6
Maaⁿ ní i'téénu ca yú ní 'caandiveeⁿ ca yú cosas chi chɛɛchi chi 'iiⁿ'yāⁿ ca'cueéⁿ yā s'uuúⁿ. Ní nguɛ́ɛ́ neⁿ'e yú 'caandiveeⁿ yú taama vmnéⁿ'ēe tan'dúúcā chi ngi'cueéⁿ yā s'uuúⁿ ndii vmnááⁿ vmnaaⁿ taachi cáámá i'teenu yú nduudu cuaacu yeⁿ'é Cristo. Ní nguɛ́ɛ́ ngaⁿ'a yú táámá vmnéⁿ'ēe chi s'neeⁿ yú ntiiⁿnyuⁿ yeⁿ'e yú chi nguɛ́ɛ́ n'daacā chí diiⁿ chi 'cuūvi yú ti maaⁿ ní i'teenu yú Jesucristo. Ní nguɛ́ɛ́ ca'cueeⁿ ca yú yeⁿ'ē chi ngɛɛdínuūⁿní, ní nguɛ́ɛ́ yeⁿ'ē chi s'nuuⁿ yú ta'a yú nanááⁿ tiíⁿ 'iiⁿ'yāⁿ, ní nguɛ́ɛ́ yeⁿ'ē chi nnduuchí 'iiⁿ'yāⁿ chi yeⁿ'e Cristo yeⁿ'ē nguaaⁿ tináⁿ'ā, ní nguɛ́ɛ́ yeⁿ'ē nguuvi chi Cristo diíⁿ yā juzgar nducyaaca 'iiⁿ'yāⁿ. Ca'cueeⁿ ca yú más cā yeⁿ'e chi i'téénu yú yeⁿ'e Cristo. Ní chuū ní diiⁿ yú nduuti chi Ndyuūs neⁿ'e yā.
Ní ¿dɛ'ɛ̄ yeⁿ'e 'iiⁿ'yāⁿ chi 'āā sta'á yā dɛɛvɛ chi Cristo, ní sta'á yā cosas chi n'dai taavi chi Cristo ca'a yā, ní 'āā sta'á yā Espíritu N'dai yeⁿ'e Cristo, ní deēnú yā nduudu cuaacu chí n'dai chí yeⁿ'é Ndyuūs ndúúcū poder chi yeⁿ'e táámá iⁿ'yeeⁿdi chi cuchiī? Ní nduuti chi 'iiⁿ'yāⁿ s'eeⁿ ndaacadaamí yā yeⁿ'e Cristo ní dinuuⁿndí yā, nguɛ́ɛ́ cuuvi diíⁿ yā ndaa yā nanááⁿ Cristo chi nadach'ɛɛcú yā nuuⁿndi yeⁿ'é yā, tí 'iiⁿ'yāⁿ s'eeⁿ diíⁿ yā tan'dúúcā chi s'nééⁿnga'á yā daiyá Ndyuūs miiⁿ taama vmnéⁿ'ēe. Ní diíⁿ yā chi Cristo miiⁿ 'cuináaⁿ yā nguaaⁿ 'yááⁿ n'dáí 'iiⁿ'yāⁿ. Ndyuūs diíⁿ yā ndúúcū 'iiⁿ'yāⁿ s'eeⁿ tan'dúúcā chi diíⁿ yā ndúúcū yáⁿ'āa taachi n'deee cuuví ngeeⁿ cuūvi vmnááⁿ yáⁿ'āa ni yáⁿ'āa sta'ā nuūⁿnīⁿ miiⁿ 'áámá 'áámá vmnéⁿ'ēe chi ngeeⁿ cúúvī. Ndyuūs ca'á yā yáⁿ'āa miiⁿ cosecha chi n'dai 'iiⁿ'yāⁿ chí ngiīnú yā ndaataá. Naati nduuti chi yáⁿ'āa miiⁿ ní ngii yááⁿ yeⁿ'ē ndúúcū yaata chi nguɛ́ɛ́ dichíí'vɛ̄ tuu'mi ní nguɛ́ɛ́ dichíí'vɛ̄. Ní Ndyuūs nguɛ́ɛ́ ca'á yā cosecha n'dai yeⁿ'ē níícú cuayiivi 'iiⁿ'yāⁿ ní 'neeⁿ yáⁿ'a yā yáⁿ'āa miiⁿ.
Vɛ́ɛ́ chi cuuvi yeⁿ'e yú chi nnee s'uuúⁿ chi 'áámá cunee yú
Maaⁿ ní 'áárá chi ngaⁿ'á 'nū 'tíícā yeⁿ'e ndís'tiī, hermanos, deenu 'nū chi vɛ́ɛ́ cosas chi n'dai taavi ca yeⁿ'é nī ti yeⁿ'é Cristo ndís'tiī ní Ndyuūs nadanguáⁿ'ai yā ndís'tiī. 10 Ndyuūs dámaāⁿ diíⁿ yā dendu'ū chí cuaacu. Nn'gaacú yā yeⁿ'ē ntiiⁿnyuⁿ chi diíⁿ nī ní táácā nneé nī hermanos yeⁿ'ē yú caati dineⁿ'é nī hermanos chi i'téénu yā Jesucristo. Ní 'tíícā ní diíⁿ nī nguuvi nguuvi. 11 Maaⁿ ní neⁿ'é 'nū chi ca'áámá ca'áámá ndís'tiī daamá nūuⁿ idiíⁿ ní ndúúcū núúⁿmáⁿ staava yeⁿ'é nī tan'dúúcā chi diíⁿ nī taachi cáámá i'téénu nī. Ní diíⁿ nī ndíí tiempo chi ch'īi nī. Ní 'tíícā cuuvi cuaacu chi vɛ́ɛ́ chi cuuvi yeⁿ'é nī. 12 Nguɛ́ɛ́ neⁿ'é 'nū chi nduuví 'daan'di nī naati neⁿ'é 'nū chi din'daacá nī tan'dúúcā tanáⁿ'a cā 'iiⁿ'yāⁿ chi i'téénu yā. Ní cunee ngiinú yā yeⁿ'e vaadī n'dai chí Ndyuūs ca'á yā 'iiⁿ'yāⁿ s'eeⁿ chi Ndyuūs ngaⁿ'á yā chi cuuvi yeⁿ'é yā 'iiⁿ'yāⁿ s'eeⁿ.
13 'Āā 'nááⁿ tiempo chi chó'ōo Ndyuūs diíⁿ yā 'áámá compromiso ndúúcū Abraham ní Ndyuūs ngaⁿ'á yā cáávā chi duuchi maáⁿ yā chi 'tíícā caⁿ'á yā diíⁿ yā caati nguɛ́ɛ́ cá táámá 'iiⁿ'yāⁿ chi ch'ɛɛtɛ cá yā ti Ndyuūs. 14 Ní caⁿ'a yā: Díí, Abraham, cuaacu nííⁿnyúⁿ di'viicú dii ní diíⁿ chi cuuvi n'deee n'dáí daiyá 'iiⁿ'yāⁿ yeⁿ'ē di cuaaⁿ naachi cuchiī. 15 Abraham cūnee ngiinú yā compromiso yeⁿ'é Ndyuūs ndúúcū vaadī ngiīnū ní tunée yā compromiso chi Ndyuūs caⁿ'a yā chi ca'á yā Abraham miiⁿ. 16 Maaⁿ ní taachi 'iiⁿ'yāⁿ yeⁿ'e iⁿ'yeeⁿdí 'cūū ngaⁿ'á yā chi cuaacu nííⁿnyúⁿ caⁿ'á yā diiⁿ yā, ngaⁿ'á yā “Por Dios” cucáávā 'áámá yā chi ch'ɛɛtɛ cá yā nguɛ́ɛ́ ti 'iiⁿ'yāⁿ s'eeⁿ. Níícú taachi 'iiⁿ'yāⁿ s'eeⁿ ngaⁿ'á yā chi 'tíícā caⁿ'á yā diíⁿ yā cáávā 'iiⁿ'yāⁿ miiⁿ chí ch'ɛɛtɛ ca tuu'mi ní nguɛ́ɛ́ vɛ́ɛ́ más cā chi cuuvi caaⁿ'máⁿ yā yeⁿ'ē. 17 Ní 'tíícā Ndyuūs neⁿ'é yā ch'iⁿ'í yā 'iiⁿ'yāⁿ s'eeⁿ yeⁿ'e Abraham chi cuaacu nííⁿnyúⁿ diíⁿ yā cumplir compromiso yeⁿ'é yā. Ní nguɛ́ɛ́ n̄'daaⁿ mar 'áámá nduudu yeⁿ'é yā. Ní cáávā chuū ngaⁿ'á yā cucáávā chi duuchi maáⁿ yā. 18 Ní cáávā chuū vɛ́ɛ́ 'úúví dendu'ū chi nguɛ́ɛ́ cuuvi n̄'daaⁿ. Ndyuūs ní nguɛ́ɛ́ cuuvi cu'neéⁿ yā táámá cosa lugar yeⁿ'ē 'uuvī compromiso yeⁿ'é Ndyuūs ndúúcū chi ngaⁿ'á yā chi caⁿ'á yā diíⁿ yā cáávā chi duuchi maáⁿ yā. Ndyuūs nguɛ́ɛ́ cuuvi caaⁿ'máⁿ yā nduudu yaadi. Ní ndúúcū compromiso yeⁿ'é yā, Ndyuūs tee yā s'uuúⁿ 'viich'ɛɛtíínūuⁿ ch'ɛɛtɛ yeⁿ'e yú caati s'uuúⁿ n'nuuⁿ yú Ndyuūs ní i'téénu yú 'yā ní yeⁿ'ē chi Ndyuūs tée yā chi cuuvi yeⁿ'ē yú. 19 Chííⁿ chí i'téénu yú cáávā alma yeⁿ'e yú ní tan'dúúcā 'áámá ancla yeⁿ'e barco ti i'nēēⁿ diíⁿ barco chi 'āā ntɛ́ɛ́ ínuⁿ'u. 'Tíícā s'uuúⁿ ndúúcū chí i'téénu yú cuuvi ndáá niiⁿnuⁿ yú nanááⁿ Ndyuūs. 20 Jesucristo 'āā ndaá yā nanááⁿ Ndyuūs vmnááⁿ vmnaaⁿ yeⁿ'ē s'uuúⁿ. Ní maaⁿ ní cááva yā cuuvi ndaa yú nanááⁿ Ndyuūs. Ní maaⁿ ní Jesucristo miiⁿ ní chiiduú ch'ɛɛtɛ ca yeⁿ'e yú chi 'áámá cūnee ná ntiiⁿnyuⁿ miiⁿ. Ní tan'dúúcā chiiduú ch'ɛɛtɛ ca Melquisedec chi 'áámá cūnee na ntiiⁿnyuⁿ 'āā tiicá nūuⁿ Jesucristo.