2
Canéé chí diiⁿ yú cuidado yeⁿ'e chi Ndyuūs nadanguáⁿ'ai yā s'uuúⁿ
Ní cucáávā chi Cristo nadanguáⁿ'ai yā s'uuúⁿ canéé chí candɛɛ yú cuidado yeⁿ'é nduudu cuaacu chí n'giindiveeⁿ yú ti nguɛ́ɛ́ i'neeⁿ yú cucáávā nduudu chí n̄'daaⁿ ní maaⁿ ní nguɛ́ɛ́ caⁿ'a yú táámá yúúní. Nduudu cuaacu chi 'āā ngaⁿ'a ángeles ní nduudu chi ch'iⁿ'i nanááⁿ 'iiⁿ'yāⁿ chi cuaacu nííⁿnyúⁿ chí nduudu cuaacu. Ní 'iiⁿ'yāⁿ chi nguɛ́ɛ́ n'giindiveéⁿ yā nduudu cuaacu miiⁿ ní vɛ́ɛ́ nuuⁿndi yeⁿ'é yā 'āā cūneé yā na castigo caati 'tíícā cuuvi. Ní maaⁿ ní ¿táácā cuuví nanguaⁿ'āī s'uuúⁿ yeⁿ'e castigo nduuti chi nguɛ́ɛ́ diiⁿ yú cuidado yeⁿ'ē chi nadanguáⁿ'ai yā s'uuúⁿ? Vmnááⁿ vmnaaⁿ Señor Jesucristo ngaⁿ'á yā chi nadanguáⁿ'ai yā 'iiⁿ'yāⁿ. Cuayiivi miiⁿ ní 'iiⁿ'yāⁿ chi ch'iindiveéⁿ yā nduudu miiⁿ diíⁿ yā ch'iⁿ'í yā s'uuúⁿ ndúúcū pruebas chi nduudu miiⁿ ní nduudu cuaacu. 'Tiicá ntúūⁿ tiempo maaⁿ Ndyuūs ch'iⁿ'í yā s'uuúⁿ chi cuaacu chi nduudu miiⁿ ní cuaacu caati diíⁿ yā señas ndúúcū vaadī n'giinu chi ch'ɛɛtɛ. Ní ch'iⁿ'í yā poder yeⁿ'é yā ní diíⁿ yā milagros. Ní ca'a yā n'deee n'dáí ntiiⁿnyuⁿ yeⁿ'é Espíritu N'dai yeⁿ'é yā 'iiⁿ'yāⁿ chi yeⁿ'e yā caati 'tíícā neⁿ'é yā diiⁿ yā.
Jesucristo ch'iindiyáaⁿ yā tan'dúúcā 'áámá saⁿ'ā yeⁿ'e íⁿ'yeeⁿdī
Ndyuūs nguɛ́ɛ́ cuuvi s'neéⁿ yā chi ángeles miiⁿ ngaⁿ'á yā ntiiⁿnyuⁿ yeⁿ'e íⁿ'yeeⁿdī chi cuayiivi caⁿ'á yā din'dái yā. Ní yeⁿ'e iⁿ'yeeⁿdi miiⁿ chííⁿ chi ngaⁿ'a yú. Nguɛ́ɛ́ diíⁿ yā 'tíícā. Ná libro yeⁿ'e Ndyuūs chi canéé nguūⁿ ní 'áámá yā ngaⁿ'a yā 'tíícā:
N'dii, Ndyuūs, ¿dɛ́'ɛ̄ chi saⁿ'ā s'eeⁿ chi snéē na iⁿ'yeeⁿdí 'cūū chi nan'gaacu nī yeⁿ'ē sa? ¿Dɛ́'ɛ̄ chi saⁿ'ā s'eeⁿ chi snéē na iⁿ'yeeⁿdí 'cūū chi diíⁿ nī cuidado yeⁿ'e saⁿ'ā s'eeⁿ?
Ta 'lííⁿ tiempo nūuⁿ n'dii, Ndyuūs, s'nééⁿ nī saⁿ'ā Daiyá nī chi nguɛ́ɛ́ ch'ɛɛtɛ cá yā tan'dúúca ángeles. Ní teé nī saⁿ'ā daiyá nī chi ch'ɛɛtɛ́ yā ndúúcū honra yeⁿ'é yā tan'dúúcā chi saⁿ'ā rey 'tííca yā. Ní chi'néeⁿ nī saⁿ'a miiⁿ chi caaⁿ'maⁿ ntiiⁿnyuⁿ yā yeⁿ'e tanducuéⁿ'ē chi nadin'dái nī.
Ní s'néeⁿ nī tanducuéⁿ'ē dendu'ū maaⁿ ta'á yā.
Ní 'tííca rā va ti Ndyuūs s'néeⁿ yā tanducuéⁿ'ē dendu'ū chi saⁿ'ā miiⁿ caaⁿ'máⁿ yā ntiiⁿnyuⁿ yeⁿ'ē. Maaⁿ ní nguɛ́ɛ́ inaaⁿ yú chi saⁿ'ā miiⁿ ngaⁿ'a ntiiⁿnyúⁿ yā yeⁿ'e tanducuéⁿ'ē. Naati maaⁿ ní snaaⁿ yú chi Ndyuūs diíⁿ yā chi Jesucristo nguɛ́ɛ́ ch'ɛɛtɛ́ yā tan'dúúcā ángeles dúú'ví tiempo nūuⁿ. Ní Ndyuūs neene ya'ai 'iinú yā 'iiⁿ'yāⁿ yeⁿ'e iⁿ'yeeⁿdí 'cūū chi neⁿ'é yā chi Jesucristo ch'īi yā lugar yeⁿ'e nducyaaca yú. Maaⁿ ní vɛ́ɛ́ dɛɛvɛ́ yeⁿ'e Jesucristo ní vɛ́ɛ́ honra yeⁿ'é yā cucáávā chí ch'īi yā na cruz.
10 Ní Ndyuūs din'dái yā tanducuéⁿ'ē dendu'ū ní diíⁿ yā cuidado yeⁿ'ē. Ní n'daacā diiⁿ Ndyuūs taachi diiⁿ chi Jesucristo miiⁿ ní saⁿ'ā perfecto yā chí chichɛ́ɛ́ yā yeⁿ'e nducuéⁿ'ē chi n'geenu yā ngii. Ní Ndyuūs n'diichí yā chi n'daācā idiíⁿ yā. 'Tíícā diiⁿ Ndyuūs caati cuuvi yeⁿ'é yā n'deee n'dáí daiyá yā. Ní cuuvi ca'a yā 'iiⁿ'yāⁿ s'eeⁿ parte chi cuuvi yeⁿ'é yā ndúúcū vaadī dɛɛvɛ n'dai yeⁿ'é yā. Jesucristo ní saⁿ'ā chi nadanguáⁿ'ai yā 'iiⁿ'yāⁿ yeⁿ'e iⁿ'yeeⁿdí 'cūū. 11 Ní Jesucristo ní didɛɛvɛ́ yā 'iiⁿ'yāⁿ yeⁿ'e nuuⁿndi yeⁿ'é yā ní 'iiⁿ'yāⁿ chí ndúúví dɛɛvɛ́ yā ní tan'dúúcā Jesucristo miiⁿ. Vɛ́ɛ́ 'áámá nūuⁿ chiida nducyaaca 'iiⁿ'yā. Cáávā chuū Jesucristo nguɛ́ɛ́ 'cuinaáⁿ yā chi caaⁿ'máⁿ yā chi 'iiⁿ'yāⁿ s'eeⁿ ní ví'i yā. 12 Ní 'tíícā Jesucristo ngaⁿ'á yā ngii yā 'iiⁿ'yāⁿ s'eeⁿ ní canéé nguūⁿ:
N'diī Ndyuūs, 'úú caaⁿ'máⁿ yeⁿ'é n'diī nanááⁿ hermanos yeⁿ'é ní caātá himnos chi cantos chi ngaⁿ'ā chi ch'ɛɛtɛ́ nī nanááⁿ 'iiⁿ'yāⁿ yeⁿ'é nī taachi nduuvidaamá yā. 13 Taama vmnéⁿ'ēe Jesucristo caⁿ'a yā 'tiicā:
'Úú ní canéé confianza yeⁿ'é ndúúcū Ndyuūs.
Ní táámá caⁿ'a yā:
'Muuⁿ caneé ndúúcū daiyá chi Ndyuūs tee yā 'úú.
14 'Tíícā, 'iiⁿ'yāⁿ yeⁿ'e 'áámá familia ní 'áámá yuūtɛ̄ yeⁿ'é yā ní 'áámá yuūuⁿ ntúūⁿ va. Ní 'tiicá ntúūⁿ Jesucristo miiⁿ ch'iindiyáaⁿ yā ndúúcū cuerpo ndúúcū yuūúⁿ tan'dúúcā s'uuúⁿ. Ní 'tiicá ntúūⁿ Jesucristo ch'īi yā caati cuuvi di'cuiinú yā yááⁿn'guiinūuⁿ caavā chi diiⁿ sa chi nducyaaca yú ní n'gii yú. 15 'Tiicá ntúūⁿ Jesucristo diíⁿ yā chi nguɛ́ɛ́ 'va'a yú yeⁿ'e tiempo chí 'cuūvi yú. 16 Cuaacu chi Jesucristo nguɛ́ɛ́ ndaá yā nanááⁿ ángeles chi chinnee yā ángeles naati nanááⁿ 'iiⁿ'yāⁿ yeⁿ'e ndaata yeⁿ'e Abraham cáávā chi nadanguáⁿ'ai yā 'iiⁿ'yāⁿ. 17 Cáávā chuū Jesucristo canéé chi ch'iindiyáaⁿ yā tan'dúúcā nducyaaca hermanos yeⁿ'é yā ní 'íícú maáⁿ yā cuuvi cūneé yā chiiduú ch'ɛɛtɛ ca chi 'áámá cānee yeⁿ'e ntiiⁿnyuⁿ yeⁿ'e Ndyuūs. Ní ya'ai 'iinú yā 'iiⁿ'yāⁿ. Ní 'íícú cuuví nadach'ɛɛ̄cú yā nuuⁿndi yeⁿ'e 'iiⁿ'yāⁿ ti nadíí'vɛ yā nducuéⁿ'ē nuuⁿndi yeⁿ'e 'iiⁿ'yāⁿ. 18 Ní Jesucristo maáⁿ yā ch'eenú yā chiī ní chichɛɛ yā taachi ndaá yááⁿn'guiinūuⁿ chí n'diichineeⁿ sa 'yā. Ní cáávā chuū maaⁿ ní Jesucristo cuuvi cūnnee yā 'iiⁿ'yāⁿ s'eeⁿ taachi n'geenú yā ngii ní nadanguáⁿ'ai yā 'iiⁿ'yāⁿ s'eeⁿ yeⁿ'e yááⁿn'guiinūuⁿ taachi ndaa sa n'diichineeⁿ sa 'iiⁿ'yāⁿ s'eeⁿ.