9
Yeⁿ'e yáacū na iⁿ'yeeⁿdí 'cūū ní yeⁿ'ē yáacū na va'ai chɛɛti nguuvi
Cuáácú chi vɛ́ɛ́ reglas yeⁿ'e compromiso chi vmnááⁿ vmnaaⁿ ndúúcū yaācū chi 'iiⁿ'yāⁿ s'eeⁿ din'dái yā naachi dich'ɛɛtɛ yā Ndyuūs. Din'dái yā yaācū yeⁿ'e tíínūuⁿ ndúúcū 'uuvī cuartos. Cuarto chi vmnááⁿ vmnaaⁿ ní nguuvi Lugar Dɛɛvɛ. Ní chɛɛti cuarto miiⁿ vɛ́ɛ́ 'áámá candelero ndúúcū 'áámá mesa, ní vmnaaⁿ mesa vɛ́ɛ́ pan chi ofrenda yeⁿ'é Ndyuūs. Ná cuarto chi yaānūuⁿ táámá lado yeⁿ'e cortina yeⁿ'e tíínūuⁿ nguuvi Lugar Dɛɛvɛ N'dai Ca Yeⁿ'é Ndyuūs. Na cuarto miiⁿ vɛ́ɛ́ 'áámá nátaī yeⁿ'e 'diiⁿnguāaⁿ naachi chiiduú ch'ɛɛtɛ ca ngíⁿ'í yā cúⁿ'úyaa. Ní mííⁿ canéé 'áámá caja chi yeⁿ'ē compromiso. Nducuéⁿ'ē lados yeⁿ'e caja miiⁿ ní candúūu 'diiⁿnguāaⁿ vmnááⁿ yeⁿ'ē. Chɛɛti caja miiⁿ vɛ́ɛ́ chíítɛ́ yeⁿ'ē 'diiⁿnguāaⁿ ní miiⁿ snúūⁿ pan chi nguuvi maná. Ní chɛɛti caja ntúūⁿ canéé nduucu chi nanguaaⁿnu chi yeⁿ'e Aarón ndúúcū 'úúví tablas yeⁿ'é tuūu naachi canéé nguūⁿ ley chi diíⁿ Ndyuūs. Vmnaaⁿ caja miiⁿ canéé 'uūvī querubines tan'dúúcā ángeles ndúúcū ngɛɛchí yā. Ní miiⁿ Ndyuūs canée yā. Ní canéé 'cutií yeⁿ'e ngɛɛchí yā yeⁿ'ē vmnaaⁿ cuaaⁿ naachi Ndyuūs nadich'ɛɛcú yā nuuⁿndi yeⁿ'ē nducyaaca 'iiⁿ'yāⁿ. Maaⁿ ní yeⁿ'é chuū nguɛ́ɛ́ cuuvi caaⁿ'máⁿ yeⁿ'ē tanducuéⁿ'ē maaⁿ.
'Tíícā chiiduú s'eeⁿ idiíⁿ yā nducuéⁿ'ē. Nguuvi nguuvi chiiduú s'eeⁿ ngéⁿ'e yā na cuarto vmnááⁿ vmnaaⁿ ní diíⁿ yā ntiiⁿnyuⁿ yeⁿ'é yaācū yeⁿ'é Ndyuūs. Ní na cuarto chi yaānūuⁿ miiⁿ chi ndii 'úúví dámaāⁿ chiiduú ch'ɛɛtɛ ca indaá yā 'áámá vmneⁿ'éé nūuⁿ ca'áámá ca'áámá nduuyū. Ní canéé chí candɛɛ́ yā yuūúⁿ yeⁿ'e 'iiti chi ca'a yā ofrenda Ndyuūs cáávā nuuⁿndi yeⁿ'é yā ní cáávā nuuⁿndi yeⁿ'ē tanáⁿ'ā 'iiⁿ'yāⁿ. Espíritu N'dai yeⁿ'é Ndyuūs ch'iⁿ'í yā s'uuúⁿ chi nguɛ́ɛ́ cuuvi ndaa yú nanááⁿ Ndyuūs néⁿ'é chi canéé yaācū yeⁿ'e tíínūuⁿ caati yaacu tíínūuⁿ miiⁿ ní yeⁿ'e compromiso chi vmnááⁿ vmnaaⁿ. Ní nducuéⁿ'ē chuū chi diíⁿ chiiduú s'eeⁿ ní canee tan'dúúcā 'áámá ejemplo yeⁿ'ē tiempo yeⁿ'e yú. Chiiduú s'eeⁿ ní ca'a yā ofrendas nanááⁿ Ndyuūs ndúúcū 'iiti chi n'giiⁿ'núⁿ yā cáávā ofrendas yeⁿ'ē nuuⁿndi yeⁿ'é yā. Chuū ní neⁿ'ē caaⁿ'maⁿ chi ofrendas ndúúcū 'iiti chi n'giiⁿ'núⁿ yā ní ca'a yā Ndyuūs nguɛ́ɛ́ cuuvi diiⁿ chi staava yeⁿ'e 'iiⁿ'yāⁿ s'eeⁿ ní dɛɛvɛ neⁿ'e chi 'tíícā chí nga'a yā ofrendas nanááⁿ Ndyuūs. 10 'Iiⁿ'yāⁿ s'eeⁿ dich'ɛɛtɛ́ yā Ndyuūs dámaāⁿ ndúúcū cosas chi che'é yā ndúúcū cosas chi cu'u yā ndúúcū chiiⁿ chi diíⁿ yā chi cuuvi dɛɛvɛ́ yā staava yeⁿ'é yā. Nducuéⁿ'ē chuū ní reglas chi diíⁿ yā ní canee chi diíⁿ yā 'tíícā ndii tiempo chi Ndyuūs n̄'daaⁿ yā dendu'ū yeⁿ'ē.
11 Cristo ní 'āā ndāa yā iⁿ'yeeⁿdí 'cūū. Ní maaⁿ ní Cristo miiⁿ ní chiiduú ch'ɛɛtɛ ca yeⁿ'e dendú'ū chi n'dai taavi ca. Ní yaācū naachi Cristo diíⁿ yā ntiiⁿnyuⁿ ní ch'ɛɛtɛ taavi ca ní n'daacā ca nguɛ́ɛ́ ti yaācū yeⁿ'e tíínūuⁿ chi yeⁿ'ē iⁿ'yeeⁿdí 'cūū. Ní 'iiⁿ'yāⁿ s'eeⁿ nguɛ́ɛ́ n'dái yā yaācū chí ch'ɛɛtɛ ca. 12 Ní Cristo ndāa yā chɛɛti yáacū ndíí cuarto yaānūuⁿ chí nguuvi Lugar Dɛɛvɛ N'dai Ca Yeⁿ'é Ndyuūs. Nguɛ́ɛ́ sndɛɛ́ yā ndúúcū yuuúⁿ yeⁿ'e 'iiti chi chivo o daiyā vaca chi n'giiⁿ'nuⁿ yā naati ndúúcū yuuúⁿ yeⁿ'e maáⁿ yā. Ní 'tíícā sndāa yā dámaāⁿ 'aama vmnéⁿ'ēe na Lugar Dɛɛvɛ N'dai Ca Yeⁿ'é Ndyuūs cáávā nducyaaca 'iiⁿ'yāⁿ. Ní maaⁿ ní nadanguáⁿ'ai yā s'uuúⁿ chi cuuvi yeⁿ'é yā s'uuúⁿ cueⁿ'e daāⁿmaⁿ. 13 Cuáácú chí yuūuⁿ yeⁿ'e itiindu ndúúcū yuūuⁿ yeⁿ'e chivo ndúúcū yaiyáā yeⁿ'e daiya vaca chi 'āā ngiichi vmnaaⁿ nátaī ní chiiduú s'eeⁿ ch'eeⁿ ndái yā vmnaaⁿ 'iiⁿ'yāⁿ chi vɛ́ɛ́ nuuⁿndi yeⁿ'é yā ti yuūúⁿ cuuvi nadivɛɛvɛ 'iiⁿ'yāⁿ cáávā ley yeⁿ'é yā. 14 Ní chuū ní cuaacu. Maaⁿ ní nééné n'daacā ca chi cuuvi diiⁿ yuūúⁿ yeⁿ'e Cristo nguɛ́ɛ́ ti yuūúⁿ yeⁿ'é 'iiti. Cucáávā Espíritu N'dai yeⁿ'é Ndyuūs chi canduuchi cueⁿ'é daāⁿmaⁿ, Cristo diíⁿ yā ofrecer cuerpo yeⁿ'e maáⁿ yā chi 'iiⁿ'yāⁿ s'eeⁿ 'caaⁿ'núⁿ yā 'yā cáávā ofrenda yeⁿ'é Ndyuūs, ofrenda chi n'daacā yeⁿ'ē. Ní yuūúⁿ yeⁿ'e Cristo ní cuuvi didɛɛvɛ staava yeⁿ'ē yú yeⁿ'e nducuéⁿ'ē chi nadacadíínuuⁿ yú chi nguɛ́ɛ́ n'daacā. Ní 'íícú cuuvi s'uuúⁿ ní dichíí'vɛ̄ yú Ndyuūs chi canduuchi.
15 Cáávā chi Jesucristo diíⁿ yā 'áámá compromiso chi ngai, Jesucristo canéé yā naavtáⁿ'ā yeⁿ'e 'iiⁿ'yāⁿ yeⁿ'e iⁿ'yeeⁿdí 'cūū ndúúcū Ndyuūs. Ní maaⁿ ní cuuvi ndaa yú nanááⁿ Ndyuūs. Ní cáávā chi ch'iī Cristo, Cristo ní cuuvi nadach'ɛɛcú yā nuuⁿndi yeⁿ'e 'iiⁿ'yāⁿ chi cuneé yā mááⁿ compromiso chi vmnááⁿ vmnaaⁿ. Ní 'iiⁿ'yāⁿ chi Ndyuūs yaa'ví yā chi cuuvi yeⁿ'é yā, 'iiⁿ'yāⁿ s'eeⁿ cuuvi cuta'a yā chi cuuvi yeⁿ'é yā chi 'áámá cūnee chi Ndyuūs ca'á yā 'iiⁿ'yāⁿ cucáávā Cristo. 16 Taachí 'iiⁿ'yāⁿ s'neeⁿ yā escrito yeⁿ'e herencia yeⁿ'é yā chi caⁿ'a yā ca'a yā taamá yā, 'iiⁿ'yāⁿ miiⁿ canee chi 'cuūvi yā vmnááⁿ vmnaaⁿ chi dichíí'vɛ̄ chiiⁿ chi canéé nguūⁿ. Chuū ní tan'dúúcā 'áámá compromiso chi diíⁿ yā. 17 'Iiⁿ'yāⁿ chi s'neeⁿ escrito yeⁿ'e herencia yeⁿ'é yā chi caⁿ'á yā ca'a yā taama yā, nguɛ́ɛ́ dichíí'vɛ̄ escrito yeⁿ'é yā neⁿ'e tiempo chi canduuchí yā. Naati taachi 'āā n'dīi yā tuu'mi ní dichíí'vɛ̄ chuū. Ní tan'dúúcā 'áámá compromiso chi diíⁿ yā 'tíícā escrito miiⁿ. 18 Ní 'tíícā chííⁿ chi dichíí'vɛ̄ compromiso chi diiⁿ Ndyuūs vmnááⁿ vmnaaⁿ nduuti chi vɛ́ɛ́ yuūúⁿ ti ch'iiⁿ'núⁿ yā 'iiti. 19 Moisés caⁿ'a sa chii sá nducyaaca mandamiento yeⁿ'e ley. Cuayiivi ní 'iiⁿ'yāⁿ caaⁿ'núⁿ yā 'iiti ní Moisés sta'a sa yuūúⁿ yeⁿ'ē daiya vaca ndúúcū yuūúⁿ yeⁿ'ē chivo ní ndástaⁿ'a sa nuūⁿnīⁿ ndúúcū yuūúⁿ. Cuayiivi ní sta'á sa yuūúⁿ ndúúcū duūdū 'iití cuūchī ndúúcū 'áámá yaatā chi duuchi hisopo. Ní s'neéⁿ yā yuūúⁿ vmnaaⁿ libro yeⁿ'e ley ní vmnaaⁿ yeⁿ'ē nducyaaca 'iiⁿ'yāⁿ dendú'ū. 20 Ní ngaⁿ'á Moisés 'tíícā: Chuū ní yuūúⁿ chi 'áámá sello yeⁿ'e chí cuuví cuaacu compromiso chi Ndyuūs ca'a yā orden chi ndís'tiī canee chi diíⁿ nī 'tíícā. 21 'Tiicá ntúūⁿ Moisés s'neeⁿ sa yuūúⁿ miiⁿ vmnaaⁿ yeⁿ'e yaācū yeⁿ'e tíínūuⁿ ní vmnaaⁿ yeⁿ'e tanducuéⁿ'ē dendu'ū chí ituneeⁿ na ntiiⁿnyuⁿ yeⁿ'é Ndyuūs. 22 Cuaacu chi tan'dúúcā chi ngaⁿ'ā ley 'tɛ́ɛ́ 'tɛ́ɛ́ nguɛ́ɛ́ nducuéⁿ'ē ní yuūúⁿ diiiⁿ chi canéé dɛɛvɛ nducuéⁿ'ē. Ní Ndyuūs nguɛ́ɛ́ nadich'ɛɛcú yā 'iiⁿ'yāⁿ yeⁿ'e nuuⁿndi yeⁿ'é yā nduuti chi nguɛ́ɛ́ ndúúcū yuūúⁿ yeⁿ'ē 'iiti chi 'caaⁿ'núⁿ chiiduú s'eeⁿ.
Jesucristo ca'á yā maaⁿ cuerpo yeⁿ'é yā chi 'iiⁿ'yāⁿ s'eeⁿ 'caaⁿ'núⁿ yā 'yā lado yeⁿ'e ofrenda
23 'Tíícā nducuéⁿ'ē dendú'ū yeⁿ'e iⁿ'yeeⁿdí 'cūū canéé chi ndúúví dɛɛvɛ ndúúcū yuūúⁿ yeⁿ'e 'iiti. 'Tɛ́ɛ́ 'tɛ́ɛ́ nduuvi dɛɛvɛ tan'dúúcā dɛɛvɛ na va'ai chɛɛti nguuvi. 'Tiicá ntúūⁿ cuuvi ndaa yú na va'ai chɛɛti nguuvi nduuti chi dɛɛvɛ yú ndúúcū yuūúⁿ yeⁿ'e táámá yā chi Cristo chí ch'ɛɛtɛ taavi ca nguɛ́ɛ́ ti ndúúcū yuūúⁿ yeⁿ'e 'iiti. 24 Cristo nguɛ́ɛ́ cueⁿ'é yā sndaa yā na 'áámá yaacū chi dɛɛvɛ taavi ca chi nin'dái saⁿ'ā yeⁿ'e iⁿ'yeeⁿdí 'cūū. Yaācū yeⁿ'e iⁿ'yeeⁿdí 'cūū 'tɛɛ 'tɛ́ɛ́ tan'dúúcā yaācū chí dɛɛvɛ taavi ca chi cuaacu nííⁿnyúⁿ chi yaācū yeⁿ'é Ndyuūs. Cristo cueⁿ'é yā sndaa yā na va'ai chɛɛti nguuvi ní miiⁿ canee yā nanááⁿ Ndyuūs lado yeⁿ'e s'uuúⁿ. 25 Saⁿ'ā chiiduú ch'ɛɛtɛ ca yeⁿ'ē iⁿ'yeeⁿdí 'cūū chi yeⁿ'e ndaata judíos chi Israel nduuyu nduuyu ndaá yā na Lugar Dɛɛvɛ N'dai Ca ndíí ná yaānūuⁿ yeⁿ'e yaācū yeⁿ'e Ndyuūs ní ca'á yā Ndyuūs ofrenda chi yuūúⁿ yeⁿ'e 'iiti, ní nguɛ́ɛ́ yuūúⁿ yeⁿ'é yā chi ca'a yā. Naati Cristo ca'á yā vida yeⁿ'e maáⁿ yā caavā ofrenda 'áámá vmneⁿ'éé nūuⁿ. 26 Nduuti chi Cristo canee chi diíⁿ yā tan'dúúcā chi idiiíⁿ chiiduú ch'ɛɛtɛ ca tuu'mi ní canéé chi 'cuūvi yā n'deee n'dáí cuuvi ndíí tiempo chi Ndyuūs din'dái yā iⁿ'yeeⁿdí 'cūū ndíí chi 'cuiīnū íⁿ'yeēⁿdī. Naati nguɛ́ɛ́ diíⁿ Cristo 'tíícā. Caati tiempo chi Ndyuūs s'neéⁿ yā ní Jesucristo 'áámá vmneⁿ'éé nūuⁿ ch'īi yā ní ndāa yā nanááⁿ Ndyuūs chi nadach'ɛɛcú yā nuuⁿndi yeⁿ'ē nducyaaca 'iiⁿ'yāⁿ cucáávā chi ca'a maáⁿ yā cuerpo yeⁿ'é yā chi 'iiⁿ'yāⁿ s'eeⁿ n'giiⁿ'núⁿ yā 'yā cáávā ofrenda. 27 'Tiicá ntúūⁿ nducyaaca 'iiⁿ'yāⁿ yeⁿ'e iⁿ'yeeⁿdí 'cūū canee chi 'cuūvi yā 'áámá vmnéⁿ'ēe. Níícú cuayiivi ní Cristo caⁿ'á yā n'diichí yā nuuⁿndi yeⁿ'e 'iiⁿ'yāⁿ s'eeⁿ. 28 Ní 'tíícā Cristo 'áámá vmnéⁿ'ēe ca'á yā cuerpo yeⁿ'e maáⁿ yā cáávā ofrenda chi nadich'ɛɛcú yā nuuⁿndi yeⁿ'e nducyaaca 'iiⁿ'yāⁿ. Ní taachi caⁿ'á yā ndaa yā taama vmnéⁿ'ēe nguɛ́ɛ́ ndaa yā cucáávā chi caⁿ'á yā nadíí'vɛ yā nuuⁿndi yeⁿ'e nducyaaca 'iiⁿ'yāⁿ. Naati caⁿ'á yā nadanguáⁿ'ai yā nducyaaca s'uuúⁿ chi canéé ngiinu yú chi ndaa yā ndiichi ndii 'úúví cuuvi. Ndaa yā chi nadanguáⁿ'ai yā s'uuúⁿ.