3
Yeⁿ'e chi canéé chi diiⁿ 'iiⁿ'yāⁿ chi i'téénu yā Señor Jesucristo yeⁿ'e yú
Cúúví dí 'iiⁿ'yāⁿ chi i'téénu yā Señor Jesucristo chi n'gaacu yā chí canéé maaⁿ poder yeⁿ'e gobernador ndúúcū tanáⁿ'ā 'iiⁿntyéⁿ'ē ní canee chi n'giindiveéⁿ yā yeⁿ'e yā. Ní 'āā vɛɛ yaáⁿ yā chi diíⁿ yā nducuéⁿ'ē ntiiⁿnyuⁿ chi n'daacā. Ní nguɛ́ɛ́ canéé chi caaⁿ'maⁿ taaⁿ yā yeⁿ'e mar 'áámá 'iiⁿ'yāⁿ. 'Tíícā canee chi 'cuɛɛtinéé 'diíⁿ yā ndúúcū 'iiⁿ'yāⁿ ní din'dai yā ndúúcu yā. Ní canéé chí ch'iⁿ'i yā tanáⁿ'ā 'iiⁿ'yāⁿ ndúúcū tanducuéⁿ'ē chi diíⁿ yā ndúúcu yā chi maaⁿ yā ndiicuuⁿ yā.
'Tiicá ntúūⁿ s'uuúⁿ tiempo chi chó'ōo taachi tonto yú ní nguɛ́ɛ́ n'giindiveeⁿ yú nduudu yeⁿ'é Ndyuūs ní nguɛ́ɛ́ n'daacā idiiⁿ yú. Ní canee yú tan'dúúcā saⁿ'a esclavo caati yeⁿ'e chi neⁿ'e cuerpo yeⁿ'e yú ní diiⁿ yú ndúúcū nducuéⁿ'ē vicio yeⁿ'e chi vɛ́ɛ́, 'tíícā diīⁿ yú. Ní diiⁿ taáⁿ yú, ní neⁿ'e ca yú cosas tan'dúúcā chi vɛ́ɛ́ yeⁿ'ē tanáⁿ'ā 'iiⁿ'yāⁿ. Ní nguɛ́ɛ́ neⁿ'e yú 'iiⁿ'yāⁿ. Ndíí nguɛ́ɛ́ ndúú neⁿ'é yā s'uuúⁿ. Ní nguɛ́ɛ́ neⁿ'e yú 'aama yú taama yú. Naati taachi Cristo chi n'dai taaví yā ní neⁿ'é yā nducyaaca 'iiⁿ'yāⁿ ndaa yā nanáaⁿ yú, Cristo chi nadanguáⁿ'ai yā s'uuúⁿ, tuu'mi ní nadanguáⁿ'ai yā s'uuúⁿ. Nguɛ́ɛ́ nadanguáⁿ'ai yā s'uuúⁿ cáávā chi diiⁿ yú cosas chi n'daacā naati caati ya'āī 'iinú yā s'uuúⁿ ní nadanguáⁿ'ai yā s'uuúⁿ caavā chi naaⁿnú yā s'uuúⁿ. Ní chuū neⁿ'e caaⁿ'maⁿ chi ch'iindiyaaⁿ yú ndúúcū vida ngai cucáávā Espíritu N'dai yeⁿ'é Ndyuūs. Ní Espíritu miiⁿ tee yā s'uuúⁿ 'áámá vida chí ngāī. Ní 'tíícā cuuvi cucáávā Señor Jesucristo yeⁿ'e yú chi nadanguáⁿ'ai yā s'uuúⁿ, Ndyuūs tee yā núúⁿmáⁿ ch'ɛɛtɛ Espíritu N'dai yeⁿ'e yā s'uuúⁿ. Ní cucáávā Ndyuūs ca'á yā nducuéⁿ'ē chi n'dai yeⁿ'é yā, diíⁿ yā chi s'uuúⁿ nguɛɛ 'iiⁿ'yāⁿ nuuⁿndi yú nanáaⁿ yā ti didɛɛvɛ́ yā s'uuúⁿ. Ní maaⁿ ní diiⁿ yā aceptar s'uuúⁿ ní caⁿ'á yā chi tée yā s'uuúⁿ vida cueⁿ'e daāⁿmaⁿ chi cuuvi yeⁿ'e yú. Ní cunee ngiiⁿnuⁿ yú vida 'cūū chi cuuvi yeⁿ'e yú.
Nduudú 'cūū chi ngaⁿ'á ní nduudu cuaacu ní 'áámá cūnee. Neⁿ'é chi diitū cunee di ndúúcū nduudu 'cūū ní diitu caaⁿ'maⁿ di va. Ní 'íícú nduudú 'cūū cūnnee 'iiⁿ'yāⁿ chi i'téénu yā Ndyuūs, ní 'iiⁿ'yāⁿ s'eeⁿ caⁿ'á yā diiⁿ yā ntiiⁿnyuⁿ chí n'daācā. Nduudú 'cūū ní n'daacā ní dichíí'vɛ̄ 'iiⁿ'yāⁿ. Nguɛ́ɛ́ cu'neeⁿveeⁿ di nduudu chi nguɛ́ɛ́ dichíí'vɛ̄ chi n'deee n'dáí chi n'guɛɛcútaⁿ'ā 'iiⁿ'yāⁿ. Ní nguɛ́ɛ́ cu'neeⁿveeⁿ ca di nduudu chi canéé nguūⁿ yeⁿ'e 'iiⁿ'yāⁿ yeⁿ'e ndaata yeⁿ'e di. Ndíí nguɛ́ɛ́ ndúú cu'neeⁿveeⁿ di yeⁿ'e 'iiⁿ'yāⁿ chi nguúⁿ yā yeⁿ'ē nduudu yeⁿ'e ley. Nduudú 'cūū nguɛ́ɛ́ dɛ'ɛ̄ vɛɛ ní nguɛ́ɛ́ dichíí'vɛ̄. Naati cu'neeⁿveeⁿ cá di nduudu cuaacu yeⁿ'é Ndyuūs.
10 Nduuti chi 'áámá 'iiⁿ'yāⁿ diíⁿ yā chi vɛ́ɛ́ divisiones nguaaⁿ 'iiⁿ'yāⁿ yeⁿ'e yaācū yeⁿ'e 'iiⁿyāⁿ chi i'téénu yā Cristo, yaa'vi di 'iiⁿ'yāⁿ miiⁿ 'áámá cuuvi o 'uūvī cuuvi. Ní ndúúti chi nguɛ́ɛ́ n'giindiveéⁿ yā yeⁿ'ē di tuu'mi ní tun'dáa di 'iiⁿ'yāⁿ miiⁿ yeⁿ'e yaācū. 11 Deenu di chi 'iiⁿ'yāⁿ miiⁿ nguɛ́ɛ́ n'daacā vaanicadíínūuⁿ yeⁿ'e yā ní dinuuⁿndí yā. Ní nuuⁿndi chi diíⁿ yā ní caaⁿ'maⁿ chi condenado yā.
Pablo ca'cueéⁿ yā Tito yeⁿ'ē chi canee chi diíⁿ yā
12 Taachi dicho'ó hermano Artemas o hermano Tíquico nanááⁿ di, diiⁿ di chi diiⁿnúúⁿ yiiⁿnu di chiī di naachi caneé na yáāⁿ Nicópolis caati neⁿ'é cūneé yáāⁿ miiⁿ tiempo chi 'iichɛ. 13 Cunnee di Zenas chi abogado ndúúcū Apolos chi caⁿ'á yā na yúúní. Ní ca'a di 'iiⁿ'yāⁿ s'uuⁿ nducuéⁿ'ē necesidades yeⁿ'é yā cáávā viaje yeⁿ'é yā caati nguɛ́ɛ́ diíⁿ yā falta mar 'áámá. 14 Ní yaa'vi di hermanos yeⁿ'e yú chi i'téénu yā Jesucristo chí 'cueeⁿ yā taacā chi canee chi din'daacá yā nducuéⁿ'ē tiempo ní cunneé yā 'iiⁿ'yāⁿ chi vɛ́ɛ́ necesidades yeⁿ'e yā caati 'tíícā dichíí'vɛ̄ vida yeⁿ'e yā.
'Cuiīnū carta ndúúcū saludos ndúúcū vaadī n'dai yeⁿ'é Ndyuūs
15 Nducyaaca hermanos chi snée yā nduucú: N'dai dii, ngāⁿ'a yā. Ní díí ngaⁿ'a di: N'dai yā, nducyaaca 'iiⁿ'yāⁿ chi i'téénu yā Ndyuūs, hermanos chi dineⁿ'e yú 'iiⁿ'yāⁿ. Neⁿ'é chi Ndyuūs tée yā ndís'tiī nducuéⁿ'ē chi n'dai taavi yeⁿ'é yā. 'Tíícā cuuvi.