3
Jesucristo ní ch'ɛɛtɛ taavi cá yā nguɛ́ɛ́ ti Moisés
Ndís'tiī, hermanos yeⁿ'ē yú chi Cristo didɛɛvɛ́ yā ní ndís'tiī ntúūⁿ Ndyuūs yaa'ví yā ndís'tiī chi cuuvi yeⁿ'é yā. Maaⁿ ní nadicádíínuuⁿ n'dai nī yeⁿ'e Jesucristo chi apóstol chi dichó'o Ndyuūs ti Jesucristo miiⁿ ní chiiduú ch'ɛɛtɛ cá yeⁿ'é 'iiⁿ'yāⁿ chi i'téénu yā Jesucristo tan'dúúcā s'uuúⁿ. Jesucristo miiⁿ 'áámá caneé yā ndúúcū Ndyuūs ní diíⁿ yā tanducuéⁿ'ē dendu'ū. Ní diíⁿ yā tanducuéⁿ'ē dendu'ū chi Ndyuūs dineⁿ'é yā. Ní tan'dúúcā Moisés din'daacá yā ntiiⁿnyuⁿ chi Ndyuūs ca'a yā, 'tiicá ntúūⁿ Jesucristo din'daacá yā tanducuéⁿ'ē ntiiⁿnyuⁿ yeⁿ'ē va'ai yeⁿ'é Ndyuūs chi Ndyuūs ca'a yā. Ní 'áámá 'iiⁿ'yāⁿ chi din'dái yā 'aama va'āī ní ch'ɛɛtɛ cá yā nguɛ́ɛ́ ti va'āī miiⁿ. 'Tíícā Jesucristo ní ch'ɛɛtɛ taavi cá yā nguɛ́ɛ́ ti Moisés. Deenu yú chi vɛ́ɛ́ 'iiⁿ'yāⁿ chi din'dái yā ca'áámá cā'aama va'āī naati Ndyuūs din'dái yā nducuéⁿ'ē dendu'ū chi vɛ́ɛ́. Moisés miiⁿ dichíí'vɛ yā Ndyuūs ní n'dááca taavi idiiⁿ sa ntiiⁿnyuⁿ yeⁿ'ē vaacu Ndyuūs. Ní Moisés diíⁿ yā ntiiⁿnyuⁿ chi ngaⁿ'a yā nduudu yeⁿ'é Ndyuūs chi Ndyuūs caⁿ'a yā chi caaⁿ'máⁿ yā cuayiivi. Naati Cristo chi daiyá Dendyuūs ni 'áámá diiⁿ yā ntiiⁿnyuⁿ ti 'iiⁿ'yāⁿ ndii tiíⁿ yā yeⁿ'e vaacu Dendyuūs. Ní s'uuúⁿ tan'dúúcā vaacu Ndyuūs 'tíícā s'uuúⁿ nduuti chi canéé diitu yú ndúúcū chi i'teenu yú. Ní yeenu yú ndúúcū chi cuuvi yeⁿ'e yú ndíí tiempo chi 'cuūvi yú.
Vɛ́ɛ́ tiempo chi ntaavi'tuunúūⁿ 'iiⁿ'yāⁿ chi yeⁿ'é Ndyuūs
Ní chuū Espíritu N'dai yeⁿ'é Ndyuūs ngaⁿ'a yā 'túúcā naachi canéé nguūⁿ na libro yeⁿ'é Ndyuūs:
Maaⁿnguuvi miiⁿ nduuti chi ndís'tiī 'caandiveéⁿ nī nduudu yeⁿ'é Ndyuūs:
Nguɛ́ɛ́ dichɛɛchí nī staava yeⁿ'é nī chí ditaáⁿ nī tan'dúúcā chi diíⁿ 'iiⁿ'yāⁿ tiempo chi 'āā chó'ōo taachi 'iiⁿ'yāⁿ s'eeⁿ diíⁿ yā n'diichineéⁿ yā Ndyuūs ndúúcū nuuⁿndi chi diíⁿ yā na yáⁿ'āa cuuⁿmáⁿ naachi nguɛ́ɛ́ ch'ɛɛtinéé 'iiⁿ'yāⁿ. Ní Ndyuūs ngaⁿ'á yā ngīi yā 'iiⁿ'yāⁿ:
Tiempo chi chó'ōo na yáⁿ'āa cuuⁿmáⁿ naachi nguɛ́ɛ́ ch'ɛɛtinéé 'iiⁿ'yāⁿ, 'iiⁿ'yāⁿ s'eeⁿ yeⁿ'ē ndaata yeⁿ'é nī n'diichinééⁿ ntúuⁿ yā 'úú 'áárá chí n'diichí yā nducuéⁿ'ē chi 'úú diíⁿ ndúúcu yā 'naaⁿ chí 'uūvī ngɛɛcu nduuyū.
10 Ní cáávā chuū 'úú, Ndyuūs, ditaáⁿ ndúúcū 'iiⁿ'yāⁿ s'eeⁿ. Ní 'túúcā ngaⁿ'á ngīi 'iiⁿ'yāⁿ s'eeⁿ: Ndis'tiī, nducuéⁿ'ē tiempo nguɛ́ɛ́ n'daacā nadacadíínuuⁿ nī na staava yeⁿ'é nī. Ní nguɛ́ɛ́ n'diichí nī yúúní yeⁿ'é.
11 Ní cáávā chi diiⁿ 'iiⁿ'yāⁿ s'eeⁿ 'úú ní nguɛ́ɛ́ canee yiinú yeⁿ'e yā ní caⁿ'a 'túúcā: Cuáácú chí 'iiⁿ'yāⁿ s'eeⁿ nguɛ́ɛ́ cuuví ndaa yā naachi canéé chí ntaavi'tuunúūⁿ 'iiⁿ'yāⁿ yeⁿ'e ndaata yeⁿ'é nī.
12 Maaⁿ ní ndís'tiī, hermanos yeⁿ'é, cundɛ́ɛ nī cuidado chi nguɛ́ɛ́ 'áámá ndís'tiī chi nguɛ́ɛ́ n'daacā staava yeⁿ'é nī chi nguɛ́ɛ́ i'téénu nī ní nguɛ́ɛ́ divíi nī yeⁿ'é Ndyuūs chi canduuchi. 13 Ní ndís'tiī ní yaa'ví nī ví'i nī 'áámá nī taama nī nguuvi nguuvi taachi maaⁿnguuvi ní 'íícú mar 'áámá ndís'tiī nguɛ́ɛ́ dichɛɛchí nī staava yeⁿ'é nī cáávā nuuⁿndi chi nginnche'ēī ndís'tiī. 14 Ní vɛ́ɛ́ 'áámá cuaaⁿ yeⁿ'ē yú ndúúcū Cristo nduuti chi s'uuúⁿ ní 'áámá canee yú ndúúcū chi i'téénu yú vmnááⁿ vmnaaⁿ yeⁿ'e Cristo ndíí tiempo chi 'cuūvi yú.
15 'Tíícā canéé nguuⁿ na libro yeⁿ'é Ndyuūs:
Nguɛ́ɛ́ dichɛɛchí nī staava yeⁿ'é nī chi ditaáⁿ nī tan'dúúcā chi diiⁿ 'iiⁿ'yāⁿ na yáⁿ'āa cuūⁿmáⁿ naachi nguɛ́ɛ́ ch'ɛɛtinéé 'iiⁿ'yāⁿ tiempo chi chó'ōo taachi n'diichineeⁿ yā 'úú chi Ndyuūs. 16 ¿Du'ú 'iiⁿ'yāⁿ chi ch'iindiveéⁿ yā nduudu yeⁿ'é Ndyuūs ní cuayiivi nduuvitaáⁿ yā? 'Túúcā diiⁿ nducyaaca 'iiⁿ'yāⁿ chi cueⁿ'é yā ndúúcū Moisés yeⁿ'e yáⁿ'āa Egipto. Nducyaacá yā nduuvitaáⁿ yā. 17 ¿Du'ú 'iiⁿ'yāⁿ chi Ndyuūs nguɛ́ɛ́ yiinú yā nduucú yā 'uūvī ngɛɛcu nduuyu? 'Túúcā nguɛɛ yiinú yā ndúúcū 'iiⁿ'yāⁿ chi dinuuⁿndí yā ní ch'īi yā na yáⁿ'āa cuūⁿmáⁿ naachi nguɛ́ɛ́ ch'ɛɛtinéé 'iiⁿ'yāⁿ. 18 ¿Du'ú 'iiⁿ'yāⁿ chi Ndyuūs ngaⁿ'á yā caavā maaⁿ chi duuchí yā chi 'iiⁿ'yāⁿ s'eeⁿ nguɛ́ɛ́ cuuví cundaa yā lugar naachi ntaavi'tuunúuⁿ 'iiⁿ'yāⁿ yeⁿ'e yā? 'Túúcā ngaⁿ'á yā yeⁿ'e 'iiⁿ'yāⁿ chi nguɛ́ɛ́ n'giindiveéⁿ yā nduudu yeⁿ'e yā. 19 Maaⁿ ní deenu yú ti 'iiⁿ'yāⁿ s'eeⁿ nguɛ́ɛ́ cuuvi cundaa yā lugar yeⁿ'e Ndyuūs ti nguɛ́ɛ́ i'téénu yā Ndyuūs.