7
Yeⁿ'e Jesús chi chiiduú ch'ɛɛtɛ ca tan'dúúcā Melquisedec chi chiiduú ch'ɛɛtɛ ca
'Iiⁿ'yāⁿ Melquisedec ni rey yeⁿ'é yáāⁿ Salem ní chiiduú ch'ɛɛtɛ ca yeⁿ'e Ndyuūs chí ch'ɛɛtɛ n'dai. Tiempo chi 'āā 'nááⁿ chó'ōo, saⁿ'ā Abraham ní taachi cuchíi sa chi cheⁿ'e sa ná caandaá naachi ch'iiⁿ'nuⁿ sa reyes, saⁿ'ā Abraham miiⁿ ndaaca sa nanááⁿ chiiduú ch'ɛɛtɛ ca Melquisedec ní Melquisedec di'viicú yā Abraham. Ní Abraham miiⁿ ní ca'ā sa Melquisedec 'áámá ndiichí parte yeⁿ'ē nducuéⁿ'ē chi divíi yā yeⁿ'e 'iiⁿ'yāⁿ yeⁿ'e reyes cucáávā caāndāa. Ní chi duuchi chi Melquisedec vmnááⁿ vmnaaⁿ neⁿ'ē caaⁿ'máⁿ rey chi yeⁿ'e vaadī cuaacu. Ní cuayiivi ní neⁿ'e caaⁿ'máⁿ rey yeⁿ'e yáāⁿ Salem, ní chi duuchí yā neⁿ'e caāⁿ'maⁿ rey yeⁿ'ē vaadī 'diīiⁿ. Nguɛ́ɛ́ canee nguūⁿ chɛɛ chi chɛɛcú Melquisedec, chɛɛ̄ chi chiidá yā ndíí nguɛ́ɛ́ ndúú yeⁿ'e 'iiⁿ'yāⁿ yeⁿ'é yā yeⁿ'e chi chiicá yā. Nguɛ́ɛ́ canee nguūⁿ yeⁿ'e tiempo chi ch'iindiyáaⁿ yā ndíí nguɛ́ɛ́ ndúú yeⁿ'e tiempo chi ch'īi yā. Ní cucáávā chuū Melquisedec miiⁿ tan'dúúcā daiyá Ndyuūs 'tiicá yā ti 'áámá chiiduú ch'ɛɛtɛ ca chi 'áámá cūneeⁿ na ntiiⁿnyuⁿ cueⁿ'e daāⁿmaⁿ.
Maaⁿ ní nadacádíínuuⁿ nī chi ch'ɛɛtɛ n'dai saⁿ'ā Abraham 'cūū. Abraham ca'a yā 'áámá ndiichi parte yeⁿ'ē nducuéⁿ'ē chi divíi yā yeⁿ'e reyes taachi cuⁿ'u yā na caāndaá. 'Tíícā ngaⁿ'ā ley yeⁿ'e Ndyuūs chi Moisés dingúuⁿ yā: Nducyaaca chiiduú chi yeⁿ'e ndaata yeⁿ'ē 'iiⁿ'yāⁿ Leví canéé chi cuta'á yā ndííchí parte yeⁿ'e nducuéⁿ'ē chi vɛ́ɛ́ yeⁿ'e nducyáácá 'iiⁿ'yāⁿ chí yeⁿ'e Abraham ní yeⁿ'e 'iiⁿ'yāⁿ yeⁿ'e ndaata yeⁿ'é yā, ti 'iiⁿ'yāⁿ Leví miiⁿ ní yeⁿ'ē ndaata Abraham. Naati chiiduú ch'ɛɛtɛ ca Melquisedec miiⁿ ní nguɛ́ɛ́ yeⁿ'e 'iiⁿ'yāⁿ Leví naati sta'á yā ndííchí parte yeⁿ'e Abraham. Ní Abraham miiⁿ ní saⁿ'ā chi Ndyuūs diíⁿ yā compromiso ndúúcū sa chi vɛ́ɛ́ chi cuuví yeⁿ'e sa. Ní chiiduú ch'ɛɛtɛ ca Melquisedec di'viicú yā Abraham. Maaⁿ ní Melquisedec chí di'viicú yā Abraham ní ch'ɛɛtɛ cá yā nguɛ́ɛ́ ti Abraham chí di'viīcú yā 'yā. Maaⁿ ní 'iiⁿ'yāⁿ Leví chi ita'á yā chi ndiichí parte yeⁿ'e nducuéⁿ'ē chi vɛɛ yeⁿ'e yú, ní 'iiⁿ'yāⁿ chi caⁿ'á yā 'cuūvi yā. Naati canéé nguūⁿ na libro yeⁿ'é Dendyuūs 'tíícā chi chiiduú ch'ɛɛtɛ ca Melquisedec chí sta'á yā ndiichi parte yeⁿ'é 'iiⁿ'yāⁿ ní nguɛ́ɛ́ ngaⁿ'ā chi n'díī yā. Ní chuū ní neⁿ'e caaⁿ'māⁿ chi taachi Abraham ca'á yā ndiichi parte yeⁿ'é yā chiiduú ch'ɛɛtɛ ca Melquisedec, maaⁿ tiempo nūuⁿ 'iiⁿ'yāⁿ yeⁿ'e Leví chi yeⁿ'ē ndaata Abraham ní 'iiⁿ'yāⁿ chi sta'á yā ntúūⁿ chi ndiichi parte yeⁿ'é yā. 'Tiicá ntúūⁿ ca'a yā chi ndiichi parte yeⁿ'é yā chiiduú ch'ɛɛtɛ ca Melquisedec. 10 Ní 'áárá chí saⁿ'ā Leví miiⁿ 'āā cuɛ́ɛ́ 'cuundiyaāⁿ sa, Abraham miiⁿ diíⁿ yā chuū cáávā 'iiⁿ'yāⁿ yeⁿ'é yā chi 'āā cuɛ́ɛ́ 'cuundiyáaⁿ yā taachi ndaācā sa chiiduú ch'ɛɛtɛ ca Melquisedec cuaaⁿ na yúúní, ní ca'á yā chi ndiichi parte miiⁿ.
11 Maaⁿ ní 'iiⁿ'yāⁿ s'eeⁿ yeⁿ'e ndaata Israel sta'á yā ley yeⁿ'é yā yeⁿ'ē chiiduú s'eeⁿ chi yeⁿ'ē ndaata Leví. Ní 'iiⁿ'yāⁿ Leví s'eeⁿ ní yeⁿ'e ndaata Aarón. Ní nduuti chi 'iiⁿ'yāⁿ Leví s'eeⁿ cuuvi diíⁿ yā chi nducyaaca 'iiⁿ'yāⁿ cuuvi 'cuɛɛtinéé n'daacá yā ní nguɛ́ɛ́ nuuⁿndi yeⁿ'é yā, ¿dɛ'ɛ̄ cáávā chi neⁿ'é yā táámá chiiduú ch'ɛɛtɛ ca chí 'āā vi'í cā ní nguɛ́ɛ́ yeⁿ'ē ndaata chiiduú Aaron? Naati tan'dúúcā chiiduú ch'ɛɛtɛ ca Melquisedec, 'tiicá yā. 12 Caati naachi n̄'daaⁿ yā chiiduú ch'ɛɛtɛ ca yeⁿ'ē táámá ndaata yeⁿ'e 'iiⁿ'yāⁿ Israel 'tiicá ntúūⁿ canee chi n̄'daa yā ley. 13 Ná libro yeⁿ'é Ndyuūs 'tíícā canéé nguūⁿ yeⁿ'e Señor yeⁿ'e yú. Señor ní yeⁿ'ē táámá 'iiⁿ'yāⁿ chi nguɛ́ɛ́ diíⁿ yā ntiiⁿnyuⁿ yeⁿ'e chiiduú chi diiⁿ ntiiⁿnyuⁿ yeⁿ'ē nátai naachi 'caaⁿ'núⁿ yā 'iiti cáávā yeⁿ'e ofrenda yeⁿ'e Ndyuūs. 14 Nducyaaca 'iiⁿ'yāⁿ ní déénu yā chi Señor Jesucristo yeⁿ'ē yú ch'iindiyáaⁿ yā yeⁿ'ē 'iiⁿ'yāⁿ yeⁿ'e Judá. Ní Moisés nguɛ́ɛ́ ngaⁿ'a yā dɛ'ɛ̄ vɛɛ yeⁿ'e 'iiⁿ'yāⁿ yeⁿ'e Judá taachi cāⁿ'a yā yeⁿ'e chiiduú yeⁿ'e ndaata yeⁿ'é yā.
15 Ní neené cuaacu ca canee taachi ndaā táámá chiiduú chí tan'dúúcā chiiduú ch'ɛɛtɛ ca Melquisedec, 'tííca yā. 16 Ní táámá chiiduú miiⁿ nguɛ́ɛ́ diíⁿ yā ntiiⁿnyuⁿ yeⁿ'ē chiiduú cáávā ley chi ngaⁿ'a chi chiiduú miiⁿ canee chi cuuvi yeⁿ'e 'iiⁿ'yāⁿ yeⁿ'e ndaata yeⁿ'e chiiduú. Naati táámá chiiduú miiⁿ diíⁿ yā ntiiⁿnyuⁿ yeⁿ'ē chiiduú cáávā chi vɛ́ɛ́ vida cueⁿ'e daāⁿmaⁿ yeⁿ'é yā ní vɛ́ɛ́ poder yeⁿ'é yā. 17 'Tíícā canee nguūⁿ na libro yeⁿ'é Ndyuūs naachi Ndyuūs ngaⁿ'á yā yeⁿ'e yā 'tíícā:
Díí ní 'áámá chiiduú chi cuéⁿ'é daāⁿmaⁿ 'áámá cūnee na ntiiⁿnyuⁿ. Tan'dúúcā chiiduú ch'ɛɛtɛ ca Melquisedec 'tiicá nī. 18 Maaⁿ ní ley yeⁿ'e Moisés ní nguɛ́ɛ́ ley yeⁿ'ē maaⁿ caati nguɛ́ɛ́ dichíí'vɛ̄. 19 Ley yeⁿ'e Moisés nguɛ́ɛ́ cuuvi diiⁿ chi 'iiⁿ'yāⁿ 'cuɛɛtinéé n'daaca yā chi nguɛ́ɛ́ nuuⁿndi yeⁿ'é yā. Naati maaⁿ ná lugar yeⁿ'ē ley miiⁿ vɛ́ɛ́ 'viich'ɛɛtíínūuⁿ chi n'daacā ca chi cuuvi yeⁿ'ē yú chi Ndyuūs tee yā s'uuúⁿ. Ní cáávā chuū ndaa yú nanááⁿ Ndyuūs.
20 Ní Ndyuūs, cáávā chi duuchi maáⁿ yā, caⁿ'a yā chi diíⁿ yā chi Jesucristo chiiduú ch'ɛɛtɛ ca. Tanáⁿ'ā ca chiiduú diíⁿ yā ntiiⁿnyuⁿ tan'dúúcā chi ngaⁿ'a reglas yeⁿ'e 'iiⁿ'yāⁿ nguɛ́ɛ́ cáávā mar 'áámá nombre yeⁿ'é Ndyuūs. Naati yeⁿ'ē táámá chiiduú ch'ɛɛtɛ ca chi Jesucristo, Ndyuūs ngaⁿ'á yā yeⁿ'e Jesucristo ndúúcū chi duuchi maáⁿ yā chi canéé yā 'áámá chiiduú ch'ɛɛtɛ ca. 21 'Tíícā canéé nguūⁿ na libro yeⁿ'é Ndyuūs naachi Ndyuūs ngaⁿ'a yā yeⁿ'ē taama yā:
Señor Ndyuūs ngaⁿ'á yā ndúúcū chi duuchi maáⁿ yā ní nguɛ́ɛ́ n̄'dáaⁿ yā chi ngaⁿ'a yā. Díí ní cuéⁿ'é daāⁿmaⁿ canéé dí chi dii ní 'áámá chiiduú dii tan'dúúcā chiiduú ch'ɛɛtɛ ca Melquisedec 'tíícā di. 22 Maaⁿ ní cucáávā chi Ndyuūs diíⁿ yā chuū, Jesús ní diíⁿ yā chi seguro canee compromiso yeⁿ'é Ndyuūs. Ní n'daacā ca nguɛ́ɛ́ ti chi vmnááⁿ vmnaaⁿ chi yeⁿ'é 'iiⁿ'yāⁿ s'eeⁿ. 23 'Tiicá dendú'ū neené 'yaaⁿ chiiduú vɛɛ naati nguɛ́ɛ́ ch'ɛɛtinée yā ndúúcū ntiiⁿnyuⁿ caati ch'īi yā. 24 Naati Jesucristo miiⁿ nguɛ́ɛ́ ch'īi yā ti 'áámá canee yā. Ní nguɛ́ɛ́ ca'á yā táámá 'iiⁿ'yāⁿ ntiiⁿnyuⁿ chi yeⁿ'é yā. 25 Maaⁿ ní Jesucristo cuuvi nadanguáⁿ'ai yā cueⁿ'e daāⁿmaⁿ nducyáácá 'iiⁿ'yāⁿ chi ndaa yā nanááⁿ Ndyuūs cáávā Jesucristo miiⁿ. Níícú Jesucristo miiⁿ canduuchí yā cueⁿ'e daāⁿmaⁿ ní ngaⁿ'angua'á yā cáávā 'iiⁿ'yāⁿ s'eeⁿ chi yeⁿ'é yā.
26 'Tíícā Jesús miiⁿ ní chiiduú ch'ɛɛtɛ ca chi itée yā necesidades yeⁿ'e yú. Ní dɛɛvɛ yā. Ní nguɛ́ɛ́ diíⁿ yā cosas chi nguɛ́ɛ́ n'daacā. Ní nguɛ́ɛ́ diíⁿ yā mar 'áámá nuuⁿndi. Jesucristo miiⁿ 'āā vi'í ca yā yeⁿ'e 'iiⁿ'yāⁿ chi dinuuⁿndí yā. Ní cueⁿ'é yā yaācu cá nguɛ́ɛ́ tí nanguuvi. 27 Ní Jesucristo chi chiiduú ch'ɛɛtɛ ca nguɛ́ɛ́ canéé chí diíⁿ yā tan'dúúcā tanáⁿ'ā chiiduú n'gɛɛtɛ ca chi 'caaⁿ'núⁿ yā 'iiti nguuvi nguuvi cáávā nuuⁿndi yeⁿ'e maáⁿ yā ní cuayiivi cáávā nuuⁿndi yeⁿ'e tanáⁿ'ā ca 'iiⁿ'yāⁿ. Jesús miiⁿ 'áámá vmnéⁿ'ēe diíⁿ yā chuū taachi nca'a vida yeⁿ'e maáⁿ yā taachi ch'īi yā cáávā nuuⁿndi yeⁿ'e yú. 28 Cáávā ley yeⁿ'e Moisés 'iiⁿ'yāⁿ i'néeⁿ yā chiiduú n'gɛɛtɛ ca chi 'iiⁿ'yāⁿ chi vɛ́ɛ́ nuuⁿndi yeⁿ'é yā. Chó'ōo 'naaⁿ tiempo ní cuayiivi ní Ndyuūs ngaⁿ'á yā cáávā chi duuchi maáⁿ yā chi daiyá yā ní chiiduú ch'ɛɛtɛ ca chi diíⁿ yā chiiⁿ chi Ndyuūs neⁿ'é yā chi diíⁿ yā. Ní 'áámá cūnee yā cueⁿ'e daāⁿmaⁿ.