CARTA YEⁿ'E SAⁿ'Ā FILEMÓN
1
'Úú Pablo, saⁿ'ā chi canuúⁿ vácūū cáávā chi diíⁿ ntiiⁿnyuⁿ yeⁿ'ē Jesucristo. 'Úú ndúúcū hermano Timoteo idingúuⁿ 'nū carta 'cūū yeⁿ'ē dii Filemón chi nééné neⁿ'e 'nū dii compañero yeⁿ'e yú vi'ī chi dáámá idiiⁿ yú ntiiⁿnyuⁿ ndúúcū ví'i. Ní idinguúⁿ yeⁿ'e 'iiⁿ'yāⁿ chi yeⁿ'e yaācū chi nduuvidaamá yā ná vaacu di ní yeⁿ'ē hermana Apia ní yeⁿ'ē hermano Arquipo chi diiⁿ sa luchar nduucú 'nū na ntiiⁿnyuⁿ chi diiⁿ 'nū. Neⁿ'é chi Ndyuūs chiida yú ndúúcū Señor Jesucristo tée yā ndís'tiī nducuéⁿ'ē dendu'ū chi n'dai taavi yeⁿ'é yā ndúúcū vaadī 'diīiⁿ.
Filemón dinéⁿ'e yā 'iiⁿ'yāⁿ ni i'téénu yā Ndyuūs
Cueⁿ'e daāⁿmaⁿ 'úú ca'á gracias Ndyuūs taachi n'gaacú yeⁿ'e di 'naaⁿ chi ngaⁿ'āngua'á. Caati hermanos yeⁿ'e yú ngaⁿ'a yā yeⁿ'e di tan'dúúcā chi neⁿ'e di Señor Jesucristo yeⁿ'e yú ndúúcū nducyaaca 'iiⁿ'yāⁿ chi yeⁿ'é Jesucristo, ní tan'dúúcā chi i'téénu di Señor Jesucristo. 'Úú ngiicá Ndyuūs caava 'iiⁿ'yāⁿ chi i'téénu yā caati candɛɛ di nduudu cuaacu yeⁿ'é Jesucristo nanáaⁿ yā. Ní ngiicá chi cuuvi tuumicadíínuuⁿ yā yeⁿ'e tanducuéⁿ'ē chi n'daacā chi Jesucristo itée yā s'uuúⁿ. Ní 'úú yeenu taaví ní vɛ́ɛ́ 'viich'ɛɛtínūuⁿ yeⁿ'é caati dinéⁿ'e di nducyaaca 'iiⁿ'yāⁿ. Ní ca'a di consuelo 'iiⁿ'yāⁿ chi i'téénu yā Ndyuūs.
Pablo ngiicá yā 'áámá favor caavā esclavo Onésimo
'Áárá chí cuuví dicho'ó orden yeⁿ'ē di caati 'úú apóstol 'úú chí candɛɛ́ nduudu yeⁿ'é Ndyuūs, naati neⁿ'é di'cuiitú dii cucáávā chi neⁿ'e yú Cristo. 'Úú Pablo 'āā ndiicúú maaⁿ ní canuúⁿ vácūū cucáávā chi diíⁿ ntiiⁿnyuⁿ yeⁿ'e Cristo. 10 Ní ngiicá 'áámá favor caavā Onésimo chi tan'dúúcā daiyá cucáávā chi i'téénu sa nduudu cuaacu yeⁿ'é Ndyuūs chi 'úú ngaⁿ'á taachi canuúⁿ vácūū.
11 Tiempo chi chó'ōo sáⁿ'a 'cūū 'áámá esclavo yeⁿ'ē di. Ní chéenū sa yeⁿ'ē di. Ní nguɛ́ɛ́ dɛ'ɛ̄ vɛɛ dichíí'vɛ̄ sa dii naati maaⁿ ní dichíí'vɛ̄ sa dii tan'dúúcā chi dichíí'vɛ̄ sa 'úú. 12 'Úú dicho'ó sáⁿ'a 'cūū nanááⁿ dii. Dii ní 'cuáaⁿ di sáⁿ'a 'cūū tan'dúúcā chi maáⁿ 'úú. 13 'Úú neⁿ'é chi cunee sa nduucú caati cuuvi sa dichíí'vɛ̄ sa 'úú lado yeⁿ'ē di neⁿ'e chi canuúⁿ vácūū cucáávā chi idiíⁿ ntiiⁿnyuⁿ yeⁿ'é Ndyuūs. 14 Naati nguɛ́ɛ́ dɛ'ɛ̄ vɛɛ neⁿ'é chi a fuerza canee chi diiⁿ di nduuti chi nguɛ́ɛ́ neⁿ'e di. Naati neⁿ'é chi dii cunee yiīnū di. Neⁿ'é chi diiⁿ di 'áámá favor nduucú, nguɛ́ɛ́ 'aama cosa chi di'cuiitú dii naati cosa chí maaⁿ di neⁿ'e di diiⁿ di. 15 Nééné dīvíi sa yeⁿ'e di 'áámá tiempo nūuⁿ caati cuuvi cuta'a di saⁿ'á 'cūū chi dichíí'vɛ̄ sa dii cueⁿ'e daāⁿmaⁿ. 16 Naati maaⁿ ní nguɛ́ɛ́ cuta'a di saⁿ'á 'cūū tan'dúúcā esclavo chi 'áámá cānee sa dichíí'vɛ̄ sa dii naati tan'dúúcā chi 'aama saⁿ'ā n'daacā ca, nguɛ́ɛ́ ti 'aama esclavo caati maaⁿ ní Onésimo 'cūū 'áámá hermano yeⁿ'e yú chi neené neⁿ'é 'nū. 'Úú neⁿ'é taavi hermano Onésimo naati dii canee chi dinéⁿ'e taavi ca di saⁿ'ā. Nguɛ́ɛ́ dámaāⁿ chi saⁿ'ā esclavo naati chi hermano yeⁿ'e yú ti saⁿ'ā miiⁿ ntúūⁿ ní yeⁿ'e Señor Jesucristo yeⁿ'e yú.
17 Maaⁿ ní nduuti chi dii sta'a di 'úú chi compañero yeⁿ'e di tuu'mi ní 'cuaaⁿ di Onésimo tan'dúúcā chi 'úú nūuⁿ. 18 Ní nduuti chi vɛɛ chi nguɛɛ n'daacā idiiⁿ sa ndúúcu di o nduuti chi can'díícu sa yeⁿ'e di tuu'mi ní cu'neeⁿ dí cuenta yeⁿ'ē 'úú. 19 'Úú maáⁿ idinguúⁿ carta yeⁿ'e di ndúúcū ta'á ní ndúúcū letra yeⁿ'é. 'Úú nadii'vɛ́ yeⁿ'ē di. Nguɛ́ɛ́ canee chi 'cuuví dii ti maaⁿ vida yeⁿ'ē di can'diīcu di yeⁿ'é cáávā chi caⁿ'á nduudu cuaacu yeⁿ'ē di. 20 Maaⁿ ní dii Filemón, di'cuíítu ca dii chi diiⁿ di favor 'cūū nduucú chi 'cuaaⁿ di Onésimo caati s'uuúⁿ hermanos yeⁿ'e yú vi'ī cucáávā chi i'téénu yú Señor Jesucristo. Tée di 'viich'ɛɛtínūuⁿ na staava yeⁿ'é tan'dúúcā hermano yeⁿ'e yú vi'ī chi yeⁿ'e Cristo.
21 Maaⁿ ní idinguúⁿ yeⁿ'ē di ti seguro cāneé chi n'giindiveeⁿ di nduudu yeⁿ'é. 'Úú ní deenú chi idiiⁿ di ní n'daacā ca idiiⁿ di nguɛ́ɛ́ ti chi ngiicá dii. 22 Ní taachi 'úú ndaá cu'neeⁿ yaaⁿ di 'aama cuarto yeⁿ'é. Cunee ngiinú chi Ndyuūs caⁿ'á yā diíⁿ yā chiiⁿ chi ngaⁿ'angua'á nī cáávā 'úú ní Ndyuūs neⁿ'e yā chi chií ní n'diichí ndís'tiī.
'Cuiīnū carta ndúúcū saludos ndúúcū vaadī n'dai yeⁿ'e Jesucristo
23 Saⁿ'ā Epafras chi yeⁿ'e Jesucristo ní compañero yeⁿ'é ní canee sa vácūū nduucú: N'dai di, ngaⁿ'a sa. 24 'Tiicá ntúūⁿ hermanos Marcos ndúúcū Aristarco ndúúcū Demas ndúúcū Lucas, hermanos chi diíⁿ yā dáámá ntiiⁿnyuⁿ nduucú: N'dai di, ngaⁿ'á yā.
25 Neⁿ'é chi Señor Jesucristo yeⁿ'e yú tée yā vaadī n'dai yeⁿ'é yā nducyaaca ndís'tiī. 'Tíícā cuuvi.