3
Pablo yaa'ví yā contra yeⁿ'e 'iiⁿ'yāⁿ Israel chi necio yeⁿ'e ley yeⁿ'é yā
Maaⁿ ní ndís'tiī hermanos yeⁿ'é ngaⁿ'á ngīi ndís'tiī chi canéé chi cuuvi yeenú nī ti yeⁿ'e Señor Jesucristo ndís'tiī. Ní cáávā 'úú nguɛ́ɛ́ dɛ'ɛ̄ vɛɛ chí di'vaachi 'úú taachi dinguúⁿ yeⁿ'e ndís'tiī táámá vmnéⁿ'ēe chi cuuvi yeenú nī, ti canéé chí diíⁿ nī cáávā chi cho'ōo n'dai yeⁿ'é nī. Ndís'tiī ní diíⁿ nī cuidado yeⁿ'e 'iiⁿ'yāⁿ chi tan'dúúcā 'yaānā ti 'tiicá yā ti neⁿ'é yā circuncidar cuerpo yeⁿ'e saⁿ'a chi nguɛ́ɛ́ saⁿ'ā Israel sa. Nguɛ́ɛ́ n'daacā diíⁿ yā chi nadacadíínuuⁿ yā chi canee chi dií yā circuncidar cuerpo yeⁿ'e saⁿ'ā s'eeⁿ. Ní cuaacu nííⁿnyúⁿ s'uuúⁿ ní tan'dúúcā chi 'āā circuncidado s'uuúⁿ caati s'uuúⁿ dich'ɛɛtɛ yú Ndyuūs ndúúcū espíritu yeⁿ'e maāⁿ yú. Ní s'uuúⁿ ní yeenu yú ti yeⁿ'e Señor Jesucristo s'uuúⁿ. Ní nguɛ́ɛ́ vɛ́ɛ́ confianza yeⁿ'ē yú yeⁿ'e tan'dúúcā chi 'āā circuncidado cuerpo yeⁿ'e yú. Ni 'úú dendú'ū cuuví cuneé ndúúcū confianza na vida yeⁿ'é nanááⁿ 'iiⁿ'yāⁿ tí 'úú canéé circuncidado. Ní nguɛɛ vɛɛ mar 'áámá 'iiⁿ'yāⁿ chi cuuvi nadacadíínuuⁿ cá yā yeⁿ'e nducuéⁿ'ē chuū ndúúcū confianza tan'dúúcā chi cuuvi 'úú. Caati taachi chií niiⁿníⁿ nguuvi chi ch'iidiyaáⁿ 'iiⁿ'yāⁿ diíⁿ yā circuncidar 'úú ní 'caacá yā seña na cuerpo yeⁿ'é tan'dúúcā chi diíⁿ yā ndúúcū nducyaaca saⁿ'ā 'lííⁿ yeⁿ'e ndaata Israel chí judíos. Ní 'úú ní yeⁿ'e 'iiⁿ'yāⁿ Benjamín 'úú. Ní 'úú ní saⁿ'a yeⁿ'e 'iiⁿ'yāⁿ hebreo o Israel 'úú ndíí taachi ch'iindiyaáⁿ caati chiidá ní saⁿ'ā hebreo yā. Ní 'úú ní saⁿ'a fariseo 'úú ní diíⁿ ndúúcū núúⁿmáⁿ staava yeⁿ'é chiiⁿ chi ngaⁿ'a ley yeⁿ'e 'iiⁿ'yāⁿ yeⁿ'ē ndaata yeⁿ'é. Ní 'úú ní neené necio 'úú chi diíⁿ ntiiⁿnyuⁿ yeⁿ'e yaācū yeⁿ'e ndaata yeⁿ'é. Ní 'úú i'nuuⁿca'áí 'iiⁿ'yāⁿ chi ngeⁿ'e yaācū yeⁿ'e 'iiⁿ'yāⁿ chi i'téénu yā Cristo. Ní diíⁿ nducuéⁿ'ē chi ngaⁿ'a ley yeⁿ'ē yú. Ní 'iiⁿ'yāⁿ nguɛ́ɛ́ cuuvi caaⁿ'máⁿ yā chi vɛ́ɛ́ nuuⁿndi yeⁿ'é. Naati nducuéⁿ'ē chuū chí nadacadíínuúⁿ chi cosas chi ch'ɛɛtɛ chi neené dichíí'vɛ̄ caavā 'úú, ní nducuéⁿ'ē dendu'ū yeⁿ'é 'āā chi'neéⁿ. Ní maaⁿ ní dichíí'vɛ̄ 'úú chi i'teenú Jesucristo. Ní nguɛ́ɛ́ nadacadííuuⁿ cá yeⁿ'e nducuéⁿ'ē dendu'ū yeⁿ'é chi 'úú chi'neéⁿ ti diíⁿ cuenta chí dindaí nducuéⁿ'ē dendu'ū yeⁿ'é cáávā chi n'dai taavi ca chi maaⁿ ní i'teenú Jesucristo chi 'iivú. Ní diíⁿ cuenta chi nducuéⁿ'ē dendu'ū yeⁿ'é ní tan'dúúcā yaācáa, 'tíícā vɛɛ, cáávā chi n̄'daáⁿ nducuéⁿ'ē dendu'ū yeⁿ'é cáávā chi i'teenú Cristo. Ní sta'á Cristo tan'dúúcā chi 'iivú 'tííca yā. Ní 'tíícā idiíⁿ ti maaⁿ ní 'úú ní yeⁿ'e Cristo 'úú. Maaⁿ ní caneé n'daacā nanááⁿ Ndyuūs. Nguɛ́ɛ́ cucáávā chi neⁿ'é caneé n'daacā nanááⁿ Ndyuūs cucáávā ley miiⁿ naati cucáávā chi i'teenú Cristo. Ní 'úú ní n'daacā ca 'úú nanááⁿ Ndyuūs caati neⁿ'é Jesucristo. 10 Níícú 'úú ní dámaāⁿ neⁿ'e chi 'úú snaáⁿ Cristo ní canee cuuⁿmiⁿ chi canee ndúúcū maaⁿ poder chi diiiⁿ chi nduuchi Cristo yeⁿ'ē nguaaⁿ tináⁿ'ā. Níícú cuuví daamá nduucú yā chi 'cueenú cuuvi tan'dúúcā chi Cristo ch'eenú yā chiī ndíí cuuví 'cuūvi tan'dúúcā Cristo ch'īi yā. 11 Ní 'tiicá ntúūⁿ 'úú cuuvi deenú chi 'āā cuuví nnduuchí yeⁿ'ē nguaaⁿ tináⁿ'ā.
Diiⁿ yú luchar cáávā premio chi Ndyuūs caⁿ'a yā tée yā s'uūuⁿ
12 'Úú nguɛ́ɛ́ neⁿ'é caaⁿ'máⁿ ndís'tiī chí 'āā tuneéⁿ tanducuéⁿ'e chuū caati 'āā cuɛ́ɛ́ ndaa n'daacā 'úú. Naati 'úú candií cá cuááⁿ vmnaaⁿ ndúúcū chi i'teenú ní ngiīnú ndíí taanduvɛ́ɛ́ tuneéⁿ yeⁿ'e premio chi cuuvi yeⁿ'é. Ní vmnááⁿ vmnaaⁿ Cristo miiⁿ diíⁿ yā chi 'úú ní yeⁿ'é yā 'úú, caati cuuvi cuta'á premio miiⁿ. 13 Ní ndís'tiī hermanos yeⁿ'é, 'úú māaⁿ nguɛ́ɛ́ nacadíínuúⁿ chi 'āā tuneéⁿ dendú'u 'cūū. Naati chuū idiíⁿ chi cuuvi naáⁿ nducuéⁿ'ē chi 'āā diíⁿ nguuvi chi chó'ōo. Ní diíⁿ chi cuuvi tuneé nducuéⁿ'ē chi cuuvi yeⁿ'é nguuvi chi cuchiī. 14 Ní 'íícú 'úú cuuvi diíⁿ nducuéⁿ'ē caati cuuvi diíⁿ ganar vida cueⁿ'e daāⁿmaⁿ chi premio chi cuuvi yeⁿ'é chi cūneé na va'ai chɛɛti nguuvi ndúúcū Ndyuūs. Ndyuūs chi canéé na va'ai chɛɛti nguuvi yaa'ví yā s'uuúⁿ chí dátee yā s'uuúⁿ chi cuuvi yeⁿ'e yú vida cueⁿ'e daāⁿmaⁿ caati s'uuúⁿ ní yeⁿ'é Cristo s'uuúⁿ.
15 Ní nducyaaca yú chí n'daacā snée yú ndúúcū chi i'teenu yú, canee cuuⁿmiⁿ chi nadacadíínuuⁿ yú 'tíícā chi nguɛ́ɛ́ tuneeⁿ yú. Ní nduuti chi tanáⁿ'a ndís'tiī nguɛ́ɛ́ nadacadíínuuⁿ nī 'tíícā, tuu'mi ní Ndyuūs ní 'cuuⁿ'míⁿ yā ndís'tiī chɛɛ̄ chi cuaacu. 16 Níícú chuū ní nééné neⁿ'e cunéé chí dáámá nūuⁿ cadiīnuuⁿ yú n'daacā ní 'cuɛɛtinee yú n'daacā ndúúcū chi 'āā deenu yú yeⁿ'é Ndyuūs.
17 Ndís'tiī hermanos yeⁿ'é diíⁿ nī tan'dúúcā chi 'úú idiíⁿ. Ní nadacadíínuuⁿ n'dai nī yeⁿ'e 'iiⁿ'yāⁿ chi 'cuɛɛtinee n'daacá yā tan'dúúcā chi ch'iⁿ'í 'nū 'iiⁿ'yāⁿ ní 'tiicá ntúūⁿ ch'iⁿ'í 'nū ndís'tiī. 18 Ní nééné n'deee cuuví caⁿ'á ndís'tiī chi vɛ́ɛ́ 'yaaⁿ taavi 'iiⁿ'yāⁿ chi neⁿ'é yā diíⁿ yā tan'dúúcā chi maáⁿ yā neⁿ'é yā. Ní nguɛ́ɛ́ neⁿ'e yā Cristo chi maáⁿ yā ch'īi yā na cruz. Maaⁿ ní ngaⁿ'á chuū taama vmnéⁿ'ēe ní nééné ya'āī 'iinu ndíí chi ngɛɛcú yeⁿ'ē. 19 Ní cáávā 'iiⁿ'yāⁿ s'eeⁿ ndaā tiempo chí ndái yā. 'Iiⁿ'yāⁿ s'eeⁿ ní dámaāⁿ neⁿ'é yā n'nuuⁿ yā chi che'e yā ndúúcū nducuéⁿ'ē chi neⁿ'e yā. Ní dich'ɛɛtɛ maáⁿ yā 'iiⁿ'yāⁿ taachi canee chi 'cuinaáⁿ yā caavā chi diíⁿ yā. 'Iiⁿ'yāⁿ s'eeⁿ dámaāⁿ nadacadíínuuⁿ yā yeⁿ'e nducuéⁿ'ē vicio chi vɛ́ɛ́ iⁿ'yeeⁿdí 'cūū. 20 Naati s'uuúⁿ chi yeⁿ'e Cristo ní yáāⁿ vaacu yú ní va'ai chɛɛti nguuvi. Ní snéé ngiinu yú Señor Jesucristo yeⁿ'e va'ai chɛɛti nguuvi chi ndaa yā taama vmnéⁿ'ēe ní nadinguáⁿ'áí yā s'uuúⁿ. 21 Ní taachi Cristo ndaa yā, tuu'mi ní n̄'dááⁿ yā cuerpo yeⁿ'e yú chi cuerpo ndúúcū nuūⁿndī ndii cuerpo ngai yeⁿ'e yú chí tan'dúúcā cuerpo yeⁿ'é yā chi dɛɛvɛ n'dai, 'tíícā cuerpo s'uuúⁿ. Ní 'tíícā Cristo caⁿ'a yā chi diíⁿ yā ndúúcū dáámá poder yeⁿ'ē maáⁿ yā chi yeⁿ'ē chi ngaⁿ'a ntiiⁿnyuⁿ yā yeⁿ'e taanduvɛ́ɛ́ chi vɛ́ɛ́.