10
Ní ley yeⁿ'e Moisés ní tan'dúúcā 'daā'nú nūuⁿ 'tíícā ti nguɛ́ɛ́ 'áámá cūnee. Ní nguɛ́ɛ́ dáámá dáámá ndúúcū nducuéⁿ'ē vaadī cuaacu chi n'daacā chi cuchiī. Ti cáávā chi ngaⁿ'a ley miiⁿ 'iiⁿ'yāⁿ s'eeⁿ nduuyu nduuyu 'caaⁿ'núⁿ yā 'iiti cáávā ofrenda cucáávā nuuⁿndi yeⁿ'é yā. Ní cáávā chuū, ¿táácā cuuvi ley miiⁿ diīiⁿ chi 'iiⁿ'yāⁿ s'eeⁿ canéé n'daaca yā nanááⁿ Ndyuūs? Ti nduuti chi ley miiⁿ diīiⁿ chi 'iiⁿ'yāⁿ s'eeⁿ canee n'daaca yā nanááⁿ Ndyuūs ní nguɛ́ɛ́ nuuⁿndi yeⁿ'é yā nanááⁿ Ndyuūs, tuu'mi ní 'āā ntɛ́ɛ́ 'caaⁿ'núⁿ yā 'iiti cáávā nuuⁿndi yeⁿ'é yā. Ní nguɛ́ɛ́ nadacadíínuuⁿ yā yeⁿ'e chí chidɛɛvɛ́ yā yeⁿ'e nuuⁿndi yeⁿ'é yā. Ní 'tíícā diīiⁿ ley miiⁿ. Taachi n'giiⁿ'núⁿ yā 'iiti nduuyu nduuyu tuu'mi ní nan'gáácú yā yeⁿ'ē nuuⁿndi yeⁿ'é yā. Ti ndúúcū yuūúⁿ yeⁿ'e 'itííndú ndúúcū yuūúⁿ yeⁿ'e chivo 'iiⁿ'yāⁿ s'eeⁿ nguɛ́ɛ́ cuuvi didɛɛvɛ́ yā yeⁿ'ē nuuⁿndi yeⁿ'é yā.
Ní cucáávā chuū taachi ndaá Cristo na iⁿ'yeeⁿdí 'cūū ngaⁿ'á yā ngīi yā yeⁿ'ē nduudu yeⁿ'é Ndyuūs chi canéé nguūⁿ 'tíícā:
Díí, Ndyuūs, nguɛ́ɛ́ neⁿ'e di chi 'iiⁿ'yāⁿ 'caaⁿ'nuⁿ yā 'iiti lado yeⁿ'e ofrenda ndíí nguɛ́ɛ́ ndúú chi ca'á yā 'iiti cáávā ofrenda yeⁿ'ē di naati din'dái di 'áámá cuerpo yeⁿ'é chi ch'iindiyaáⁿ.
Ní nguɛ́ɛ́ neⁿ'e di ofrendas yeⁿ'ē chi nguuchí yā cuerpo yeⁿ'ē 'iiti nátaī, ní nguɛ́ɛ́ yeⁿ'ē chi 'caaⁿ'núⁿ yā 'iiti cáávā chi Ndyuūs nadach'ɛɛcú yā nuuⁿndi yeⁿ'é yā.
Dii Ndyuūs, 'úú ndaá iⁿ'yeeⁿdí 'cūū chi cuuvi diíⁿ chɛɛ̄ chi neⁿ'e di chi diíⁿ caati 'tíícā canéé nguūⁿ yeⁿ'e 'úú na libro yeⁿ'e Ndyuūs naachi canéé nguūⁿ ley. Vmnááⁿ vmnaaⁿ ngaⁿ'a Cristo: Dii Ndyuūs nguɛ́ɛ́ neⁿ'e di ní nguɛ́ɛ́ yeenú di ndúúcū ofrendas yeⁿ'e chi n'giiⁿ'núⁿ yā 'iiti, ní nguɛ́ɛ́ yeⁿ'e 'iiti chi tee yā dii. Ndíí nguɛ́ɛ́ ndúú yeⁿ'e chi n'giiⁿ'núⁿ yā 'iiti ní ngiichí yā yuūtɛ̄ yeⁿ'e 'iiti cáávā chi nadach'ɛɛcu di nuuⁿndi yeⁿ'é yā. 'Tíícā ngaⁿ'a Cristo 'áárá chí 'iiⁿ'yāⁿ s'eeⁿ diíⁿ yā tan'dúúcā chi ngaⁿ'a ley miiⁿ yeⁿ'ē ofrenda chi canéé chi ca'á yā Ndyuūs. Ní cuayiivi ngaⁿ'á Cristo: Dii, Ndyuūs, 'úú ndaá na iⁿ'yeeⁿdí 'cūū chi cuuvi diíⁿ chɛɛ̄ chi neⁿ'e di chi diíⁿ. Maaⁿ ní nducuéⁿ'ē chuū neⁿ'e caaⁿ'maⁿ 'tíícā. Ndyuūs divíi yā 'áámá lado ofrenda yeⁿ'e 'iiti chi 'iiⁿ'yāⁿ s'eeⁿ ch'iiⁿ'núⁿ yā. Ní na lugar yeⁿ'e ofrenda miiⁿ Ndyuūs ca'á yā Cristo chí ch'īi yā. 10 Maaⁿ ní Ndyuūs didɛɛvɛ́ yā s'uuúⁿ cáávā Jesucristo diíⁿ yā nducuéⁿ'ē chi Ndyuūs neⁿ'é yā chi diiⁿ yā. Ní 'áámá vmnéⁿ'ee nūuⁿ Jesucristo ca'á yā cuerpo yeⁿ'e maáⁿ yā cáávā ofrenda chi 'iiⁿ'yāⁿ s'eeⁿ n'giiⁿ'núⁿ yā 'yā cáávā nuuⁿndi yeⁿ'e nducyáácá 'iiⁿ'yāⁿ.
11 Ca'áámá cā'aama chiidūú judío chi Israel nguuvi nguuvi diíⁿ yā ntiiⁿnyuⁿ ní cheendii yā ní nga'á yā ofrenda dáámá daama nūuⁿ nééné n'deēe cuūví 'áárá chi ofrenda miiⁿ chi n'giiⁿ'núⁿ yā 'iiti nguɛ́ɛ́ cuuvi divíi nuuⁿndi yeⁿ'e 'iiⁿ'yāⁿ mar 'áámá vmnéⁿ'ēe. 12 Naati Jesucristo 'áámá vmnéⁿ'ee nūuⁿ ca'á yā maaⁿ cuerpo yeⁿ'é yā chi 'iiⁿ'yāⁿ s'eeⁿ n'giiⁿ'núⁿ yā 'yā caavā ofrenda yeⁿ'e nuuⁿndi yeⁿ'e nducyáácú 'iiⁿ'yāⁿ. Ní cuayiivi cueⁿ'é yā na va'ai chɛɛti nguuvi ní ch'iindí yā na lado yeⁿ'e honor yeⁿ'é Ndyuūs chi lado tá cuaacu. 13 Maaⁿ ní Jesucristo canee ngiinú yā chi ndaa tiempo chi Ndyuūs idiíⁿ yā chi nducyaaca 'iiⁿ'yāⁿ chi contra yeⁿ'é yā canée yā maaⁿ ca'á Jesucristo tan'dúúcā chi 'áámá banco 'lííⁿ 'tiicá yā chi Jesucristo cuchɛ́ɛ yā yeⁿ'e yā. 14 Ní cáávā chi Cristo ca'á yā cuerpo yeⁿ'e maáⁿ yā chi 'iiⁿ'yāⁿ s'eeⁿ n'giiⁿ'núⁿ yā 'yā 'áámá vmnéⁿ'ee nūuⁿ cáávā ofrenda tuu'mi ní Cristo diíⁿ yā chi dáámá cuuvi dɛɛvɛ́ 'iiⁿ'yāⁿ ti nadach'ɛɛcú yā nuuⁿndi yeⁿ'é yā. Ní 'iiⁿ'yāⁿ s'eeⁿ ní yeⁿ'e Ndyuūs cueⁿ'e daāⁿmaⁿ. 15 Ní Espíritu N'dai yeⁿ'é Ndyuūs ngaⁿ'a ndúúcu yú chi nducuéⁿ'ē chuū ní cuaacu. Vmnááⁿ vmnaaⁿ ngaⁿ'a Ndyuūs chuū:
16 Chuū chi diíⁿ prometer chi diíⁿ caavá yā cuayiivi chi chó'ōo nguuvi s'eeⁿ, ngaⁿ'a Ndyuūs. Cu'neéⁿ ley yeⁿ'é na staava yeⁿ'é yā. Ní dinguúⁿ ley yeⁿ'é na vaanicadíínūuⁿ yeⁿ'é yā. 17 Ní cuayiivi ngaⁿ'á yā:
'Āā ntɛ́ɛ́ nan'gaacú nuuⁿndi yeⁿ'é yā ní nguɛ́ɛ́ nducuéⁿ'ē chi diíⁿ yā chi nguɛ́ɛ́ n'daacā. 18 Níícú taachi Ndyuūs nadich'ɛɛcú yā nuuⁿndi yeⁿ'é 'iiⁿ'yāⁿ s'eeⁿ tuu'mi ní 'āā ntɛ́ɛ́ canéé chi ca'á yā ofrendas chi 'caaⁿ'núⁿ yā 'iiti cáávā nuuⁿndi yeⁿ'e yā.
Canéé chi nan'gaacu yú yeⁿ'e Ndyuūs yeⁿ'e yú
19 'Tíícā ní hermanos yeⁿ'é maaⁿ ní cuuvi nandaa yú nanááⁿ Ndyuūs na cuarto chi Dɛɛvɛ N'dai Ca na yaācū yeⁿ'é Ndyuūs ti vɛ́ɛ́ 'viich'ɛɛtíínūuⁿ yeⁿ'ē yú nanááⁿ Ndyuūs cáávā yuūúⁿ yeⁿ'e Señor Jesucristo. 20 Ní Jesucristo nn'guaaⁿ yā 'áámá yúúní chí n'dai ní canduuchi taachi chíí nteeⁿ yā tíínūuⁿ yeⁿ'e yaācū. Tíínūuⁿ miiⁿ ní neⁿ'e caaⁿ'maⁿ chi tan'dúúcā cuerpo yeⁿ'e maáⁿ Cristo taachí ch'īi yā, 'tíícā va. Maaⁿ ní cuuvi ndaa yú na cuarto chi yaānūuⁿ nanááⁿ Ndyuūs caavá yā. 21 Ní Jesucristo ní chiiduú ch'ɛɛtɛ ca yeⁿ'e yú ní diíⁿ yā ntiiⁿnyuⁿ yeⁿ'e yaācū yeⁿ'e Ndyuūs. 22 Maaⁿ ní canéé chí indaa yú nanááⁿ Ndyuūs ndúúcū núúⁿmáⁿ staava yeⁿ'e yú ní 'áámá canee yú ndúúcū chi i'téénu yú. Cristo miiⁿ 'āā didɛɛvɛ́ yā staava yeⁿ'e yú yeⁿ'e nuuⁿndi yeⁿ'e yú caati nguɛ́ɛ́ nadacadíínuuⁿ ca yú yeⁿ'e castigo yeⁿ'e nuuⁿndi chi diiⁿ yú. Ní nadīdɛɛvɛ yā cuerpo yeⁿ'ē yú ndúúcū nuūⁿnīⁿ dɛɛvɛ. 23 Maaⁿ ní diiⁿ yú chi 'áámá canee yú ndúúcū chi ngaⁿ'a yú chi i'téénu yú caati deenu yú chi Ndyuūs caⁿ'á yā diíⁿ yā cumplir compromiso yeⁿ'e chi caⁿ'a yā chi tée yā s'uuúⁿ. 24 Ní s'uuúⁿ canéé chí inadicádíínuuⁿ yú táácā cuuvi cunnee yú 'aama yú taama yú ní dineⁿ'e yú 'aama yú taama yú ní diiⁿ yú dendu'ū chi n'daacā. 25 Ní nguɛ́ɛ́ diiⁿ yú chi nguɛ́ɛ́ nduuvidaama yú chɛɛti yaācū tan'dúúcā chi diiⁿ náⁿ'a yā. Naati ca'a yú consejo 'aama yú taama yú caati deenu yú chi nguuvi chi ndaa Cristo taama vmnéⁿ'ēe 'āā snee niiⁿnuúⁿ.
26 Ní nduuti chi idiiⁿ yú nuuⁿndi caati maaⁿ yú neⁿ'e yú cuayiivi chi 'āā deenu yú nduudu cuaacu yeⁿ'é Ndyuūs tuu'mi ní 'āā ntɛɛ vɛ́ɛ́ taama ofrenda chi cuuvi ca'a yú Ndyuūs cáávā nuuⁿndi yeⁿ'e yú chi Ndyuūs divíi yā nuuⁿndi yeⁿ'e yú. 27 Dámaāⁿ 'va'a yú neⁿ'e chi cunee ngiinu yú yeⁿ'e chi cuchiī. Cristo caⁿ'á yā n'diichi yā nuuⁿndi yeⁿ'ē yú ní ndúúcū yaⁿ'ā íngiichi chi cuucu tanducuéⁿ'ē 'iiⁿ'yāⁿ chi contra yeⁿ'é Ndyuūs. 28 Deenu yú yeⁿ'e 'iiⁿ'yāⁿ chi nguɛ́ɛ́ diíⁿ yā cuenta yeⁿ'e ley yeⁿ'e Moisés. Nduuti chi vɛ́ɛ́ 'uuvī o 'iinū 'iiⁿ'yāⁿ chi ngaⁿ'ā nduudu cuaacu yeⁿ'e falta yeⁿ'é yā tuu'mi ní ch'iī 'iiⁿ'yāⁿ miiⁿ. Ní nguɛ́ɛ́ ya'ai 'iiⁿ'yāⁿ s'eeⁿ taachi ch'īi yā.
29 Maaⁿ ní nadacadíínuuⁿ yú yeⁿ'e 'iiⁿ'yāⁿ s'eeⁿ chi nguɛ́ɛ́ diíⁿ yā cuenta yeⁿ'e yuūúⁿ yeⁿ'e Cristo chí cuuví dɛɛvɛ 'iiⁿ'yāⁿ s'eeⁿ. 'Iiⁿ'yāⁿ s'eeⁿ ngaⁿ'a taáⁿ yā yeⁿ'e Espíritu N'dai yeⁿ'é Ndyuūs. ¿Dɛ'ɛ̄ chúúcā n'deee ca castigo vɛ́ɛ́ yeⁿ'é 'iiⁿ'yāⁿ s'eeⁿ? 30 Deenu yú chi Señor ní ngaⁿ'a yā 'tíícā: 'Úú canéé chí ca'á castigo 'iiⁿ'yāⁿ. 'Úú idīiⁿ chi 'iiⁿ'yāⁿ nadíí'vɛ yā chiiⁿ chi diíⁿ yā chi nguɛ́ɛ́ n'daacā. Chuū dendú'ū ngaⁿ'a Señor miiⁿ: Señor miiⁿ caⁿ'á yā n'diichi yā nuuⁿndi yeⁿ'e 'iiⁿ'yāⁿ yeⁿ'é yā. 31 Dɛ'ɛ̄ chúúcā ya'āī yeⁿ'e yú. Nééné 'va'a yú chi ndaa yú nanááⁿ Ndyuūs chi cānduuchi chi diíⁿ yā castigar s'uuúⁿ nduuti chi nguɛ́ɛ́ n'daacā idiiⁿ yú.
32 Maaⁿ ní n'gaacú nī yeⁿ'ē nguuvi s'eeⁿ chi 'āā chó'ōo chi caama n'diichí nī ní s'téénu nī Jesucristo, ní cuayiivi chi chɛɛ́ nī ch'eenu nī chiī yeⁿ'e tanducuéⁿ'ē dendu'ū cucáávā chi diíⁿ nī luchar yeⁿ'ē chi i'téénu nī. 33 Náⁿ'a nī ch'eenú nī chiī ní 'cuináaⁿ nī taachi 'iiⁿ'yāⁿ sta'á yā ndís'tiī ní ngaⁿ'a taáⁿ yā yeⁿ'e ndís'tiī ní ch'eⁿ'é yā ndís'tiī nanááⁿ n'deee n'dáí 'iiⁿ'yāⁿ. Ní taachi 'tíícā diíⁿ yā ndúúcū naⁿ'ā hermanos yeⁿ'e yú neⁿ'é nī 'cueenú nī cuuvi nduucú yā. 34 Ní taachi náⁿ'ā hermanos ch'eenú yā chiī chi caneé yā vácūū, ndís'tiī ní ya'áí nī hermanos s'eeⁿ. Ní taachí 'iiⁿ'yāⁿ sta'á yā nducuéⁿ'ē chi vɛ́ɛ́ yeⁿ'e nī ndís'tiī ní chichɛɛ nī yeⁿ'e nducuéⁿ'ē. Ní yeenú nī caati deenú nī chi vɛ́ɛ́ chi cuuvi yeⁿ'é nī chi n'dai taavi ca ná va'ai chɛɛti nguuvi chí cueⁿ'e daāⁿmaⁿ 'áámá cūnee yeⁿ'e nī. 35 Maaⁿ ní nguɛ́ɛ́ di'vaachí nī ti nguɛ́ɛ́ vɛ́ɛ́ confianza yeⁿ'é nī ndúúcū Ndyuūs caati ndúúcū chi i'téénu nī cuuvi diíⁿ nī ganar cosas chi n'daacā taavi ca. 36 Ní ndís'tiī ní canéé chi cuchɛɛ́ nī yeⁿ'e nducuéⁿ'ē ní diíⁿ nī nducuéⁿ'ē chi Ndyuūs neⁿ'é yā chi diíⁿ nī. Ní 'íícú cuuvi cuta'á nī yeⁿ'e chi vɛ́ɛ́ yeⁿ'é nī chi Ndyuūs caⁿ'a yā chi tée yā ndís'tiī. 37 Canéé nguūⁿ na libro yeⁿ'é Ndyuūs 'tíícā:
'Āā ntɛɛ 'nááⁿ tiempo ní Señor chi canéé chi ndaa ní nndaa yā. Ní 'āā ntɛ́ɛ́ cuuví 'náaⁿ yā. 38 Ní ngaⁿ'a yā 'tíícā:
'Iiⁿ'yāⁿ chi yeⁿ'é ní dɛɛvɛ́ yā tí i'téénu yā 'úú ní canduuchí yā cueⁿ'e daāⁿmaⁿ. Ní nduuti chi 'aama yā ndaacadaamí yā yeⁿ'é tuu'mi ní 'úú nguɛ́ɛ́ yeenú yeⁿ'e yā. 39 Maaⁿ ní s'uuúⁿ ní nguɛ́ɛ́ tan'dúúcā 'iiⁿ'yāⁿ chi ndaacadaamí yā yeⁿ'e Cristo ní chindai yā. Nguɛ́ɛ́ 'tíícā s'uuúⁿ. S'uuúⁿ ní i'téénu yú Cristo ní Cristo nadanguáⁿ'ai yā s'uuúⁿ.