PABLO IDINGUÚⁿ YĀ CARTA 'CŪŪ YEⁿ'E 'IIⁿ'YĀⁿ CHI SNÉE YĀ YÁĀⁿ ROMA
1
Pablo idinguúⁿ yā yeⁿ'e 'iiⁿ'yāⁿ yeⁿ'e yaacū yeⁿ'e yáāⁿ Roma
'Úú Pablo 'úú ní 'úú dichíí'vɛ̄ Señor Jesucristo. Ndyuūs yaa'ví yā 'úú ni ndɛɛvɛ́ yā 'úú. Ní dichó'o yā 'úú chi cuuví apóstol chi candɛɛ́ nduudu yeⁿ'é Ndyuūs chi nduudu yeⁿ'e evangelio yeⁿ'e chi nanguaⁿ'ai 'iiⁿ'yāⁿ.
Ndyuūs ní caⁿ'a yā n'deee n'dáí tiempo chi 'āā chó'ōo chi ca'a yā evangelio chí nduudu cuaacu chi nadanguáⁿ'ai yā taachi profetas ngaⁿ'á yā yeⁿ'ē. Ní dingúuⁿ yā na libro yeⁿ'e Dendyuūs yeⁿ'ē chúū. Nduudu 'cūū chi evangelio ní yeⁿ'e Señor Jesucristo yeⁿ'e yú chi Daiya Dendyuūs. Cristo ní ndāa yā iⁿ'yeeⁿdí 'cūū ndúúcū cuerpo tan'dúúcā s'uuúⁿ cáávā na ndaata yeⁿ'ē rey David. Ní cucááva Espíritu chi n'dai taavi yeⁿ'e Cristo, Cristo dicuaacú yā chí Daiyá Ndyuūs ndúúcū poder yeⁿ'é Ndyuūs chi ch'ɛɛtɛ taavi ca taachi nducuéeⁿ yā yeⁿ'e nguaaⁿ tináⁿ'ā. Ní cáávā Cristo miiⁿ Ndyuūs tee yā 'aama favor 'úú ti dicho'ó yā 'úú chi 'úú cuuvi apóstol yeⁿ'é yā cáávā chi duuchi Cristo. Ní cáávā chi 'úú cuuvi 'cuuⁿ'míⁿ 'iiⁿ'yāⁿ yeⁿ'e nducuéⁿ'ē nación táácā cuuvi cu'téénu yā Ndyuūs. Ní 'caandiveéⁿ yā nduudu yeⁿ'e yā. Ní ndís'tiī ní yeⁿ'e 'iiⁿ'yāⁿ chi i'téénu yā Jesucristo caati Ndyuūs yaa'ví yā ndís'tiī chi cuuvi yeⁿ'é Cristo ndís'tiī.
'Úú idinguúⁿ carta 'cūū yeⁿ'e nducyáácá ndís'tiī chi snée nī na yáāⁿ Roma, ndís'tiī chi Ndyuūs neⁿ'e yā ní yaa'ví yā ndís'tiī chi cuuví yeⁿ'é yā ndís'tiī. Neⁿ'é chi Ndyuūs Chiida yú ndúúcū Señor Jesucristo tée yā ndís'tiī vaadī n'dai ca yeⁿ'é yā ndúúcū vaadī 'diīiⁿ yeⁿ'é yā.
Pablo neⁿ'e yā caⁿ'á yā yáāⁿ Roma
Vmnááⁿ vmnaaⁿ ca'á gracias Ndyuūs cáávā Jesucristo cucáávā nducyaaca ndís'tiī caati 'iiⁿ'yāⁿ yeⁿ'e núúⁿmáⁿ iⁿ'yeeⁿdī ch'iindiveéⁿ yā tan'dúúcā chi ndís'tiī i'téénū nī Jesucristo ní ngaⁿ'á yā yeⁿ'e ndís'tiī. 'Úú ndúúcū nuuⁿmaⁿ staavā yeⁿ'é dichii'vɛ́ Ndyuūs. Ní candɛɛ́ nduudu ngai yeⁿ'e evangelio yeⁿ'e Daiyá yā. Ndyuūs deenú yā chi 'úú cueⁿ'e daāⁿmaⁿ nan'gaacú yeⁿ'e ndís'tiī ní taachí ngaⁿ'āngua'á ní ngaⁿ'āngua'á cucáávā ndís'tiī. 10 Ní ngiicá Ndyuūs chi nduuti chi neⁿ'é yā chi tée yā lugar 'úú chi tiempo 'cūū cuuví ndaá nanááⁿ ndís'tiī. 11 Neⁿ'e cá snaáⁿ ndís'tiī ní cunneé ndís'tiī ndúúcū Espíritu N'dai yeⁿ'é Ndyuūs chi cu'téénu cá nī ní 'íícú ndís'tiī diitūu 'cuɛɛtinée nī ndúúcū chi i'téénu nī. 12 Ní 'íícú ndís'tiī ndúúcū 'úú ca'á díítuu yú 'aama yú taama yú ndúúcū chi i'téénu yú ti daama daama i'téénu yú.
13 Ndís'tiī hermanos yeⁿ'é, neⁿ'é chí cádiinuuⁿ ndís'tiī chi neené n'deee cuuví neⁿ'é chií n'diichí ndís'tiī naati ndii mááⁿ nguɛ́ɛ́ ngii chí chií. Neⁿ'é n'diichí ndís'tiī caati tan'dúúcā chi vɛ́ɛ́ n'gui'i yeⁿ'e cosecha 'tiicá ntúūⁿ ndís'tiī cuuvi tan'dúúcā n'gui'i yeⁿ'e cosecha yeⁿ'e ntiiⁿnyuⁿ yeⁿ'é caati 'tíícā vɛ́ɛ́ n'gui'i yeⁿ'é nguaaⁿ 'iiⁿ'yāⁿ yeⁿ'e tanáⁿ'ā naciones yeⁿ'e iⁿ'yeeⁿdí 'cūū. 14 Ní 'úú cánéé chi cunneé 'iiⁿ'yāⁿ chi yeⁿ'e ndaata yeⁿ'é ndúúcū 'iiⁿ'yāⁿ chi yeⁿ'e tanáⁿ'ā naciones, 'iiⁿ'yāⁿ chi deenu ndúúcū 'iiⁿ'yāⁿ chi nguɛ́ɛ́ deenū. 15 Ni 'tiicá ntúūⁿ 'úú caneé listo chi caaⁿ'máⁿ nduudu cuaacu yeⁿ'e evangelio chi nanguaⁿ'ai 'iiⁿ'yāⁿ. Ní caaⁿ'máⁿ nanááⁿ ndís'tiī chi snee nī na yáāⁿ Roma.
Poder yeⁿ'e evangelio chí nduudu ngai yeⁿ'é Cristo
16 Ní nguɛ́ɛ́ 'cuinaáⁿ chi caaⁿ'máⁿ nduudu cuaacu yeⁿ'e evangelio ti nduudu miiⁿ ní poder yeⁿ'é Ndyuūs. Ní nanguaⁿ'āī nducyáácá 'iiⁿ'yāⁿ chi i'téénu yā Cristo, vmnááⁿ vmnaaⁿ 'iiⁿ'yāⁿ chi 'iiⁿ'yāⁿ Israel chi judío s'eeⁿ. 'Tiicá ntúūⁿ 'iiⁿ'yāⁿ s'eeⁿ chi nguɛ́ɛ́ yeⁿ'e ndaata Israel. 17 Ní nduudu cuaacu yeⁿ'e evangelio mííⁿ ní n'giⁿ'i chi Ndyuūs ní diiⁿ yā aceptar s'uuúⁿ chi cuuvi yeⁿ'é yā s'uuúⁿ cáávā chi i'téénu yú Jesucristo, ni dámaaⁿ cáávā chí i'téénu yú Jesucristo. 'Tíícā canee nguūⁿ na libro yeⁿ'é Ndyuūs: 'Iiⁿ'yāⁿ chi Ndyuūs diíⁿ yā aceptar chi cuuvi yeⁿ'é yā, 'cuɛɛtineé yā cucáávā chi i'téénu yā.
Núúⁿndí yeⁿ'e 'iiⁿ'yāⁿ chi snee yā na iⁿ'yeeⁿdí 'cūū
18 Déénu yú chi Ndyuūs ca'á yā castigo chi neené díítūu nducyaaca 'iiⁿ'yāⁿ chi nguɛ́ɛ́ n'daacā idiíⁿ yā ndúúcū 'iiⁿ'yāⁿ chi dinuuⁿndí yā. Ní cucáávā nuuⁿndi yeⁿ'é yā nguɛɛ n'gúúⁿ chi 'iiⁿ'yāⁿ cuuví deenú yā nduudu cuaacu yeⁿ'é Ndyuūs. Castigo yeⁿ'é yā ngíícá ndíí na va'ai chɛɛti nguuvi. 19 Ní 'iiⁿ'yāⁿ s'eeⁿ chi deenu n'dáí yā cuuvi cadíínuuⁿ yā chí yeⁿ'e Ndyuūs caati Ndyuūs ch'íⁿ'í yā 'iiⁿ'yāⁿ s'eeⁿ chuū. 20 Dendu'ū chi yeⁿ'é Ndyuūs chi nguɛ́ɛ́ inaaⁿ yú cuuvi déénu yú cucáávā nducuéⁿ'ē chi Ndyuūs din'dái yā ndúúcū poder yeⁿ'é yā chí 'áámá cānee. Ní chuū cuuví snaaⁿ 'iiⁿ'yāⁿ ndii tiempo chi Ndyuūs din'dái yā iⁿ'yeeⁿdī. Ní deenú yā chi Ndyuūs ní Ndyuūs nuuⁿmáⁿ cuaacu. Ní nguɛ́ɛ́ cuuví caaⁿ'máⁿ yā chi nguɛ́ɛ́ cuuví n'diichí yā Ndyuūs. 21 'Iiⁿ'yāⁿ s'eeⁿ n'diichí yā Ndyuūs naati nguɛ́ɛ́ chí'tēēnu yā Ndyuūs miiⁿ chí ch'ɛɛtɛ yā ní nguɛ́ɛ́ ca'á yā gracias Ndyuūs. Nguɛ́ɛ́ 'tíícā diíⁿ yā. Naati nadicádíínuuⁿ yā yeⁿ'e dendu'u chi nguɛ́ɛ́ dichíí'vɛ̄ chi yeⁿ'e maāiⁿ. Ní cáávā chi necio yā ch'ɛɛtinée yā na maāiⁿ. 22 'Iiⁿ'yāⁿ s'eeⁿ ní ngaⁿ'a yā chi deenu ca yā naati diíⁿ yā chi tonto yā. 23 Ní n̄'daáⁿ yā vaadī dɛɛvɛ ngii yeⁿ'é Ndyuūs chi canduuchí yā cueⁿ'e daāⁿmaⁿ cáávā santos ídolos o imágenes chi idin'dái 'iiⁿ'yāⁿ, santos chi tan'dúúcā 'iiⁿ'yāⁿ chi n'díí. 'Tíícā santos miiⁿ ndúúcū ídolos yeⁿ'e 'yáádā, ndúúcū ídolos yeⁿ'ē cúú ndúúcū ídolos yeⁿ'ē 'iiti chi cuūuⁿ cá'a tī.
24 Ní cáávā chi 'iiⁿ'yāⁿ s'eeⁿ ni nguɛ́ɛ́ neⁿ'e yā tuumicadíínuuⁿ yā ní Ndyuūs s'neéⁿ yā chi diíⁿ yā dendú'ū chi nguɛ́ɛ́ n'daacā chi neⁿ'e diiⁿ cuerpo yeⁿ'é yā. Ní diíⁿ yā ndúúcū cuerpo yeⁿ'é yā nguááⁿ maáⁿ yā dendu'ū chí vaadī 'cuíínuúⁿ. 25 Ní diíⁿ yā 'túúcā ti nguɛ́ɛ́ i'téénú yā nduudu cuaacu yeⁿ'e Ndyuūs ti i'téénu yā nduudu yaadi. Ní dich'ɛɛtɛ́ yā dendu'ū chi Ndyuūs din'dái yā naati nguɛ́ɛ́ dich'ɛɛtɛ́ yā maáⁿ Ndyuūs chi din'dái yā dendu'ū. Nducyáácá 'iiⁿ'yāⁿ cuéⁿ'é daāⁿmaⁿ canéé chi dich'ɛɛtɛ́ yā Ndyuūs. 'Tíícā canee chi diíⁿ yā.
26 Ní cáávā chi diíⁿ yā 'tuucā Ndyuūs diíⁿ yā chi'nééⁿ maáⁿ yā 'iiⁿ'yāⁿ chi diíⁿ yā dendu'ū chi nguɛɛ n'daacā chi 'cuináaⁿ yā. Ní n'daataá s'eeⁿ nguɛ́ɛ́ caⁿ'á yā ndúúcū saⁿ'a naati caⁿ'á yā ndúúcū n'daataá ní diíⁿ yā tan'dúúcā chi ch'iindivaacú yā ndúúcū vi'ī. 27 'Tiicá ntúūⁿ saⁿ'ā s'eeⁿ nguɛ́ɛ́ caⁿ'á yā ndúúcū n'daataá naati caⁿ'á yā ndúúcū saⁿ'ā ni diíⁿ yā tan'dúúcā chi ch'iindivaacú yā ndúúcū vi'ī. Diíⁿ yā nguaaⁿ maáⁿ yā cosas chi vaadī 'cuíínūuⁿ ní sta'á yā castigo na cuerpo yeⁿ'é yā yeⁿ'e chi nguɛɛ n'daacā chi diíⁿ yā.
28 Ní cáávā chi nguɛ́ɛ́ neⁿ'é yā ntiinaáⁿ yā Ndyuūs, Ndyuūs chi'néeⁿ yā 'iiⁿ'yāⁿ chi diíⁿ yā nducuéⁿ'ē chi 'iiⁿ'yāⁿ s'eeⁿ nadacadíínuuⁿ yā chi nguɛɛ n'daacā. Ní diíⁿ yā cosas chi nguɛ́ɛ́ canee chi diíⁿ yā. 29 'Iiⁿ'yāⁿ s'eeⁿ nééné nadacadiinúúⁿ yā yeⁿ'e nducuéⁿ'ē chi nguɛɛ n'daacā. Ní caⁿ'á yā ndúúcū n'daataá o saⁿ'ā chi nguɛɛ yeⁿ'e yā. Ní neené yaadiī'yá yā ní diíⁿ yā cosas yeⁿ'e yááⁿn'guiinūuⁿ. Ní neⁿ'é yā dendú'ū chi nguɛɛ yeⁿ'e yā. Ní neene idiíⁿ yā cosa chi nguɛɛ n'daacā ti neⁿ'e yā diiⁿ yā 'tíícā. Ní neené nngueé yā. Ní n'giiⁿ'núⁿ yā 'iiⁿ'yāⁿ. Ní neené n'gɛɛcu cheendí yā ndúúcū 'iiⁿ'yāⁿ, ní nginnche'éí yā 'iiⁿ'yāⁿ. Ní nééné nguɛɛ n'daacā staava yeⁿ'é yā. Ní neené n'gɛɛcu cheendí yā yeⁿ'e chi 'iiⁿ'yāⁿ diiⁿ yā yeⁿ'e chi nguɛɛ n'daacā. 30 Ngaⁿ'á yā yeⁿ'e chi nguɛ́ɛ́ n'daacā yeⁿ'e taama yā. Nguɛ́ɛ́ neⁿ'é yā Dendyuūs. Ngaⁿ'á yā nanááⁿ 'iiⁿ'yāⁿ yeⁿ'ē s'uuúⁿ ní ngii 'cuináāⁿ 'iiⁿ'yāⁿ yeⁿ'ē s'uuúⁿ. Maáⁿ yā dich'ɛɛtɛ́ yā 'iiⁿ'yāⁿ. Ní idiyaadí taaví yā ní nadacadíínuuⁿ yā cosa chí ngai chi nguɛɛ n'daācā. Ní nguɛ́ɛ́ i'téénu yā yeⁿ'ē chɛɛcú yā yeⁿ'e chiida yā. 31 Nguɛ́ɛ́ itúúmícádíínuuⁿ yā, nguɛ́ɛ́ idiíⁿ yā chi ngāⁿ'a yā chi diíⁿ yā. Nguɛ́ɛ́ idinéⁿ'e yā 'iiⁿ'yāⁿ ní nguɛ́ɛ́ déénu yā nadach'ɛɛcú yā nuuⁿndi yeⁿ'e 'iiⁿ'yāⁿ 'áárá chí ngaⁿ'a yā chi nadach'ɛɛcú yā yeⁿ'e yā. Ní nguɛ́ɛ́ ya'āī 'iinú yā 'iiⁿ'yāⁿ. 32 'Iiⁿ'yāⁿ s'eeⁿ nééné déénu yā chí Ndyuūs ngaⁿ'a yā chi canéé chi diiⁿ yā. Ni déénu yā chi 'iiⁿ'yāⁿ chi nguɛ́ɛ́ diíⁿ 'tíícā, tuu'mí chí 'cuūvi yā naati icandíícá yā chi idiíⁿ yā 'tíícā. Yeenú taaví yā taachi inaáⁿ yā 'iiⁿ'yāⁿ chi diíⁿ yā 'tíícā.