CARTA YEⁿ'E 'IIⁿ'YĀⁿ YEⁿ'E YÁⁿ'ĀA GALACIA
1
Pablo idinguúⁿ yā carta 'cūū yeⁿ'e 'iiⁿ'yāⁿ chi caⁿ'á yā yaācū s'eeⁿ na yáⁿ'āa Galacia
'Úú Pablo 'úú ni 'úú 'áámá apóstol chi dichó'ó Ndyuūs. Mar 'áámá saⁿ'ā nguɛ́ɛ́ dichó'o sa 'úú chi 'úú ngaⁿ'á nduudu yeⁿ'é Ndyuūs, ndíí nguɛ́ɛ́ ndúú ndɛɛvɛ sá 'úú, ti Ndyuūs Chiida yú ndúúcū Señor Jesucristo dichó'o yā 'úú. Ní Chiida yú nadacuéeⁿ yā Jesucristo yeⁿ'ē nguaaⁿ tináⁿ'ā. Nducyaaca vi'i yú s'tiī chi 'cuɛɛtinée yā yáāⁿ miiⁿ ndúúcū 'úú, idinguúⁿ carta 'cūū yeⁿ'e ndís'tiī chi i'téénu nī Jesucristo ní caⁿ'á nī yaācū s'eeⁿ na yaⁿ'āa Galacia. Neⁿ'é chi Chiida yú ndúúcū Señor Jesucristo yeⁿ'ē yú tée yā s'uuúⁿ dendú'ū chi n'dai. Ní ndís'tiī canee nī ndúúcū vaadī 'diīiⁿ chi Ndyuūs itée yā s'uuúⁿ. Jesucristo miiⁿ ca'a yā vida yeⁿ'e maáⁿ yā cucáávā nuuⁿndi yeⁿ'e yú. Maaⁿ ní nadanguáⁿ'ai yā s'uuúⁿ yeⁿ'e dendu'ū chi nguɛ́ɛ́ n'daacā chi vɛ́ɛ́ iⁿ'yeeⁿdí 'cūū. 'Tíícā neⁿ'e Ndyuūs Chiida yú. Cueⁿ'e daāⁿmaⁿ canee Ndyuūs ndúúcū dɛɛvɛ yeⁿ'é yā. Nducyáácá 'iiⁿ'yāⁿ canee chi dich'ɛɛtɛ cá yā Ndyuūs chi dɛɛvɛ cueⁿ'e daāⁿmaⁿ. 'Tíícā.
Nguɛ́ɛ́ vɛ́ɛ́ táámá nduudu yeⁿ'e chi Cristo nanguáⁿ'ai yā s'uuúⁿ
Neené nge'e yiinú chi ndís'tiī neené niiⁿnuúⁿ nūuⁿ idivíi nī yeⁿ'e Ndyuūs chi n'gaí yā ndís'tiī, ní yeⁿ'e cosas chi n'dai ca chi Cristo tee yā ndís'tiī. Ní n'giindiveéⁿ nī nduudu chi nguɛ́ɛ́ cuaacu yeⁿ'ē táámá 'iiⁿ'yāⁿ chi ngaⁿ'a nduudu miiⁿ tan'dúúcā chi táámá evangelio. Cuaacu chí nguɛ́ɛ́ vɛ́ɛ́ táámá evangelio chí nduudu yeⁿ'e Dendyuūs naati vɛ́ɛ́ n'dúúví yā chi idi'vaachí yā ndís'tiī. Ní neⁿ'e yā n̄'daaⁿ yā evangelio chí nduudu ngai yeⁿ'e Cristo. 'Aara chi s'uuúⁿ o 'áámá ángel chi ndaa yeⁿ'e va'ai chɛ̄ɛ̄ti nguuvi ngaⁿ'a yā táámá evangelio chi n̄'daaⁿ nguɛ́ɛ́ tan'dúúcā chi caⁿ'a 'nū chii 'nū ndís'tiī, tuu'mi 'iiⁿ'yāⁿ s'eeⁿ cuuví yā condenado. 'Āā caⁿ'á chuū maaⁿ ní neⁿ'é caaⁿ'maⁿ ntuúⁿ táámá vmnéⁿ'ēe: Nduuti chi 'áámá 'iiⁿ'yāⁿ caaⁿ'maⁿ yā táámá evangelio chi n̄'daaⁿ nguɛ́ɛ́ tan'dúúcā chi caⁿ'a 'nū chii 'nū ndís'tiī, tuu'mi ní 'iiⁿ'yāⁿ s'eeⁿ cuuvi yā condenado.
10 Taachi ngaⁿ'á chuū, ¿dɛ'ɛ̄ inadacadíínuuⁿ nī nduucú? Nguɛ́ɛ́ neⁿ'é chi cunee yiinú nī yeⁿ'é caati neⁿ'é chi Ndyuūs cunee yiinú yā yeⁿ'é. O ¿'áá canee chi 'úú idiíⁿ chi cunee yíínūu saⁿ'ā iⁿ'yeeⁿdí 'cūū? Nduuti chi 'úú idiíⁿ chiiⁿ ti inee yíínūu saⁿ'ā iⁿ'yeeⁿdí 'cūū, tuu'mi ní nguɛ́ɛ́ idiíⁿ ntiiⁿnyuⁿ yeⁿ'é Cristo.
Taacā chí chiī Pablo apóstol
11 'Úú ngaⁿ'á cuaacu ní ngīi ndís'tiī hermanos yeⁿ'é. Nduudu ngai chi evangelio yeⁿ'ē Jesucristo chi 'úú ngaⁿ'á, nguɛ́ɛ́ yeⁿ'ē mar 'áámá saⁿ'ā yeⁿ'e iⁿ'yeeⁿdí 'cūū. 12 Ti 'úú nguɛ́ɛ́ sta'á nduudu miiⁿ yeⁿ'e saⁿ'ā, ndíí nguɛ́ɛ́ ndúú ch'eēéⁿ yeⁿ'ē mar 'áámá saⁿ'ā caati Jesucristo ch'iⁿ'i yā 'úú nduudu cuaacu yeⁿ'é yā.
13 Ndís'tiī ch'iindiveéⁿ nī tan'dúúcā chi 'úú i'teenú tiempo chi chó'ōo ní caneé chɛɛchí na religión yeⁿ'e 'iiⁿ'yāⁿ judíos chi Israel. Ní deenú nī taacā chi diíⁿ. Ní diíⁿ chi dícaānú 'iiⁿ'yāⁿ chi i'téénu yā Jesucristo ti caⁿ'á yā na yaācū yeⁿ'é Ndyuūs. Ní diíⁿ chuū ti neⁿ'é can'daá 'iiⁿ'yāⁿ s'eeⁿ yeⁿ'e nducyáácá yaācū yeⁿ'é Ndyuūs ti neⁿ'é di'cuiīnú 'iiⁿ'yāⁿ s'eeⁿ. 14 Ní chi'teenú más ca yeⁿ'e religión yeⁿ'e 'iiⁿ'yāⁿ chi ndaata yeⁿ'e Israel s'eeⁿ nguaaⁿ nducyaaca yā chi dáamá ndaata yeⁿ'é ndúúcu yā ti neⁿ'é diíⁿ nducuéⁿ'ē tan'dúúcā chi diiⁿ 'iiⁿ'yāⁿ ndiicúū chi 'āā n'díí. 15 Naatí Ndyuūs ndɛɛvɛ yā 'úú taachi 'āā cuɛ́ɛ́ 'cuundiyaáⁿ. Ní taachi ndaa tiempo chi Ndyuūs neⁿ'e yā, Ndyuūs yaa'ví yā 'úú cáávā chi neⁿ'é yā 'úú chi 'úú n'giindiveéⁿ nduudu yeⁿ'é yā ní cu'teenú Ndyuūs. 16 Ní Ndyuūs yaa'ví yā 'úú yeⁿ'ē Daiyá yā Jesucristo chi 'úú i'teenú 'yā, ti 'úú ní caaⁿ'máⁿ nduudu yeⁿ'e Cristo nguaaⁿ 'iiⁿ'yāⁿ gentiles, 'iiⁿ'yāⁿ chi nguɛɛ yeⁿ'e ndaata Israel. Ndíí tuu'mi nguɛ́ɛ́ tiinguuneéⁿ mar 'aama saⁿ'ā yeⁿ'e nduudu yeⁿ'ē Cristo. 17 Ndíí nguɛ́ɛ́ ndúú ndaá na yáāⁿ Jerusalén chi intiinguuneéⁿ apóstoles chi dichó'ó Ndyuūs vmnaaⁿ chi dichó'o yā 'úú, naati 'úú cheⁿ'é na yáⁿ'āa Arabia. Ní cuayiivi miiⁿ ní nguɛɛcuneé na yáāⁿ Damasco.
18 Cuayiivi chi cho'ó 'iīnū nduūyū ndii tiempo chi 'āā i'teenú Jesucristo tuu'mí ní cueⁿ'é yáāⁿ Jerusalén tuu'mí n'diichí Pedro tí 'āā cuɛ́ɛ́ n'diichí saⁿ'ā. Ní caneé ndúúcū sa ndíítiiⁿ'yuⁿ nguuvi. 19 Yáāⁿ miiⁿ nguɛ́ɛ́ n'diichí táámá apóstol chi dichó'ó Ndyuūs. Dámaāⁿ n'diichí Jacobo saⁿ'ā 'diinū Jesús miiⁿ. 20 Chuū idinguúⁿ yeⁿ'e ndís'tiī. 'Cuin'dííchí ndís'tiī. 'Úú nguɛ́ɛ́ ngaⁿ'á nduudu yaadi ti Ndyuūs n'diichí yā 'úú ní deenú yā chi cuaacu ngaⁿ'á.
21 Cuayiivi ní ndaá na yáⁿ'āa yeⁿ'e Siria ndúúcū yáⁿ'āa Cilicia. 22 'Iiⁿ'yāⁿ yeⁿ'e yáⁿ'āa Judea chi cueⁿ'é yā na yaācū naachi ngeⁿ'é yā yeⁿ'e Cristo nguɛ́ɛ́ iitiinaáⁿ yā 'úú ti nguɛ́ɛ́ in'diichí yā 'úú. 23 'Iiⁿ'yāⁿ s'eeⁿ dámaāⁿ n'giindiveéⁿ yā yeⁿ'ē 'úú cuááⁿ vmnaaⁿ 'tíícā, 'iiⁿ'yāⁿ chi can'dáa yā s'uuúⁿ ti neⁿ'é yā di'cuiīnú yā s'uuúⁿ maaⁿ ní ngaⁿ'a yā nduudu cuaacu yeⁿ'e Jesucristo. Cuááⁿ vmnaaⁿ nguɛ́ɛ́ neⁿ'é yā chi 'iiⁿ'yāⁿ i'téénu yā nduudu cuaacu yeⁿ'e Jesucristo. 24 Ní yeⁿ'ē chúū 'iiⁿ'yāⁿ s'eeⁿ dich'ɛɛtɛ́ yā Ndyuūs caavā chi maaⁿ ní 'úú i'teenú Jesucristo.