4
Canee chi yeenu yú nducuéⁿ'ē tiempo ti s'uuúⁿ ní yeⁿ'e Cristo s'uuúⁿ
Maaⁿ ní ndís'tiī hermanos yeⁿ'é chi neⁿ'é cáávā nducuéⁿ'ē chuū neené neⁿ'é n'diichí ndís'tiī. Ndís'tiī ní diíⁿ nī chi 'úú ní yeenú ní vɛ́ɛ́ premio yeⁿ'é tan'dúúcā chi corona yeⁿ'é caati ndís'tiī ní i'téénu nī Jesucristo. Canee diitú nī ndúúcū chi i'téénu nī yeⁿ'e 'iivu yú chi Cristo. 'Úú yaa'ví ndís'tiī 'tíícā ti neⁿ'é taavi ndís'tiī.
'Úú di'cuíitú táⁿ'ā Euodias ní di'cuíitú táⁿ'ā Síntique chi diíⁿ yā chi dáámá nūuⁿ cuuví vaanicadíínūuⁿ yeⁿ'é yā tan'dúúcā chi canee chi diiⁿ hermanos chi i'téénu yā Señor Jesucristo yeⁿ'ē yú. Ní di'cuíitú n'diī, saⁿ'ā chi 'áámá canee nduucú na ntiiⁿnyuⁿ chi cúnnee nī n'daataá hermanas chi diíⁿ yā ntiiⁿnyuⁿ nduucú. N'daataá s'eeⁿ ní dichíí'vɛ yā 'úú naachi 'úú ngaⁿ'á nduudu ngai yeⁿ'é Cristo chi nadanguáⁿ'ai yā nducyaaca 'iiⁿ'yāⁿ. Ní cúnneé nī saⁿ'ā Clemente ndúúcū tanáⁿ'a yā chi nginneé yā 'úú ní 'iiⁿ'yāⁿ s'eeⁿ chi duuchí yā ní canéé nguūⁿ na libro yeⁿ'é Ndyuūs naachi canéé nguūⁿ chi dúúchí nducyáácá 'iiⁿ'yāⁿ chi canduuchí yā cueⁿ'e daāⁿmaⁿ.
Ndís'tiī canéé chi yeenú nī nducuéⁿ'ē tiempo caati ndís'tiī ní yeⁿ'e Señor Jesucristo ndís'tiī. Ní 'tíícā caaⁿ'máⁿ ntuúⁿ taama vmnéⁿ'ēe chi canee chi cuuví yeenú nī. Ní nducyaaca 'iiⁿ'yāⁿ cuuvi snaáⁿ yā ndís'tiī chi 'iiⁿ'yāⁿ n'dáí taavi ndís'tiī. Ní ndís'tiī deenú nī chí niiⁿnuúⁿ canee Señor Jesucristo yeⁿ'ē yú.
Ní nguɛ́ɛ́ dɛ'ɛ̄ vɛɛ nadicadíínuuⁿ nī yeⁿ'e tanducuéⁿ'ē. Ní taachi caaⁿ'maⁿngua'á nī cuuví nī Ndyuūs nducuéⁿ'ē chi neⁿ'é nī. Ní taachi caacá nī Ndyuūs cucáávā chiiⁿ chi neⁿ'é nī ní ca'a ntuúⁿ nī gracias Ndyuūs. Tuu'mi ní Ndyuūs tée yā vaadī 'diiíⁿ yeⁿ'é yā chí ch'ɛɛtɛ ca chi nguɛ́ɛ́ cuuvi tuumicadíínuuⁿ nī yeⁿ'ē. Níícú vaadī 'diiíⁿ miiⁿ ní nguáín'dai nī na staava yeⁿ'é nī ndúúcū vaanīcadíínuuⁿ yeⁿ'é nī caati ndís'tiī ní yeⁿ'e Cristo ndís'tiī.
Nadacadíínuuⁿ nī yeⁿ'e nducuéⁿ'ē chi n'daacā
Ní ndís'tiī ní yeⁿ'e nducuéⁿ'ē dendú'ū nadacadíínuuⁿ nī yeⁿ'e nducuéⁿ'ē chi nduudu cuaacu, ní yeⁿ'e nducuéⁿ'ē chí n'dai chi diiⁿ yú respetar, ní yeⁿ'e nducuéⁿ'ē vaadī cuaacu, ní yeⁿ'e nducuéⁿ'ē chí dɛɛvɛ, ní yeⁿ'e nducuéⁿ'ē chi neⁿ'e Ndyuūs chi nadacadíínuuⁿ nī, ní yeⁿ'e nducuéⁿ'e chi 'iiⁿ'yāⁿ deenu n'dái yā chi n'daacā. Ní nadacadíínuuⁿ nī yeⁿ'e tanducuéⁿ'ē chi n'daacā ca chi cuuví nī caaⁿ'máⁿ nī yeⁿ'e 'tíícā, dɛ'ɛ chúúcā n'daacā chuū.
Níícú diíⁿ nī dendu'ū chí ch'eeⁿ nī yeⁿ'é tan'dúúcā chi ch'iⁿ'í ndís'tiī. Ní diíⁿ nī tan'dúúcā chi ch'iindiveéⁿ nī yeⁿ'é chi n'geéⁿ ndís'tiī ní tan'dúúcā chi n'diichí nī chi 'úú idiíⁿ. Diíⁿ nī nducuéⁿ'ē chuū. Ndyuūs chi canee ndúúcū vaadī 'diiíⁿ yeⁿ'é yā ní canée yā ndúúcū ndís'tiī ndúúcū vaadī 'diiíⁿ yeⁿ'é yā.
'Iiⁿ'yaⁿ yeⁿ'e yáāⁿ Filipos ca'á yā ofrendas Pablo
10 'Uú ní yeenú taavi ti yeⁿ'é Señor Jesucristo ní caati ndís'tiī ní 'āā n'gaacu ntúuⁿ nī ní nadicadíínuuⁿ nī yeⁿ'ē 'úú. Deenú chi ndís'tiī 'āā n'gaacú nī yeⁿ'e tiempo chi chó'ōo naati nguɛ́ɛ́ cuuvi cunneé nī 'úú, 'áárá chi neⁿ'é nī. 11 Ní 'úú nguɛ́ɛ́ ngaⁿ'á ndís'tiī yeⁿ'ē chi nguɛɛ vɛ́ɛ́ yeⁿ'é caati maaⁿ ní 'āā deenú chi cuuvi yeenú ndúúcū dɛ'ɛ̄ chi vɛ́ɛ́ yeⁿ'é. 12 Ní 'āā deenú táácā chi diíⁿ taachi pobre 'úú, ní 'āā deenú táácā chi diíⁿ taachi vɛ́ɛ́ cá yeⁿ'é. Ní 'āā deenú ntúūⁿ táácā chi cuneé ndúúcū 'āā dɛ'ɛ́ nūuⁿ chí cúchiī yeⁿ'é, nduuti chi vɛ́ɛ́ cá chí che'é o nduuti chi nguɛ́ɛ́ vɛ́ɛ́ chi che'é, o nduuti chi vɛ́ɛ́ taavi ca yeⁿ'é o nduuti chi nguɛ́ɛ́ dɛ'ɛ̄ vɛɛ yeⁿ'é. Ní yeⁿ'ē taanduvɛ́ɛ́ chuū ní deenú táácā cuuvi diíⁿ. 13 Ní 'úú ní cuuví diíⁿ tanducuéⁿ'ē chi cho'ō yeⁿ'é caati Cristo itée yā fuerzas 'úú. 14 Ní ndís'tiī ní n'daacā idiíⁿ nī chi chinnee nī 'úú taachi n'geenú ngii.
15 Ní ndís'tiī 'iiⁿ'yāⁿ yeⁿ'e yáāⁿ Filipos deenu n'daacá nī taachi cho'ó na yáⁿ'āa Macedonia ní tuca'á cāⁿ'a nduudu yeⁿ'e Cristo chi nadanguáⁿ'ai yā 'iiⁿ'yāⁿ na yáⁿ'āa Macedonia miiⁿ. Deenú nī chi taachi can'daá cueⁿ'é chi dámaāⁿ ndís'tiī chi yeⁿ'é yaācū Filipos tee nī 'úú tuumi chi ofrenda yeⁿ'e yaācū yeⁿ'é nī chi nnee nī 'úú. 16 Ní taachi 'úú caneé na yáāⁿ Tesalónica, ndís'tiī ní tee nī 'áámá 'uūví cuuvi ayuda ndúúcū tuumī taachi 'āā vɛ́ɛ́ necesidades yeⁿ'é. 17 Nguɛ́ɛ́ dámaāⁿ nacadíínuúⁿ yeⁿ'e chi cuta'á dɛ'ɛ tuūmī chi ndís'tiī tée nī 'úú naati neⁿ'é chi snāaⁿ chi cuuvi vɛ́ɛ́ cá yeⁿ'e ndís'tiī, chiiⁿ chi Ndyuūs caⁿ'á yā tée yā ndís'tiī cucáávā chi ndís'tiī nneé nī 'úú. 18 'Úú ní yaa'ví ndís'tiī chi 'āā sta'á nducuéⁿ'ē chi tee nī 'úú ní ngo'o ca cáávā necesidades yeⁿ'é. Ní maaⁿ ní chi sta'á yeⁿ'e hermano Epafrodito dendu'ū ofrenda chi dicho'o ndís'tiī. Ndúúcū chuū ní vɛ́ɛ́ cá yeⁿ'é. Ní nducuéⁿ'ē ofrenda chi dicho'o ndís'tiī 'úú, ní chuū ní 'áámá ofrenda chi n'dai taavi nanááⁿ Dendyuūs. Ní tan'dúúcā 'áámá ofrenda chi ca'á nī Ndyuūs, tíícā ofrenda yeⁿ'é nī. Ní ofrenda miiⁿ cosas chi Ndyuūs neⁿ'e taavi yā. 19 Ní maaⁿ ní Ndyuūs yeⁿ'ē yú tée yā ndís'tiī nducuéⁿ'ē dendu'ū chi necesidades yeⁿ'é nī yeⁿ'ē vaadī 'cuiica n'dai chi vɛ́ɛ́ yeⁿ'é yā chi n'deee taavi ca. Chuū ní Ndyuūs diíⁿ yā ti s'uuúⁿ ní yeⁿ'é Cristo Jesús s'uuúⁿ. 20 Maaⁿ ní caaⁿ'maⁿ yú chi Ndyuūs Chiida yú, ni ch'ɛɛtɛ ca ní ndɛɛ̄vɛ̄ n'dáí cá caati cueⁿ'e daāⁿmaⁿ 'tiicá yā.
'Cuiīnū carta miiⁿ ndúúcū saludos
21 Maaⁿ ní ngaⁿ'á ndúúcū nducyaaca ndís'tiī chi i'téénu nī Jesucristo: N'daí nī, ngaⁿ'á. Hermanos yeⁿ'ē yú chi canéé nduucú: N'daí ndís'tiī, ngaⁿ'a yā. 22 Ní nducyáácá 'iiⁿ'yāⁿ chi snée yā 'muuⁿ nduucú ní i'téénu yā Cristo: N'dai ndís'tiī, ngaⁿ'a yā. 'Tiicá ntúūⁿ 'iiⁿ'yāⁿ chi snéé na va'ai yeⁿ'e César chi emperador yeⁿ'e Roma: N'dai ndís'tiī, ngaⁿ'á yā.
23 Ní Jesucristo yeⁿ'e yú itée yā nducyaaca ndís'tiī nducuéⁿ'ē chi n'dai taavi ca yeⁿ'é yā. 'Tíícā cuuvi.