4
Maaⁿ ní Ndyuūs tee yā promesa s'uuúⁿ chi cuuvi cundaa yú lugar yeⁿ'é yā ní cuuvi ntaavi'tuunúūⁿ yú ndúúcu Ndyuūs. Canéé chí candɛɛ yú cuidado caati 'aatīī 'aama chɛ́ɛ́ ndis'tiī nguɛ́ɛ́ cuchɛɛ́ nī tanducuéⁿ'ē dendu'ū ní nguɛ́ɛ́ cuuvi cundaa nī lugar miiⁿ. Caati 'iiⁿ'yāⁿ yeⁿ'é Jesucristo ndɛɛ́ yā nduudu cuaacu yeⁿ'é Jesucristo nanááⁿ s'uuúⁿ, 'tiicá ntúūⁿ nanááⁿ 'iiⁿ'yāⁿ s'eeⁿ chi ch'īi yā na yáⁿ'āa cuuⁿmáⁿ naachi nguɛ́ɛ́ ch'ɛɛtinéé 'iiⁿ'yāⁿ. Ní nguɛ́ɛ́ dichíí'vɛ̄ nduudu cuaacu yeⁿ'é Ndyuūs nguaaⁿ 'iiⁿ'yāⁿ s'eeⁿ ti taachi ch'iindiveéⁿ yā nduudu miiⁿ nguɛ́ɛ́ s'téénu yā yeⁿ'ē. Naati s'uuúⁿ chi i'teenu yú nduudu miiⁿ, s'uuúⁿ ní cuuvi ndaa yú naachi caⁿ'a Ndyuūs chi ntaavi'tuunúūⁿ yú ndúúcu yā. 'Tíícā ngaⁿ'a Ndyuūs na libro yeⁿ'é yā naachi canéé nguūⁿ:
Cáávā chi diíⁿ 'iiⁿ'yāⁿ s'eeⁿ 'úú nguɛ́ɛ́ yiinú yeⁿ'e yā. Ní cuaacú ngaⁿ'á nduudu ndúúcū maāáⁿ chi duuchí. Nguɛ́ɛ́ cuuvi ndaa yā nduucú na lugar yeⁿ'é naachi ntaavi'tuunuúⁿ.
Ní Ndyuūs di'cuiinú yā ntiiⁿnyuⁿ yeⁿ'é yā taachi din'dái yā iⁿ'yeeⁿdí 'cūū. Ní 'áámá cuaaⁿ yeⁿ'ē libro yeⁿ'é Ndyuūs naachi canéé nguūⁿ ní ngaⁿ'a yeⁿ'ē ndíí chí ndɛɛ̄chɛ̄ nguuvi chi ntaavi'tuunúūⁿ 'iiⁿ'yāⁿ:
Ndyuūs ní ndíí chí ndɛɛ̄chɛ̄ nguuvi ntaavi'tuunúuⁿ yā yeⁿ'ē tanducuéⁿ'ē ntiiⁿnyuⁿ yeⁿ'é yā. Ní canee táámá vmneⁿ'ēe na libro yeⁿ'e Ndyuūs 'tíícā:
'Iiⁿ'yāⁿ s'eeⁿ nguɛ́ɛ́ cuuvi cūndaa yā ní ntaavi'tuunúuⁿ yā nduucú. Maaⁿ ní vɛ́ɛ́ n'duuvi 'iiⁿ'yāⁿ chi canéé chi cundaa yā na lugar naachi ntaavi'tuunúuⁿ 'iiⁿ'yāⁿ. Naati 'iiⁿ'yāⁿ chi vmnááⁿ vmnaaⁿ n'giindiveéⁿ yā nduudu cuaacu miiⁿ nguɛ́ɛ́ sndaa yā ti nguɛ́ɛ́ s'téénu yā Ndyuūs. Taama vmnéⁿ'ēe Ndyuūs s'neéⁿ yā 'áámá nguuvi ní ngaⁿ'a yā chi nguuvi ní maaⁿnguuvi. Ní Ndyuūs ngaⁿ'a yā yeⁿ'ē nduudu miiⁿ cuayiivi taachí 'āā chó'ōo chuū. 'Āā 'naaⁿ tiempo nguuvi chi David ngaⁿ'a sa yeⁿ'ē. Ní 'tíícā canéé nguūⁿ na libro yeⁿ'é Ndyuūs yeⁿ'ē nguuvi miiⁿ:
Maaⁿnguuvi nduuti chi ndís'tiī 'caandiveéⁿ nī nduudu chi Ndyuūs ngaⁿ'á yā: Nguɛ́ɛ́ dichɛɛchí nī staava yeⁿ'é nī. Ní nduuti chi saⁿ'ā Josué chi saⁿ'ā ndíí tiīiⁿ yeⁿ'e 'iiⁿ'yāⁿ Israel s'eeⁿ cuuvi sa ca'a sa 'iiⁿ'yāⁿ Israel s'eeⁿ chí ntaavi'tuunúuⁿ yā tuu'mi ní Ndyuūs nguɛ́ɛ́ canee chi caaⁿ'máⁿ yā taama vmnéⁿ'ēe yeⁿ'ē táámá nguuvi. Maaⁿ ní cáávā chuū vɛ́ɛ́ chi ntaavi'tuunúuⁿ 'iiⁿ'yāⁿ chi yeⁿ'é Ndyuūs. 10 Ní 'iiⁿ'yāⁿ chi sndaá yā naachi Ndyuūs ntaavi'tuunúuⁿ yā 'āā ntɛ́ɛ́ idiíⁿ yā ntiiⁿnyuⁿ tan'dúúcā chi Ndyuūs 'āā ntɛ́ɛ́ idiíⁿ yā ntiiⁿnyuⁿ. 11 Maaⁿ ní canéé chí di'cuíítu yú chi cuuvi cūndaā yú lugar naachi ntaavi'tuunúūⁿ yú ní 'aatīī tanáⁿ'ā yú diiⁿ yú chi nguɛ́ɛ́ i'téénu yú tan'dúúcā 'iiⁿ'yāⁿ s'eeⁿ chi nguɛ́ɛ́ chi'téénu yā.
12 Ní nduudu cuaacu yeⁿ'é Ndyuūs ní canduuchi ní neené ditiīnú. Ní vɛɛ ca 'caāiⁿ yeⁿ'ē nguɛ́ɛ́ ti 'áámá machete chi 'caāiⁿ nduu 'uuvī lados. 'Tíícā nduudu cuaacu yeⁿ'é Ndyuūs. Ndaā na coo yeⁿ'e cuerpo yeⁿ'e yú naachi canee alma yeⁿ'e yú ndúúcū espíritu yeⁿ'e yú ndíí túútɛ̄ yeⁿ'e yú. Ní déénu chɛɛ chi tumicadíínuuⁿ yú ndúúcū chɛɛ chi neⁿ'e yú diiⁿ yú chi ngiīcā yeⁿ'e staava yeⁿ'e yú. 13 Nguɛ́ɛ́ dɛ'ɛ̄ vɛɛ chi vɛ́ɛ́ chi cuuvi cunúúⁿ n'de'ei yeⁿ'é Ndyuūs. Ndyuūs din'dái yā tanducuéⁿ'ē dendu'ū chi vɛ́ɛ́ ní inaáⁿ yā nducuéⁿ'ē tan'dúúcā chi canee nanáaⁿ yā. Ní canéé chí ca'a yú cuenta yeⁿ'e vida yeⁿ'e yú taachi ndaa yú nanáaⁿ yā.
Jesús ni chiiduú ch'ɛɛtɛ taavi ca yeⁿ'e yú
14 Jesús chi daiyá Dendyuūs ní chiiduú ch'ɛɛtɛ taavi ca yeⁿ'e yú. Ní cunaⁿ'a yā va'ai chɛɛti nguuvi ní ndaá yā nanááⁿ Ndyuūs. Ní cáávā chuū canee chi 'áámá canee yú ndúúcū chi i'teenu yú Ndyuūs. 15 Ní chiiduú ch'ɛɛtɛ taavi ca yeⁿ'e yú ya'ai 'iinú yā s'uuúⁿ taachi n'geenu yú ngii caati Jesús miiⁿ ní ch'eenú yā chii tanducuéⁿ'ē tan'dúúcā s'uuúⁿ naati nguɛ́ɛ́ dinuuⁿndí yā mar 'áámá vmnéⁿ'ēe. 16 Ní cáávā chuū cuuvi ndaa yú nanááⁿ trono yeⁿ'é Ndyuūs yeⁿ'e yú ndúúcū confianza ti dineⁿ'é yā s'uuúⁿ. Ní 'íícú Ndyuūs cuuvi ya'ai 'iinú yā yeⁿ'e s'uuúⁿ ní cunnee yā s'uuúⁿ taachi, vɛ́ɛ́ necesidades yeⁿ'e yú. Ní itée yā s'uuúⁿ denduⁿ'ū chi n'daacā n'dai yeⁿ'é yā.