿ yā yeⁿ'ē maáⁿ ya 'tiicá ntúūⁿ ndís'tiī canee chi nadacadíínuuⁿ nī yeⁿ'e maaⁿ nī. Ní n'dáá rá chí Cristo miiⁿ ti Ndyuūs 'yā, Cristo nguɛ́ɛ́ 'āā fuerza diíⁿ yā chi cuuvi daamá yā ndúúcū Ndyuūs Chiidá yā. Naati Cristo s'neeⁿ yā chi ch'ɛɛtɛ yeⁿ'é yā tanducuéⁿ'e chi canéé na va'ai chɛɛti nguuvi. Ní tan'dúúcā s'uūúⁿ 'tiicá yā. Ní tan'dúúcā 'áámá saⁿ'ā chi dichíí'vɛ̄ 'iiⁿ'yāⁿ, 'tiicā núúⁿ yā. Ní ch'iindiyáaⁿ yā tan'dúúcā 'áámá saⁿ'a yeⁿ'ē iⁿ'yeeⁿdí 'cūū. Ní taachi caneé yā tan'dúúcā saⁿ'a na iⁿ'yeeⁿdí 'cūū ndiicúúⁿ n'dai diíⁿ yā ní ch'iindiveéⁿ yā taanduvɛ́ɛ chi ngaⁿ'ā Chiidá yā chi canéé na va'ai chɛɛti nguuvi. 'Áárá chí ch'īi yā na cruz, ch'iindiveéⁿ yā nduudu yeⁿ'e Chiidá yā ní ca'á yā lugar 'iiⁿ'yāⁿ s'eeⁿ chi 'caaⁿ'núⁿ yā 'iiⁿ'yāⁿ. Ní cáávā chi diiⁿ Jesús, Ndyuūs diíⁿ yā chi Jesús ní ch'ɛɛtɛ cundaá yā na va'ai chɛɛti nguuvi. Ní Ndyuūs ca'á yā 'áámá chi duuchí yā chi ch'ɛɛtɛ n'dai nguɛ́ɛ́ ti tanáⁿ'ā 'iiⁿ'yāⁿ yeⁿ'e iⁿ'yeeⁿdí 'cūū. 10 Ní nducyáácá yā canéé chi caāntii'ya yā taachi 'caandiveéⁿ yā chi duuchi Jesús miiⁿ. 'Tiicá ntúūⁿ nducyaacá yā chi snee yā na va'ai ch'ɛɛti nguuvi. 'Tiicá ntúūⁿ nducyaaca yā chi snee yā na yáⁿ'āa. 'Tiicá ntúūⁿ nducyaaca yā chi snee yā na infierno. 11 'Tiicá ntúūⁿ canee chi caaⁿ'maⁿ cuaacú yā chi Jesucristo miiⁿ ní 'iivú Ndyuūs. Ní caaⁿ'maⁿ cuaacú yā chi nééné ch'ɛɛtɛ n'dai Ndyuūs chi Chiida yú.
'Iiⁿ'yāⁿ chi i'téénu yā Cristo ní tan'duucā chi dɛɛvɛ yeⁿ'e iⁿ'yeeⁿdí 'cūū 'tiicá yā
12 Maaⁿ ní ndís'tiī hermanos yeⁿ'é chi neⁿ'e taaví, tan'dúúcā chi cueⁿ'e daāⁿmaⁿ i'téénu nī nduudu yeⁿ'é Ndyuūs taachi caneé ndúúcū ndís'tiī, maaⁿ ní i'téénu nī taachi 'āā yaⁿ'ai caneé yeⁿ'é ndís'tiī. Maaⁿ ní 'va'á nī Ndyuūs. Ní ndís'tiī diíⁿ n'daacá nī ti Ndyuūs nadinguáⁿ'ai yā ndís'tiī ní diíⁿ n'daacá nī ndúúcū cuidado yeⁿ'e nducuéⁿ'ē. 13 Cuaacu chi Ndyuūs diíⁿ yā chi ndís'tiī neⁿ'é nī diíⁿ nī nducuéⁿ'ē chi n'daacā. Ní Ndyuūs cunneé yā ndís'tiī chi diíⁿ nī. Ní 'cuiinú nī chiiⁿ chi diíⁿ nī tan'dúúcā chi neⁿ'é yā chííⁿ chí n'daacā n'dai.
14 Maaⁿ ní ndís'tiī diíⁿ nī nducuéⁿ'ē ní nguɛ́ɛ́ cueēⁿdiitú nī ndíí nguɛ́ɛ́ 'cuuⁿ'máⁿ nī. 15 Ní ndúúti chi diíⁿ nī 'tuucā mar 'áámá 'iiⁿ'yāⁿ nguɛ́ɛ́ cuuvi caaⁿ'máⁿ yā nuuⁿndi yeⁿ'é nī o nguɛ́ɛ́ n'daacā idiíⁿ nī caati deenú yā chi ndís'tiī daiyá Dendyuūs ndís'tiī. Ní nguɛ́ɛ́ vɛ́ɛ́ nuuⁿndi yeⁿ'é nī nguaaⁿ 'iiⁿ'yāⁿ chi nguɛ́ɛ́ i'téénu yā Ndyuūs ní nguɛ́ɛ́ n'daacā idiíⁿ yā. Ní tan'dúúcā 'áámá 'ííⁿnyúⁿ ngíí yáⁿ'āa taachi maāiⁿ 'tiicá nī. 16 Ní candɛɛ́ nī nduudu cuaacu yeⁿ'e Cristo nanááⁿ 'iiⁿ'yāⁿ ti nduudu miiⁿ diiⁿ chi 'iiⁿ'yāⁿ cuuvi cunduuchí yā cueⁿ'e daāⁿmaⁿ caati 'úú ní cuuví yeenú taavi nguuvi chi ndaa Cristo taama vmnéⁿ'ēe. Ní deenú chi nguɛ́ɛ́ tandii rá diíⁿ ndu'ú 'úú ndíí nguɛ́ɛ́ nduu tandii rá diíⁿ ntiiⁿnyuⁿ yeⁿ'é Ndyuūs nguaaⁿ ndís'tiī. 17 Ndúúti chi nca'á vida yeⁿ'e maáⁿ ní ch'iī caavā ntiiⁿnyuⁿ yeⁿ'é Ndyuūs, tuu'mi ní cáávā chi 'āā itéénu nī Ndyuūs ní diíⁿ nī ntiiⁿnyuⁿ yeⁿ'é yā, tanducuéⁿ'ē chuū ní tan'dúúcā 'áámá ofrenda nanááⁿ Ndyuūs 'tíícā. Ní 'úú ní yeenú, ní cuuvi yeenú ndúúcu nī. 18 'Tiicá ntúūⁿ cáávā chuū ndís'tiī cuuvi yeenú nī. Ní cuuvi yeenú ntúuⁿ nī nduucú.
Yeⁿ'ē hermano Timoteo ndúúcū hermano Epafrodito
19 Nduuti chi Señor Jesucristo neⁿ'é yā chi 'úú idiíⁿ chiiⁿ chi nadacadíínuúⁿ chi diíⁿ, tuu'mi ní caⁿ'á dicho'ó Timoteo nanááⁿ ndís'tiī nguuvi chi cuchiī. Maaⁿ níícú cuuvi yeenú taachi cadiinúúⁿ ní cuuvi deenú táácā snee ndís'tiī. 20 Ti nguɛ́ɛ́ vɛ́ɛ́ táámá compañero yeⁿ'é chi dáámá nadacadíínuuⁿ sa nduucú tan'dúúcā Timoteo miiⁿ. Ní n'daacā idiiⁿ sa cuidado yeⁿ'é ndís'tiī. 21 N'deee n'dáí 'iiⁿ'yāⁿ i'nuúⁿ yā chi n'daacā yeⁿ'ē maáⁿ yā ní nguɛ́ɛ́ diíⁿ yā dendu'ū chi ntiiⁿnyuⁿ yeⁿ'e Cristo Jesús. 22 Naati ndís'tiī ní deenú nī yeⁿ'e Timoteo chi n'daacā canee sa yeⁿ'e nducuéⁿ'ē. Ní deenú nī chi saⁿ'a miiⁿ tan'dúúcā daiyá chi dichíí'vɛ sa 'úú, 'tíícā sa taachi ngaⁿ'á 'nū evangelio chí nduudu ngai yeⁿ'é Cristo. 23 Sáⁿ'a 'cūū nadacadíínuúⁿ chi dicho'ó saⁿ'ā nanááⁿ ndís'tiī naati neⁿ'é cadiinuúⁿ vmnaaⁿ táácā 'cueenú asuntos yeⁿ'é núúⁿ niiⁿyūⁿ. 24 Maaⁿ ní vɛ́ɛ́ confianza yeⁿ'é ndúúcū Ndyuūs chi núúⁿ niiⁿyūⁿ cuuví ndaá maáⁿ ní n'diichí ndís'tiī.
25 Ní nadicadíínúúⁿ ntúūⁿ chi dicho'ó yeⁿ'e ndís'tiī hermano Epafrodito. Saⁿ'ā miiⁿ idiiⁿ sa ntiiⁿnyuⁿ nduucú ní diiⁿ sá luchar nduucú. Saⁿ'ā miiⁿ ndís'tiī maáⁿ nī dicho'ó nī saⁿ'ā nanaáⁿ chi cuuvi cunnee sa 'úú ndúúcū necesidades yeⁿ'é. 26 Saⁿ'ā miiⁿ neené neⁿ'e sa n'diichi sa nducyaaca ndís'tiī ní neené nadacádíínuuⁿ sa yeⁿ'e ndís'tiī caati ndís'tiī n'giindiveéⁿ nī chí ngíítā sa. 27 Cuaacu nííⁿnyúⁿ chí nééné ya'ai chiītā sa ti 'āā cháa 'cuūvī sa. Naati Ndyuūs ní ya'āī 'iinú yā saⁿ'ā ní nguɛ́ɛ́ dámaāⁿ saⁿ'ā miiⁿ caati ndúúcū 'úú ti 'úú nguɛɛ cunee ndaāchī yiinú cá dɛ'ɛ̄ ca chi canéé yeⁿ'é. 28 Ní cáávā chuū neⁿ'e cá dicho'ó saⁿ'ā Epafrodito nanááⁿ ndís'tiī ní ndís'tiī cuuvi yeenú nī taachi snaaⁿ nī taama vmnéⁿ'ēe saⁿ'ā. Ní 'tiicá ntúūⁿ 'úú nguɛ́ɛ́ nadacadíínuuⁿ ndaachí yeⁿ'é nī. 29 Ní taachi ndaa sa nanááⁿ ndís'tiī, 'cuáaⁿ nī Epafrodito ndúúcū vaadī yeenú caati saⁿ'ā miiⁿ hermano yeⁿ'é nī ti i'téénu sa Señor Jesucristo yeⁿ'e yú. Ní diíⁿ nī honrar tanáⁿ'a yā chi diíⁿ yā ntiiⁿnyuⁿ yeⁿ'é Ndyuūs tan'dúúcā saⁿ'ā miiⁿ. 30 Caati 'áárá chí nééné chíítā sa ni 'āā cháa 'cuūvī sa cucáávā chi diiⁿ sa ntiiⁿnyuⁿ yeⁿ'ē Cristo, nguɛ́ɛ́ nadacádíínuuⁿ sa yeⁿ'e vida yeⁿ'e maāⁿ sa ndúúcū peligro chi cuuvi 'cuūvī sa caati dichíí'vɛ̄ sa 'úú. Ní diiⁿ sa ntiiⁿnyuⁿ yeⁿ'é chi ndís'tiī maáⁿ nī neⁿ'é nī diíⁿ nī naati nguɛɛ cuuvi diíⁿ nī.