8
Jesucristo ní abogado yeⁿ'ē táámá compromiso
Chuū chi caⁿ'a 'nū ní ch'ɛɛtɛ ca yeⁿ'e tanducuéⁿ'ē chi ngaⁿ'á 'nū chi 'tíícā. Chiiduú ch'ɛɛtɛ ca yeⁿ'e yú chi Jesucristo ní vɛɛ́ yā ná va'ai chɛɛti nguuvi na lado yeⁿ'ē honor yeⁿ'e trono yeⁿ'é Ndyuūs chí canéé na va'ai chɛɛti nguuvi. Ní Jesucristo diíⁿ yā ntiiⁿnyuⁿ yeⁿ'ē chiiduú ch'ɛɛtɛ ca na yaācū na va'ai ch'ɛɛtɛ nguuvi chi cuaacu nííⁿnyúⁿ chí yeⁿ'é Ndyuūs. Ní 'iiⁿ'yāⁿ s'eeⁿ nguɛ́ɛ́ din'dái yā yaācū miiⁿ ti Señor Jesucristo maáⁿ yā din'dái yā. 'Iiⁿ'yāⁿ s'neéⁿ yā ca'áámá cā'aama chiiduú ch'ɛɛtɛ ca chi canéé chí ca'á yā ofrenda ní 'caaⁿ'núⁿ yā 'iiti cáávā nuuⁿndi yeⁿ'é 'iiⁿ'yāⁿ. Cáávā chuū Jesucristo canéé chi vɛ́ɛ́ yeⁿ'é yā chi cuuví ca'a yā chi vida yeⁿ'e maáⁿ yā. Ní ndúútí chi Cristo miiⁿ cunée yā iⁿ'yeeⁿdí 'cūū nguɛ́ɛ́ cuuvi chiidúú yā caati vɛ́ɛ́ chiiduú s'eeⁿ chi nga'a yā ofrendas nanááⁿ Ndyuūs tan'dúúcā chi ngaⁿ'a ley yeⁿ'e Moisés. Ní chiiduú s'eeⁿ ní diíⁿ yā ntiiⁿnyuⁿ yeⁿ'é yā ní diíⁿ yā tan'dúúcā ntiiⁿnyuⁿ yeⁿ'e yaācū chi canéé na va'ai ch'ɛɛti nguuvi. Deenú 'nū chi diíⁿ yā copiar ntiiⁿnyuⁿ yeⁿ'é Ndyuūs ti taachi Moisés neⁿ'é yā din'dái yā yaācū chi va'ai tíínūuⁿ, Ndyuūs caⁿ'a yā chīi yā Moisés ní ngaⁿ'a yā:
Dii, Moisés, candɛ́ɛ nī cuidado yeⁿ'ē tanducuéⁿ'ē chi diiⁿ di. Ní diiⁿ di tan'dúúcā chi ch'iⁿ'í dii taachi canee di na cuɛ́ɛ́tí. Naati Cristo chi chiiduú ch'ɛɛtɛ ca yeⁿ'e yú diíⁿ yā ntiiⁿnyuⁿ chí ch'ɛɛtɛ taavi ca nguɛ́ɛ́ ti yeⁿ'e chiiduú n'gɛɛtɛ ca yeⁿ'ē iⁿ'yeeⁿdí 'cūū caati Ndyuūs diíⁿ yā compromiso chi Cristo canéé yā naavtaⁿ'ā yeⁿ'e 'iiⁿ'yāⁿ yeⁿ'e iⁿ'yeeⁿdí 'cūū ndúúcū Ndyuūs. Maaⁿ ní s'uuúⁿ cuuvi ndaa yú nanááⁿ Ndyuūs cáávā Cristo miiⁿ. Ní compromiso miiⁿ ní ch'ɛɛtɛ ca tí yeⁿ'e tanducuéⁿ'ē chi n'daacā taavi ca.
Ní nduuti chí compromiso chi vmnááⁿ vmnaaⁿ chi yeⁿ'é Ndyuūs ní n'daacā taavi ca tuu'mi ní nguɛ́ɛ́ canee chi diíⁿ yā ndiichí ndii 'úúví compromiso. Naati Ndyuūs n'diichi yā chi nguɛ́ɛ́ n'daacā diíⁿ 'iiⁿ'yāⁿ tiempo chi 'āā chó'ōo. Ní ngaⁿ'á yā ngīi yā 'iiⁿ'yāⁿ s'eeⁿ tan'dúúcā chi canéé nguūⁿ na libro yeⁿ'é yā 'tíícā:
'Tíícā ngaⁿ'a Señor: Tiempo chi cuchiī 'úú ní diíⁿ 'áámá compromiso ngaī ndúúcū 'iiⁿ'yāⁿ yeⁿ'e ndaata Israel ní ndúúcū 'iiⁿ'yāⁿ yeⁿ'e ndaata Judá.
Nguɛɛ idiíⁿ tan'dúúcā chi diíⁿ ndúúcū chiidá yā taachi divíi 'iiⁿ'yāⁿ yeⁿ'e yáⁿ'āa Egipto. 'Iiⁿ'yāⁿ s'uuⁿ nguɛ́ɛ́ diíⁿ yā tan'dúúcā chi 'úú yaa'ví 'iiⁿ'yāⁿ s'uuⁿ. Ní cáávā chuū nguɛ́ɛ́ diíⁿ cuenta yeⁿ'é yā.
10 Cuayiivi chi chó'ōo nguuvi s'eeⁿ ní maaⁿ ní chuū chi compromiso ngaī chi caⁿ'á diíⁿ ndúúcū 'iiⁿ'yāⁿ yeⁿ'e nación Israel. Ngaⁿ'a Señor: Cu'neéⁿ leyes yeⁿ'é na vaanicadíínūuⁿ yeⁿ'é yā ní dinguúⁿ leyes yeⁿ'é na staava yeⁿ'é yā. Ní 'úú cuuvi Ndyuūs yeⁿ'é yā, ní 'iiⁿ'yāⁿ s'eeⁿ cuuvi 'iiⁿ'yāⁿ yeⁿ'é.
11 Ní mar 'áámá yā canee chi ca'cueéⁿ yā 'iiⁿ'yāⁿ yeⁿ'e nación yeⁿ'é yā 'tíícā. Ndís'tiī n'diichí nī Señor miiⁿ, caati nducyáácá yā ní n'diichí yā 'úú ndíí 'iiⁿ'yāⁿ chi ngaⁿ'ā ntiiⁿnyúⁿ yā ndii taná'ā 'iiⁿ'yāⁿ.
12 Ní 'úú ní nadach'ɛɛcú nuuⁿndi chi diíⁿ yā ní 'āā ntɛ́ɛ́ nn'gaacú nuuⁿndi yeⁿ'é yā. 13 Ní Ndyuūs ngaⁿ'a yā yeⁿ'ē compromiso chi ngai ti caati compromiso chi vmnááⁿ vmnaaⁿ ní 'āā ndiicúū tuu'mi ní deenu yú chi dendú'ū chi 'āā ndiicúū ní 'āā nuúⁿ 'cuiinu.