5
Tiempo chi chó'ōo 'iiⁿ'yāⁿ chi snée yā iⁿ'yeeⁿdí 'cūū ndɛɛvɛ́ yā ca'áámá cā'aama chiiduú ch'ɛɛtɛ chi canéé chi diíⁿ yā ntiiⁿnyuⁿ yeⁿ'é Ndyuūs cucáávā 'iiⁿ'yāⁿ s'eeⁿ. Ní ca'á yā ofrendas ní 'caaⁿ'núⁿ yā 'iiti chi candɛɛ 'iiⁿ'yāⁿ s'eeⁿ ti ofrenda caavā nuuⁿndi yeⁿ'é yā. Ní chiiduú ch'ɛɛtɛ ca ní dinuuⁿndí yā tan'dúúcā nducyáácá 'iiⁿ'yāⁿ. Ní cáávā chuū vɛ́ɛ́ paciencia yeⁿ'é yā ndúúcū 'iiⁿ'yāⁿ chi tonto ní ndúúcū 'iiⁿ'yāⁿ chi dinuuⁿndí yā. Ní chiiduú ch'ɛɛtɛ ca cáávā chi dinuuⁿndi yā canéé chí 'caaⁿ'núⁿ yā 'iiti chi ofrenda yeⁿ'e maáⁿ yā cáávā nuuⁿndi yeⁿ'e maáⁿ yā tan'dúúcā chi diíⁿ tanáⁿ'ā 'iiⁿ'yāⁿ cáávā nuuⁿndi yeⁿ'é yā.
Ní mar 'áámá saⁿ'ā cuuví diiⁿ sa nombrar maaⁿ sa lado yeⁿ'ē chiiduú ch'ɛɛtɛ ca cáávā chi maāⁿ sa neⁿ'e sa ti Ndyuūs yaa'ví yā saⁿ'ā chi cuuvi chiiduú ch'ɛɛtɛ ca chi diiⁿ sa ntiiⁿnyuⁿ yeⁿ'é yā tan'dúúcā chi yaa'ví yā saⁿ'ā Aarón chi cuuvi chiiduú ch'ɛɛtɛ ca tiempo chi 'āā chó'ōo. 'Tiicá ntúūⁿ chó'ōo yeⁿ'e Cristo. Cristo miiⁿ nguɛ́ɛ́ diíⁿ yā nombrar maáⁿ yā chi cuuvi chiiduú ch'ɛɛtɛ ca. Ndyuūs yaa'ví yā Cristo chi cuuvi chiiduú ch'ɛɛtɛ ca. Ní 'tíícā canéé nguūⁿ na libro yeⁿ'é Ndyuūs:
Dii ní daiyá, 'úú ní chiida di ní cuaacu chí dii ní daiyá. Ngaⁿ'a ntúūⁿ táámá ni canéé nguūⁿ na libro yeⁿ'é Ndyuūs 'tíícā:
Díí ní daiyá ní cuéⁿ'é daāⁿmaⁿ canee di chiiduú ch'ɛɛtɛ ca. Tan'dúúcā chi tiempo chi 'āā chó'ōo chiiduú ch'ɛɛtɛ ca chi nguuvi Melquisedec 'tiicá nī ti yeⁿ'ē ndaata yeⁿ'é yā. Ní taachi Jesús canee yā iⁿ'yeeⁿdí 'cūū caⁿ'angua'á yā nanááⁿ Ndyuūs chiidá yā ní ngaⁿ'a yā: N'dií Ndyuūs diíⁿ nī chiiⁿ chi neⁿ'é nī. Ní 'caī diitú yā neⁿ'e chi chɛɛ̄cú yā: N'diī, Ndyuūs, cuuvi nadanguáⁿ'ai nī 'úú chi nguɛ́ɛ́ 'cuūví nduuti chi neⁿ'é nī diíⁿ nī 'tíícā. Ní Ndyuūs ch'iindiveéⁿ yā nduudu yeⁿ'e Jesús taachi ngaⁿ'angua'á yā ti dich'ɛɛtɛ́ yā Ndyuūs. Ní Ndyuūs ca'á yā fuerzas Jesús. Ní 'áárá chí Jesús miiⁿ ní daiyá Dendyuūs ch'eeⁿ yā cáávā dendú'ū chi canéé chí ch'eenú yā chiī ní ch'iindiveéⁿ yā yeⁿ'e nducuéⁿ'ē. Ní taachi Ndyuūs n'diichineéⁿ yā Jesús, Jesús miiⁿ ní diíⁿ yā nducuéⁿ'ē chi neⁿ'e Ndyuūs. Ní 'íícú Jesús miiⁿ cuuví yā nadanguáⁿ'ai yā nducyaaca s'uuúⁿ chi n'giindiveeⁿ yú yeⁿ'e yā. 10 Ní Ndyuūs diíⁿ yā chi Jesús cuuvi chiiduú ch'ɛɛtɛ ca tan'dúúcā tiempo chi chó'ōo chiiduú ch'ɛɛtɛ ca chi nguuvi Melquisedec, 'tiicá yā.
Vɛ́ɛ́ peligro yeⁿ'e yú chi ngaⁿ'a yú chi 'āā ntɛ́ɛ́ i'teenu yú Jesucristo
11 Maaⁿ ní vɛ́ɛ́ cá chi neⁿ'é 'nū caaⁿ'máⁿ 'nū yeⁿ'e Melquisedec chi chiiduú ch'ɛɛtɛ ca naati ngii n'dáí caaⁿ'máⁿ 'nū yeⁿ'ē ti ndís'tiī ní nguɛ́ɛ́ ituumicadiinuuⁿ nī. 12 'Āā chó'ōo tiempo chi ndís'tiī 'āā s'téénu nī ní maaⁿ ní ndís'tiī canéé chí ca'cueéⁿ nī 'iiⁿ'yāⁿ naati ndíí maaⁿ 'āā neⁿ'é nī taama vmnéⁿ'ēe chi 'áámá 'iiⁿ'yāⁿ ca'cueéⁿ yā ndís'tiī dendu'ū chi vmnááⁿ vmnaaⁿ yeⁿ'é Ndyuūs. Ní ndís'tiī ní 'āā débil nī. Ní tan'dúúcā dacuá'āa chi neⁿ'e leche ní nguɛ́ɛ́ neⁿ'e comida chi ditiīnú, 'tiicá nī. 13 Ní 'iiⁿ'yāⁿ chi dámaāⁿ ngi'i leche ní tan'dúúcā dacuá'āa 'tiicá yā. Ní nguɛ́ɛ́ deenú yā dɛ'ɛ̄ chi n'daacā o dɛ'ɛ̄ chi nguɛ́ɛ́ n'daacā. 14 Ní comida chí ditiīnu ní che'é 'iiⁿ'yāⁿ n'gɛɛ̄tɛ́ chi 'āā deenú yā in'nuú yā chɛ́ɛ́ chí n'daacā o chɛ́ɛ́ chi nguɛ́ɛ́ n'daacā caati 'tíícā costumbre yeⁿ'é yā chi diíⁿ yā.