2
Tanáⁿ'ā apóstoles diíⁿ yā aceptar Pablo chi 'áámá apóstol ndúúcu yā
Cho'ōo ndiichi cúūuⁿ nduuyúū chi 'úú cheⁿ'e ntuúⁿ yáāⁿ Jerusalén. Cheⁿ'é ndúúcū saⁿ'ā Bernabé chi compañero yeⁿ'é ndúúcū saⁿ'ā Tito. Ní ndaá ti Ndyuūs ch'iⁿ'i yā 'úú chi canéé chi caⁿ'á. Vmnááⁿ vmnaaⁿ caⁿ'á nanááⁿ apóstoles chi n'gɛɛtɛ yeⁿ'e yaācū miiⁿ. Ní chií 'iiⁿ'yāⁿ s'eeⁿ taacā chi ngaⁿ'á nduudu ngai yeⁿ'e Cristo nanááⁿ 'iiⁿ'yāⁿ gentiles chi nguɛ́ɛ́ yeⁿ'e ndaata Israel. Chuū diíⁿ chí 'iiⁿ'yāⁿ s'eeⁿ cu'téénu yā chi dichíí'vɛ̄ ntiiⁿnyuⁿ yeⁿ'ē Ndyuūs chi diíⁿ nguaaⁿ 'iiⁿ'yāⁿ gentiles. Ni apóstoles n'gɛɛtɛ nguɛ́ɛ́ caⁿ'a yā chi nguɛ́ɛ́ 'cuúⁿ yā 'úú. Ní apóstoles n'gɛɛtɛ ní canee yiinú yā ndúúcū nduudu chi ngaⁿ'á. Ni saⁿ'ā Tito chi saⁿ'ā griego chi canéé sa nduucú, nguɛ́ɛ́ canee chi cuuví circuncidar Tito tan'dúúcā chi ngaⁿ'a ley yeⁿ'e 'iiⁿ'yāⁿ Israel s'eeⁿ ti nguɛ́ɛ́ yeⁿ'ē ndaata Israel. Chuū diíⁿ ti naachi nduuvidaama yú chí ndaā n'dé'éí 'iiⁿ'yāⁿ chi diíⁿ yā tan'dúúcā chi hermanos yeⁿ'ē yú 'yā, naati nguɛ́ɛ́ 'tíícā. Ní ndaa yā chí n'diichí yā s'uuúⁿ caati 'āā cuɛ́ɛ́ diiⁿ yú tan'dúúcā chi ngaⁿ'ā ley yeⁿ'e circuncisión ti s'uūúⁿ ní yeⁿ'e Cristo s'uuúⁿ ní diiⁿ yú chi ngaⁿ'a Cristo. Neⁿ'é yā chi diiⁿ yú tan'dúúcā chi ngaⁿ'a ley yeⁿ'e Moisés miiⁿ. Nús'uu ní nguɛ́ɛ́ diíⁿ 'nū tan'dúúcā chi 'iiⁿ'yāⁿ s'eeⁿ neⁿ'é yā yeⁿ'e ley yeⁿ'e circuncisión caati neⁿ'é 'nū chi nduudu cuaacu chi 'āā ngaⁿ'á 'nū yeⁿ'e evangelio yeⁿ'e Señor Jesucristo, ní 'áámá cūnēe ndúúcū ndís'tiī. 'Tíícā diíⁿ 'nū.
Apóstoles n'gɛɛtɛ yeⁿ'e yaācū miiⁿ nguɛ́ɛ́ dɛ'ɛ̄ vɛɛ más cā ca'cueéⁿ yā 'úú yeⁿ'ē chi 'úú caaⁿ'máⁿ. 'Áárá chí n'gɛɛtɛ n'dai yā nguɛ́ɛ́ dɛ'ɛ̄ vɛɛ tuneeⁿ 'úú ti Ndyuūs neⁿ'e yā nducyaaca 'iiⁿ'yāⁿ 'āā daamá nūuⁿ. Apóstoles n'gɛɛtɛ yeⁿ'é yaācū 'āā deenú yā chi Ndyuūs dicho'ó yā 'úú. 'Úú, Pablo, ngaⁿ'á nduudu ngai yeⁿ'e Cristo nanááⁿ 'iiⁿ'yāⁿ chi nguɛ́ɛ́ yeⁿ'e ndaata Israel. 'Tiicá ntúūⁿ deenú yā chi Ndyuūs dicho'ó yā Pedro chi ngaⁿ'á yā nduudu ngai yeⁿ'e Cristo nguaaⁿ 'iiⁿ'yāⁿ yeⁿ'e ndaata Israel. Ti Ndyuūs yeⁿ'ē yú ní nginnee yā Pedro miiⁿ chi ngaⁿ'a nduudu cuaacu yeⁿ'é yā nguaaⁿ 'iiⁿ'yāⁿ Israel s'eeⁿ chi diíⁿ yā tan'dúúcā chi ngaⁿ'ā ley yeⁿ'ē circuncisión. Maaⁿ Señor miiⁿ nginnee yā 'úú chi caaⁿ'máⁿ nduudu yeⁿ'é yā nguaaⁿ 'iiⁿ'yāⁿ chi nguɛ́ɛ́ yeⁿ'ē ndaata Israel. Ní nguɛ́ɛ́ vɛ́ɛ́ ley yeⁿ'e circuncisión yeⁿ'é yā.
Apóstoles n'gɛɛtɛ yeⁿ'e yaācū chi Jacobo ndúúcū Pedro ndúúcū Juan ní deenu ntúuⁿ yā chi Ndyuūs din'daacá yā nduucú chi 'úú idiíⁿ ntiiⁿnyuⁿ yeⁿ'e apóstol nguaaⁿ 'iiⁿ'yāⁿ chi nguɛ́ɛ́ yeⁿ'ē ndaata Israel. Tuu'mi ní sta'á yā tá'ā cuaacú 'nū ní nduuvidaamá nduudu yú nanááⁿ Ndyuūs ti 'úú ndúúcū Bernabé ní caaⁿ'máⁿ 'nū nduudu cuaacu yeⁿ'é Jesucristo nanááⁿ 'iiⁿ'yāⁿ gentiles ní 'iiⁿ'yāⁿ s'eeⁿ nanááⁿ 'iiⁿ'yāⁿ yeⁿ'e ndaata Israel. 10 Ní ngaⁿ'á yā ngii yā nús'uu chi n'gáácú 'nū yeⁿ'é hermanos chi vɛ́ɛ́ necesidades yeⁿ'é yā. 'Úú ntúūⁿ ní ngaⁿ'á, 'tíícā.
Pablo caⁿ'a chɛɛchi yā ndúúcū Pedro
11 Ndaá 'nū na yáāⁿ Antioquía ní taachí ndaa Pedro miiⁿ na yáāⁿ Antioquía 'úú ní caⁿ'a chɛɛ̄chí ndúúcu sa yáávēnaaⁿ sa nanááⁿ 'iiⁿ'yāⁿ s'eeⁿ ti Pedro miiⁿ nguɛ́ɛ́ idiiⁿ sa tan'dúúcā chi deenu sa chi canee chi diiⁿ sa. 12 Ti taachi 'āā cuɛ́ɛ́ ndaa saⁿ'ā s'eeⁿ chi dichó'ó Jacobo yeⁿ'ē yáāⁿ Jerusalén, Pedro miiⁿ ní che'é sa ndúúcū 'iiⁿ'yāⁿ gentiles chi hermanos yeⁿ'e yú. Ní taachi ndaa saⁿ'ā s'eeⁿ tuu'mi 'āā ntɛ́ɛ́ che'e sa ndúúcū 'iiⁿ'yāⁿ gentiles chi hermanos yeⁿ'e yú ti 'va'a sá yeⁿ'ē 'iiⁿ'yāⁿ yeⁿ'ē sa chi yeⁿ'ē ndaata Israel chi diíⁿ yā tan'dúúcā chi ngaⁿ'a ley yeⁿ'e circuncisión. 13 Ni tanáⁿ'ā hermanos chi yeⁿ'ē ndaata Israel diíⁿ yā tan'dúúcā chi ídiiⁿ Pedro miiⁿ. 'Tiicá ntúūⁿ Bernabé diíⁿ yā chi maaⁿ ní 'āā ntɛ́ɛ́ che'é yā ndúúcū 'iiⁿ'yāⁿ gentiles. 'Tiicā nducyaacá yā diíⁿ yā 'áárá chi deenú yā chi n'daacā chi che'é yā ndúúcū 'iiⁿ'yāⁿ gentiles. 14 Taachi n'diichí chi 'iiⁿ'yāⁿ s'eeⁿ nguɛ́ɛ́ din'daacá yā ti nguɛ́ɛ́ che'é yā ndúúcū 'iiⁿ'yāⁿ gentiles chi hermanos yeⁿ'e yú tan'dúúcā chi ngaⁿ'a nduudu cuaacu yeⁿ'e Cristo, tuu'mi ní 'úú Pablo caⁿ'á chīi Pedro miiⁿ nanááⁿ nducyaaca yā 'túúcā: Díí chi saⁿ'ā Israel, díí chí maaⁿ ní nguɛ́ɛ́ diiⁿ di tan'dúúcā chi ngaⁿ'a ley yeⁿ'e Israel ti maaⁿ ní i'téénu di Cristo, táácā cúúví chí nguɛ́ɛ́ che'e di ndúúcū hermanos yeⁿ'e yú chi 'iiⁿ'yāⁿ gentiles ní diiⁿ di chi 'iiⁿ'yāⁿ s'eeⁿ nadacadíínuuⁿ yā chi cánéé chí diíⁿ yā tan'dúúcā chi ngaⁿ'a ley yeⁿ'e 'iiⁿ'yāⁿ Israel chi judíos.
'Iiⁿ'yāⁿ Israel s'eeⁿ dáámá yā ndúúcū tanáⁿ'ā 'iiⁿ'yāⁿ yeⁿ'e iⁿ'yeeⁿdí 'cūū nánguaⁿ'ai yā caavā chi i'téénu yā Jesucristo
15 Ní s'uuúⁿ ní 'iiⁿ'yāⁿ Israel s'uuúⁿ ti 'tíícā ch'ɛɛtiyáaⁿ yú ní nguɛ́ɛ́ diiⁿ nuuⁿndí yú daama tan'dúúcā chi diiⁿ tanáⁿ'ā 'iiⁿ'yāⁿ gentiles chi nguɛɛ yeⁿ'e ndaata yeⁿ'e yú. 16 Ní s'uuúⁿ chi 'iiⁿ'yāⁿ Israel deenu yú chi Ndyuūs nguɛ́ɛ́ nadach'ɛɛcú yā nuuⁿndi yeⁿ'e yú ti idiiⁿ yú dámaaⁿ chi ngaⁿ'a ley yeⁿ'e yú. 'Tiicá ntúūⁿ Ndyuūs nguɛ́ɛ́ nadach'ɛɛcú yā nuuⁿndi yeⁿ'e nducyaaca 'iiⁿ'yāⁿ yeⁿ'e iⁿ'yeeⁿdí 'cūū ti diíⁿ yā dámaāⁿ tan'dúúcā chi ngaⁿ'a ley yeⁿ'e Moisés. Ndyuūs nadach'ɛɛcú yā nuuⁿndi yeⁿ'e 'iiⁿ'yāⁿ chi i'téénu yā Jesucristo. Cáávā chuū s'uuúⁿ ní i'teenu yú Jesucristo ní Ndyuūs nadach'ɛɛcú yā nuuⁿndi yeⁿ'e yú. Ti cucáávā ley yeⁿ'e yú mar 'áámá 'iiⁿ'yāⁿ chi diíⁿ yā chi ngaⁿ'a ley miiⁿ cuuví yā perdonado, ti nguɛ́ɛ́ nadach'ɛɛcú ley miiⁿ nuuⁿndi yeⁿ'é yā.
17 S'uūuⁿ ní i'téénu yú Jesucristo chi Jesucristo miiⁿ nadach'ɛɛcú yā nuuⁿndi yeⁿ'e yú. 'Tíícā s'uūuⁿ ní ch'iⁿ'i yú chi dinuuⁿndi yú tan'dúúcā tanáⁿ'ā 'iiⁿ'yāⁿ yeⁿ'e iⁿ'yeeⁿdí 'cūū. Maaⁿ ní, ¿'áá cuaacu chi Cristo nginneé yā s'uūuⁿ ti idinuuⁿndi yú? Nguɛ́ɛ́ 'tíícā. 18 Nduuti chi s'uuúⁿ nadi'tuuvi yú 'áámá cosa chi ley yeⁿ'e yú ní 'cuiinuu ní nadin'dái ntuūⁿ yú ley miiⁿ chi n'giindiveeⁿ yú yeⁿ'ē, tuu'mi ní dinuuⁿndi yú. 19 Vmnááⁿ vmnaaⁿ idiiⁿ yú tan'dúúcā chi ngaⁿ'a ley yeⁿ'ē yú naati nguɛ́ɛ́ ngii idiiⁿ yú nducuéⁿ'ē yeⁿ'ē. Ní ley miiⁿ diiⁿ condenar s'uuúⁿ. Ní canee yú tan'dúúcā 'iiⁿ'yāⁿ chi 'āā vi'í cā yeⁿ'ē ley yeⁿ'e yú. Cáávā chuū ní maaⁿ ní ch'ɛɛtinée yú tan'dúúcā chi neⁿ'e Ndyuūs. Ní Ndyuūs nadach'ɛɛcú yā yeⁿ'ē yú yeⁿ'e nuūⁿndī yeⁿ'e yú. Ní cáávā chuū cunduuchi yú cueⁿ'e daāⁿmaⁿ. 20 Taachi ca'neeⁿnga'á yā Cristo, tuu'mi ní cánéé tan'dúúcā chi 'úú ntúūⁿ ca'neeⁿnga'á nduucú yā. Maaⁿ ní nguɛ́ɛ́ idiíⁿ tan'dúúcā chi 'úú neⁿ'é ti idiíⁿ chiiⁿ chi neⁿ'é Jesucristo ti Jesucristo chi daiya Dendyuūs canée yā na staava yeⁿ'é. Ní maaⁿ ní 'úú canduuchí ti i'teenú Daiyá Ndyuūs miiⁿ. Cristo miiⁿ dinéⁿ'e yā 'úú ní ca'a maáⁿ yā vida yeⁿ'e maáⁿ yā ní ch'īi yā caavā 'úú. 21 'Uú nguɛ́ɛ́ cuta'á vaadī n'dai yeⁿ'e Ndyuūs tan'dúúcā 'áámá cosa chiduuchi. Nduuti chi ley miiⁿ cuuví nach'ɛɛcú nuuⁿndi yeⁿ'e yú tuu'mi ní nguɛ́ɛ́ ch'iī Cristo cucáávā s'uuúⁿ.