CARTA YEⁿ'E 'IIⁿ'YĀⁿ HEBREOS
1
Ndyuūs dichó'o yā daiyá yā chi caaⁿ'máⁿ yā lado yeⁿ'é yā
Tiempo chi 'āā chó'ōo, Ndyuūs caⁿ'a yā n'deee cūūví tiempo ndúúcū neené n'deee nááⁿ taachi profetas chi candɛɛ́ yā nduudu yeⁿ'e Ndyuūs ngaⁿ'á yā lado yeⁿ'é yā. Ní maaⁿ ní tiempo 'cūū Ndyuūs dichó'o yā daiyá yā Jesucristo chi ngaⁿ'á yā ndúúcū s'uuúⁿ. Ní Ndyuūs ndúúcū daiyá yā din'dái yā tanducuéⁿ'ē chi vɛ́ɛ́ ní Ndyuūs ca'á yā tanducuéⁿ'ē chi yeⁿ'ē daiyá yā. Ní daiyá Dendyuūs miiⁿ ní ngíí n'gai yā yeⁿ'ē chidɛɛvɛ́ n'dai yeⁿ'é Ndyuūs. Ní tan'dúúcā Ndyuūs miiⁿ 'āā 'tiicá nūuⁿ daiyá yā. Daiyá yā ní ndúúcū nduudu chi ngaⁿ'a yā, diíⁿ yā chi tanducuéⁿ'ē dendu'ū snéé na lugar yeⁿ'ē. Ní cuayiivi chi daiyá yā diíⁿ yā chi nadach'ɛɛcú yā yeⁿ'e 'iiⁿ'yāⁿ yeⁿ'e nuuⁿndi yeⁿ'é yā tuu'mi ní ch'iindí yā ná va'ai chɛɛti nguuvi na lado tá cuaacú chiidá yā chi lado yeⁿ'e honor. Ndyuūs miiⁿ ní poder chi ch'ɛɛtɛ ca yeⁿ'ē tanducuéⁿ'ē poder.
Daiya Ndyuūs ní ch'ɛɛtɛ ca nguɛ́ɛ́ ti ángeles
Ní daiya Dendyuūs ní neené ch'ɛɛtɛ ca nguɛ́ɛ́ ti ángeles. Ní chi duuchí yā ndúúcū chi vɛ́ɛ́ yeⁿ'é yā ní neené ch'ɛɛtɛ ca nguɛ́ɛ́ ti ángeles. Caati mar 'áámá vmnéⁿ'ēe nguɛ́ɛ́ caⁿ'a Ndyuūs ndúúcū mar 'áámá ángel tan'dúúcā chi ngaⁿ'a yā ndúúcū daiyá yā Jesucristo:
Díí ní daiyá; maaⁿ ca'á vida yeⁿ'é nī.
Ní nguɛ́ɛ́ caⁿ'a yā ndúúcū mar 'áámá ángel 'tíícā:
'Úú ní chiida di 'úú; niicu díí ní daiyá dii. Ní taachi Ndyuūs dichó'o yā 'áámá n'dyaⁿ'ā daiyá yā iⁿ'yeeⁿdí 'cūū ngaⁿ'a yā 'tíícā:
Nducyaaca ángeles yeⁿ'é Ndyuūs canéé chi dich'ɛɛtɛ́ yā daiya Ndyuūs. Ní Ndyuūs ngaⁿ'a yā yeⁿ'e ángeles yeⁿ'e yā 'tíícā:
'Úú diíⁿ chi ángeles yeⁿ'é ní tan'dúúcā espíritu s'eeⁿ, 'tiicá yā. Ní diíⁿ chi ángeles dichíí'vɛ yā 'úú. Ní tan'dúúcā 'áámá nguuchi yaⁿ'ā 'tíícā ángeles yeⁿ'é. Naati Ndyuūs ngaⁿ'á yā yeⁿ'e daiya yā Jesucristo 'tíícā:
Dii Ndyuūs, trono yeⁿ'e di ni 'áámá cūnee. Ní ngaⁿ'a ntiiⁿnyuⁿ di yeⁿ'ē tanducuéⁿ'ē ndúúcū vaadī cuaacu.
Dii ní neⁿ'e di cosas chi cuaacu, ní nguɛ́ɛ́ neⁿ'e di chɛɛ chi nguɛ́ɛ́ cuaacu. Cucáávā chuū Ndyuūs yeⁿ'e di chi chiida di ní tee yā dii vaadī yeenu taavi nguɛ́ɛ́ ti ca'a yā 'iiⁿ'yāⁿ chi yeⁿ'é nī. 10 'Tiicá ntúūⁿ Ndyuūs ngaⁿ'a yā yeⁿ'ē daiyá yā Jesucristo:
Díí, Señor, ndii cuááⁿ vmnaaⁿ s'núuⁿ di cimiento yeⁿ'e iⁿ'yeeⁿdí 'cūū, ní din'dái di nanguuvi ndúúcū ta'a di.
11 Iⁿ'yeēⁿdi ndúúcū nánguuvi ní dí'cuiinu naati díí 'áámá cūnee di. Ní tanducuéⁿ'ē chuū cuuvi ndiicúū tan'dúúcā catecai yú, 'tíícā ndiicúū.
12 Ní diíⁿ nī n'cánnduu nī nducuéⁿ'ē tan'dúúcā 'iiⁿ'yāⁿ diíⁿ yā chí n'cannduu yā catecaí yā. Ní n̄'daaⁿ di nducuéⁿ'ē tan'dúúcā 'iiⁿ'yāⁿ n̄'daaⁿ yā catecaí yā. Naati dii Jesucristo daiyá Ndyuūs 'āā daamá nūuⁿ canee di nduuyu nduuyu. Ní 'áámá cūnee di cueⁿ'e daāⁿmaⁿ. 13 Ndyuūs nguɛ́ɛ́ caⁿ'á yā mar 'áámá ángel mar 'áámá vmnéⁿ'ēe tan'd'úúcā chi ngii yā daiyá yā Jesucristo 'tíícā:
'Cuūndī di lado ta cuaācú ndíí 'úú diíⁿ chi nducyaacá yā chi taáⁿ yā yeⁿ'ē di canée yā maaⁿ ca'a di tan'dúúcā 'áámá banco 'líí 'tííca yā chí chɛɛ́ dí yeⁿ'é yā. 14 Nducyáácá ángeles ní espíritu s'eeⁿ chi diíⁿ yā ntiiⁿnyuⁿ yeⁿ'é Ndyuūs. Ní Ndyuūs dichó'o yā ángeles chí innee yā 'iiⁿ'yāⁿ na iⁿ'yeeⁿdí 'cūū chi Ndyuūs nadinguáⁿ'ai yā.